Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Aelodau Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Bwrdd Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn gyfrifol am lywodraethu a chydymffurfio â'r cod llywodraethu corfforaethol.

Rôl y Bwrdd yw bodloni bod strwythur llywodraethu priodol ar waith i sicrhau bod y cwmni'n gweithredu o fewn y fframwaith polisi a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Cwrdd â’r Cadeirydd

Erica Cassin
Erica Cassin

Penodwyd Erica Cassin yn Gadeirydd Bwrdd Gyrfa Cymru ym mis Chwefror 2022 ac mae wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers mis Medi 2020.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes Adnoddau Dynol, gan gynnwys rolau fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar gyfer cyflogwyr mawr yn y sector preifat yn sectorau gofal iechyd, fferyllol a gwasanaethau ariannol y DU.

Mae Erica yn fedrus wrth arwain newid a thrawsnewid sefydliadol, newid diwylliant, talent a datblygu arweinyddiaeth.

Mae wedi arwain a gweithio gyda thimau mawr, amrywiol, gan feithrin diwylliant o lawer o ymgysylltu, cynhwysiant, grymuso a chydweithredu.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Erica yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy'n angerddol dros symudedd cymdeithasol a galluogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial - byddwn wrth fy modd i Gyrfa Cymru barhau i ysbrydoli, cynghori a grymuso pobl o bob sector o'n cymuned i fynd y tu hwnt i ffiniau canfyddedig a chyflawni eu potensial, yn enwedig y rheini o ardaloedd o amddifadedd, rhai difreintiedig, neu anos eu cyrraedd. Rydw i hefyd yn gobeithio y byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar anghenion Cymru ffyniannus yn y dyfodol ac yn helpu pobl i feithrin y sgiliau a'r llwybrau gyrfa sydd eu hangen i ddiwallu'r anghenion hynny fel y gall busnesau yng Nghymru dyfu a ffynnu ar dalent gynhenid."

Cymwysterau

Mae cymwysterau Erica yn cynnwys:

 • Cymrawd y Sefydliad Siartredig dros Bersonél a Datblygu
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Hyfforddi Personol a Busnes
 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc Anrhydedd) Economeg Ddiwydiannol

Rolau eraill

Rolau eraill Erica:

 • Cyfarwyddwr Anweithredol - Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Mentor - Sefydliad Symudedd Cymdeithasol
 • Ymddiriedolwr - Self Management UK Limited

Cwrdd â’r Bwrdd

Aled Jones-Griffith
Aled Jones -Griffith

Mae Aled Jones-Griffith wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ionawr 2023.

Mae Aled wedi gweithio yn y sector addysg bellach ers pymtheng mlynedd. Bu'n gyfarwyddwr cyfadran yng Ngholeg Menai ac yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor. Yn 2018, penodwyd ef yn Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Cyn ei yrfa mewn addysg bellach, roedd Aled yn dal swyddi rheoli mewn amrywiaeth o sectorau. Yn eu plith roedd rôl Prif Weithredwr Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn am bedair blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn traddododd ddarlith i Gymdeithas y Smithsonian yn Washington DC ar Hanes yr Iaith Gymraeg. Gwasanaethodd hefyd fel aelod o Gyngor Cynulleidfa Cymru y BBC dros ddau dymor.

Yn ogystal â’i rôl fel Pennaeth, mae gan Aled gyfrifoldeb ar draws Grŵp Llandrillo Menai am Ddysgu Oedolion a Dysgu Cymunedol. Mae hefyd yn cynrychioli’r Grŵp ar Grŵp Rhanddeiliaid Sgiliau Ffilm a Theledu Cymru Greadigol a Grŵp Llywio’r Gogledd Greadigol.

Mae Aled yn frwd dros chwaraeon. Mae wedi dal rolau amrywiol yn ei glwb pêl-droed lleol. Mae'n mwynhau gweld pobl ifanc yn cyflawni eu potensial a'u nodau ym mhob agwedd o'u bywydau. Mae sicrhau eu bod yn cael cyfleoedd a chefnogaeth i gyflawni llwyddiant yn flaenoriaeth iddo.

Andrew Clark
Llun pen ac ysgwydd o Andrew Clark aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Andrew Clark wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Awst 2021.

Cyfrifydd Siartredig yw Andrew Clark ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio ar lefel bwrdd.

