Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gwasanaeth Cymru’n Gweithio yn dathlu chwe mis!

Tair aelod o staff Cymru’n Gweithio mewn digwyddiad gyrfaoedd

Ar 1 Tachwedd mae gwasanaeth Cymru'n Gweithio wedi bod yn gweithredu ers chwe mis.

Wedi'i lansio ar 1 Mai, mae'r gwasanaeth eisoes wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Mewn cyfnod byr yn unig, rydym wedi gallu helpu dros 20,000 o gwsmeriaid.

Mae Gyrfa Cymru wedi gweld cynnydd amlwg yn nifer y bobl sy'n cysylltu drwy eu llinell gymorth ffôn, sgwrsio byw a gwasanaethau e-bost. Mae canolfannau Gyrfa Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer y cwsmeriaid sy'n gofyn am gyfarfodydd wyneb yn wyneb. Mae manteision cynnig y gwasanaeth drwy Ganolfannau Byd Gwaith a Hwb ledled Cymru hefyd yn dod i’r amlwg, gan ei bod yn ffordd o ddod â'r gwasanaeth at y cwsmer yn uniongyrchol.

Mae digwyddiadau a gweithgaredd allgymorth yn rhan bwysig o'r ddarpariaeth. Mae'r math hwn o weithgaredd yn un o'r ffyrdd allweddol o ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid a siarad yn uniongyrchol â chwsmeriaid. Mae aelodau o staff sy'n gweithio ar y gwasanaeth Cymru'n Gweithio wedi mynychu dros 80 o ddigwyddiadau ers 1 Mai.

Mae cwmpas a math y digwyddiadau a fynychwyd yn amrywiol iawn, gan gynnwys:

  • Sioe deithiol drwy 12 o drefi/dinasoedd ledled Cymru
  • Sioeau mawr – gan gynnwys y Sioe Frenhinol, yr Eisteddfod a Sioe Sir Benfro
  • Digwyddiadau lleol – ffeiriau swyddi a digwyddiadau cymunedol
  • Gweithgaredd rhanddeiliaid – cyflwyno ac arddangos mewn cynadleddau a seminarau

Ers mis Gorffennaf, yn dilyn cyfweliad cyfarwyddyd, gofynnwyd i bob cwsmer gwblhau arolwg cwsmeriaid ac mae'r canfyddiadau'n gadarnhaol. O'r rhai a holwyd, roedd dros 90% naill ai'n cytuno neu'n cytuno'n gryf eu bod:  

  1. Yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsant a
  2. Y byddent yn argymell gwasanaeth Cymru'n Gweithio i eraill mewn sefyllfa debyg iddynt.