Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn cynnal cynhadledd addysg er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau

"Daeth dros 110 o benaethiaid, athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol o bob cwr o Gymru i’r gynhadledd"

Mae Gyrfa Cymru wedi cynnal ei gynhadledd addysg gyntaf erioed ar gyfer addysgwyr a phartneriaid, gyda’r nod o ddiogelu sgiliau pobl ifanc ar gyfer y dyfodol.

Mae data a ryddhawyd gan y gwasanaeth gyrfaoedd a chyngor cyn y gynhadledd yn datgelu bod pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yn dal i fynd am swyddi traddodiadol yn hytrach nag anelu at yrfaoedd mewn sectorau allweddol eraill sy’n tyfu.

Dangosodd data CareerCheck, sy’n holi pob myfyriwr blwyddyn 10 bod 10% o’r ymatebwyr yn dilyn gyrfa mewn iechyd a meddygaeth, 9.2% mewn hamdden, chwaraeon a thwristiaeth ac 8.1% mewn peirianneg.

Fodd bynnag, mae ymchwil Llywodraeth Cymru gan y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol yn dangos twf sylweddol yn y sectorau deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch, ynni a’r amgylchedd, adeiladu a thechnoleg. 

Gan fod y sectorau hyn yn gofyn am amrywiaeth o wahanol alluoedd, mae Gyrfa Cymru wedi selio ei gynhadledd ar sgiliau ar gyfer pobl ifanc yn y dyfodol.

Daeth dros 110 o benaethiaid, athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol o bob cwr o Gymru i’r gynhadledd a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality, a’i chyflwyno gan y cyflwynydd teledu Siân Lloyd.

Gwrandawodd y bobl oedd yno ar areithiau gan brif weithredwr Gyrfa Cymru sydd newydd gael ei phenodi, Nikki Lawrence, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates, y Gweinidog Addysg Kirsty Williams a'r cyflwynydd teledu ac anturiaethwraig Lowri Morgan a draddododd araith wadd. 

Cynhaliodd arbenigwyr addysg a gyrfaoedd weithdai gan gynnwys:

  • Safonau presennol mewn gyrfaoedd a phrofiadau sy'n ymwneud â gwaith gydag Alun Connick a Steven Pringle, HMI/AEM Estyn.
  • Rôl gyrfaoedd a phrofiadau sy'n ymwneud â'r byd gyda John Pugsley a Jo Hatch, Llywodraeth Cymru.
  • Rôl sgiliau entrepreneuraidd yn y cwricwlwm newydd gyda Carys Roberts, Uwch Reolwr Ymgysylltu ag Entrepreneuriaeth, Llywodraeth Cymru.
  • Sesiwn panel Cwestiwn ac Ateb ar ba sgiliau mae cyflogwyr yn edrych amdanynt, wedi ei chyflwyno gan y cyflwynydd teledu Siân Lloyd, Ian Price o'r CBI, Ben Cottam FSB, Leigh Hughes o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau CCR ac Avril Lewis o ESTnet.

Dywedodd Nikki Lawrence, prif weithredwr Gyrfa Cymru: “Eleni yw’r tro cyntaf inni gynnal cynhadledd addysg, ac mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

“Gan fod Gyrfa Cymru yn arwain y ffordd wrth roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd mae’n bwysig inni ddweud wrth ysgolion am y diffyg cysondeb rhwng diddordebau ein pobl ifanc a’r bwlch sgiliau yn economi Cymru.

“Roedd yn bwysig inni gynnal cynhadledd addysg fel y gallwn ni ymgynnull prif staff addysg Cymru a rhanddeiliaid eraill i drafod sut y gallwn ni oll gydweithio i helpu ein pobl ifanc i baratoi at economi’r dyfodol.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal cynadleddau addysg eraill yn y dyfodol.”

Dywedodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates: “Mae helpu ein pobl ifanc i ennill sgiliau sy’n barod am y dyfodol yn hanfodol er mwyn ein cynorthwyo i sicrhau economi llewyrchus i Gymru ar ôl Brexit.

“Mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n defnyddio addysg o safon uchel i ddatblygu sgiliau STEM cryf mewn pobl ifanc. Rhain yw’r sylfaen gadarn er mwyn arloesi mewn busnes a diwydiant a byddan nhw’n hanfodol i adeiladu dyfodol mwy disglair i Gymru. 

“Mae’n rhaid inni sicrhau ein bod ni’n gwneud popeth y gallwn ni gyda’n gilydd; darparwyr addysg, cyflogwyr a Gyrfa Cymru; er mwyn ysbrydoli, ysgogi a rhoi grym i’n pobl ifanc ar eu llwybr tuag at eu gyrfa yn y dyfodol.

“Roedd yn bleser siarad â chriw o bobl yng nghynhadledd Gyrfa Cymru rydw i’n gwybod eu bod yn frwd dros gefnogi ein pobl ifanc i wneud eu gorau glas.”

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: 

“Mae gyrfaoedd a phrofiadau sy’n ymwneud â gwaith yn hanfodol i sicrhau bod pobl ifanc yn barod am fyd gwaith. 

“Er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd ysgolion yn ymgysylltu â chyflogwyr, bydd ein cwricwlwm newydd yn cynnwys arweiniad ar yrfaoedd a phrofiadau sy’n ymwneud â gwaith. 

“Er mwyn helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau deallus am eu gyrfaoedd yn y dyfodol, mae’n rhaid inni sicrhau eu bod nhw’n ymwybodol o’r ystod eang o yrfaoedd cyffrous sydd ar gael iddyn nhw a’r cymwysterau sydd eu hangen arnyn nhw.

“Mae’n rhaid inni fod yn rhagweithiol wrth ennyn diddordeb cyflogwyr yn ein hysgolion a’n colegau ac mae Gyrfa Cymru yn chwarae rhan allweddol yn hyn.”