Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Wythnos Siarad Arian 2020

Nod Wythnos Siarad Arian 2020 yw cael pobl i siarad am arian, o arian poced i bensiynau, gan gynnwys dyled. 

Ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #SiaradArian.

Yma fe welwch wybodaeth am y gefnogaeth a gynigir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau a'r opsiynau cyllido sydd ar gael i'ch cefnogi gydag addysg a gwaith.

Pam siarad arian?

Yn ôl y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, mae siarad yn agored am arian yn hanfodol bwysig i'n hiechyd, ein cyfoeth a'n perthnasoedd. Mae effaith Covid-19 wedi ei gwneud yn bwysicach nag erioed i ddechrau sgyrsiau am arian.
Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy'n siarad am arian:

  • Yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell a llai peryglus
  • â pherthnasoedd personol cryfach
  • Yn helpu eu plant i ffurfio arferion arian oes da
  • Yn teimlo'n llai dan straen neu'n llai pryderus ac mewn mwy o reolaeth

Mae meithrin sgyrsiau arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i feithrin hyder ariannol a gwydnwch i wynebu beth bynnag y mae'r dyfodol yn ei daflu atom.
Os nad ydym yn barod, gallwn ei chael hi'n anodd ymdopi pan fydd sioc incwm yn digwydd neu pan fydd rhywbeth yn digwydd yn ein bywyd sy’n newid popeth.

Dechrau’r Sgwrs

Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau wedi cynhyrchu rhai canllawiau defnyddiol i'ch helpu i ddechrau sgwrs am arian. Beth am edrych:

Offer a Chyfrifianellau Defnyddiol

Mae gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau rai offer defnyddiol ar eu gwefan i'ch helpu i reoli arian:

Gwybod mwy am yr opsiynau cyllido sydd ar gael

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi, ar gyfer y rheini sydd wedi colli eu swydd neu sydd wedi dod yn ddi-waith ers 1 Ionawr 2020.

Cyfrifon Dysgu Personol

Wyt ti eisiau cael mynediad i hyfforddiant rhan-amser hyblyg? Os wyt ti’n gyflogedig ac yn ennill llai na £26,000, wedi dy roi ar ffyrlo neu os yw dy swydd mewn perygl efallai y byddi di’n gymwys ar gyfer Cyfrif Dysgu Personol.

Rhaglen Fynediad - Cymoedd y De

Mae’r Rhaglen yn cynnig grantiau ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ichi wella’ch sgiliau a’ch rhagolygon gwaith.

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Rhai Canllawiau Defnyddiol gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyflogau, hawliau ac oriau gwaith

Y pethau sydd angen ichi eu gwybod am gyflog, hawliau ac oriau gwaith ar gyfer swyddi.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle i gael swydd chwe mis am dâl yw Twf Swyddi Cymru.

Cymorth Cyflogaeth

Dewch i wybod  am y gefnogaeth i'ch helpu nôl mewn i waith os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd.