Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Aelodau Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Bwrdd Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn gyfrifol am lywodraethu a chydymffurfio â'r cod llywodraethu corfforaethol.

Rôl y Bwrdd yw bodloni bod strwythur llywodraethu priodol ar waith i sicrhau bod y cwmni'n gweithredu o fewn y fframwaith polisi a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Cwrdd â’r Bwrdd

Debra Williams
Llun pen ac ysgwydd o Debra Williams aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Debra Williams wedi bod yn Gadeirydd Bwrdd Gyrfa Cymru ers mis Ebrill 2016. Mae Debra yn weithiwr proffesiynol ar lefel bwrdd sy'n gweithredu ar lefel Cadeirydd, lefelau Anweithredol a Gweithredol, ac mae ganddi arbenigedd sylweddol mewn trawsnewid busnes drwy arweinyddiaeth, sianeli dosbarthu E-fasnach a chreu modelau tarfu proffidiol. Mae wedi goruchwylio newid sylweddol yn ystod ei chyfnod yn Gyrfa Cymru gan gynnwys lansio a chyflawni'r strategaeth a nodir yn Newid Bywydau i ddarparu sefydliad mwy hyblyg sy'n cefnogi gwasanaeth pob oed ledled Cymru.

Pan ofynnwyd iddi beth yr hoffai Debra i Gyrfaoedd Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Gyrfa Cymru yw'r unig le i gael cyngor diduedd. Mae eich gyrfa yn unigryw i chi, rydw i eisiau Gyrfa Cymru i fod y lle mae pobl o bob oed yn dod iddo pan fo angen cyngor ac arweiniad diduedd a chyfrinachol arnyn nhw ar bob agwedd o’u teithiau."

Cymwysterau a Llwyddiannau

Mae cymwysterau Debra yn cynnwys:

 • Enillydd Gwobr Rheoli Gwybodaeth CRM 2000
 • Cymraes y Flwyddyn (Arloesi) 2006
 • Y 200 Menyw Fusnes Orau 2007
 • Gwobr Busnes FastTrack 25 2014
 • Gwobr Cyfraniad Oes 2014
 • Doethuriaeth (Anrhydeddus)- Prifysgol Abertawe 2015
 • Llysgennad busnes Tŷ Hafan 2017
 • Uchel Siryf 2020

Rolau eraill

Rolau eraill Debra:

 •  Ymddiriedolwr - Sefydliad Alacrity - 2016 i nawr
 • Cyfarwyddwr Anweithredol - Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau (MHPS) - 2018 i nawr
  • Y Pwyllgor Archwilio Risg
  • Y Pwyllgor Taliadau
 • Cyfarwyddwr Anweithredol - Cymdeithas Adeiladu'r Principality - 2019 i nawr
  • Y Pwyllgor Technoleg
  • Y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau
 • Cadeirydd - Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol - 2020 i nawr
 • Cyfarwyddwr Anweithredol  - Yswiriant Cydweithredol - 2020 i nawr
Annesley Wright
Image of Board Member Annesley Wright

Mae Annesley Wright wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers 2004. Mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio, gydag enw da helaeth yng Nghymru, yn cefnogi ieuenctid ac yn nodi potensial. Mae Annesley yn Rheolwr Gyfarwyddwr sydd wedi ymddeol o ddau gwmni gweithgynhyrchu mawr o Japan yng Ngogledd Cymru sydd â sylfaen gref o ran cyfrifo, archwilio a chyllid. Mae'n angerddol am ddatblygu gyrfaoedd i bobl ifanc a chefnogi pobl ifanc ddifreintiedig. Yn ogystal â'i rôl gyda Careers Choices Dewis Gyrfa (CCDG), mae'n gwasanaethu ar Fyrddau nifer o elusennau, addysg a dyfarnu grantiau rhanbarthol a chenedlaethol.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Annesley yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Cyngor sy'n gwella cyflogadwyedd wrth fod yn annibynnol ac yn broffesiynol."

