Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Aelodau Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Bwrdd Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn gyfrifol am lywodraethu a chydymffurfio â'r cod llywodraethu corfforaethol.

Rôl y Bwrdd yw bodloni bod strwythur llywodraethu priodol ar waith i sicrhau bod y cwmni'n gweithredu o fewn y fframwaith polisi a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Cwrdd â’r Cadeirydd

Erica Cassin
Erica Cassin

Penodwyd Erica Cassin yn Gadeirydd Bwrdd Gyrfa Cymru ym mis Chwefror 2022 ac mae wedi bod yn aelod o’r Bwrdd ers mis Medi 2020.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes Adnoddau Dynol, gan gynnwys rolau fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar gyfer cyflogwyr mawr yn y sector preifat yn sectorau gofal iechyd, fferyllol a gwasanaethau ariannol y DU.

Mae Erica yn fedrus wrth arwain newid a thrawsnewid sefydliadol, newid diwylliant, talent a datblygu arweinyddiaeth.

Mae wedi arwain a gweithio gyda thimau mawr, amrywiol, gan feithrin diwylliant o lawer o ymgysylltu, cynhwysiant, grymuso a chydweithredu.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Erica yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy'n angerddol dros symudedd cymdeithasol a galluogi pobl i gyrraedd eu llawn botensial - byddwn wrth fy modd i Gyrfa Cymru barhau i ysbrydoli, cynghori a grymuso pobl o bob sector o'n cymuned i fynd y tu hwnt i ffiniau canfyddedig a chyflawni eu potensial, yn enwedig y rheini o ardaloedd o amddifadedd, rhai difreintiedig, neu anos eu cyrraedd. Rydw i hefyd yn gobeithio y byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar anghenion Cymru ffyniannus yn y dyfodol ac yn helpu pobl i feithrin y sgiliau a'r llwybrau gyrfa sydd eu hangen i ddiwallu'r anghenion hynny fel y gall busnesau yng Nghymru dyfu a ffynnu ar dalent gynhenid."

Cymwysterau

Mae cymwysterau Erica yn cynnwys:

 • Cymrawd y Sefydliad Siartredig dros Bersonél a Datblygu
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Hyfforddi Personol a Busnes
 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc Anrhydedd) Economeg Ddiwydiannol

Rolau eraill

Rolau eraill Erica:

 • Cyfarwyddwr Anweithredol - Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Mentor - Sefydliad Symudedd Cymdeithasol
 • Ymddiriedolwr - Self Management UK Limited

Cwrdd â’r Bwrdd

Aled Jones-Griffith
Aled Jones -Griffith

Mae Aled Jones-Griffith wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ionawr 2023.

Mae Aled wedi gweithio yn y sector addysg bellach ers pymtheng mlynedd. Bu'n gyfarwyddwr cyfadran yng Ngholeg Menai ac yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor. Yn 2018, penodwyd ef yn Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Cyn ei yrfa mewn addysg bellach, roedd Aled yn dal swyddi rheoli mewn amrywiaeth o sectorau. Yn eu plith roedd rôl Prif Weithredwr Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn am bedair blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn traddododd ddarlith i Gymdeithas y Smithsonian yn Washington DC ar Hanes yr Iaith Gymraeg. Gwasanaethodd hefyd fel aelod o Gyngor Cynulleidfa Cymru y BBC dros ddau dymor.

Yn ogystal â’i rôl fel Pennaeth, mae gan Aled gyfrifoldeb ar draws Grŵp Llandrillo Menai am Ddysgu Oedolion a Dysgu Cymunedol. Mae hefyd yn cynrychioli’r Grŵp ar Grŵp Rhanddeiliaid Sgiliau Ffilm a Theledu Cymru Greadigol a Grŵp Llywio’r Gogledd Greadigol.

Mae Aled yn frwd dros chwaraeon. Mae wedi dal rolau amrywiol yn ei glwb pêl-droed lleol. Mae'n mwynhau gweld pobl ifanc yn cyflawni eu potensial a'u nodau ym mhob agwedd o'u bywydau. Mae sicrhau eu bod yn cael cyfleoedd a chefnogaeth i gyflawni llwyddiant yn flaenoriaeth iddo.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Aled yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Sicrhau bod pawb sy’n gadael yr ysgol yn cael mynediad i ac yn cael y cyfle i gael sgyrsiau diduedd am addysg bellach neu ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol a bod oedolion yn gallu cael mynediad i gyngor ac arweiniad diduedd tebyg trwy Cymru’n Gweithio."

