Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Hynt disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2019

"Hynt disgyblion, Addysg, Hyfforddiant, Cyflogaeth a NEET"

Mae adroddiad ar hynt ymadawyr ysgol a luniwyd gan Gyrfa Cymru ar ran Llywodraeth Cymru wedi'i gyhoeddi.

Mae'r arolwg yn adrodd ar hynt 53,203 o ddisgyblion blynyddoedd 11, 12 a 13 o ysgolion uwchradd ac ysgolion pob oed ledled Cymru, gan roi manylion am lwybrau dilyniant addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a ddewiswyd gan bobl ifanc.

Canfyddiadau allweddol

Aros mewn addysg amser llawn

Mae un o ganfyddiadau allweddol yr arolwg hwn yn dangos bod nifer fawr o fyfyrwyr yn dewis parhau mewn addysg amser llawn bob blwyddyn gydag 87.4% o ymatebwyr yn gwneud hynny yn 2017, 84.8% yn 2018 ac 86.8% yn 2019.

Aros mewn addysg amser llawn yw'r dewis mwyaf poblogaidd o hyd i bob grŵp oedran ac mae'n cyfrif am 88.2% o Flwyddyn 11, 92.8% o Flwyddyn 12 a 75.6% o Flwyddyn 13, gydag ymuno â'r farchnad lafur drwy hyfforddiant neu waith a noddir gan y llywodraeth yn ail.

Dysgu seiliedig ar waith

Dysgu seiliedig ar waith oedd y dewis mwyaf poblogaidd ymhlith myfyrwyr Blwyddyn 13, gydag 11.7% yn gwneud hynny, a dewisodd 8.1% o Flwyddyn 11 hefyd y llwybr hwn.

Mynd yn syth i weithio

Roedd canrannau'r bobl ifanc a aeth yn syth i weithio yn 2.5% ar gyfer Blwyddyn 11, 2.5% ar gyfer Blwyddyn 12 a 9.1% ar gyfer Blwyddyn 13.

Adnodd Arolwg Blynyddol

Mae'r arolwg blynyddol yn rhoi cipolwg defnyddiol ar hynt disgyblion* sy'n helpu cynghorwyr gyrfa yn eu gwaith gyda chwsmeriaid, rhieni, athrawon a chyflogwyr.

Mae’r data a gesglir hefyd o gymorth gwerthfawr i bartneriaid a chydweithwyr sy’n rhan o’r broses o gynllunio cyfleoedd dysgu, hyfforddi a chyflogaeth.

Dywedodd Nerys Bourne, Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc, Gyrfa Cymru:  “Mae canlyniad yr arolwg yn tanlinellu pwysigrwydd gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd diduedd o ran helpu i hysbysu pobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus yn 16,17 a 18 oed a’r rôl y mae Gyrfa Cymru yn ei chwarae wrth gefnogi’r penderfyniadau hynny.

Mae'n galonogol nodi y bydd llai na 3% o ymadawyr ysgol Blwyddyn 11 yn NEET (heb fod mewn gwaith, addysg a hyfforddiant) ar ôl gadael addysg statudol.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddarllen yr holl ganfyddiadau ewch i Hynt disgyblion.

*Cofnodir y wybodaeth am hynt disgyblion ar sail gweithgaredd hysbys y disgyblion ar 31 Hydref 2019. 

Maint sampl fesul arolwg
2017: 56,404
2018: 53,629
2019: 53,203