Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid colli swydd

Os ydych wedi colli eich swydd, efallai y bydd gennych hawl i gael arian gan ReAct i ailhyfforddi neu ddiweddaru eich sgiliau. Os oes gennych gyflogwr newydd mewn golwg, gallen nhw hefyd gael arian tuag at eich cyflog a hyfforddiant pellach.

Os ydych chi'n wynebu colli eich swydd yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr yma, gallwn ni helpu gyda chyngor arbenigol. Mae pethau'n newid o ddydd i ddydd, ond gallwn eich helpu gyda'r cyngor diweddaraf am y gefnogaeth sydd ar gael. Cysylltu â ni.

Cymorth drwy'r Cynllun ReAct

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi colli eu swydd i feithrin sgiliau newydd ac annog cyflogwyr sy'n recriwtio i gyflogi gweithiwr sydd wedi colli eu swyddi. 

Lawrlwythwch Nodiadau Canllaw ReAct gan Lywodraeth Cymru am fanylion llawn y cynllun. 

Pwy sy'n gymwys ar gyfer ReAct?

Mae cymorth o dan gynllun ReAct ar gael i'r rheini:

 • sydd wedi colli eu swydd yn ystod y  3 mis diwethaf, sy’n ddi-waith ar hyn o bryd, ac sydd heb fod mewn swydd barhaol am 6 wythnos neu fwy ers colli eu swydd
 • sydd wedi cael rhybudd eu bod yn colli eu swydd
 • sydd heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy'n cael ei ariannu gan sefydliad cyhoeddus ers  colli eu swydd, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith

Beth sydd ar gael?

Mae 3 elfen i gynllun ReAct:

 1. Cymorth gyda Recriwtio a Hyfforddi
 2. Grant Hyfforddiant Galwedigaethol – Dyfarniad ar sail disgresiwn
 3. Grant Cymorth Ychwanegol – Dyfarniad ar sail disgresiwn

Mae cymorth ar gael i ymgeiswyr cymwys gynyddu eu sgiliau a goresgyn unrhyw rwystrau sy'n eu hatal rhag dysgu, neu ddychwelyd i'r gwaith. Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi'r cyfle gorau posibl iddyn nhw ddod o hyd i swydd newydd, bydd Gyrfa Cymru yn asesu anghenion hyfforddiant pob ymgeisydd. Bydd Gyrfa Cymru hefyd yn rhoi cyngor i unigolion am gyrsiau hyfforddi a lleoliadau hyfforddi addas.

Mae'r cymorth ariannol canlynol ar gael o dan y rhan hon o'r cynllun:

 • 100% o'r costau hyfforddi i ddysgu sgiliau newydd (hyd at gyfanswm o £1,500)
 • cymorth tuag at dalu costau teithio i gyrsiau hyfforddi
 • costau llety dros nos, lle bo hynny'n briodol 
 • cyfraniad tuag at gostau gofal plant tra bod cyrsiau hyfforddi yn cael eu mynychu (yn amodol ar gyfyngiadau a thelerau)
 • cymorth i dalu am gyfarpar arbennig sy'n angenrheidiol er mwyn ymgymryd â'r hyfforddiant

Os byddwch yn cael cynnig swydd ar ôl colli eich swydd yn ystod y 3 mis diwethaf, gallai eich cyflogwr newydd gael arian am eich cyflogi chi. Mae elfen Recriwtio a Hyfforddi ReAct yn gallu cynnig y canlynol i'ch cyflogwr:

 • Hyd at £3000 am eich cyflogi
 • Hyd at £1000 tuag at gostau hyfforddi

Bydd y swm y byddant yn ei gael yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Sut i wneud cais

Os hoffech wneud cais am grant Hyfforddiant Galwedigaethol ReAct, yn gyntaf mae'n rhaid i chi weld eich Cynghorydd Gyrfa Oedolion yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol. Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844 i wneud apwyntiad.

Bydd Gyrfa Cymru yn darparu eich pecyn cais.

Bydd disgwyl i'ch darpar gyflogwr gysylltu â Llywodraeth Cymru ar 03000 255 888 os yw'n dymuno gwneud cais am Gymorth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr.


Cymorth a chefnogaeth ychwanegol

Cyllid ar gyfer dysgu os ydych yn ddi-waith

Os ydych yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau:

 • Fel arfer, gallwch astudio’n rhan-amser heb i hynny effeithio ar eich budd-daliadau. Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith cyn dechrau cwrs
 • Mae rhai cyrsiau, gan gynnwys cyrsiau i wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd, ar gael am ddim

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau am ddim ar gael os ydych yn cael budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm. Gall help fod ar gael gyda chostau gofal plant a chostau eraill hefyd.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi