Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Ben

Ben

Mae cefnogaeth gyda hyfforddiant a chynllunio gyrfa wedi helpu Ben i baratoi ar gyfer ei yrfa yn y dyfodol. 

Addysgu gartref

Cafodd Ben o Gasnewydd sy’n 16 oed ei addysgu gartref o flwyddyn 8 ymlaen gan ei dad.

Meddai tad Ben, “Penderfynais addysgu Ben gartref o flwyddyn 8 ymlaen oherwydd roeddwn yn credu y byddai’n cael mwy o fudd o gael ei addysgu gartref nag o fynd i’r ysgol. Roedd yn ymddangos bod Ben yn dysgu’n well drwy ddulliau ymarferol.

“Mae gennyf ddiddordeb mewn crefft cartref ac mae Ben wedi dangos diddordeb erioed mewn gwaith coed a thŵls. Mae gennyf fy ngweithdy fy hunan gartref gyda thurnau troi coed y mae Ben yn gallu eu defnyddio’n fedrus. Fe wnaeth Ben gwblhau cwrs troi pren yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Croesyceiliog pan oedd yn 12 oed ac yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs gwneud cabinetau ym Mryste. 

“Mae Ben wedi dangos gallu gwirioneddol mewn gwaith coed; mae wedi gwneud byrddau, powlenni ac wedi mynychu gweithdy Wood2Work am ddeuddeg wythnos, lle y dysgodd sut i wneud meinciau a byrddau adar.

Cael cefnogaeth gan Gyrfa Cymru

“Fe wnaethom gysylltu â Gyrfa Cymru oherwydd roedd angen cyngor a chymorth ar Ben i gynllunio beth roedd am ei wneud nesaf. 

“Ni wnaeth Ben sefyll unrhyw arholiadau TGAU, felly roeddem yn awyddus i ddarganfod beth oedd ei opsiynau. Fe wnaethom gwrdd â Helen, sy’n gynghorydd gyda Gyrfa Cymru, yng Nghanolfan Gyrfaoedd y Coed Duon.  

“Roedd Helen yn wych. Fe wnaethom siarad am holl opsiynau Ben, gan gynnwys hyfforddiant a gwahanol gyrsiau gwaith coed yn y coleg. Nid oedd Ben mor awyddus â hynny ynghylch mynd i’r coleg oherwydd roedd angen iddo wella ei Fathemateg a’i Saesneg, ond soniodd Helen wrthym am gyrsiau mynediad galwedigaethol a fyddai’n galluogi Ben i fynd i’r coleg os mai dyna fyddai’n penderfynu ei wneud. 

“Soniodd Helen am brentisiaethau a chynlluniau hunangyflogaeth, ond penderfynodd Ben bod hyn yn rhywbeth yr hoffai ei wneud yn y dyfodol o bosibl.  

“Fe wnaethom adael y cyfweliad gyda llawer o wybodaeth. Aeth Ben ati i ddefnyddio’r wybodaeth ar wefan Gyrfa Cymru i ymchwilio i’w syniadau gyrfa ei hunan.” 

Hyfforddiant a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Dechreuodd Ben ar hyfforddiant lefel un gyda Groundworks. Treuliodd 3 diwrnod yr wythnos yn gwella ei sgiliau a’i gymwysterau.

“Mae Ben wedi cael budd mawr o’i leoliad hyfforddiant. Mae’r cynllun wedi ei alluogi i feithrin sgiliau, cymwysterau a chael profiad ychwanegol, ac mae wedi cael y cyfle i weithio gydag unigolion tebyg iddo. Fe wnaeth ymddangos ar sianel YouTube Groundworks hyd yn oed yn dangos sut i droi coed.

“Bu’n wych i Ben gael ei addysgu mewn amgylchedd gwahanol i’r ysgol lle mae pawb yn cael ei drin yn gyfartal, yn gallu dysgu ar ei gyflymder ei hun ac yn gallu meithrin ei gryfderau ei hun er mwyn cyflawni ei amcanion. 

“Mae Helen wedi helpu Ben yn fawr gyda’i gynllun gyrfa. Bydd yn dechrau yn y coleg ym mis Medi i gwblhau cwrs lefel 2 mewn gwaith coed.” 


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Hyfforddeiaethau

Enillwch sgiliau a hyder newydd gyda hyfforddeiaeth. Cewch wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut mae dod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.