Cymwysterau/ Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol

 • Cymrawd o Sefydliad y Cyfarwyddwyr (FIOD)
 • Aelod Gymrawd o Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifo (FMAAT)
 • Cwmni Addoli Gwneuthurwyr Sbectol

Rolau eraill

Rolau eraill Annesley:

 • Aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Coleg Cambria, Aelod o Bwyllgorau'r Bwrdd a Llywodraethwr Cyswllt

Ymddiriedolaethau sy'n cymryd rhan yn y gwaith o reoli elusennau a chyrff gwirfoddol eraill:

 • Cyngor Ymgynghorol Busnes Prifysgol Caer
 • Q3 (wedi'i gofrestru fel Ymddiriedolaeth Academïau Quaerere a Chwmni Masnachu Academi Quaerere Cyfyngedig)
 • Advance Brighter Futures
 • Y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol
 • Ymddiriedolaeth Elusennol Grace
 • Cronfa Goffa Wiseman
 • Cronfa Goffa Wiseman
 • Adoption Matters
 • Foyer Wrecsam
 • (WCSM) fel Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr Addysg
 • Pwyllgor Archwilio Elusennau Eglwys Gadeiriol Caer

Penodiadau Cyhoeddus:

 • Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy
 • Gofal Iechyd Cefndy
Erica Cassin

Mae Erica Cassin wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Medi 2020.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes Adnoddau Dynol, gan gynnwys rolau fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar gyfer cyflogwyr mawr yn y sector preifat yn sectorau gofal iechyd, fferyllol a gwasanaethau ariannol y DU.

Mae Erica yn fedrus wrth arwain newid a thrawsnewid sefydliadol, newid diwylliant, talent a datblygu arweinyddiaeth. Mae wedi arwain a gweithio gyda thimau mawr, amrywiol, gan feithrin diwylliant o lawer o ymgysylltu, cynhwysiant , grymuso a chydweithredu.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Erica yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy'n angerddol dros symudedd cymdeithasol a galluogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial - byddwn wrth fy modd i Gyrfa Cymru barhau i ysbrydoli, cynghori a grymuso pobl o bob sector o'n cymuned i fynd y tu hwnt i ffiniau canfyddedig a chyflawni eu potensial, yn enwedig y rheini o ardaloedd o amddifadedd, rhai difreintiedig, neu anos eu cyrraedd. Rydw i hefyd yn gobeithio y byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar anghenion Cymru ffyniannus yn y dyfodol ac yn helpu pobl i feithrin y sgiliau a'r llwybrau gyrfa sydd eu hangen i ddiwallu'r anghenion hynny fel y gall busnesau yng Nghymru dyfu a ffynnu ar dalent gynhenid."

Cymwysterau

Mae cymwysterau Erica yn cynnwys:

 • Cymrawd y Sefydliad Siartredig dros Bersonél a Datblygu
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Hyfforddi Personol a Busnes
 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc Anrhydedd) Economeg Ddiwydiannol

Rolau eraill

Rolau eraill Erica:

 • Cyfarwyddwr Anweithredol - Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Mentor - Sefydliad Symudedd Cymdeithasol
 • Ymddiriedolwr - Self Management UK Limited
Professor Susan Maguire

Mae'r Athro Susan Maguire wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers 2017 ac mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Perfformiad ac Effaith. Mae ganddi wybodaeth ac arbenigedd amhrisiadwy mewn pontio ieuenctid ac mae ganddi brofiad o weithio fel Cynghorydd Gyrfaoedd mewn ysgolion, addysg bellach ac addysg uwch.

Mewn gyrfa academaidd sy'n ymestyn deng mlynedd ar hugain, mae gweithgarwch ymchwil Sue wedi canolbwyntio ar bontio ieuenctid, ac yn benodol yr heriau a wynebir gan grwpiau o bobl ifanc ddifreintiedig a rhai sydd wedi ymddieithrio. Mae hyn wedi cynnwys arwain astudiaethau amlddisgyblaethol ar raddfa fawr, sydd wedi mesur y defnydd o bolisïau arloesol sydd â'r nod o gymell pobl ifanc i gymryd rhan mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant (EET). Mae wedi cynghori llunwyr polisi yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Pan ofynnwyd iddi beth yr hoffai'r Athro Susan i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Helpu i lunio bywydau dinasyddion ledled Cymru gyda chynnig rhagorol o arweiniad gyrfaoedd o safon a darparu cymorth gwaith."

