Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Graddau a bennir gan ganolfannau

Ble i gael gwybodaeth am raddau a bennir gan ganolfannau a chael cyngor gyrfaoedd i’ch helpu i gynllunio’ch camau nesaf.

Yn 2021, yn lle sefyll arholiadau TGAU a Safon Uwch/UG a rhai cyrsiau coleg, byddwch yn cael graddau a bennir gan ganolfannau.

Beth yw graddau a bennir gan ganolfannau?

Graddau sy’n cael eu dyfarnu i chi gan ysgol neu goleg yw graddau a bennir gan ganolfannau. Bydd y graddau hyn yn seiliedig ar waith ac asesiadau rydych chi wedi'u cwblhau ar y cwrs.

Bydd athrawon a darlithwyr yn pennu'ch graddau ar sail eich perfformiad. Eich ysgol neu goleg sy'n penderfynu pa ddarnau o waith neu asesiadau y byddant yn eu defnyddio i’ch graddio a byddant yn rhoi gwybod i chi beth y byddan nhw’n ei ddefnyddio. Cysylltwch â'ch ysgol neu goleg ac ewch i wefan eich ysgol neu goleg i ddarganfod sut y byddan nhw’n pennu'ch graddau.

Bydd ysgolion a chloegau’n dilyn canllawiau y maen nhw wedi’u cael gan Cymwysterau Cymru wrth raddio eich gwaith. Mae gofyn i’ch ysgol neu goleg roi proses apelio a waith.

Amserlen diwrnod canlyniadau yn 2021

Mehefin 2021
Myfyrwyr yn derbyn graddau dros dro

Bydd eich ysgol neu goleg yn rhoi canlyniadau dros dro i chi ym mis Mehefin. Os nad ydych yn hapus gyda’r canlyniad dros dro gallwch ofyn i’ch ysgol neu goleg eu hadolygu a’u gwirio cyn iddynt gyflwyno eich gradd i’r corff dyfarnu. 

Show more
Dydd Mawrth, 10 Awst 2021
Diwrnod canlyniadau Safon UG a Safon uwch / diwrnod canlyniadau Lefel 3

Byddwch yn cael gradd wedi'i chadarnhau ar 10 Awst. Gallwch apelio i gorff dyfarnu eich cymhwyster, os credwch nad yw'r radd yn deg, neu os gwnaed gwall prosesu. Os ydych yn gwneud cais i fynd i’r brifysgol bydd UCAS (Saesneg yn unig) yn dal i dderbyn eich graddau gan y cyrff dyfarnu ac yn eu hanfon ymlaen i’r prifysgolion rydych wedi gwneud cais iddynt.

Show more
Dydd Iau, 12 Awst 2021
Diwrnod canlyniadau TGAU / diwrnod canlyniadau Lefel 2

Byddwch yn cael gradd wedi'i chadarnhau ar 12 Awst. Gallwch apelio i gorff dyfarnu eich cymhwyster, os credwch nad yw'r radd yn deg, neu os gwnaed gwall prosesu. 
 

Show more

Gwybodaeth am raddau a bennir gan ganolfannau 

Edrychwch ar y gwefannau canlynol i gael gwybodaeth a diweddariadau ar sut y bydd graddau’n cael eu dyfarnu yn 2021:

Mynnwch gyngor ac arweiniad gyrfaoedd

Eleni, yn fwy nag erioed, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich opsiynau a'ch camau nesaf ar gyfer eich dyfodol. Gall ein cynghorwyr gyrfa eich helpu i ystyried eich opsiynau fel y gallwch wneud y penderfyniad cywir. Gallwn hefyd eich helpu i benderfynu ar gynllun wrth gefn rhag ofn y bydd eich canlyniadau’n well, neu'n waeth, na'r disgwyl.

Cysylltwch â ni i gael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i gynllunio’ch dyfodol. Gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd yn cynnwys wyneb yn wyneb, dros y ffôn ar 0800 028 4844, trwy sgwrs ar-lein fyw a thrwy e-bost.

Gŵyl Eich Dyfodol

I ddod yn fuan! Mae Gŵyl eich Dyfodol yn cael ei chynnal o ddydd Llun 21 Mehefin i ddydd Gwener 25 Mehefin. Yn yr Ŵyl Eich Dyfodol gallwch gael mynediad at amrywiaeth o adnoddau a gwybodaeth i'ch helpu i gynllunio'ch camau nesaf. Digwyddiad partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru yw Gŵyl Eich Dyfodol.

Archwilio

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Sut i wneud penderfyniadau gyrfa da

Gall y penderfyniad y byddwch yn ei wneud nawr yn effeithio ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol.