Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Twf Swyddi Cymru

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

 • Cyfle i gael swydd chwe mis am dâl yw Twf Swyddi Cymru
 • Mae’n talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol
 • Bydd gennych gontract ysgrifenedig gan eich cyflogwyr
 • Cewch gyfle i gael y profiad gwaith sydd ei angen arnoch
 • Gallwch gael help a mentora ychwanegol tra byddwch yn y swydd os oes gennych anabledd neu os ydych yn wynebu rhwystrau eraill
 • Ariennir Twf Swyddi Cymru gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Ydw i’n gymwys i wneud cais am swydd wag Twf Swyddi Cymru?

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am swydd wag Twf Swyddi Cymru mae’n rhaid eich bod:

 • Rhwng 16 a 24 oed
 • Yn byw yng Nghymru
 • Ddim eisoes mewn cyflogaeth llawn amser (mae cyflogaeth llawn amser yn 16 awr yr wythnos a throsodd)
 • Heb gwblhau 6 mis llawn mewn swydd wag Twf Swyddi Cymru o’r blaen
 • Heb gael eich atgyfeirio na chymryd rhan yn y Rhaglen Waith neu’r Rhaglen Dewis Gwaith (Holwch eich cynghorydd yn y Ganolfan Byd Gwaith i gadarnhau eich bod wedi cofrestru)
 • Ddim mewn addysg amser llawn (16 awr a throsodd yw addysg amser llawn)
 • Ddim yn dilyn rhaglen dysgu seiliedig ar waith Llywodraeth Cymru

Peidiwch â gwneud cais os na allwch fodloni’r holl ofynion cymhwysedd.

Sut gallaf brofi fy mod i’n gymwys ar gyfer Twf Swyddi Cymru?

Mae’n rhaid i chi allu darparu’r dogfennau canlynol:

Sut mae gwneud cais am swydd wag?

Mae llawer o swyddi y gallech eu gwneud ar gael drwy Twf Swyddi Cymru. Mae swyddi a chyflogwyr newydd yn hysbysebu bob dydd felly cofiwch gadw golwg ar y wefan.

 • Ewch i’n tudalen chwilio a dewiswch swyddi gwag ‘Twf Swyddi Cymru’ i chwilio am swyddi sydd o ddiddordeb i chi
 • Sicrhewch eich bod wedi cofrestru ar ein safle
 • Mae’n rhaid i chi gadarnhau eich bod yn gymwys i wneud cais am gyfleoedd swyddi cyn gwneud cais
 • Dylech logio i mewn a chwblhau’r cais am swydd. (Gweler ein Canllawiau i Gwblhau eich Cais am Swydd i gael cymorth)
 • Dylech gyflwyno eich cais. (Dylech ddarllen drwy’r cais eto a sicrhau eich bod yn fodlon arno)
 • Bydd y cyflogwr yn anfon e-bost atoch a fydd yn rhoi gwybod beth fydd yn digwydd nesaf
 • Dylech gadw golwg ar eich ceisiadau yn Fy Swyddi

Pa gymorth sydd ar gael i wneud cais am swydd Twf Swyddi Cymru?

Cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru  os hoffech gael cymorth i:

 • Gael gwybod am y sgiliau a’r gallu sydd gennych, a sut y gallant eich helpu i gael y swydd yr hoffech ei chael
 • Gwneud cais am swyddi Twf Swyddi Cymru
 • Cael rhagor o wybodaeth am ofynion cymhwyster a’r dystiolaeth sydd angen ei darparu

Os byddwch yn cael problemau â’r ffurflen gais ar-lein gallwch ffonio ein llinell cymorth technegol ar 0845 434 8334.

Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?


Gweld hefyd

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Hyfforddeiaethau

Enillwch sgiliau a hyder newydd gyda hyfforddeiaeth. Cewch wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut mae dod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Sut i gael profiad

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad. Cewch wybod sut mae ei gael, gan gynnwys drwy brofiad gwaith, gwirfoddoli ac interniaeth.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.