Mae ganddo hefyd brofiad o bolisi cyhoeddus a chyflawni gweithredol yn ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau oedolion yng Nghymru.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Andrew yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Darparu cyngor gyrfaol cyfredol a pherthnasol i unrhyw un yng Nghymru sydd angen y cymorth hwnnw."

Cymwysterau

Cymwysterau Andrew Clark yw:

 • Cymrawd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Rolau eraill

Rolau eraill Andrew Clark:

 • Aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Archwilio Cymru
 • Llywodraethwr Coleg Gwent
 • Aelod o fwrdd strategaeth ICAEW ar gyfer Cymru
David Hagendyk

Mae David Hagendyk wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2020.

David Matthews

Mae David Matthews wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Mawrth 2021.

Emma Richards

Mae Emma Richards wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Tachwedd 2014 ac mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn aelod o'r Pwyllgor Pobl Sy’n Cyfrif.

Mae gan Emma sgiliau a phrofiadau ym maes rheoli prosiectau a newid, datblygu arweinyddiaeth, gweithleoedd cynhwysol, cydraddoldeb rhywiol, gweithio yn y trydydd sector a'r sector preifat a rheoli prosiectau a ariennir (gan gynnwys Cronfeydd yr UE).

Mae'n dymuno parhau i gefnogi'r sefydliad i ddiwallu anghenion tirwedd a gweithlu economaidd sy'n newid, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau drwy ganolbwyntio ar fynd i'r afael â stereoteipiau a chyrraedd y rhai sydd â'r angen mwyaf am ei wasanaethau. Mae Emma eisiau parhau i gefnogi, grymuso a datblygu'r bobl o fewn Gyrfa Cymru i fod y gorau yn yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Emma yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy'n credu'n gryf bod gwaith Gyrfa Cymru yn hanfodol i gynyddu gwybodaeth, sgiliau, economi a hyder Cymru. Nawr, yn fwy nag erioed, mae gwella ymwybyddiaeth a gwybodaeth am gyfleoedd, codi dyheadau a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn hanfodol i rymuso pawb, ar bob cam yn eu gyrfaoedd i gyrraedd eu llawn botensial."

Cymwysterau

Cymwysterau Emma Richards yw:

 • Aelod o'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (MInstLM)

Rolau eraill

Ar hyn o bryd mae Emma yn gweithio yn Chwarae Teg yn arwain prosiect Cenedl Hyblyg 2 sy'n cefnogi dewis, cadw a datblygu menywod yn y gweithle drwy weithio gyda menywod i feithrin gallu arwain a busnesau i greu gweithleoedd cynhwysol. Mae'n gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu, darparu a gwella holl weithgareddau'r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod y ddarpariaeth ar y trywydd iawn, yn cydymffurfio ac o fewn y gyllideb.

Helen White
Llun pen ac ysgwydd o Helen White aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Helen White wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ebrill 2021.

Mae’n Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Taf ac mae ganddi gefndir cryf ym maes tai.

Arbenigedd Helen yw arweinyddiaeth strategol ar lefelau gweithredol ac anweithredol, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae ganddi hefyd brofiad eang o fod yn aelod o fwrdd gydag amrywiaeth o sefydliadau a chwmnïau. Mae Helen yn rhugl yn y Cymraeg.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Helen yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Cefnogi pobl ledled Cymru i gyflawni eu huchelgeisiau."

Cymwysterau

Cymwysterau Helen White yw:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA)
 • Aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig (DU)

Rolau eraill 

Rolau eraill Helen White:

 • Prif Weithredwr Tai Taf
 • Aelod o Fwrdd TPAS Cymru
 • Aelod o Fwrdd Tec Quality
 • Aelod o Fwrdd CGGC
James Harvey
James Harvey Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru

Mae James Harvey wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2022. Mae'n arweinydd technoleg ac yn entrepreneur.

Mae sgiliau James yn cynnwys creu nodau clir, hirdymor. Mae'r rhain yn helpu cwmnïau i gael y gorau o'u buddsoddiadau a dod mor effeithlon â phosibl.

Mae James yn angerddol am roi cyfle i bobl o bob oed ddysgu a datblygu sgiliau newydd. Mae'n awyddus i helpu i feithrin talent.

Pan ofynnwyd beth fyddai James yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwyf am weld pawb yng Nghymru yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ddod o hyd i yrfa werth chweil yn eu maes dewisol. Credaf y dylid cael amrywiaeth o gyfleoedd mynediad i unrhyw ddiwydiant. Hoffwn weld addysg a hyfforddiant yn agor y drysau hyn i gymaint o bobl â phosibl."

