Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Entrepreneuriaid ifanc yn cael eu herio mewn digwyddiad Dosbarth Busnes CRE8

 Myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn digwyddiad CRE8

Mae timau o ddisgyblion blwyddyn naw o ysgolion lleol wedi cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad Gyrfa Cymru a gynhaliwyd yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor.

Roedd Clwstwr Dosbarth Busnes CRE8, a gynhaliwyd ar y cyd â Chartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, cynllun Nyth, Gyrfa Cymru a Busnes yn y Gymuned (BITC), yn dwyn ynghyd disgyblion o saith ysgol oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd er mwyn hyrwyddo prosiectau sy’n arbed ynni.

Mae Dosbarth Busnes yn rhan o raglen BITC a ariennir yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen yn cael ei gyflwyno a’i ledaenu gan Gyrfa Cymru sy’n gyfrifol am y cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion.

Gofynnwyd i fyfyrwyr ddylunio a chreu cynnyrch fyddai’n arbed ynni o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu. Roedd gofyn iddyn nhw greu dyfais ymarfer corff oedd yn cynhyrchu ynni yn ogystal â dyfeisio cerbyd ecogyfeillgar a gliniadur sy'n cynhyrchu ynni ei hunain. Ar ddiwedd y gweithgaredd roedd gofyn iddyn nhw i gyflwyno’r gwaith i banel o feirniaid  arbenigol.

Cafodd y grwpiau eu beirniadu ar eu dyluniad, eu gallu i weithio fel tîm a'u cyflwyniad. Ar ddiwedd y dydd fe gyhoeddwyd mai Ysgol Creuddyn oedd yr enillwyr gyda’i dyluniad o 'Energym; campfa sy'n cynhyrchu trydan o egni cinetig!'.

Roedd cynnal CRE8 yn ddigwyddiad oedd yn binacl ar gyfres o gystadlaethau Dosbarth Busnes, a oedd yn anelu at wella dealltwriaeth disgyblion ysgol o fyd gwaith a dysgu am bwysigrwydd technoleg arbed ynni.

Fel rhan o'r fenter i wella'r berthynas rhwng ysgolion Gogledd Orllewin Cymru a'r Llysgenhadon Busnes fe wnaeth y cystadleuwyr dderbyn cefnogaeth hefyd gan brif gyflogwyr Cymru gan gynnwys Dŵr Cymru a  Llechi Cymru/Welsh Slate..

Yn ôl Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru:

"Un o'n hamcanion craidd yn Gyrfa Cymru yw annog busnesau ac ysgolion i gydweithio gyda’i gilydd er mwyn i bawb ddysgu mwy am fyd gwaith.

Roedd yr her yr oedd Dosbarth Busnes CRE8 yn ceisio ymateb iddo oedd canolbwyntio ar ddysgu disgyblion mwy am dechnoleg ynni effeithlon a sut y gallan nhw ddefnyddio eu sgiliau i ddylunio a chreu cynhyrchion o'r fath eu hunain.

Gyda phryderon amgylcheddol yn dod yn bwnc llawer mwy amlwg ar y newyddion, roedd y digwyddiad hwn o ganlyniad yn arbennig o berthnasol i bobl ifanc. Mae llawer iawn ohonyn nhw bellach yn dangos diddordeb brwd yn nyfodol y blaned.

Mae cysylltu â chyflogwyr mawr fel Dŵr Cymru a Llechi Cymru/Welsh Slate nid yn unig yn dangos eu hymrwymiad i gynnyrch ecogyfeillgar, ond hefyd yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr i sgiliau allweddol ac arloesol yn y maes hwn."

Yn ôl Rebecca Falvey, Pennaeth Rhaglenni Busnes yn y Gymuned:

"Roeddem wrth ein boddau yn cefnogi'r rhaglen CRE8 ar draws Cymru a gweld y cyfoeth o syniadau amgylcheddol arloesol oedd gan fyfyrwyr.  

Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu cysylltiadau cadarn rhwng busnesau ac ysgolion ac yn gyfle hefyd i fabwysiadu dysgu o fewn cyd-destun a anogir gan y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Rydym wrth ein bodd drwy gyfrwng ein rhaglen Dosbarth Busnes, sy’n cael ei gyflwyno gyda'n partneriaid Gyrfa Cymru, i gefnogi myfyrwyr yng Nghymru i ddatblygu'r sgiliau allweddol y bydd eu hangen arnyn nhw yn y dyfodol i fyw bywydau llwyddiannus a hapus."

Yn ôl Lesley Griffiths y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

"Mae effeithlonrwydd ac ailgylchu ynni yn allweddol i agenda gwyrdd Llywodraeth Cymru ac felly rwyf wrth fy modd gyda ffocws y gystadleuaeth eleni.

Mae CRE8 yn ffordd wych o helpu pobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol i'n helpu i arbed ynni, arbed arian ac yn bwysicach, y blaned trwy leihau'r angen i ni ddefnyddio adnoddau'r ddaear ar gyfer ein hanghenion ein hunain.

Roedd yr ysgolion a gymerodd ran yn y digwyddiad yn cynnwys:

  • Ysgol Aberconwy
  • Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Ysgol Bryn Elian
  • Ysgol Creuddyn
  • Ysgol Dyffryn Ogwen
  • Ysgol Sefydledig Emrys ap Iwan
  • Ysgol Friars