Cymwysterau

Mae cymwysterau'r Athro Susan yn cynnwys:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA Anrhydedd)
 • Diploma mewn Arwain Gyrfaoedd
 • Doethuriaeth 

Rolau eraill

Rolau eraill yr Athro Susan:

 • Athro Anrhydeddus yn y Sefydliad Ymchwil Polisi (IPR), Prifysgol Caerfaddon
 • Cymrawd Cysylltiol yng Nghanolfan Sgiliau, Gwybodaeth a Pherfformiad Sefydliadol Prifysgol Rhydychen (SKOPE)
 • Cymrawd Gwadd yn y Ganolfan Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd (CASE) yng Ngwlad Pwyl
Dr Taslima Begum
Image of Dr Taslima Begum Board Member

Mae Dr Taslima Begum wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2020.

Ar hyn o bryd mae Taslima yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura yn Ysgol Technolegau Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae ganddi dros 16 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes addysg uwch ac addysg bellach ar draws pynciau Dylunio, Cyfrifiadura, y Cyfryngau a'r Celfyddydau ac mae'n gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys gweithio fel Ymchwilydd Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr ar gyfer PDR - ymgynghoriaeth ymchwil dylunio flaengar, Uwch Ddarlithydd mewn Cyfryngau Rhyngweithiol a Darlithydd Gwadd mewn Diwydiannau Creadigol gyda Phrifysgol De Cymru.

Mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil cydweithredol Cymru gyfan a ariannwyd gyda rhanddeiliaid amrywiol yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus, wedi cyhoeddi papurau ac adroddiadau academaidd ac wedi goruchwylio 2 fyfyriwr Doethuriaeth tan ddiwedd eu hastudiaethau.

Yn ei doethuriaeth gyda Phrifysgol Plymouth astudiodd ddylunio a thechnoleg drwy lens astudiaethau diwylliannol ac mae ei haddysgu a'i hymchwil bresennol yn canolbwyntio ar dechnoleg, diwylliant a dylunio.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Dr Begum yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Helpu i sicrhau mwy o fynediad at hygyrchedd gwasanaethau a thegwch i bob aelod o’r gymdeithas yng Nghymru gan gynnwys y rhai sydd wedi'u disodli a'u hymyleiddio neu ar yr ymylon a dod ag anghenion a lleisiau lleiafrifol i'r amlwg a thrwy hynny roi hyd yn oed mwy o gynrychiolaeth gydradd i’n defnyddwyr gwasanaeth a'n darparwyr."

Cymwysterau

Mae cymwysterau Dr Taslima yn cynnwys:

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Doethuriaeth
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch (TAR)
 • Athro yn y Celfyddydau (MA)
 • Baglor yn y Celfyddydau (BA Anrhydedd)
 • Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL)
 • Aelod o Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain(MBCS)

Rolau eraill

Rolau eraill Dr Taslima:

 • Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura yn Ysgol Technolegau Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
Dr Simon Thomas Dancey

Mae Dr Simon Thomas Dancey wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru fel Ymddiriedolwr ers mis Awst 2020. Daw Dr Dancey o'r Barri yn wreiddiol ac mae ganddo dair merch.

Mae ffocws gwaith Dr Dancey bob amser wedi canolbwyntio ar ddatblygu ymchwil, polisi a rhaglenni a gynlluniwyd i wella bywydau pobl ifanc yn rhai o'r cyd-destunau mwyaf ymylol. Mae’n gyn-Brif Swyddog Gweithredol Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, Cyngor Sgiliau'r DU ar gyfer y sector diwylliannol a chyn hynny bu'n Gyfarwyddwr Byd-eang ar gyfer Sgiliau Diwylliannol ac Ymchwil yn y Cyngor Prydeinig a Chyfarwyddwr Cymreig y Cyngor Prydeinig.

Mae wedi gweithio yn y sector diwylliannol ers dros bum mlynedd ar hugain, i ddechrau fel cerddor proffesiynol, hyrwyddwr ac actifydd cymunedol (fel Cyfarwyddwr Cerdd Gymunedol Cymru) ac wedyn ar y lefelau uchaf o arweinyddiaeth a llywodraethu, fel Prif Swyddog Gweithredol ac academydd ymchwil. Daw â chefndir helaeth o ran arweinyddiaeth strategol, rheolaeth a sicrhau effaith a pherfformiad ariannol elusennau a chwmnïau, ochr yn ochr ag ymrwymiad angerddol i gyfiawnder cymdeithasol ac i Gymru.