Cymwysterau

Mae cymwysterau James yn cynnwys:

 • Baglor mewn Gwyddoniaeth Technoleg Gwybodaeth
 • Addysgwr Ystwyth Ardystiedig

Rolau eraill

James yw Prif Swyddog Gweithredol SkyAcademy. Sefydliad sy'n ymroddedig i:

 • Gael gwared ar fylchau mewn sgiliau technoleg
 • Creu'r genhedlaeth nesaf o dalent
Joni Ayn Alexander
Joni Ayn Alexander

Mae Joni Ayn Alexander wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ionawr 2023.

Joni yw'r cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer aelodaeth yn Advance HE. Mae Advance HE yn elusen fyd-eang sydd wedi'i lleoli yn y DU sy'n cefnogi addysg uwch i fod y gorau y gall fod. Mae ganddi gefndir cryf mewn addysg drydyddol a'r cyfryngau.

Mae sgiliau Joni yn cynnwys arwain newid strategol a chyfathrebu mewn rolau gweithredol ac anweithredol. Mae ganddi brofiad amrywiol o weithio ar lefel bwrdd.

Mae Joni'n canolbwyntio ar ddatblygu pobl a sefydliadau sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Dyma'i denodd hi i Gyrfa Cymru.

Pan ofynnwyd beth fyddai Joni yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Trwy gefnogaeth gynhwysol ac arloesol, rydw i eisiau gweld Gyrfa Cymru ar y cyd yn codi uchelgeisiau, galluoedd a chyfleoedd i bobl Cymru.”

Cymwysterau

Mae cymwysterau Joni yn cynnwys:

 • Baglor yn y Celfyddydau mewn Newyddiaduraeth
 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol
 • Aelod o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus
Dr Kate Daubney
Dr Kate Daubney

Mae Dr Kate Daubney wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Rhagfyr 2022. Mae Dr Kate Daubney wedi gweithio ym myd addysg am 30 mlynedd. Roedd hyn yn cynnwys 20 mlynedd mewn addysg gyrfaoedd a datblygu cyflogadwyedd. Yn y rôl hon bu'n cefnogi pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion i ddod o hyd i'w nodau a'u cyrraedd nhw.

Mae ei hymchwil a'i hymarfer yn canolbwyntio ar sut mae unigolion yn gwneud cynnydd ar eu teithiau gyrfa.

Mae arbenigedd Kate mewn dau faes allweddol sy'n berthnasol iawn i gleientiaid Gyrfa Cymru:

 • Wneud cynnydd ar eu teithiau gyrfa?
 • Nodi a mynegi gwerth popeth y maent yn ei ddysgu ac yn ei wneud i'w galluogi i gael mynediad at y swyddi a'r gyrfaoedd y maent eu heisiau?

Mae hi wedi datblygu dull o ddisgrifio’r sgiliau trosglwyddadwy a ddatblygwyd yn y cwricwlwm cyn-18 ac ôl-18 sy’n helpu i gau’r bwlch rhwng addysg a gwaith.

Mae Kate yn cynghori nifer o brifysgolion yn y DU ac yn rhyngwladol ar sut i roi’r dull hwn ar waith.

Mae Kate wedi bod yn bennaeth ar ddau wasanaeth gyrfaoedd prifysgol yn y DU. Ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Ffederasiwn Grŵp Gyrfaoedd gwasanaethau gyrfaoedd y brifysgol.

Mae'n rhedwr brwd ac fe wnaeth gymryd rhan yn Hanner Marathon Y Rhyl yn 2022. Mae hi'n mwynhau cerdded ar hyd arfordir Gogledd Cymru a darllen.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Kate yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy’n gyffrous iawn ynghylch sut y gall Gyrfa Cymru weithio gyda’r fframwaith yn y Cwricwlwm i Gymru. Mae thema drawsbynciol Gyrfaoedd a Phrofiadau Byd Gwaith ac iaith glir sgiliau trosglwyddadwy yn y Pedwar Diben yn cynnig cyfleoedd sylweddol i alluogi pobl ifanc i archwilio a chyflawni eu nodau."

