Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Opsiynau yn 16 oed

Mae pandemig COVID-19 yn parhau i greu ansicrwydd. Daliwch i wirio'r wybodaeth ddiweddaraf gan:

- Eich ysgol neu coleg
- Cymwysterau Cymru am ddiweddariad coronafeirws
- Cyllid Myfyrwyr Cymru

Nawr yw’r adeg i ddechrau meddwl am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud ar ôl eich arholiadau TGAU. Gallwn eich helpu i ddeall beth yw eich opsiynau a rhoi syniadau i chi er mwyn eich helpu i ddewis.

Dechreuwch drwy ateb y cwestiynau hyn

Ble rydych chi’n gweld eich hun ymhen 5 mlynedd?

Dychmygwch pa swydd fydd gennych neu ble y byddwch yn byw.

Mae gwybod ble yr hoffech fod yn y dyfodol yn eich helpu i ddeall beth fydd angen i chi ei wneud er mwyn cyflawni hynny.

Efallai y byddai’n help i feddwl amdano fel dringo grisiau. Os yw eich nod ymhen 5 mlynedd ar ben y grisiau, i gyrraedd yno bydd angen i chi gynllunio’r ychydig gamau cyntaf.

Mae yna bobl sydd yn gallu eich helpu i gynllunio eich camau nesaf. Siaradwch gyda:

 • Rhieni/gwarcheidwaid
 • Athrawon
 • Ffrindiau
 • Cynghorydd Gyrfa
Beth yw eich sgiliau a’ch diddordebau?

Efallai eich bod yn dda am ddatrys problemau neu gyfathrebu ag eraill. Efallai fod gennych ddiddordeb ac erioed wedi ystyried ei droi’n yrfa.

Mae gwybod beth rydych chi’n hoff ohono a beth rydych yn gallu ei wneud yn dda yn ffordd wych o ddewis yr hyn fydd orau i chi.

Defnyddiwch eich Cwis Paru Swyddi i baru eich sgiliau a diddordebau gyda dros 700 o swyddi.

Beth yw eich cryfderau?

Gall wybod beth yw eich cryfderau eich helpu i feddwl pa swyddi a allai fod yn addas i chi yn y dyfodol. Efallai eich bod yn berson pernderfynol neu fod ag amynedd. Efallai eich bod chi'n greadigol neu'n frwdfrydig iawn.

Gwnewch y Cwis Buzz i ganfod pa fath o bersonoliaeth sydd gennych a pha swyddi allai eich gweddu. Mewn llai na 5 munud gallwch ddarganfod:

 • Eich cryfderau a'r hyn sy'n eich cymell
 • Rhai swyddi sy'n cysylltu gyda'ch math o bersonoliaeth
 • Pa enwogion sy'n rhannu eich math o bersonoliaeth
Pa ddull sydd orau gennych o ddysgu pethau?

Efallai fod yn well gennych ddysgu drwy:

 • Wrando ar rywun yn siarad am y pwnc
 • Cael gweld sut i wneud y dasg
 • Rhoi cynnig arni eich hun
 • Gwylio tasgau’n cael eu gwneud

Gall deall eich dull o ddysgu eich helpu i ddewis eich cam nesaf.


Ymchwilio i'r opsiynau

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.

Hyfforddeiaethau

Enillwch sgiliau a hyder newydd gyda hyfforddeiaeth. Cewch wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut mae dod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Y camau cyntaf i hunangyflogaeth

Manteision ac anfanteision cyflogaeth a ble i gael cymorth pellach wrth sefydlu busnes.

Gweld y fideos i ymchwilio i'r opsiynau

3:30
Cael Swydd

Edrychwch ar yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr, a chael syniadau ar sut i gael swydd.

3:01
Prentisiaethau

Dysgwch fwy am beth yw prentisiaeth a sut i ddod o hyd i brentisiaethau.

2:05
Rheoli eich hun

A oes gennych chi'r rhinweddau i reoli eich hun?

Storïau i'w rhannu

Stori Kira

Mae bod â chynllun wrth gefn wedi helpu Kira i fapio ei gyrfa yn y dyfodol.

Stori Ben

Mae cefnogaeth gyda hyfforddiant a chynllunio gyrfa wedi helpu Ben i baratoi ar gyfer ei yrfa yn y dyfodol. 


Efallai y byddech hefyd yn hoffi