Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Paratoi ar gyfer asesiad

Caiff profion Asesu eu defnyddio fel rhan o gyfweliad swydd neu recriwtio. Mae cyflogwyr yn defnyddio amrywiaeth o asesiadau a phrofion i ddysgu mwy amdanoch. Eu nod yw darganfod os oes gennych y sgiliau a’r gallu y maen nhw’n chwilio amdano.

Caiff profion asesu hefyd eu galw’n:

 • Brofion dawn
 • Profion personoliaeth
 • Profion seicometrig
 • Profion dethol

Yn aml, caiff profion asesu a seicometrig eu cynnal ar-lein. Mae hefyd yn bosib iddyn nhw gael eu cynnal mewn canolfannau asesu.

Paratowch at brofion dethol ac asesiadau

Mae paratoi’n dda yn eich helpu i fod yn fwy hyderus yn ystod profion dethol. Dyma ychydig o awgrymiadau allweddol.

Awgrymiadau cyn y prawf:

 • Y cam cyntaf o fod wedi paratoi ar gyfer asesiad ydy gwybod bod posib i chi orfod gwneud un! Os ydych chi’n gwybod beth i ddisgwyl, mae’n help i dawelu’r meddwl
 • Gwnewch gymaint ag sy’n bosib o brofion ymarfer sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae dolenni i wefannau sy’n cynnig profion ymarfer o dan y pennawd Dod o Hyd i Brofion Ymarfer ar y dudalen hon
 • Os oes unrhyw anghenion dysgu penodol neu ofynion arbennig gennych, gofynnwch i’r cyflogwr wneud addasiadau rhesymol i chi, er enghraifft, caniatáu amser ychwanegol
 • Os yn bosib, gwnewch y prawf pan fyddwch wedi cael digon o orffwys

Awgrymiadau yn ystod y prawf:

 • Peidiwch â rhuthro
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint o amser sydd gennych i wneud y prawf cyn i chi ddechrau. Os yw’r prawf wedi’i amseru, rhowch amserydd neu gloc mewn man lle y gallwch chi ei weld
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y prawf mewn man lle na fydd unrhyw beth yn tynnu’ch sylw
 • Darllenwch gyfarwyddiadau’r prawf a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall. Gwiriwch y cyfarwyddiadau ac unrhyw luniau neu graffiau er mwyn gwneud yn siŵr nad ydych wedi methu unrhyw beth
 • Rheolwch eich amser - os ydych chi’n cael trafferth ar unrhyw gwestiwn, ewch ymlaen i’r nesaf
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych yr holl gyfarpar sydd angen arnoch, boed hynny’n gyfrifiannell, beiro, papur neu hyd yn oed eiriadur. Gwiriwch beth mae’r canllawiau’n ddweud ynglŷn â pha gyfarpar sy’n dderbyniol o fewn y prawf

Asesiadau Ar-lein

Os yw eich asesiad ar-lein, gwnewch yn siŵr:

 • Bod cysylltiad gwe dibynadwy gennych
 • Bod y dolenni gwe a manylion cofrestru gennych (os oes angen)
 • Eich bod mewn man distaw heb unrhyw beth i dynnu’ch sylw
 • Eich bod yn gadael digon o amser i wneud y prawf cystal ag y gallwch chi

Am fwy o wybodaeth ymarferol ar gyfweliadau swydd ar-lein, ewch i gyfweliadau fideo a ffôn.

Asesiadau cyfweliad swydd

Gall profion dethol fod yn rhan o’r cyfweliad swydd. Felly’n ogystal â pharatoi ar gyfer y cyfweliad swydd, efallai byd angen i chi hefyd baratoi ar gyfer mynychu canolfan asesu.

