Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Newidiadau i wefan Gyrfa Cymru

Mae gwefan Gyrfa Cymru yn newid. O ddydd Llun 27 Ionawr 2020 bydd Gyrfa Cymru yn newid y safle Beta i fod yn brif wefan Gyrfa Cymru. Caiff gwefan gyfredol Gyrfa Cymru ei diffodd.

Darganfyddwch beth sy'n newydd a beth sydd i ddod mewn datblygiadau yn y dyfodol

Beth yw manteision gwefan newydd Gyrfa Cymru?

Rydym wedi gwneud llawer o welliannau i gynnwys, golwg a theimlad y wefan newydd. Mae'r newidiadau hyn wedi bod mewn ymateb i'ch adborth, ymchwil defnyddwyr a safonau dylunio.

Byddwch yn awr yn edrych ar wefan Gyrfa Cymru sydd:

 • Yn gweithio ar ffôn symudol, tabled, gliniadur a bwrdd gwaith
 • Â gwell llywio yn seiliedig ar ymchwil a phrofion defnyddwyr
 • Yn cynnwys cynnwys newydd, wedi'i ddiweddaru ac wedi'i ail-ysgrifennu ar draws y safle cyfan
 • Â golwg a dyluniad newydd gyda chynlluniau, delweddau a graffeg wedi'u diweddaru
 • Yn gweithio tuag at gyflawni safonau hygyrchedd
Pa ddatblygiadau sydd eisoes ar y wefan newydd (Beta ar hyn o bryd)?

Mae adnoddau newydd ar fersiwn Beta o'r wefan eisoes, a bydd y rhain yn parhau pan fydd yn newid i fod y brif wefan fyw. Dyma nhw:

Canfod Cymorth

Canfod Cymorth oedd y datblygiad newydd cyntaf i fynd yn fyw ar fersiwn Beta o wefan Gyrfa Cymru. Bydd yn parhau i fod ar gael pan fydd y safle Beta yn newid i'r brif wefan fyw.

Cwis Buzz

Yn ddiweddar, aeth Cwis Buzz yn fyw ar fersiwn Beta o wefan Gyrfa Cymru. Bwriedir i fersiwn wedi'i diweddaru o Cwis Buzz fynd yn fyw pan fydd y safle newydd yn mynd yn fyw. Bydd yn cynnwys:

 • Bydd 'Adran swyddi' cwis buzz yn cael ei haildrefnu gan ddechrau gyda swyddi nad oes angen llawer o gymwysterau arnynt i swyddi sydd angen mwy o gymwysterau
 • Bydd dolenni i deitlau'r swyddi yn Cwis Buzz yn mynd i'r teitlau newydd ar gyfer gwybodaeth am Swyddi
Pa ddatblygiadau newydd fydd yn mynd yn fyw pan fydd y wefan newydd yn cael ei lansio?

Dyma rai o'r datblygiadau newydd a fydd yn mynd yn fyw gyda'r safle newydd:

Gwybodaeth am Swyddi

Bydd gan y taflenni Gybodaeth am Swyddi olwg a theimlad newydd a byddant yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae'r wybodaeth newydd am swyddi a welwch yn dod o wrando ar eich adborth. Mae hyn wedi ein galluogi i nodi sut yr ydych am i wybodaeth am swyddi gael ei chyflwyno a pha gynnwys sy'n bwysig i chi.

Chwiliad Gyrfa (i'w alw'n Chwilio am wybodaeth swyddi)

Byddwch yn dal i allu chwilio am deitlau swyddi drwy chwiliad gyrfa. Gelwir hyn nawr yn 'Chwilio am wybodaeth am swyddi'. Bydd y rhain nawr yn cysylltu â'r tudalennau gwybodaeth am swyddi newydd.

Chwiliad safle

Mae fersiwn gyntaf o chwiliad safle ar y wefan Beta. Bydd yn cael ei brofi ymhellach a'i ddatblygu dros amser i wella ei swyddogaeth wrth i ni weld sut mae pobl yn ei ddefnyddio.

Byddwch yn gallu chwilio am:

 • Wybodaeth a chyngor sydd yn yr holl dudalennau cynnwys ar draws y wefan newydd. Er enghraifft, os byddwch yn teipio 'cyfweliad' bydd y tudalennau sy'n darparu help gyda chyfweliadau yn cael eu harddangos.

Yn y fersiwn gyntaf hon o’r chwiliad safle, ni fyddwch eto'n gallu chwilio am y canlynol:

 • Gwybodaeth am swyddi (Bydd y rhain ar gael drwy Chwilio am wybodaeth am swyddi ond nid y chwiliad safle cyffredinol. Bydd hyn yn y cyfnod datblygu nesaf)
 • Swyddi gwag ar gyfer prentisiaethau neu Twf Swyddi Cymru (Bydd y swyddogaeth hon yn y cyfnod datblygu nesaf)
Beth fydda i'n dal i allu cael gafael arno o'r hen wefan?

