Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ystyried gadael cwrs?

Ydych chi'n ystyried gadael eich cwrs neu yn cael amheuon am eich cwrs?

Rydych newydd ddechrau yn y coleg, chweched dosbarth neu’r brifysgol ac yn meddwl a ydych wedi gwneud y peth iawn? Efallai nad ydych yn siŵr a ddylech aros mewn addysg.

Eich dyfodol chi ydyw. Y peth pwysicaf ar hyn o bryd yw peidio â rhuthro a gwneud penderfyniad y byddwch yn ei ddifaru nes ymlaen.

Bydd cael yr atebion i’r 3 chwestiwn canlynol yn eich helpu i wneud y penderfyniad cywir o ran eich uchelgais gyrfa yn y dyfodol:

1. Pam mae gennyf amheuon am y cwrs?

Efallai bod sawl rheswm dros eich amheuon. Mae gwybod beth yw'r prif achos yn mynd i'ch helpu i ddod o hyd i'r atebion.

Edrychwch ar y 6 rheswm cyffredin dros ystyried gadael cwrs:

Mae fy syniad gyrfa wedi newid

Ers i chi gychwyn eich cwrs efallai i chi sylweddoli bod eich syniad gyrfa wedi newid. Efallai mai'r rheswm am hyn yw eich bod wedi gweld nad yw'r cwrs yn addas i chi neu am eich bod wedi bod yn ymchwilio mewn i syniad gyrfa newydd.

1.  Sicrhewch mai eich syniad gyrfa newydd yw’r un cywir i chi. Gwnewch y Cwis Paru Swyddi fydd yn gweddu eich sgiliau a'ch diddordebau i swyddi gwahanol.

2. Dewch i wybod pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich syniad gyrfa newydd. Efallai y bydd y cwrs rydych chi'n ei wneud yn dal i'ch galluogi i ddilyn eich llwybr gyrfa newydd. Darllenwch am eich syniad gyrfa a'r cymwysterau sydd ei angen yn Gwybodaeth am Swyddi.

Mae'r cwrs rhy hawdd i mi

Os ydych ar gychwyn eich cwrs ac yn gweld y cwrs rhy hawdd, yna efallai bod eich tiwtoriaid, athrawon neu ddarlithwyr eisiau gweld safon eich gwaith cyn rhoi gwaith newydd fwy heriol i chi. Felly, dylech sôn wrth eich athro/tiwtor neu ddarlithydd am eich teimladau. Efallai y gallwch godi lefel os yw’n rhy hawdd. Os nad yw’n rhy hawdd, bydd angen i chi bwyso a mesur y manteision a’r anfanteision dros aros neu adael.

Os ydych dal yn credu bod y cwrs yn hawdd yna bydd hynny’n rhoi mwy o amser i chi gael profiadau perthnasol y tu allan i’r ysgol, coleg neu brifysgol. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad. Dewch i wybod mwy am:

Mae'r cwrs rhy anodd i mi

Os yw’r cwrs yn rhy anodd yna'r peth pwysicaf i'w wneud ydi sgwrsio â’ch tiwtor, athro neu ddarlithydd i ddechrau. Gallent eich helpu, neu roi gwybod i chi ble i gael cymorth er mwyn ymdopi â’r cwrs.

Efallai y gallwch symud i lefel is neu astudio llai o fodiwlau neu bynciau. Dylech gofio y gallai gwneud llai o fodiwlau neu bynciau ac astudio’n rhan amser effeithio ar unrhyw arian a gewch. Edrychwch ar Cyllido eich astudiaethau am fwy o wybodaeth.

Dwi ddim yn mwynhau’r ysgol, coleg neu brifysgol

Mae sawl rheswm gwahanol pam nad yw pobl yn mwynhau eu hawyrgylch newydd.

1. Ydy’r ysgol, coleg neu gampws yn rhy fawr neu efallai yn rhy fach i chi?

Fe ddylech:

 • Gofio beth yw eich uchelgais yn y pen draw 
 • Ofyn y cwestiwn, a yw’r cwrs hwn yn eich arwain tuag at eich uchelgais gyrfa, ac os felly allwch chi ddod yn gyfarwydd ag ef?
   