Cymwysterau

Cymwysterau Kate yw:

 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc Anrhydedd) Mathemateg a Cherddoriaeth

 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Cymdeithaseg Diwylliant Cyfoes

 • Doethuriaeth mewn Athroniaeth (PhD) mewn Cerddoriaeth

 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PGCert) mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PGCert) mewn Addysg Ddigidol

Rolau eraill

Rolau eraill Kate:

 • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau
 • Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Ymgynghorydd Gyrfa a Chyflogadwyedd llawrydd
Liz Harries

Mae Liz Harries wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Tachwedd 2017 ac mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Pobl Sy'n Cyfrif ac mae'n rhoi cyngor mewn perthynas â Datblygu'r Gweithlu a'r Sefydliad.

Ymddeolodd Liz yn dilyn 43 mlynedd o brofiad o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) mewn rolau clinigol, rheoli a Datblygu'r Gweithlu a Threfniadaeth, gan arwain yn ddiweddarach ar gynllunio strategol ar gyfer y gweithlu, ail-ddylunio rolau a moderneiddio'r gweithlu ar draws sectorau. Bu’n teithio'r byd am 18 mis yn gwirfoddoli i helpu mewn amrywiaeth o rolau, yn amrywio o ffermio defaid a chasglu grawnwin i helpu i redeg hostel ieuenctid oddi ar y barriff.

Fel aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru mae Liz wedi annog a chefnogi'r tîm rheoli ac arweinwyr y gweithlu i ystyried dull mwy strategol o ddatblygu staff a chynllunio olyniaeth yng nghyd-destun amcanion busnes strategol. Datblygu Cynllun Datblygu Sefydliadol i ategu'r weledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Liz yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Sicrhau, drwy ddealltwriaeth o flaenoriaethau cyflogwyr ledled Cymru yn y dyfodol, fod y sefydliad yn rhagori o ran cefnogi unigolion o bob oed a gallu i wneud y gorau o'u potensial."

Cymwysterau

Cymwysterau Liz Harris yw:

 • Athro mewn Gwyddoniaeth mewn Rheoli Adnoddau Dynol (MSc HRM)

 • Ymarferydd a Hyfforddwr Rhaglennu Niwro-Ieithyddol (NLP)

 •  Nyrs Gyffredinol Gofrestredig (RGN)

Rolau eraill

Rolau eraill Liz Harris:

 • Swydd ran-amser yn y GIG fel Swyddog Cyngor a Chyswllt Cleifion
 • Mentor Ymddiriedolaeth y Tywysog (gwirfoddol)
 • Ymgynghoriaeth Rhaglennu Niwro-ieithyddol (NLP)
Neil Coughlan
Llun pen ac ysgwydd o Neil Coughlan aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Neil Coughlan wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Mai 2021.

Dechreuodd Neil Coughlan ei yrfa fel Technolegydd ac Ymgynghorydd 30 mlynedd yn ôl, gan weithio yn y meysydd gwerthu, marchnata a rheoli busnes.

Mae'n entrepreneur, yn arweinydd busnes sy'n perfformio'n dda ac mae ganddo brofiad helaeth yn y meysydd masnachol, pobl a thechnoleg gyda busnesau newydd a busnesau sefydledig sy'n cyflymu eu twf.

Ar hyn o bryd mae'n Brif Swyddog Strategaeth TiG + ThirdSpace, cwmni gwasanaeth seiberddiogelwch.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Neil yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Hoffwn helpu Gyrfa Cymru i gefnogi pobl Cymru i wireddu eu potensial, datblygu eu huchelgais a'u gwydnwch, a gwneud Cymru'n genedl sy'n gryfach yn economaidd gyda chynhwysiant a chyfle y tu hwnt i fraint."

Cymwysterau

Cymwysterau Neil Coughlan yw:

 • Baglor mewn Gwyddoniaeth Technoleg Gwybodaeth
 • Meistr mewn Gwyddoniaeth Deallusrwydd Artiffisial
Richard Thomas
Richard Thomas

Mae Richard Thomas wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2020 ac mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Risg.

Yn dilyn deng mlynedd yn gweithio fel peiriannydd a rheolwr ym maes gweithgynhyrchu, ymgymerodd Richard â gyrfa mewn addysg ac mae wedi gweithio mewn nifer o brifysgolion a cholegau yng Nghymru a Lloegr, mewn rolau sy’n amrywio o Ddarlithydd i Is-Ganghellor Cynorthwyol.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng sefydliadau addysgol a chyflogwyr, addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), goblygiadau gyrfa a sgiliau Diwydiant 4.0 ac yn y rôl y mae addysg yn ei chwarae ym maes datblygu economaidd.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Richard yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Hoffwn i Gyrfa Cymru ddarparu cyfleoedd ystyrlon ar gyfer arweiniad gyrfaoedd i bobl Cymru - p'un a ydyn nhw’n ifanc neu'n hŷn, p'un a nhw eto i ddechrau gweithio neu'n symud i gyfnod gwahanol o'u bywyd gwaith - gydag effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion ac economi Cymru gyfan."

