Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwasanaethau i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant

Mae gadael addysg yn benderfyniad mawr. Gall Gyrfa Cymru gefnogi eich plentyn ar ôl iddynt adael addysg i archwilio eu hopsiynau a'u helpu nhw i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Cymorth cyffredinol i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant

Gweler isod rhai o'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i gefnogi eich plentyn i wneud y penderfyniadau gyrfa cywir:

  • Cyfweliad gyrfa, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn
  • Mynediad i ddigwyddiadau a ffeiriau swyddi
  • Sesiynau cyflogadwyedd gan gynnwys creu CV, technegau cyfweld a chefnogaeth ar gyfer chwilio am swydd a gwneud cais am swyddi
  • Cyfeirio at wasanaethau eraill pan fod angen cymorth penodol wedi'i deilwra
  • Gwybodaeth gyrfaoedd a gwybodaeth am y farchnad lafur
  • Mynediad i sgwrs dros y we am gwestiynau a gwybodaeth
  • Mae’r Gwarant i Bobl Ifanc yn rhoi cymorth i bobl dan 25 oed yng Nghymru i gael lle mewn addysg neu hyfforddiant, dod o hyd i swydd neu ddod yn hunangyflogedig

Cymorth digidol i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant

Mae ein gwefan yn cynnwys llawer o gyngor a gwybodaeth i gefnogi eich plentyn i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant.

Cyflogadwyedd

Sgiliau cyflogadwyedd yw'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl i gael gwaith. Rydym ni'n darparu cymorth i ysgrifennu CV, cais neu lythyr eglurhaol, gwella technegau cyfweld, sut i ddod o hyd i swydd a ble i chwilio, neu hyd yn oedd i fagu hyder:

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Offer a Chwisiau

Mae ein cwisiau gyrfaoedd a phersonoliaeth yn helpu nodi cryfderau a swyddi a allai fod yn addas i'ch plentyn. Mae gennym gyfleodd prentisiaeth yng Nghymru, chwiliad cwrs a mwy hefyd:

Opsiynau

Os ydych eich plentyn chi yn dal i archwilio ei opsiynau, yna mae gennym wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael iddynt:

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Hyfforddeiaethau

Enillwch sgiliau a hyder newydd gyda hyfforddeiaeth. Cewch wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut mae dod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Cysylltu â ni

Gallwch chi a'ch plentyn gysylltu ar ni ar y ffôn ar 0800 028 4844 neu drwy sgwrs ar-lein neu ar y cyfryngau cymdeithasol:

Mae gennym ni sianel YouTube hefyd, sianel lle gallwch chi a'ch plentyn gael gafael ar fideos ar bynciau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd.

Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.