Byddwch yn dal i allu mewngofnodi i ddefnyddio'r adnoddau canlynol:

 • Proffil (ar gyfer gwneud cais am swyddi gwag)
 • Swyddi gwag (ar gyfer Prentisiaethau a swyddi gwag Twf Swyddi Cymru)
 • Cwis Paru Swyddi

Byddwch hefyd yn dal i allu gweld gwybodaeth a chwilio am gyrsiau ar:

 • Cyrsiau yng Nghymru

Sylwch: Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol / athro gyrfaoedd ac am gael gwybod pa newidiadau fydd i'r adran weinyddol, ewch i newidiadau i'r adran weinyddiaeth.

Beth na fydd ar gael mwyach ar wefan newydd Gyrfa Cymru?

Ni fydd rhai offer ac adnoddau ar gael mwyach.

Mae'r rhesymau dros y rhain yn amrywio a gallent gynnwys y canlynol:

 • Eu bod yn seiliedig ar dechnoleg sydd yn hen neu ddim yn cael ei gefnogi bellach, er enghraifft, gemau a gweithgareddau
 • Bod bwriad i’w datblygu yn y dyfodol nad yw wedi dechrau eto, er enghraifft, tueddiadau swyddi
 • Newidiadau i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a/neu Gyrfa Cymru

Ni fydd yr offer a'r adnoddau canlynol ar gael i chi eu defnyddio bellach ar ôl i wefan newydd Gyrfa Cymru fynd yn fyw:

 • Tueddiadau Swyddi
 • Gemau a gweithgareddau (gan gynnwys Gêm Gyfweld, Gêm Wyliau, Cyw yn y Ddinas)
 • Eich dogfennau
 • Adeiladwr CV
 • CAP (Prosbectws Ardal Gyffredin)
 • Olwyn Cymwysterau
 • Dolenni
 • Fy nyfodol
 • Opsiynau blwyddyn 9 / Ôl 16
 • Cwmwl sgiliau
 • Cynllun Llwybr Dysgu
 • Arolwg dewis rhydd

Sylwch: Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol / athro gyrfaoedd ac am gael gwybod pa newidiadau fydd i'r adran weinyddol, ewch i newidiadau i'r adran weinyddiaeth.

Sut bydd y newidiadau yn effeithio arnaf i?

Bydd rhai mannau lle y bydd angen i chi weithredu er mwyn sicrhau nad yw eich gwybodaeth yn cael ei cholli.

Adeiladwr CV

Os ydych chi wedi defnyddio adeiladwr CV ac wedi cadw eich CV yno, bydd angen i chi ei gadw ar eich dyfais eich hun. O 27 Ionawr 2020  ni fyddwch bellach yn gallu cael gafael ar unrhyw CVs rydych chi wedi'u harbed o dan Adeiladwr CV.

Eich dogfennau

Os oes gennych unrhyw ddogfennau fel CVs neu lythyrau eglurhaol sydd wedi'u storio yn 'Eich dogfennau', bydd angen i chi eu lawrlwytho a'u cadw ar eich dyfais eich hun. O 27 Ionawr 2020  ni fyddwch bellach yn gallu cael gafael ar unrhyw CVs rydych chi wedi'u harbed o dan ‘Eich dogfennau’.

Gweinyddiaeth (Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol)

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol / athro gyrfaoedd ac am gael gwybod pa newidiadau fydd i'r adran weinyddol, ewch i newidiadau i'r adran weinyddiaeth.

Pa ddatblygiadau sy'n cael eu cynllunio ar gyfer y wefan newydd?

Byddwn yn ailddatblygu llawer o'n hoffer a'n hadnoddau ac yn eu gwella drwy:

 • Rhoi mwy o nodweddion
 • Eu gwneud yn haws i'w defnyddio
 • Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf

Mae'r offer a'r adnoddau nesaf ar gyfer datblygu yn cynnwys:

Tueddiadau Swyddi

Bydd y tudalennau Golwg ar a Gyrfaoedd mewn (marchnad lafur) yn cael eu hailddatblygu fel y byddant yn gweithio ar ffonau symudol ac yn cynnwys gwybodaeth gyfredol am y farchnad lafur.  

Ein nod yw sicrhau bod y Tueddiadau Swyddi newydd ar gael ar y wefan erbyn gwanwyn 2020.

Yn y tymor byr gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y farchnad lafur o fewn y teitlau swyddi Gwybodaeth am Swyddi newydd.

Fy nyfodol

Mae gwaith wedi dechrau ar ailddatblygu adnoddau ar gyfer defnyddwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

A fydd y cyfeiriad gwe yn wahanol?

Bydd, bydd y cyfeiriad gwe (URL) yn newid.

Cyfeiriad gwe newydd Gyrfa Cymru (URL) fydd gyrfacymru.llyw.cymru.

Os ydych chi'n defnyddio'r hen gyfeiriadau gwe (URL) ar gyfer naill ai'r wefan Beta beta.gyrfacymru.llyw.cymru neu'r safle byw presennol careerswales.com/cy/ byddant yn eich ailgyfeirio i'r wefan newydd.

Ein safle Beta fydd ein safle byw newydd

Dechreuwch ddefnyddio Beta nawr ac archwiliwch y cynnwys newydd, y llywio a'r dylunio.