Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Gyrfa Cymru yn penodi Prif Weithredwr newydd

Prif Weithredwr Nikki Lawrence

Mae Gyrfa Cymru wedi cyhoeddi penodiad Nikki Lawrence yn Brif Weithredwr, ar ôl treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn swydd y Prif Weithredwr dros dro pan gamodd Graham Bowd o'r neilltu’r haf diwethaf.

Yn gyfrifydd cymwys (ACMA) gyda dros ugain mlynedd o brofiad mewn swyddi uwch yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, bu Nikki yn gweithio yn y GIG, gweithgynhyrchu a diwydiannau adeiladu cyn ymuno â Gyrfa Cymru.

Ymunodd â Gyrfa Cymru yn 2004 yn Rheolwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer Gyrfa Cymru yn y gogledd orllewin ac ers hynny mae wedi rheoli ystod lawn o swyddogaethau corfforaethol gan gynnwys cyllid, AD, TG, ansawdd a chynllunio.

Pan ffurfiwyd Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG), fe’i penodwyd yn Bennaeth Cyllid, cyn symud ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Adnoddau ac, yn fwy diweddar, i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.

Yn dilyn ymadawiad Graham Bowd, camodd Nikki i rôl y Prif Weithredwr dros dro ac yn dilyn proses recriwtio mae wedi'i phenodi i ymgymryd â'r swydd yn barhaol. 

Mae Nikki yn byw yng ngogledd Cymru ac mae'n rhedwr mynydd brwd sydd wedi cymryd rhan mewn marathonau mynydd a ffordd.

Wrth drafod ei phenodiad, dywedodd Nikki:“Ers ymuno â'r sefydliad dros 15 mlynedd yn ôl, mae Gyrfa Cymru wedi gweld newidiadau sylweddol. Trwy weithio mewn ystod o rolau arwain ar draws y cwmni yn ystod yr amseroedd hyn, rwyf wedi cael profiad uniongyrchol gwerthfawr o'r busnes ar adegau allweddol yn ei ddatblygiad.

“Fy mlaenoriaeth gychwynnol yw sicrhau trosglwyddiad llyfn i’r rôl hon, ac edrychaf ymlaen at weithio’n adeiladol gyda rhanddeiliaid a staff i helpu i arwain y gwasanaeth drwy’r bennod nesaf.

“Bydd yr agenda drawsnewid fawr sydd ar ddod yn gofyn am arweinyddiaeth gref ar draws y sefydliad, ac edrychaf ymlaen at helpu i baratoi gwasanaeth gyrfaoedd cenedlaethol Cymru ar gyfer y ffordd o’n blaenau.”

Dywedodd Debra Williams, Cadeirydd Gyrfa Cymru “Mae gan Nikki ddyfnder anhygoel o wybodaeth a dealltwriaeth o'n sefydliad a gweledigaeth glir iawn ar gyfer ein dyfodol.

“Mae ganddi ein hethos wrth galon ac enaid popeth y mae'n ei wneud ac mae wedi mapio strategaeth gynhwysfawr i fynd â ni i'n cam nesaf o dwf.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen ati’n arwain Gyrfa Cymru ar hyd y ffordd o'n blaenau ac i'r dyfodol.”