2. Ydych chi’n ei chael hi’n anodd ymgartrefu?

Efallai eich bod chi’n ei chael hi’n anodd ymgartrefu neu bod gennych broblemau eraill. Siaradwch â rywun y gallwch ymddiried ynddo. Gall hyn fod yn:

 • Deulu
 • Tiwtor, athro neu ddatlithydd
 • Gwasanaethau myfyrwyr
 • Meic - sefydliad a all wrando arnoch a’ch cefnogi, sefydlwyd Meic yn arbennig i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru

Os ydych yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch, efallai y gallwch aros ar y cwrs a gwneud yn dda. Neu, efallai y gallech newid i gwrs arall neu fan astudio arall, yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn.

Os ydych yn dal i feddwl na allwch aros ar eich cwrs, edrychwch ar yr holl opsiynau sydd ar gael i chi ar Cynllunio eich Gyrfa ac Opsiynau yn 18.

Rwy'n poeni am arian a'r gost o aros mewn addysg

Mae'n naturiol i boeni am gost addysg. Ond mae'n bwysig cofio bod cefnogaeth ariannol ar gael i fyfyrwyr.

Edrychwch ar Cyllido eich astudiaethau am fwy o wybodaeth.

Edrychwch ar Cyllid Myfyrwyr Cymru i weld beth sydd ar gael.

Dylech ystyried a allwch ariannu eich cwrs drwy gael swydd rhan amser neu dymhorol. Sicrhewch eich bod yn gallu ymdopi â’ch cwrs a gwneud swydd rhan amser yr un pryd. Bydd angen amser i astudio ac adolygu er mwyn gwneud traethodau ac arholiadau.

Edrychwch ar Cael Swydd am gyngor a chefnogaeth i ddod o hyd i waith.

Mae gen i resymau personol

Mae gan nifer o bobl broblemau personol sydd weithiau yn effeithio ar sut ac ymhle maent yn astudio. Gall rhesymau personol fod oherwydd problemau iechyd, cyfrifoldebau gofal neu ddylwtswyddau teulu. Beth bynnag eich rheswm dylech wybod y gall eich ysgol, coleg neu brifysgol eich cefnogi.

Felly, dylech siarad â’ch ysgol, coleg neu brifysgol am y sefyllfa, ni allent eich helpu nes iddynt wybod beth yw'r broblem. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau a polisiau'r sefydliad addysgol fe allent:

 • Roi mwy o amser i chi gwblhau a chyflwyno gwaith
 • Gynnig yr opsiwn i gymryd blwyddyn i ffwrdd a dychwelyd y flwyddyn ganlynol

2. Beth yw fy opsiynau yn y dyfodol?

Gallwch wneud penderfyniadau gwell pan fyddwch chi'n gwybod yr holl opsiynau. I fod yn hyderus eich bod yn gwneud y penderfyniadau cywir, fe ddylwch ymchwilio eich syniadau'n llawn.

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i chi:

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Cefnogi eich plentyn os ydynt am adael y coleg

Edrychwch ar ein 3 prif awgrym i gefnogi eich plentyn os ydynt yn ystyried gadael y coleg.


3. Pwy all fy helpu gyda fy nghamau nesaf?

Gofynnwch am gymorth. Nid ydych ar eich pen eich hun; gallwch siarad â phobl a all eich helpu i wneud y dewis cywir:

1. Gall staff Gyrfa Cymru eich helpu mewn amryw o ffyrdd -  Cysylltwch â ni ar y ffôn, e-bost neu sgwrs ar-lein i siarad gyda un o'n Cynghorwyr Gyrfa.

2. Eich ysgol, coleg neu brifysgol - Mae’n werth sgwrsio â’ch athro, tiwtor neu rywun sy’n gweithio gyda’r gwasanaethau myfyrwyr am eich teimladau. Mae ysgolion, colegau a phrifysgolion yn awyddus i chi lwyddo, felly mae’n werth siarad â nhw. Siaradwch â’ch ysgol, coleg neu brifysgol os ydych:

 • eisiau newid eich cwrs
 • yn cael y gwaith cwrs rhy anodd
 • yn cael problemau personol sydd yn effeithio eich gwaith
 • wedi cael eich gofyn i adael eich cwrs ond yr hoffech chi aros

AWGRYM: Os nad ydych yn siŵr beth i’w ddweud, ceisiwch ysgrifennu neu gofnodi eich cwestiynau a’ch teimladau, er mwyn i chi fod yn barod a chofio dweud popeth.

3. UCAS - Os ydych yn y brifysgol edrychwch ar erthygl UCAS am Changing or leaving a course. (dolen Saesneg)


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.