Andrew Clark
Llun pen ac ysgwydd o Andrew Clark aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Andrew Clark wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Awst 2021.

Cyfrifydd Siartredig yw Andrew Clark ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio ar lefel bwrdd.

Mae ganddo hefyd brofiad o bolisi cyhoeddus a chyflawni gweithredol yn ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau oedolion yng Nghymru.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Andrew yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Darparu cyngor gyrfaol cyfredol a pherthnasol i unrhyw un yng Nghymru sydd angen y cymorth hwnnw."

Cymwysterau

Cymwysterau Andrew Clark yw:

 • Cymrawd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Rolau eraill

Rolau eraill Andrew Clark:

 • Aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Archwilio Cymru
 • Llywodraethwr Coleg Gwent
 • Aelod o fwrdd strategaeth ICAEW ar gyfer Cymru
David Hagendyk

Mae David Hagendyk wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2020.

David Matthews

Mae David Matthews wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Mawrth 2021.

Helen White
Llun pen ac ysgwydd o Helen White aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Helen White wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ebrill 2021.

Mae’n Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Taf ac mae ganddi gefndir cryf ym maes tai.

Arbenigedd Helen yw arweinyddiaeth strategol ar lefelau gweithredol ac anweithredol, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae ganddi hefyd brofiad eang o fod yn aelod o fwrdd gydag amrywiaeth o sefydliadau a chwmnïau. Mae Helen yn rhugl yn y Cymraeg.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Helen yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Cefnogi pobl ledled Cymru i gyflawni eu huchelgeisiau."

Cymwysterau

Cymwysterau Helen White yw:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA)
 • Aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig (DU)

Rolau eraill 

Rolau eraill Helen White:

 • Prif Weithredwr Tai Taf
 • Aelod o Fwrdd TPAS Cymru
 • Aelod o Fwrdd Tec Quality
 • Aelod o Fwrdd CGGC
James Harvey
James Harvey Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru

Mae James Harvey wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2022. Mae'n arweinydd technoleg ac yn entrepreneur.

Mae sgiliau James yn cynnwys creu nodau clir, hirdymor. Mae'r rhain yn helpu cwmnïau i gael y gorau o'u buddsoddiadau a dod mor effeithlon â phosibl.

Mae James yn angerddol am roi cyfle i bobl o bob oed ddysgu a datblygu sgiliau newydd. Mae'n awyddus i helpu i feithrin talent.

Pan ofynnwyd beth fyddai James yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwyf am weld pawb yng Nghymru yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i ddod o hyd i yrfa werth chweil yn eu maes dewisol. Credaf y dylid cael amrywiaeth o gyfleoedd mynediad i unrhyw ddiwydiant. Hoffwn weld addysg a hyfforddiant yn agor y drysau hyn i gymaint o bobl â phosibl."

Cymwysterau

Mae cymwysterau James yn cynnwys:

 • Baglor mewn Gwyddoniaeth Technoleg Gwybodaeth
 • Addysgwr Ystwyth Ardystiedig

Rolau eraill

James yw Prif Swyddog Gweithredol SkyAcademy. Sefydliad sy'n ymroddedig i:

 • Gael gwared ar fylchau mewn sgiliau technoleg
 • Creu'r genhedlaeth nesaf o dalent
Joni Ayn Alexander
Joni Ayn Alexander

Mae Joni Ayn Alexander wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ionawr 2023.

Joni yw'r cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer aelodaeth yn Advance HE. Mae Advance HE yn elusen fyd-eang sydd wedi'i lleoli yn y DU sy'n cefnogi addysg uwch i fod y gorau y gall fod. Mae ganddi gefndir cryf mewn addysg drydyddol a'r cyfryngau.

Mae sgiliau Joni yn cynnwys arwain newid strategol a chyfathrebu mewn rolau gweithredol ac anweithredol. Mae ganddi brofiad amrywiol o weithio ar lefel bwrdd.

Mae Joni'n canolbwyntio ar ddatblygu pobl a sefydliadau sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Dyma'i denodd hi i Gyrfa Cymru.

Pan ofynnwyd beth fyddai Joni yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Trwy gefnogaeth gynhwysol ac arloesol, rydw i eisiau gweld Gyrfa Cymru ar y cyd yn codi uchelgeisiau, galluoedd a chyfleoedd i bobl Cymru.”

