Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyllid ReAct

Os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith, yn ystod y 12 mis diwethaf , neu os ydych chi o dan hysbysiad diswyddo cyfredol, gallech chi fod â hawl i gael cyllid ReAct i ailhyfforddi neu ddiweddaru eich sgiliau. Os oes gennych gyflogwr newydd, gallen nhw hefyd gael cyllid tuag at eich cyflog a’ch hyfforddiant pellach.

Os ydych chi’n wynebu diweithdra, am ba reswm bynnag, yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn, gallwn ni helpu gyda chyngor arbenigol. Mae pethau'n newid o ddydd i ddydd, ond gallwn eich helpu gyda'r cyngor diweddaraf am y gefnogaeth sydd ar gael. Cysylltu â ni.

Cymorth gan Gynllun ReAct

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi colli eu swydd i feithrin sgiliau newydd ac yn annog cyflogwyr sy'n recriwtio i gyflogi gweithiwr sydd wedi colli eu swyddi.

Lawrlwythwch Nodiadau Canllaw ReAct gan Lywodraeth Cymru am fanylion llawn y cynllun.

Lawrlwytho nodiadau canllaw ReAct

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Nodiadau Cyfarwyddyd ReAct i Unigolion Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Pwy sy'n gymwys ar gyfer ReAct?

Mae cymorth o dan gynllun ReAct ar gael i unigolion sy’n byw yng Nghymru ac:

 • Wedi cael eu diswyddo yn ystod y 12 mis diwethaf neu wedi dod yn ddi-waith am reswm heblaw colli eu swydd yn ystod y 12 mis diwethaf ac sy’n ddi-waith ar hyn o bryd. Rhaid i ymgeiswyr beidio â bod mewn cyflogaeth barhaus am 6 wythnos neu fwy rhwng y dyddiad y daethant yn ddi-waith a dyddiad y cais am grant ReAct; neu
 • Eu bod ar hyn o bryd o dan rybudd diswyddo ffurfiol
 • Rhaid bod ymgeiswyr heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant a ariennir yn gyhoeddus ers colli eu swydd neu ddod yn ddi-waith, gan gynnwys y gyfres dysgu seiliedig ar waith o raglenni fel prentisiaeth

Os ydych wedi gwneud cais am - neu'n bwriadu gwneud cais am - unrhyw gyllid arall i dalu am hyfforddiant galwedigaethol, rhaid i chi ofyn i'ch cynghorydd Cymru'n Gweithio gysylltu â Thîm ReAct i gael rhagor o gyngor cyn cyflwyno eich cais am ReAct. Efallai na fyddwn yn gallu ystyried eich cais os ydych yn derbyn cyllid cyhoeddus arall ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol.

Beth sydd ar gael?

Mae 3 elfen i gynllun ReAct:

 1. Cymorth gyda Recriwtio a Hyfforddi
 2. Grant Hyfforddiant Galwedigaethol – Dyfarniad ar sail disgresiwn
 3. Grant Cymorth Ychwanegol – Dyfarniad ar sail disgresiwn

Mae cymorth ar gael i ymgeiswyr cymwys gynyddu eu sgiliau a goresgyn unrhyw rwystrau sy'n eu hatal rhag dysgu, neu ddychwelyd i'r gwaith. Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi'r cyfle gorau posibl iddyn nhw ddod o hyd i swydd newydd, bydd Gyrfa Cymru yn asesu anghenion hyfforddiant pob ymgeisydd. Bydd Gyrfa Cymru hefyd yn rhoi cyngor i unigolion am gyrsiau hyfforddi a lleoliadau hyfforddi addas.

Mae'r cymorth ariannol canlynol ar gael o dan y rhan hon o'r cynllun:

 • 100% o'r costau hyfforddi i ddysgu sgiliau newydd (hyd at gyfanswm o £1,500)
 • Cymorth tuag at dalu costau teithio i gyrsiau hyfforddi
 • Costau llety dros nos, lle bo hynny'n briodol 
 • Cyfraniad tuag at gostau gofal plant tra bod cyrsiau hyfforddi yn cael eu mynychu (yn amodol ar gyfyngiadau a thelerau)
 • Cymorth i dalu am gyfarpar arbennig sy'n angenrheidiol er mwyn ymgymryd â'r hyfforddiant

Os cynigir swydd i chi, gallai eich cyflogwr newydd gael cyllid er mwyn eich cyflogi. Gallai elfen Recriwtio a Hyfforddi ReAct gynnig y canlynol i'ch cyflogwr:

 • Hyd at £3000 am eich cyflogi
 • Hyd at £1000 tuag at gostau hyfforddi

Bydd y swm y byddant yn ei gael yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Sut i wneud cais

Os hoffech wneud cais am grant Hyfforddiant Galwedigaethol ReAct, yn gyntaf mae'n rhaid i chi weld eich Cynghorydd Gyrfa yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol. Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844 i wneud apwyntiad.

Gall Gyrfa Cymru hefyd eich tywys trwy'r broses ymgeisio electronig.

Bydd disgwyl i'ch darpar gyflogwr gysylltu â Busnes Cymru ar 03000 6 03000 os yw'n dymuno gwneud cais am Gymorth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr.


Cymorth a chefnogaeth ychwanegol

Cyllid ar gyfer dysgu os ydych yn ddi-waith

Os ydych yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau:

 • Fel arfer, gallwch astudio’n rhan-amser heb i hynny effeithio ar eich budd-daliadau. Cysylltwch â’r Ganolfan Byd Gwaith cyn dechrau cwrs
 • Mae rhai cyrsiau, gan gynnwys cyrsiau i wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd, ar gael am ddim

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau am ddim ar gael os ydych yn cael budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm. Gall help fod ar gael gyda chostau gofal plant a chostau eraill hefyd.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Digital redundancy support sessions

Working in partnership with The Department for Work & Pensions (DWP), Working Wales (delivered by Careers Wales) are currently offering weekly digital redundancy support sessions to help anyone who is affected by redundancy.

Opsiynau ar ôl colli swydd

Dysgwch am gymorth diswyddo sydd ar gael yng Nghymru gan gynnwys cyllid ReAct, a sut mae ymdopi â diswyddiad. 

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.