Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Stori Kira

Kira

Mae bod â chynllun wrth gefn wedi helpu Kira i fapio ei gyrfa yn y dyfodol.

Roedd Kira o Wynedd, sy'n 16 mlwydd oed, mewn perygl o beidio â symud ymlaen i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant nes iddi gael cyngor a chefnogaeth gan Gyrfa Cymru.

Ansicr ynghylch y camau nesaf

“Fe wnes i gyfarfod â chynghorydd gyrfaoedd am y tro cyntaf pan oeddwn i ym mlwyddyn 10 yn Ysgol Eifionydd. Roeddwn eisoes wedi dechrau meddwl am yr hyn yr hoffwn ei wneud ar ôl gadael yr ysgol, ond roeddwn yn teimlo'n ddryslyd ynglŷn â'r holl opsiynau a oedd ar gael ac yn ansicr ynghylch fy nghamau nesaf.

Cael cefnogaeth gan Gyrfa Cymru

“Roedd gwir angen rhywfaint o arweiniad a chyfarwyddyd arnaf, felly trefnais apwyntiad un i un gyda Fiona, cynghorydd gyrfaoedd yn yr ysgol.

“Helpodd Fiona fi mewn cymaint o ffyrdd. Roedd llawer o bethau doeddwn i ddim yn siŵr amdanyn nhw ac roeddwn i'n ddryslyd ynglŷn â pha gwrs roeddwn i eisiau ei wneud yn y coleg, neu a oeddwn i eisiau mynd i'r coleg o gwbl. Dywedodd Fiona wrthyf hefyd am hyfforddiant a phrentisiaethau nad oeddwn erioed wedi meddwl amdanynt o'r blaen.

“Gyda chymorth gan Gyrfa Cymru, fe wnes i ganfod prentisiaeth mewn lleoliad gofal plant mewn ysgol gynradd. Helpodd Fiona fi i baratoi ar gyfer y cyfweliad a helpu gyda'r asesiadau sgiliau yr oedd eu hangen arnaf i sicrhau'r brentisiaeth.”

Roedd Kira i fod i ddechrau ei phrentisiaeth ym mis Medi, ond mae effaith Covid-19 wedi rhoi hyn mewn perygl.

Cael cynllun wrth gefn

“Hyd yn oed cyn yr achosion o Covid-19, dywedodd Fiona wrtha i am gael cynllun wrth gefn rhag ofn i mi newid fy meddwl am brentisiaeth, felly roeddwn eisoes wedi dechrau meddwl am hyn.

“Mae wedi bod yn dipyn o ofid ar brydiau ond rwyf wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â Fiona sydd wedi helpu.  Mae'n ffonio, e-bostio ac yn anfon negeseuon text ataf i yn rheolaidd am fy nghamau nesaf ac am wneud cais i'r coleg yr haf hwn.  

“Mae hi wedi anfon manylion dyddiau agored y coleg ataf ac mae hi wedi fy nghefnogi gyda fy nghais coleg ar-lein.

“Mae Fiona wedi tawelu fy meddwl. Mae hi wedi fy nghynghori bob cam o'r ffordd, o fy mhrentisiaeth i fy nghais coleg. Mae hi wedi fy rhoi ar y trywydd cywir, sydd wedi bod yn help aruthrol.

Mae fy mhrofiad gyda Gyrfa Cymru wedi bod yn wych.  Mae bod â chynllun wrth gefn wedi bod yn werth chweil. Rydw i nawr yn gobeithio mynd i'r coleg i wneud cwrs gwallt a harddwch llawn amser gyda nod hirdymor o fod yn berchen ar fy salon fy hun.”


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.

Chwilio am Brentisiaeth?