Cymwysterau

Cymwysterau Richard Thomas yw:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA)
 • Baglor mewn Peirianneg (BEng)
 • Athro mewn Gwyddoniaeth (MSc)
Tony Smith
Tony Smith

Mae Tony Smith wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Medi 2021.

Mae Tony yn gyfrifydd cymwysedig ac yn y gorffennol bu mewn nifer o swyddi uwch ym maes cyllid, risg ac archwilio gan ddarparu cydymffurfiaeth fasnachol, ariannol a rheoleiddiol ar draws gwasanaethau manwerthu ac ariannol.

Ar hyn o bryd mae’n Brif Swyddog Llywodraethu Cymdeithas Adeiladu'r Principality ac mae'n aelod o'r tîm Gweithredol yno.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Tony yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Cael y rhai sydd eisiau gweithio i mewn i waith."

Cymwysterau

Cymwysterau Tony Smith yw:

 • LLB (Anrhydedd)
 • ACMA
 • GCMA

Aelodau Bwrdd Cyfetholedig

Ceri Noble

Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru fel Aelod Cyfetholedig i’r Bwrdd.

Mary van de Heuvel
Mary van den Heuvel

Mae Mary van den Heuvel wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Mawrth 2021.

Mae ganddi dros 14 mlynedd o brofiad o weithio ym maes polisi a materion cyhoeddus yng Nghymru ac mae'n wybodus am sut mae Cymru a datganoli'n gweithio.

Mae ganddi brofiad fel menyw anabl ac mae ganddi’r sgiliau i ehangu lleisiau grwpiau difreintiedig. Mae hi fedrus wrth ddylanwadu ar newid deddfwriaethol a pholisi yng Nghymru.

Pan ofynnwyd i Mary am yr hyn yr hoffai i Gyrfa Cymru gyflawni, dywedodd:

Rwy'n angerddol bod Gyrfa Cymru yn agored ac yn gynhwysol i bawb. Fel rhywun sydd wedi cael fy niswyddo ddwywaith mewn blwyddyn, mae gen i brofiad uniongyrchol am rai o'r heriau y mae pobl yn eu hwynebu a'r cymorth sydd ei angen.

Cymwysterau

Mae cymwysterau Mary yn cynnwys:

 • Diploma Ôl-raddedig mewn Materion Cyhoeddus
 • MA Saesneg
 • MA Astudiaethau Addysg gyda Saesneg

Rolau eraill

Rolau eraill Mary:

 • Aelod o dîm rheoli Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru
 • Aelod o Grŵp Cynghori Cynghrair Niwrolegol Cymru
 • Aelod o banel y Gronfa Mynediad i Swyddi Etholedig i bobl anabl
 • Mentor i bobl yn y brifysgol
Sue Price
Headshot image of Sue Price Board Member

Mae Sue Price wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Ionawr 2021 ac mae'n aelod cyfetholedig ar gyfer y Pwyllgor Perfformiad ac Effaith. Daw Sue â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i'r Bwrdd i gefnogi cynllunio, rheoli perfformiad, polisi a heriau yn y sector addysg.

Sue yw Pennaeth presennol Coleg Cambria, ar ôl gweithio yn y sector addysg yng Nghymru a Lloegr am 30 mlynedd, gan gynnwys 12 mlynedd yn y Gwasanaeth Sifil fel Cyfarwyddwr yn y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol a'r Asiantaeth Ariannu Sgiliau.

Mae ganddi brofiad o ariannu ôl-16, polisi, strategaeth, rheoli perfformiad, gyrfaoedd a WorldSkills.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Sue yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Darparu gwasanaeth sy'n arwain y sector i'w gwsmeriaid yng Nghymru. Sicrhau bod gan bob person ifanc fynediad at gyngor ac arweiniad annibynnol eithriadol i gefnogi eu dilyniant gyrfa a'u cyfleoedd bywyd."

Cymwysterau

Cymwysterau Sue Price yw:

 • Tystysgrif mewn Addysg Bellach a Hyfforddiant (Cert Ed)
 • Gradd Meistr mewn Rheolaeth Addysgol