Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Twf Swyddi Cymru - gwybodaeth i gyflogwyr

Os ydych wedi bod yn ystyried cyfle busnes newydd, cynllun ehangu neu arallgyfeirio, yna gall Twf Swyddi Cymru roi hwb i’ch syniadau.

Os gyflogwch chi berson ifanc di-waith rhwng 16 a 24 oed, fe dalwn ni 50% o gost yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol (dolen Saesneg) am eu hoedran iddyn nhw am y 6 mis cyntaf.

Dylai hon fod yn swydd go iawn yn hytrach na lleoliad gwaith.

Os ydych yn gyflogwr ac eisiau mwy o wybodaeth, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rhaglen newydd yna cysylltwch gyda llinell gymorth Porth Sgiliau 03000 6 03000 neu cwblhewch ffurflen mynegi diddordeb ar Busnes Cymru.

Y buddion i’ch busnes

  • Fe dalwn ni 50% o gyflog y person ifanc a gyflogir gennych, am chwe mis
  • Caiff eich swydd ei hysbysebu i bobl ifanc sy’n barod am waith ac sy’n egnïol, yn frwdfrydig ac yn ymroddedig
  • Fe gewch gymorth recriwtio am ddim
  • Byddwch yn rhoi cyfle euraidd i berson ifanc i ddechrau ar yrfa dda

Pa gymorth a gawn ni?

Rydyn ni’n ymwybodol bod recriwtio staff newydd yn cymryd amser ac ymdrech. Fe gewch gefnogaeth asiant a fydd yn eich galluogi chi i gael y gorau o’ch gweithiwr newydd o’r diwrnod cyntaf un.

I helpu gyda’r broses recriwtio, rydyn ni wedi contractio asiantau ledled Cymru i weithio gyda chi. Gallan nhw roi cyngor a chymorth am ddim ichi i ddod o hyd i ymgeiswyr priodol.

Hefyd, byddwn yn rhestru’r holl swyddi gwag yn adran Twf Swyddi Cymru. Yna, gall pobl ifanc sy’n barod am waith wneud cais ar-lein.

Eich ymrwymiad chi

Am ein cyfraniad o 50% o gost cyflog eich gweithiwr newydd a'ch helpu i gael hyd i'r ymgeisydd mwyaf addas, rydyn ni am ofyn ichi am ambell i warant.

  • Rhaid i’r person ifanc gael ei gyflogi am rhwng 25 a 40 awr yr wythnos gyda chontract am 6 mis o leiaf
  • Rhaid i bob swydd a grëir fod yn swyddi ychwanegol i’ch anghenion gweithlu cyfredol. Ni allwch lenwi swydd sydd eisoes wedi ei hysbysebu, na chreu swydd i gyflenwi am salwch neu gyfnod mamolaeth
  • Dylai pob swydd a grëir fod yn gynaliadwy gyda’r nod o gadw’r gweithiwr y tu hwnt i’r cyfnod cychwynnol o chwe mis. Os yw’r person wedi creu argraff mewn chwe mis, dychmygwch faint o gaffaeliad y gallai fod i’ch busnes ar ôl hyfforddiant trylwyr, fel prentisiaeth er enghraifft.

A yw fy musnes yn gymwys am gymorth?

Mae yna feini prawf, ac mae’n rhaid i’r cyflogwr fod wedi masnachu am o leiaf chwe mis yn y sector preifat neu’r trydydd sector ac wedi’i leoli yng Nghymru. Cefnogir rhaglen Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
 Gallwch gofrestru eich diddordeb nawr drwy gwblhau'r ffurflen mynegi diddordeb ar Busnes Cymru.

A phwy dylwn i gysylltu?

Ffoniwch linell gymorth Porth Sgiliau ar 03000 6 03000 am gyngor neu gymorth pellach ar sut i gymryd rhan neu cwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb ar Busnes Cymru.

Hysbysebwch swydd wag gyda ni

Ffoniwch ni ar 0800 028 4844 i gael gwybodaeth am hysbysebu swydd wag Twf Swyddi Cymru ar ein gwefan.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyflogi pobl ifanc

Dysgu am reoliadau ar gyfer cyflogi pobl ifanc gan gynnwys oriau gwaith, oedran a chyflog.

Prentisiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybod mwy am y cyllid i brentisiaethau yng Nghymru a sut i hysbysebu swyddi gwag.

Hyfforddeiaethau - gwybodaeth i gyflogwyr

Rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed yw hyffordeiaethau. Cefnogwch berson ifanc trwy roi profiad gwaith i hyfforddeiaeth yn eich busnes.