Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Datganiad Hygyrchedd

Caiff gwefan Cymru’n Gweithio ei rheoli gan Gyrfa Cymru a’i chomisiynu gan Lywodraeth Cymru. Rydyn ni eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon.

Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu: 

 • Llywio rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd 
 • Chwyddo’r testun dros 200% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • Gwrando ar ran fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd i’w ddeall â phosibl.

Mae cyngor ar AbilityNet ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw gwefan Cymru’n Gweithio 

Rydyn ni’n gwybod nad yw rhai rhannau o wefan Cymru’n Gweithio yn hollol hygyrch:

 • Nid yw pob PDF yn hollol hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • Mae rhai o’n fideos nad ydynt yn hollol hygyrch
 • Ni ellir llywio ein sgwrsio byw gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • Mae rhai rhannau o’n safle yn hen raglenni neu wedi eu hadeiladu ar systemau hŷn ac efallai nad yw’r rhain yn hollol hygyrch, gan gynnwys:
  • Swyddi gwag (AMS)
  • Gweinyddu (sy’n cael ei ddefnyddio gan athrawon a Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol yn unig)
  • Proffil
  • Mewngofnodi
  • Bas data Cyrsiau yng Nghymru
  • Y Gyfnewidfa Addysg Busnes
 • Mae Gyrfa Cymru yn defnyddio rhaglen trydydd parti ar gyfer y Cwis Paru Swyddi ac felly ni all fod yn gyfrifol am unrhyw feysydd ar y safle nad ydynt yn hollol hygyrch

Beth i’w wneud os na allwch chi gyrchu rhannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille cysylltwch â ni:

Byddwn ni’n ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydyn ni eisiau parhau i wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod ar draws problem nad yw ar y dudalen hon, cysylltwch â:

Rheolwr Cynnwys y We, e-bost: gwybodaeth@gyrfacymru.llyw.cymru

Gweithdrefn gorfodi

Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i’ch ymholiad neu gais ac eisiau gwneud cwyn amdanon ni, mae nifer o ffyrdd o wneud hynny:

 • Ffôn: 0800 0284844
 • E-bost: post@gyrfacymru.llyw.cymru
 • Livechat
 • Post: Rheolwr Cynnwys y We, Canolfan Gyrfaoedd Caerdydd, 53 Stryd Siarl, Caerdydd, CF10 2GD

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifoldeb am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018. Os nad ydych chi’n fodlon â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i’ch cwyn cysylltwch â’r Gwasanaeth Cefnogi a Chynghori ar Gydraddoldeb (EASS).

Ymweld â ni'n bersonol

Mae dolenni sain mewn Canolfannau Gyrfa, neu os wnewch chi gysylltu â ni cyn galw draw, gallwn ni drefnu dehonglydd Iaith Arwyddo Prydain (BSL). Mae ein staff hefyd yn gweithio o nifer o leoliadau allgymorth. Mae cyfleusterau’r lleoliadau hyn yn amrywio ac efallai na fydd dolenni sain yno.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd gwefannau Gyrfa Cymru 

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefannau’n hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â fersiwn AA 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We, oherwydd y diffygion cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys isod yn hygyrch oherwydd y rhesymau canlynol:

Fideos - Sain Ddisgrifio (Wedi ei ragrecordio)

Nid yw pob fideo sydd ei angen yn cynnwys sain ddisgrifio neu drawsgrifiad. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.2.5 (Sain Ddisgrifio (wedi ei ragrecordio)). Rydyn ni wrthi’n ceisio sicrhau bod pob fideo yn cwrdd â gofynion hygyrchedd erbyn mis Medi 2020.

Livechat

Rhaglen gan drydydd parti yw’r Livechat presennol ac nid yw’n hygyrch o fysellfwrdd yn unig. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 (Bysellfwrdd). Mae ymchwil yn cael ei wneud gan Gyrfa Cymru i chwilio am nodwedd gwesgwrsio newydd a’i rhoi ar waith yn 2020.

Map rhyngweithiol

Ar ein tudalen Cysylltu â Ni mae map rhyngweithiol (Google) sy’n eich helpu i ddod o hyd i’n canolfannau a lleoliadau allgymorth. Nid yw hygyrchedd y map allgymorth wedi cael ei brofi’n ffurfiol. Fodd bynnag, rydyn ni’n ymwybodol y gallai fod yn anodd i raglen darllen sgrin ei ddefnyddio, ac felly efallai nad yw’n cydymffurfio â chanllawiau hygyrchedd. Rydyn ni wrthi’n ceisio darparu ffordd amgen o ddod o hyd i ganolfannau a lleoliadau allgymorth a bydd hyn yn ei le erbyn mis Medi 2020.

