Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynnal diwrnod gweithredu ar lesiant i ddisgyblion lleol yng Nghasnewydd

Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn ioga

Mae Dosbarth Busnes yn un o raglenni Busnes yn y Gymuned sy'n cael ei hariannu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru ac sy'n cael ei chyflwyno gan Gyrfa Cymru gyda'r nod o feithrin cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn stadiwm Dreigiau Casnewydd gyda'r nod o addysgu pobl ifanc am iechyd meddwl a darparu cyngor ac arweiniad ar wella iechyd meddwl.

Ledled y DU, mae hanner yr holl broblemau iechyd meddwl yn dechrau pan fydd rhywun yn 14 oed gydag un o bob pedwar plentyn yn dangos peth tystiolaeth o salwch meddwl.

Cymerodd y disgyblion ran mewn amrywiaeth o weithdai gan gynnwys; ymdopi â straen, sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar a sgwrs ar gydnerthedd a sut i greu eich cynllun personol eich hun.

Mynychodd cyfanswm o chwe ysgol yng Nghasnewydd y digwyddiad gan gynnwys; Ysgol Uwchradd Llanwern, Ysgol John Frost, Ysgol St Julian's, Ysgol Gyfun Caerllion, Ysgol Uwchradd Casnewydd ac Ysgol Uwchradd Llysweri.

Roedd y cyflogwyr a helpodd i gynnal y diwrnod gweithredu ar lesiant yn cynnwys: Cartrefi Dinas Casnewydd, Wales & West Utilities, IPO, Swyddfa Ystadegau Gwladol, Robert Price Builders, Cartrefi Melin a Western Power.

Dywedodd Rachel Jones, rheolwr rhaglen Wales & West Utilities: “Yn Wales & West Utilities, rydym yn falch ein bod wedi bod yn rhan o ddatblygu’r diwrnod gweithredu ar lesiant ar gyfer ein clwstwr Dosbarth Busnes ochr yn ochr â Gyrfa Cymru a busnesau lleol eraill.

“Rydym wedi gallu defnyddio'r hyn a ddysgwyd o fyd busnes i gefnogi chwe ysgol yng Nghasnewydd a mwy na 100 o ddisgyblion i ddeall mwy am eu hiechyd meddwl eu hunain.

“Fe wnaethom wahodd arbenigwyr ar iechyd meddwl, cydnerthedd ac ymwybyddiaeth ofalgar sydd wedi bod yn cyflwyno rhaglenni mewn gweithleoedd.

“Rhoesant gymorth i'r disgyblion greu cynlluniau gweithredu ar lesiant, gwneud addewidion i gefnogi eu llesiant eu hunain a darparu awgrymiadau ymarferol ar sut i reoli straen.”

Dywedodd Nikki Lawrence, prif weithredwr Gyrfa Cymru: “Roedd cynnal diwrnod gweithredu ar lesiant Dosbarth Busnes yn ffordd o ddod â’r holl ysgolion a phartneriaid lleol yng Nghasnewydd ynghyd i drafod pwysigrwydd iechyd meddwl.

“Mae iechyd meddwl yn nodwedd bwysig o ddatblygiad pobl ifanc heddiw, felly roeddem am gynnal digwyddiad i wella eu dealltwriaeth o iechyd meddwl drwy greu cynlluniau gweithredu ar lesiant a gwneud addewidion hunanofal personol.

“Roedd yn bwysig ein bod yn annog trafodaethau grŵp yn y digwyddiad gyda phob ysgol yn cael cyfle i wrando ar arbenigwyr yn eu maes a chyflogwyr a oedd yn gallu cynnig eu hawgrymiadau eu hunain ar lesiant a’r gefnogaeth sydd ar gael.

“Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r digwyddiad ac rydym yn gobeithio annog trafodaethau pellach am iechyd meddwl ymysg pobl ifanc.”

Anfonwch e-bost i gael rhagor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan a sut i weithio gyda Gyrfa Cymru mewn ysgolion.