Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Paratoi ar gyfer asesiad

Mae cyflogwyr yn defnyddio gwahanol fathau o asesiadau a phrofion i ddarganfod mwy amdanoch chi. Maen nhw eisiau gwneud yn siŵr bod gennych chi’r sgiliau a’r galluoedd sydd eu hangen arnyn nhw.

Mae sawl math gwahanol o asesiadau a phrofion, er enghraifft:

 • Gallu
 • Personoliaeth
 • Seicometrig
 • Dethol

Paratoi ar gyfer asesiadau a phrofion dethol

Peidiwch â chael eich dal allan – darllenwch beth mae’r profion asesu a dethol yn ei olygu.

Drwy baratoi’n drylwyr, byddwch yn fwy tebygol o wneud gwell argraff.

 • Y cam cyntaf wrth baratoi ar gyfer asesiad yw bod yn ymwybodol y gallech gael un! Mae gwybod beth i’w ddisgwyl yn eich helpu i aros yn ddigynnwrf
 • Gwnewch gymaint o ddefnydd â phosibl o’r profion ymarfer rhad ac am ddim
 • Peidiwch â rhuthro
 • Dywedwch wrth y cyflogwr os ydych angen iddynt wneud addasiadau rhesymol i chi, er enghraifft, caniatáu amser ychwanegol os oes gennych anghenion dysgu ychwanegol neu ofynion penodol
 • Pan fyddwch yn sefyll y prawf, gwnewch yn siŵr nad oes ymyriadau na dim i dynnu eich sylw
 • Gwnewch y prawf ar ôl gorffwys
 • Rheolwch eich amser – os na fyddwch yn gallu ateb y cwestiwn, symudwch ymlaen i’r nesaf
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint o amser sydd gennych i eistedd y prawf. Os oes terfynau amser – defnyddiwch amserydd neu rhowch gloc mewn lle amlwg

Edrychwch ar rai gwestiynau cyffredin ynglyn â paratoi ar gyfer asesiad:

Ar ba gam o’r broses wneud cais ydw i’n debygol o gael gwahoddiad i gael asesiad?

1. Ar-lein fel rhan o’r cais am swydd

Mewn asesiad ar-lein, gwnewch yn siŵr bod gennych chi:

 • Gysylltiad da â’r rhyngrwyd
 • Y dolennau gwe a’r manylion mewngofnodi cywir (os oes angen)
 • Ewch i le tawel lle nad oes ymyriadau
 • Rhowch ddigon amser i chi eich hun i wneud y prawf hyd eithaf eich gallu

2. Yn ystod y cyfweliad am swydd

Os bydd yr asesiad yn rhan o’r cyfweliad, neu mewn canolfan asesu, gwnewch yn siŵr eich bod:

 • Yn gwybod lle mae’r lleoliad
 • Yn cyrraedd yn ddigon cynnar
 • Yn gwneud argraff dda – bydd eich ymateb a’ch ymddygiad yn cael eu gwylio drwy gydol yr amser ac nid dim ond yn ystod y prawf
Pa wahanol fathau o asesiadau sydd ar gael?

Os cewch eich gwahodd i sefyll prawf, bydd natur y prawf yn dibynnu ar yr hyn mae’r cyflogwyr eisiau ei ddarganfod amdanoch chi.

Mae profion cyffredin yn cynnwys:

 • Sgiliau Mathemateg – er enghraifft:
  • Efallai y byddai archfarchnad yn gofyn i chi weithio allan faint o newid sy’n ddyledus i gwsmer ar ôl prynu nwyddau
  • Gall cwmni adeiladu ofyn i chi gyfrifo mesuriadau
 • Sgiliau Saesneg – er enghraifft:
  • Efallai y byddai swydd weinyddol yn cynnwys prawf sillafu
  • Rhoi rhywbeth i chi ei ddarllen ac yna holi cwestiynau i wneud yn siŵr eich bod wedi’i ddeall
 • Prawf personoliaeth
  • Darganfod pa fath o bersonoliaeth ydych chi fel bod cyflogwr yn gallu penderfynu
   a ydych yn iawn i’r swydd ac i’r cwmni
 • Sgiliau rhesymu
  • Eich ffordd o feddwl a’ch gallu i ddehongli gwybodaeth
 • Profion gallu
  • Sut y byddwch chi’n perfformio yn y tasgau, a’ch ffordd o ymateb i sefyllfaoedd
 • Meddwl yn feirniadol
  • Sut y byddwch yn dadansoddi gwybodaeth a’ch galluoedd rhesymu – fel arfer ar gyfer swyddi i raddedigion a gweithwyr proffesiynol
 • Asesiadau ymarferol – er enghraifft:
  • Ar gyfer swydd Datblygu Meddalwedd, efallai y byddai cwmni TG yn eich profi am eich sgiliau a lefel TG

Mae gan rai o’r profion hyn derfynau amser, sy’n golygu eu cwblhau o fewn amser penodol.


Dod o hyd i brofion ymarfer

Mae’n bosibl cael gwybodaeth ar-lein am brofion penodol rhai cwmnïau, drwy flogiau, fforymau, y cyfryngau cymdeithasol neu YouTube. Ewch ar lein i chwilio am wybodaeth am asesiadau ar-lein y cwmnïau. Efallai y byddwch yn dod o hyd i wybodaeth werthfawr am beth i’w ddisgwyl, neu hyd yn oed brawf ymarfer am ddim.

Mae rhai profion ymarfer ar-lein ar gael yn rhad ac am ddim. Byddwch yn ymwybodol bod rhai gwefannau yn gofyn am dâl i ddefnyddio eu profion ymarfer. Mae gan lawer o’r gwefannau hyn fersiynau am ddim yn ogystal â fersiynau y mae’n rhaid talu amdanyn nhw, felly holwch i ddechrau.

Profion ymarfer – ar gyfer gyrfaoedd penodol

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

Prawf ymarfer CITB Sgiliau Adeiladu 
Prawf dawn - BPEC (Plymio a gwresogi)
Profion Gallu – Profion ymarfer y Gwasanaeth Sifil
Prawf ymarfer dethol yr Awyrlu Brenhinol

Profion ymarfer - cyffredinol

Asesiadau mynediad i brifysgol

Profion derbyn prifysgol (UCAS)


Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Defnyddio profiadau bywyd i ateb cwestiynau cyfweliad

Gwybod sut i ateb cwestiynau cyfweld gydag enghreifftiau bywyd go iawn (cwestiynau cymhwysedd). Gweld enghreifftiau o gwestiynau ac atebion.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.