Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Hyfforddeiaethau

Mae pandemig COVID-19 yn parhau i greu ansicrwydd. Daliwch i wirio'r wybodaeth ddiweddaraf gan:
 
- Eich darparwr hyfforddiant neu goleg

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut i ddod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Mae Hyfforddeiaeth yn addas ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru.

Rhaglen ddysgu yw Hyfforddeiaeth sy'n darparu'r sgiliau fydd eu hangen arnoch i gael swydd neu i fynd ymlaen i ddysgu pellach neu brentisiaeth yn y dyfodol.

Pam ddylwn i wneud Hyfforddeiaeth?

 • Mae Hyfforddeiaeth yn gyfle i gael profiad o swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi cyn i chi ymrwymo i gwrs neu brentisiaeth
 • Cewch eich talu am wneud Hyfforddeiaeth a bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth
 • Bydd Hyfforddeiaeth yn eich helpu i symud ymlaen i waith cyflogedig, prentisiaeth neu addysg bellach

Sut mae Hyfforddeiaeth yn gweithio?

Mae tair lefel wahanol i Hyfforddeiaethau i sicrhau eich bod yn cael y gefnogaeth iawn. Nid oes terfynau amser i Hyfforddeiaeth; mae'n seiliedig ar anghenion y dysgwr unigol.

Ymgysylltu

Ar gyfer pwy mae hyn?
Mae llawer o bobl yn dechrau gydag Ymgysylltu. Gall hyn fod yn opsiwn i chi:

 • Os nad ydych yn siŵr pa yrfa yr hoffech eu dilyn
 • Os oes angen cymorth arnoch i gymryd rhan mewn cyflogaeth ac addysg

Beth fydda i'n ei gael drwy Ymgysylltu?
Bydd Ymgysylltu yn eich paratoi ar gyfer gweithio neu ddysgu amser llawn.

Beth sy'n digwydd yn ystod Ymgysylltu?
Gall Ymgysylltu gynnwys:

 • Lleoliadau gwaith
 • Prosiectau cymunedol neu
 • Hyfforddiant ym mhle bynnag rydych yn dysgu

Fydda i'n cael fy nhalu?
Byddwch yn cael lwfans o £30.00 yr wythnos (am fynychu hyfforddeiaeth amser llawn). Gallwch hefyd hawlio costau teithio dros £3.00 yr wythnos a chostau gofal plant ac unrhyw gostau cymorth eraill.

Faint o oriau yr wythnos y bydd disgwyl i mi ei wneud?
Yn ystod y cam Ymgysylltu, byddwch yn gwneud rhwng 12 a 21 awr am y 4 wythnos gyntaf, yna rhwng 21 a 30 awr yn ystod wythnosau dilynol y cam Ymgysylltu.

Byddwch chi, eich Cynghorydd Gyrfa a'ch darparwr hyfforddiant yn cytuno ar yr oriau pan fyddwch yn cwrdd.

Lefel 1

Ar gyfer pwy mae hyn?
Mae'r lefel hon yn addas i chi:

 • Os oes gennych yrfa benodol mewn golwg
 • Os yw’r gallu gennych i ddechrau dysgu ar Lefel 1
   

Beth fydda i'n ei gael o Lefel 1?
Ar y rhaglen Lefel 1, byddwch yn cael profiad gwaith ac yn ennill cymhwyster Lefel 1 yn y pwnc o’ch dewis.  Mae'n bosibl y gall eich profiad gwaith arwain at swydd barhaol.

Beth sy'n digwydd ar raglen Lefel 1?
Gall Lefel 1 gynnwys:

 • Lleoliadau gwaith
 • Prosiectau cymunedol
 • Hyfforddiant mewn canolfan hyfforddi
 • Meithrin sgiliau a dysgu tuag at gyflawni cymhwyster Lefel 1

Fydda i'n cael fy nhalu?
Byddwch yn cael lwfans o £50.00 yr wythnos (am fynychu amser llawn). Gallwch hefyd hawlio costau teithio dros £5.00 yr wythnos a chostau gofal plant ac unrhyw gostau cymorth eraill.

Faint o oriau'r wythnos y bydd disgwyl i mi ei wneud?
Ar Lefel 1 byddwch yn gwneud rhwng 30-40 awr yr wythnos.

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae hyn?
Mae'r lefel hon yn addas i chi:

 • Os ydych wedi cwblhau Lefel 1 ac yn barod am waith amser llawn
 • Os ydych yn gyflogedig ar hyn o bryd neu bod eich cyflogwr yn bwriadu rhoi swydd i chi

Beth fydda i'n ei gael o Lefel 2?
Byddwch yn ennill cymhwyster Lefel 2 tra byddwch yn gweithio.

Beth sy'n digwydd ar raglen Lefel 2?
Gall Lefel 2 gynnwys:

 • Hyfforddiant gyda'ch darparwr ochr yn ochr â'ch cyflogwr
 • Dysgu a meithrin sgiliau tuag at gyflawni cymhwyster Lefel 2

Fydda i'n cael fy nhalu?
Byddwch yn cael lwfans o £50.00 yr wythnos (am fynychu amser llawn). Gallwch hefyd hawlio costau teithio dros £5.00 yr wythnos a chostau gofal plant ac unrhyw gostau cymorth eraill.

Faint o oriau yr wythnos y bydd disgwyl i mi ei wneud?
Bydd yr oriau'n dibynnu ar yr hyn fydd yn cael ei gytuno rhyngoch chi a'ch cyflogwr.


Mae gen i ddiddordeb mewn Hyfforddeiaeth. Beth yw'r cam nesaf?

Trefnwch i weld Cynghorydd Gyrfa yn Gyrfa Cymru er mwyn trafod eich syniadau gyrfa ac i gael eich cyfeirio at raglen Hyfforddeiaeth addas.

Os ydych yn dal i fod yn yr ysgol – siaradwch â Chynghorydd Gyrfa yr ysgol

Os ydych wedi gadael yr ysgol – cysylltwch â Gyrfa Cymru i siarad â Chynghorydd Gyrfa.

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Llyfryn Hyfforddeiaethau Llywodraeth Cymru 2019 Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.

Darpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-16 Cymru

Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn a’n awyddus i barhau â'ch addysg a'ch hyfforddiant, mae amrywiaeth o ddarpariaethau y gallech chi ddewis o’u plith, gan gynnwys colegau, ysgolion, darparwyr hyfforddiant, a phrifysgolion.