Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynllunio eich Gyrfa

Gall cynllunio eich gyrfa ymddangos yn broses brawychus. Ond does dim rhaid iddo fod. Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i’ch cefnogi gyda chynllunio eich taith gyrfa.

Opsiynau

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Opsiynau ar gyfer newid gyrfa

Darllenwch ein 8 cam i newid gyrfa. Dysgwch sut mae meddwl am fanteision ac anfanteision a gwella eich sgiliau chwilio am waith, yn gallu helpu.
 

Opsiynau ar ôl colli swydd

Dysgwch am gymorth diswyddo sydd ar gael yng Nghymru gan gynnwys cyllid ReAct+, a sut mae ymdopi â diswyddiad. 

Opsiynau i’r rhai sy’n dychwelyd i waith

Cewch wybod am eich camau nesaf wrth ddychwelyd i'r gwaith, gan gynnwys cynllunio gyrfa, dewisiadau a pharatoi at swydd.

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu

Sgiliau a Chryfderau

Dod o hyd i'ch sgiliau a'ch cryfderau a'u paru â'r sgiliau a'r cryfderau y mae cyflogwyr eisiau. Dod o hyd i ffyrdd o wella'ch sgiliau a mwy.

Sut i wneud penderfyniadau gyrfa da

Gall y penderfyniad y byddwch yn ei wneud nawr effeithio ar eich llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Cwis Buzz

Cymerwch y cwis i ddarganfod eich math o bersonoliaeth a pha swyddi allai fod yn addas i chi.


Archwilio syniadau gyrfa


Meddyliwch am bynciau, cyrsiau a hyfforddiant

Opsiynau pwnc blwyddyn 8 a 9

Help i ddewis pynciau ar gyfer blynyddoedd 10 ac 11. Dod o hyd i awgrymiadau a gwybodaeth i'ch helpu chi i wneud dewisiadau gyrfa.

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Cewch gymorth yn dewis pynciau a chyrsiau. Cewch wybod am y gofynion mynediad, swyddi'r dyfodol, syniadau gyrfa, a'ch dull dysgu.

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.

Pynciau a Swyddi

Archwilio swyddi sy’n gysylltiedig â phwnc.


Paratoi ar gyfer swydd

Sut i gael profiad

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad. Cewch wybod sut mae ei gael, gan gynnwys drwy brofiad gwaith, gwirfoddoli ac interniaeth.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Awgrymiadau ar sut i lunio cais er mwyn cael cyfweliad.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.


Gweld mwy

Straeon go iawn

Cymerwch olwg ar rai straeon llwyddiant go iawn.

Nodweddion

Dolenni i'r nodweddion a'r ymgyrchoedd a hyrwyddir gan Gyrfa Cymru drwy gydol y flwyddyn.