Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Diweddariad ar y coronafeirws COVID-19

"COVID-19"

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn darparu ein gwasanaethau dros y ffôn a thrwy amrywiaeth o sianeli digidol.

O 2 Medi ymlaen, byddwn yn ehangu oriau gweithredu ein llinell ffôn yn ogystal â rhai o'r dulliau digidol hyn. Mae hyn er mwyn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gallu cael gafael ar y gwasanaeth gyrfaoedd hollbwysig a ddarperir gennym y tu allan i oriau swyddfa arferol. O'r dyddiad hwn bydd ein llinell ffôn 0800 028 4844, y cyfeiriad e-bost post@gyrfacymru.llyw.cymru,negesydd Facebook a chyfleuster sgwrsio byw ar gael, o ddydd Llun i ddydd Iau 8am - 9pm a dydd Gwener 9am - 4.30pm.

Gallwch ddefnyddio'r dulliau hyn i gysylltu â ni i gael cyngor, cyfarwyddyd a chefnogaeth p'un a ydych yn berson ifanc, yn rhiant/gofalwr neu'n oedolyn sydd angen cyngor cyflogadwyedd.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn yn dechrau ailagor rhai o ganolfannau Gyrfa Cymru er mwyn cynnal yn ddiogel nifer fach o apwyntiadau wyneb yn wyneb wedi'u trefnu ymlaen llaw. Bydd hyn yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gadw Cymru'n ddiogel yn ystod y pandemig. Bydd rhagor o wybodaeth a manylion am ailagor y canolfannau ar gael cyn bo hir.

Yn y cyfamser, edrychwch ar ein gwefan yn gyson i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut i gael gafael ar ein gwasanaethau.

Gellir gweld yr holl newyddion a diweddariadau am y coronafeirws, y symptomau a sut i gadw eich hun yn ddiogel ar wefannau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.