Cymwysterau

Mae cymwysterau Joni yn cynnwys:

 • Baglor yn y Celfyddydau mewn Newyddiaduraeth
 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol
 • Aelod o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus
Dr Kate Daubney
Dr Kate Daubney

Mae Dr Kate Daubney wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Rhagfyr 2022. Mae Dr Kate Daubney wedi gweithio ym myd addysg am 30 mlynedd. Roedd hyn yn cynnwys 20 mlynedd mewn addysg gyrfaoedd a datblygu cyflogadwyedd. Yn y rôl hon bu'n cefnogi pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion i ddod o hyd i'w nodau a'u cyrraedd nhw.

Mae ei hymchwil a'i hymarfer yn canolbwyntio ar sut mae unigolion yn gwneud cynnydd ar eu teithiau gyrfa.

Mae arbenigedd Kate mewn dau faes allweddol sy'n berthnasol iawn i gleientiaid Gyrfa Cymru:

 • Wneud cynnydd ar eu teithiau gyrfa?
 • Nodi a mynegi gwerth popeth y maent yn ei ddysgu ac yn ei wneud i'w galluogi i gael mynediad at y swyddi a'r gyrfaoedd y maent eu heisiau?

Mae hi wedi datblygu dull o ddisgrifio’r sgiliau trosglwyddadwy a ddatblygwyd yn y cwricwlwm cyn-18 ac ôl-18 sy’n helpu i gau’r bwlch rhwng addysg a gwaith.

Mae Kate yn cynghori nifer o brifysgolion yn y DU ac yn rhyngwladol ar sut i roi’r dull hwn ar waith.

Mae Kate wedi bod yn bennaeth ar ddau wasanaeth gyrfaoedd prifysgol yn y DU. Ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Ffederasiwn Grŵp Gyrfaoedd gwasanaethau gyrfaoedd y brifysgol.

Mae'n rhedwr brwd ac fe wnaeth gymryd rhan yn Hanner Marathon Y Rhyl yn 2022. Mae hi'n mwynhau cerdded ar hyd arfordir Gogledd Cymru a darllen.

Pan ofynnwyd iddi beth fyddai Kate yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Rwy’n gyffrous iawn ynghylch sut y gall Gyrfa Cymru weithio gyda’r fframwaith yn y Cwricwlwm i Gymru. Mae thema drawsbynciol Gyrfaoedd a Phrofiadau Byd Gwaith ac iaith glir sgiliau trosglwyddadwy yn y Pedwar Diben yn cynnig cyfleoedd sylweddol i alluogi pobl ifanc i archwilio a chyflawni eu nodau."

Cymwysterau

Cymwysterau Kate yw:

 • Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc Anrhydedd) Mathemateg a Cherddoriaeth

 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Cymdeithaseg Diwylliant Cyfoes

 • Doethuriaeth mewn Athroniaeth (PhD) mewn Cerddoriaeth

 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PGCert) mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

 • Tystysgrif Ôl-raddedig (PGCert) mewn Addysg Ddigidol

Rolau eraill

Rolau eraill Kate:

 • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau
 • Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Ymgynghorydd Gyrfa a Chyflogadwyedd llawrydd
Neil Coughlan
Llun pen ac ysgwydd o Neil Coughlan aelod o Bwrdd Gyrfa Cymru

Mae Neil Coughlan wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Mai 2021.

Dechreuodd Neil Coughlan ei yrfa fel Technolegydd ac Ymgynghorydd 30 mlynedd yn ôl, gan weithio yn y meysydd gwerthu, marchnata a rheoli busnes.

Mae'n entrepreneur, yn arweinydd busnes sy'n perfformio'n dda ac mae ganddo brofiad helaeth yn y meysydd masnachol, pobl a thechnoleg gyda busnesau newydd a busnesau sefydledig sy'n cyflymu eu twf.

Ar hyn o bryd mae'n Brif Swyddog Strategaeth TiG + ThirdSpace, cwmni gwasanaeth seiberddiogelwch.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Neil yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Hoffwn helpu Gyrfa Cymru i gefnogi pobl Cymru i wireddu eu potensial, datblygu eu huchelgais a'u gwydnwch, a gwneud Cymru'n genedl sy'n gryfach yn economaidd gyda chynhwysiant a chyfle y tu hwnt i fraint."

Cymwysterau

Cymwysterau Neil Coughlan yw:

 • Baglor mewn Gwyddoniaeth Technoleg Gwybodaeth
 • Meistr mewn Gwyddoniaeth Deallusrwydd Artiffisial
Richard Thomas
Richard Thomas

Mae Richard Thomas wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers mis Chwefror 2020 ac mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Risg.