Mae gan Dr Dancey Ddoethuriaeth mewn Polisi Rhyngwladol, yn archwilio rôl diwylliant ar gyfer trawsnewid cymdeithasol ac economaidd yn y DU, Brasil a Colombia. Mae wedi gweithio fel cynghorydd polisi diwylliannol i weinyddiaethau diwylliant ledled y byd, o Ganada i Myanmar; Bangladesh i Singapore, gan ganolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, rhyngwladoldeb a datrys gwrthdaro.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Dr Dancey yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Bod y gwasanaeth gyrfaoedd gorau nid yn unig yn y DU ond yn rhyngwladol."

Cymwysterau

Cymwysterau Dr Dancey yw:

 • Diploma Datblygiad Proffesiynol (PdD)
 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc) Cydanrhydedd Economeg - Seicoleg; Cymdeithaseg
 • Dip Soc

Rolau eraill

Rolau eraill Dr Dancey:

 • Cadeirydd, Dawns Gymunedol Rubicon Cymru
 • Cyn-Ymddiriedolwr Cyngor Celfyddydau Cymru
Iwan Prys Jones

Mae lwan Prys Jones wedi bod yn aelod o fwrdd Gyrfa Cymru ers 2012 ac mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Risg.

Syrfëwr Siartredig yw lwan sydd â phrofiad o uwch reoli, datblygu ac adfywio economaidd ac ef yw Cyfarwyddwr ymgynghoriaeth eiddo Masnachol Prys Jones. Daw â phrofiad o dwf busnes ac economaidd yn ogystal â sgiliau uwch reoli o gefndir sector cyhoeddus i'r Bwrdd.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Iwan yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Cynyddu dyhead a chyrhaeddiad ymhlith pobl ifanc yng Nghymru, gan arwain at dwf economaidd parhaus a ffyniant."

Cymwysterau

Cymwysterau Dr Iwan yw:

 • Baglor Gwyddoniaeth (BSc)
 • Aelod o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (MRICS)

Rolau eraill

Rolau eraill Dr Iwan:

 • Cyfarwyddwr Prys Jones & Booth
 • Cyfarwyddwr Clwb Rygbi'r Rhyl a'r Cylch cyf
Emma Richards

Mae Emma Richards wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Tachwedd 2014 ac mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn aelod o'r Pwyllgor Pobl Sy’n Cyfrif.

Mae gan Emma sgiliau a phrofiadau ym maes rheoli prosiectau a newid, datblygu arweinyddiaeth, gweithleoedd cynhwysol, cydraddoldeb rhywiol, gweithio yn y trydydd sector a'r sector preifat a rheoli prosiectau a ariennir (gan gynnwys Cronfeydd yr UE).

Mae'n dymuno parhau i gefnogi'r sefydliad i ddiwallu anghenion tirwedd a gweithlu economaidd sy'n newid, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau drwy ganolbwyntio ar fynd i'r afael â stereoteipiau a chyrraedd y rhai sydd â'r angen mwyaf am ei wasanaethau. Mae Emma eisiau parhau i gefnogi, grymuso a datblygu'r bobl o fewn Gyrfa Cymru i fod y gorau yn yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Emma yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy'n credu'n gryf bod gwaith Gyrfa Cymru yn hanfodol i gynyddu gwybodaeth, sgiliau, economi a hyder Cymru. Nawr, yn fwy nag erioed, mae gwella ymwybyddiaeth a gwybodaeth am gyfleoedd, codi dyheadau a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn hanfodol i rymuso pawb, ar bob cam yn eu gyrfaoedd i gyrraedd eu llawn botensial."

Cymwysterau

Cymwysterau Emma Richards yw:

 • Aelod o'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (MInstLM)

Rolau eraill

Ar hyn o bryd mae Emma yn gweithio yn Chwarae Teg yn arwain prosiect Cenedl Hyblyg 2 sy'n cefnogi dewis, cadw a datblygu menywod yn y gweithle drwy weithio gyda menywod i feithrin gallu arwain a busnesau i greu gweithleoedd cynhwysol. Mae'n gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu, darparu a gwella holl weithgareddau'r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod y ddarpariaeth ar y trywydd iawn, yn cydymffurfio ac o fewn y gyllideb.

Liz Harris

Mae Liz Harries wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Tachwedd 2017 ac mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Pobl Sy'n Cyfrif ac mae'n rhoi cyngor mewn perthynas â Datblygu'r Gweithlu a'r Sefydliad.