Y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau

Hen ddatblygiad yw’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau. Mae’n debygol o gael ei ddadgomisiynu yn 2019-2020. Oherwydd hyn nid yw’n debygol y bydd gwaith datblygu’n cael ei wneud ar y rhaglen hon. Y ffyrdd hysbys nad yw’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau yn cydymffurfio â’r canllawiau hygyrchedd yw:

 • Nid yw’r meysydd wedi eu labelu. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 (Labeli neu gyfarwyddiadau)
 • Nid yw’r canlyniadau chwilio’n cynnwys tabl o’r grynodeb. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3 (Gallu addasu)

Cyfeirlyfr Cyrsiau yng Nghymru

Cyrsiau yng Nghymru yw un o’r rhaglenni hynaf. Nid yw’n ymateb i ddyfeisiau symudol ac mae’n uniaith Saesneg. Bydd Cyrsiau yng Nghymru yn parhau i fod yn fyw fel rhaglen ar wefan Gyrfa Cymru tan iddi gael ei hailddatblygu neu ei dadgomisiynu. Y ffyrdd hysbys nad yw Cyrsiau yng Nghymru yn cydymffurfio â’r canllawiau hygyrchedd yw:

 • Nid yw’r meysydd wedi eu labelu. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 (Labeli neu gyfarwyddiadau)

Mewngofnodi/cofrestru 

Nid yw’r nodwedd Mewngofnodi a chofrestru ar wefan Gyrfa Cymru yn cynnwys meysydd wedi eu labelu. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 (Labeli neu gyfarwyddiadau). Hefyd, nid yw’r dudalen gofrestru’n cynnwys testun amgen. Mae hyn yn golygu methiant o ran maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys heb destun). Mae’r nodweddion Mewngofnodi a chofrestru’n cael eu hailddatblygu a byddan nhw’n barod erbyn mis Medi 2020.

Rhaglenni sydd heb gael eu profi o ran hygyrchedd

Nid yw hygyrchedd y rhaglenni canlynol erioed wedi cael ei brofi felly nid yw’n hysbys a ydyn nhw’n pasio neu’n methu o ran canllawiau hygyrchedd:

 • Proffil - aeth y rhaglen hon yn fyw ar ôl y prawf hygyrchedd a wnaed yn 2015 ac nid oedd yng nghwmpas profi 2019 gan ei bod yn mynd i gael ei ailddatblygu
 • Y Gyfnewidfa Addysg Busnes-dyma feicrowefan sy’n cael ei rheoli gan Gyrfa Cymru ac nid yw erioed wedi cael ei phrofi. Dim ond Gweithwyr Proffesiynol Gyrfaoedd sy’n ei chyrchu a’i defnyddio
 • Cwis Buzz  - dyma raglen newydd a chafodd ei rhoi’n fyw ar y wefan ar ôl y prawf hygyrchedd ym mis Mehefin 2019

Sut profon ni’r wefan hon

Gwnaed profion hygyrchedd ar gyrfacymru.llyw.cymru ym Mehefin 2019. Cynhaliwyd ein prawf ar gyrfacymru.llyw.cymru gan y Shaw Trust. 

Profon ni:

 • Ein platfform gwefan ar gyrfacymru.llyw.cymru 
 • Ein rhaglen darganfod Cymorth sy’n cael ei lletya ar gyrfacymru.llyw.cymru

Wnaethon ni ddim profi gyrfacymru.com am ei fod yn cael ei ddadgomisiynu ar 27 Ionawr 2020.  

Y  2015 cynhaliodd DAC brawf hygyrchedd oedd yn cynnwys y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau, Mewngofnodi/Cofrestru a Chyrsiau yng Nghymru. Mae diffyg cydymffurfiaeth y 3 datblygiad hwn yn seiliedig ar y profion hygyrchedd a wnaed gan DAC yn 2015.

Baich anghyfartal

Mae angen rhai hen raglenni ar gyfer busnes y cwmni ac mae angen llawer o amser ac arian i’w hailddatblygu. Mae rhan fwyaf o’r rhaglenni hyn yn debygol o gael eu hailddatblygu neu eu dadgomisiynu yn y dyfodol. Byddai’r rhaglenni hyn yn faich anghyfartal i’r cwmni eu diweddaru ar unwaith. Y rhai sydd angen iddynt aros yn fyw ar y wefan yw:

 • Y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau
 • Cyfeirlyfr Cyrsiau yng Nghymru
 • Proffil
 • Mewngofnodi/Cofrestru

Cynnwys nad yw yng nghwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFau a dogfennau eraill

Nid yw nifer o’n PDFau hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd. Er enghraifft, efallai nad ydynt wedi eu strwythuro i fod yn hygyrch i raglen darllen sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (Enw, swydd, gwerth). 

Mae rhai o’n PDFau yn hanfodol i’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig. Rydyn ni’n bwriadu un ai eu trwsio neu roi tudalennau hygyrch HTML yn eu lle erbyn mis Medi 2020.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn inni drwsio PDFau neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol i’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig.  

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydyn ni’n gweithio gyda datblygwyr i sicrhau cydymffurfiaeth lwyr â safonau AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Fersiwn 2.1 erbyn mis Medi 2020.

Rydyn ni hefyd yn chwilio am opsiynau eraill neu atebion i’n gwasanaeth Livechat fel ei fod yn hygyrch i ddefnyddiwr bysellfwrdd.

Rydyn ni’n cynnwys canllawiau newydd ar gyfer PDFau a fideos er mwyn sicrhau y bydd fideos, PDFau a dogfennau eraill yn cydymffurfio’n llwyr yn y dyfodol â safonau AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We Fersiwn 2.1.

Paratowyd y datganiad hwn ar 06/02/2020.