Yn dilyn deng mlynedd yn gweithio fel peiriannydd a rheolwr ym maes gweithgynhyrchu, ymgymerodd Richard â gyrfa mewn addysg ac mae wedi gweithio mewn nifer o brifysgolion a cholegau yng Nghymru a Lloegr, mewn rolau sy’n amrywio o Ddarlithydd i Is-Ganghellor Cynorthwyol.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng sefydliadau addysgol a chyflogwyr, addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), goblygiadau gyrfa a sgiliau Diwydiant 4.0 ac yn y rôl y mae addysg yn ei chwarae ym maes datblygu economaidd.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Richard yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Hoffwn i Gyrfa Cymru ddarparu cyfleoedd ystyrlon ar gyfer arweiniad gyrfaoedd i bobl Cymru - p'un a ydyn nhw’n ifanc neu'n hŷn, p'un a nhw eto i ddechrau gweithio neu'n symud i gyfnod gwahanol o'u bywyd gwaith - gydag effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion ac economi Cymru gyfan."

Cymwysterau

Cymwysterau Richard Thomas yw:

 • Baglor yn y Celfyddydau (BA)
 • Baglor mewn Peirianneg (BEng)
 • Athro mewn Gwyddoniaeth (MSc)
Toni McLelland MSc
Toni McLelland

Mae Toni McLelland wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Ionawr 2023.

Mae gan Toni 22 mlynedd o brofiad gyda Llywodraeth Ganolog. Mae hyn yn cynnwys y Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder (MOJ) Cyfiawnder Troseddol - Cyfiawnder Ieuenctid, Addysg Arbenigol yn arwain Addysg, Gwasanaethau Therapi a Gofal o fewn cwmni cyfyngedig cyhoeddus (PLC) a gwasanaethau Statudol.

Mae Toni bellach yn gweithio gyda Byrddau yn y maes hwn ac yn arbenigo mewn newid cymhleth a thrawsnewid cynaliadwy gyda gweithredu DEIB (DEIB Amrywiaeth Tegwch Cynhwysiant a Pherthyn) a Thosturi mewn busnes.

Mae Toni hefyd yn dod â'r dysgu hwn yn ôl i entrepreneuriaid cymdeithasol, sy'n hyrwyddo budd y cyhoedd ac achosion cymdeithasol sy'n dechrau busnes yn y meysydd hyn. Mae Toni hefyd wedi datblygu ei model newid ei hun a fframwaith busnes tosturiol.

Cymwysterau

Dyma gymwysterau Toni:

 • Gradd Meistr mewn Troseddeg Gymhwysol, Diogelwch Cymunedol, Cyfiawnder Ieuenctid ac Olrhain GIS (System Gwybodaeth Ddaearyddol)
 • Gradd Meistr mewn Gwyddor Ymddygiad
 • Rheolaeth ILM (Sefydliad Arwain a Rheoli)
 • Diploma Rheoli NEB (Y Bwrdd Arholi Cenedlaethol)
 • Diploma Connexions

Rolau eraill

Rolau eraill Toni:

 • Ffrind Beirniadol a Mentor Busnes ar gyfer achosion budd cymdeithasol a chyhoeddus
 • Partner Atebolrwydd ar gyfer Byrddau amrywiol ar draws pob sector
 • Ymgynghorydd Gyrfaoedd a Datblygiad Proffesiynol Llawrydd ar gyfer Byrddau
 • Cyfarwyddwr ac arweinydd Byd-eang ar gyfer amrywiol achosion dynol-ganolog rhyngwladol
Tony Smith
Tony Smith

Mae Tony Smith wedi bod yn aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru ers Medi 2021.

Mae Tony yn gyfrifydd cymwysedig ac yn y gorffennol bu mewn nifer o swyddi uwch ym maes cyllid, risg ac archwilio gan ddarparu cydymffurfiaeth fasnachol, ariannol a rheoleiddiol ar draws gwasanaethau manwerthu ac ariannol.

Ar hyn o bryd mae’n Brif Swyddog Llywodraethu Cymdeithas Adeiladu'r Principality ac mae'n aelod o'r tîm Gweithredol yno.

Pan ofynnwyd iddo beth fyddai Tony yn hoffi i Gyrfa Cymru ei gyflawni, dywedodd:

Cael y rhai sydd eisiau gweithio i mewn i waith."

Cymwysterau

Cymwysterau Tony Smith yw:

 • LLB (Anrhydedd)
 • ACMA
 • GCMA