Ymddeolodd Liz yn dilyn 43 mlynedd o brofiad o fewn y GIG mewn rolau clinigol, rheoli a Datblygu'r Gweithlu a Threfniadaeth, gan arwain yn ddiweddarach ar gynllunio strategol ar gyfer y gweithlu, ail-ddylunio rolau a moderneiddio'r gweithlu ar draws sectorau. Bu’n teithio'r byd am 18 mis yn gwirfoddoli i helpu mewn amrywiaeth o rolau, yn amrywio o ffermio defaid a chasglu grawnwin i helpu i redeg hostel ieuenctid oddi ar y barriff.

Fel aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru mae Liz wedi annog a chefnogi'r tîm rheoli ac arweinwyr y gweithlu i ystyried dull mwy strategol o ddatblygu staff a chynllunio olyniaeth yng nghyd-destun amcanion busnes strategol. Datblygu Cynllun Datblygu Sefydliadol i ategu'r weledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Liz yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Sicrhau, drwy ddealltwriaeth o flaenoriaethau cyflogwyr ledled Cymru yn y dyfodol, fod y sefydliad yn rhagori o ran cefnogi unigolion o bob oed a gallu i wneud y gorau o'u potensial."

Cymwysterau

Cymwysterau Liz Harris yw:

 • Athro mewn Gwyddoniaeth mewn Rheoli Adnoddau Dynol (MSc HRM)

 • Ymarferydd a Hyfforddwr Rhaglennu Niwro-Ieithyddol (NLP)

 •  Nyrs Gyffredinol Gofrestredig (RGN)

Rolau eraill

Rolau eraill Liz Harris:

 • Swydd ran-amser yn y GIG fel Swyddog Cyngor a Chyswllt Cleifion
 • Mentor Ymddiriedolaeth y Tywysog (gwirfoddol)
 • Ymgynghoriaeth Rhaglennu Niwro-ieithyddol (NLP)
Sue Price
Headshot image of Sue Price Board Member

Mae Sue Price wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Ionawr 2021 ac mae'n aelod cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Perfformiad ac Effaith. Daw Sue â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i'r Bwrdd i gefnogi cynllunio, rheoli perfformiad, polisi a heriau yn y sector addysg.

Sue yw Pennaeth presennol Coleg Cambria, ar ôl gweithio yn y sector addysg yng Nghymru a Lloegr am 30 mlynedd, gan gynnwys 12 mlynedd yn y Gwasanaeth Sifil fel Cyfarwyddwr yn y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau. Mae ganddi brofiad o ariannu ôl-16, polisi, strategaeth, rheoli perfformiad, gyrfaoedd a WorldSkills.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Sue yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Darparu gwasanaeth sy'n arwain y sector i'w gwsmeriaid yng Nghymru. Sicrhau bod gan bob person ifanc fynediad at gyngor ac arweiniad annibynnol eithriadol i gefnogi eu dilyniant gyrfa a'u cyfleoedd bywyd."

Cymwysterau

Cymwysterau Sue Price yw:

 • Tystysgrif mewn Addysg Bellach a Hyfforddiant (Cert Ed)
 • Gradd Meistr mewn Rheolaeth Addysgol
Richard Thomas

Mae Richard Thomas wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2020 ac mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Risg.

Yn dilyn deng mlynedd yn gweithio fel peiriannydd a rheolwr ym maes gweithgynhyrchu, ymgymerodd Richard â gyrfa mewn addysg ac mae wedi gweithio mewn nifer o brifysgolion a cholegau yng Nghymru a Lloegr, mewn rolau sy’n amrywio o Ddarlithydd i Is-Ganghellor Cynorthwyol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng sefydliadau addysgol a chyflogwyr, addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), goblygiadau gyrfa a sgiliau Diwydiant 4.0 ac yn y rôl y mae addysg yn ei chwarae ym maes datblygu economaidd.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Richard yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Hoffwn i Gyrfa Cymru ddarparu cyfleoedd ystyrlon ar gyfer arweiniad gyrfaoedd i bobl Cymru - p'un a ydyn nhw’n ifanc neu'n hŷn, p'un a nhw eto i ddechrau gweithio neu'n symud i gyfnod gwahanol o'u bywyd gwaith - gydag effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion ac economi Cymru gyfan."

Cymwysterau

Cymwysterau Richard Thomas yw:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA)
 • Baglor mewn Peirianneg (BEng)
 • Athro mewn Gwyddoniaeth (MSc)