Os yw eich asesiad yn rhan o gyfweliad neu mewn canolfan asesu, gwnewch yn siŵr eich bod yn:

 • Gwybod lle mae’r lleoliad
 • Cyrraedd mewn digon o bryd
 • Gwneud argraff dda – mae eich ymatebion a’ch ymddygiad yn cael eu harsylwi drwy’r broses, nid yn ystod y prawf yn unig

Mathau o Asesiad

Mae’r math o brawf y gellir gofyn i chi ei gwneud yn dibynnu ar hynny mae’r cyflogwr eisiau gwybod amdanoch. Dyma fathau cyffredin o brofion:

 • Sgiliau Mathemateg – er enghraifft:
  • Gall archfarchnad roi tasg i chi sy’n cynnwys rhoi newid yn ôl i gwsmer sydd wedi prynu eitem
  • Gall gwmni adeiladu roi tasg lle mae’n rhaid cyfrifo gwahanol fesuriadau
 • Sgiliau Iaith – er enghraifft:
  • Gall swydd weinyddol gynnwys prawf sillafu
  • Darn darllen â chwestiynau i ddilyn er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi’i ddeall
 • Profion personoliaeth – Darganfod sut bersonoliaeth sydd ganddoch chi er mwyn galluogi’r cyflogwr i benderfynu os ydych chi’n addas i’r swydd ac i’r cwmni. Rhowch gynnig ar ein Cwis Buzz i gael syniad o’ch math o bersonoliaeth
 • Sgiliau ymresymu - Sut rydych chi’n meddwl a sut rydych chi’n deall gwybodaeth
 • Profion dawn - Sut rydych chi’n perfformio ar dasgau amrywiol ac yn ymateb i wahanol sefyllfaoedd
 • Meddwl yn feirniadol - Sut rydych chi’n dadansoddi gwybodaeth, eich gallu i ymresymu – mae’r rhain yn aml ar gyfer rolau i raddedigion a rolau proffesiynol
 • Asesiadau ymarferol – er enghraifft:
  • Ar gyfer swydd Datblygwr Meddalwedd, efallai bydd cwmni TG yn rhoi prawf i chi ar eich sgiliau TG, neu ar gyfer swydd weinyddol efallai y cewch brawf ar eich gallu i sylwi ar wallau mewn dogfen
 • Barn ar sefyllfa - byddwch yn derbyn senario’n gysylltiedig â gwaith ac yna’n gorfod dewis y ffordd orau o weithredu. Mae tasgau barn ar sefyllfa yn debyg i gwestiynau cymhwysedd a gaiff eu holi’n aml mewn cyfweliadau. Byddwch yn derbyn senario ac yna’n gorfod disgrifio’r camau gymeroch chi, a chanlyniad y camau yma

Mae rhai o’r profion hyn wedi’u hamseru, sy’n golygu fod rhaid eu cwblhau o fewn amser penodol.

Dod o Hyd i Brofion Ymarfer

Weithiau mae’n bosib dod o hyd i wybodaeth ar-lein ynglŷn â phrofion cwmnïau penodol, drwy flogiau neu fforymau, y cyfryngau cymdeithasol neu YouTube. Chwiliwch ar-lein am wybodaeth am asesiadau ar-lein gwahanol gwmnïau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth werthfawr am beth i ddisgwyl neu brofion ymarfer rhad ac am ddim.

Mae rhai profion ymarfer ar-lein y gallwch gael mynediad iddynt am ddim. Er hyn, byddwch yn ymwybodol bod rhai safleoedd yn gofyn am dâl er mwyn cael mynediad i’r profion hyn. Mae gan nifer o’r safleoedd fersiynau rhad ac am ddim yn ogystal â rhai sy’n rhaid talu amdanynt, felly gwiriwch hyn o flaen llaw.

Profion ymarfer – ar gyfer gyrfaoedd penodol

Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Prawf dawn BPEC (Plymio a Gwresogi) 
Profion dawn y Gwasanaeth Sifil
RAF practice selection test

Constructionskillstest.com – profion ymarfer CSCS ar gyfer y diwydiant adeiladu (Saesneg yn unig)

Profion ymarfer – cyffredinol

Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Asesiadau mynediad i brifysgolion

Mae'r ddolen isod yn Saesneg yn unig.

Profion Mynediad i Brifysgolion (UCAS)


Technegau cyfweld

Darganfyddwch sut i wneud cyfweliad da gan ddefnyddio techneg STAR a chael cyngor cyfweliad ac awgrymiadau paratoi.

Cyfweliadau fideo a ffôn

Cael help i baratoi ar gyfer cyfweliadau fideo a ffôn. Mae paratoi ar gyfer cyfweliadau fideo a ffôn yr un mor bwysig â chyfweliadau wyneb yn wyneb.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.