Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Opsiynau i raddedigion

Rydych wedi pasio eich gradd – beth nesaf?

Mae nifer o opsiynau ar gael i chi. Mae’n bosibl bod gennych radd alwedigaethol a’ch bod yn gwybod pa sector yr hoffech weithio ynddo neu efallai eich bod yn dal i fod yn ansicr. Mae’n bosibl y byddwch am ddechrau ennill arian ar unwaith, parhau gyda’ch astudiaethau neu gymryd seibiant.

Edrychwch ar eich opsiynau

Cyflogaeth

Bydd pa bynnag radd rydych wedi’i hennill wedi rhoi sgiliau trosglwyddadwy i chi y mae cyflogwyr eu heisiau.  Mae nifer o yrfaoedd ar gael i bobl gyda gradd mewn unrhyw bwnc e.e. Rheoli, Cyllid, TG, Gwasanaeth Sifil a mwy. Mae rhai cyflogwyr hefyd yn cynnig rhaglenni hyfforddi i raddedigion, i gael gwybod mwy cerwch ar wefannau swyddi i raddedigion.

Mae cyflogwyr yn cydnabod eich bod wedi datblygu fel person yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Byddwch wedi datblygu:

  • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig

  • sgiliau cyflwyno

  • dod yn weithiwr annibynnol
  • sgiliau ymchwil
  • cynllunio a threfnu, a llawer mwy

Ystyriwch beth rydych yn ei hoffi a beth yw eich cryfderau. Beth ydych chi ei eisiau o’ch swydd? Ble rydych yn gweld eich hun ymhen 5 mlynedd? Efallai mai dim ond cam ar y ffordd tuag at gyrraedd hynny fydd eich swydd gyntaf.

Mae 72% o raddedigion o brifysgolion Cymru mewn gwaith amser llawn 3.5 blwyddyn ar ôl gadael."

HESA, 2018

Chwiliwch am swyddi i raddedigion.

Hunangyflogaeth

Efallai bod gennych syniad gwych neu efallai eich bod yn hoffi’r hyblygrwydd y gall hunangyflogaeth ei gynnig.

Dewch i wybod os yw hunan-gyflogaeth i chi - Y camau cyntaf i hunangyflogaeth.

Astudiaethau ôl-raddedig

Ydych chi am fynd â’ch astudiaethau ymhellach? Mae nifer o opsiynau ar gael i chi.
Mae’n bosibl yr hoffech ystyried Gradd Meistr, Doethuriaeth, diploma ôl-raddedig, cymwysterau proffesiynol. Gallech astudio cwrs amser llawn neu ran-amser gan gyfuno eich astudiaethau â gwaith cyflogedig.

Roedd 13% o raddedigion 2014/15 yn gwneud astudiaethau pellach, hyfforddiant neu ymchwil."

HECSU, 2018

Gofynnwch y cwestiynau hyn i chi eich hun:

  • A fydd y cymhwyster hwn yn gwella fy rhagolygon swyddi?

  • A oes gennyf y cymhelliant i astudio ymhellach? 

  • A fyddaf yn dal i allu gwneud y cwrs os na chaf y cyllid?

  • Ydw i’n gwneud cwrs arall er mwyn osgoi gwneud penderfyniad am fy ngyrfa?

Dewch i wybod mwy am Ddewis eich cwrs ôl-raddedig ar Choose your post-graduate course (UCAS) (dolen Saesneg)

Dewch i wybod mwy am Cyllid i ôl-raddedigion (Cyllid Myfyrwyr Cymru)

Gwaith gwirfoddol

Mae’n bosibl y byddwch yn canfod nad oes gennych rai o’r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau. Mae’n bosibl bod angen sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm a gwasanaethau cwsmeriaid arnoch chi.
Gall gwaith gwirfoddol fod yn ffordd wych o feithrin y sgiliau hyn tra byddwch yn edrych am eich llwybr gyrfa delfrydol.

Gwybod mwy am Wirfoddoli.


Dechrau arni

Gwefannau swyddi i raddedigion

Gweld ein rhestr o wefannau swyddi i raddedigion. Cael mynediad at gynlluniau recriwtio graddedigion a chyfleoedd profiad gwaith.

Interniaethau

Math o brofiad gwaith yw interniaethau i fyfyrwyr yn y brifysgol neu raddedigion. Maen nhw'n ffordd wych o gael profiad sy'n berthnasol i'ch gradd.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Y camau cyntaf i hunangyflogaeth

Manteision ac anfanteision cyflogaeth a ble i gael cymorth pellach wrth sefydlu busnes.

Cyllid ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

Dewch o hyd i’r cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig mewn prifysgolion, gan gynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth.

Gwirfoddoli

Gweld sut y gall gwirfoddoli gynyddu eich sgiliau, profiad a chyfleoedd gwaith tra rydych chi’n helpu eraill.