Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Technegau cyfweld

Darganfyddwch sut i wneud cyfweliad da gan ddefnyddio techneg STAR a chael cyngor cyfweliad ac awgrymiadau paratoi.

Y cyfweliad yw eich cyfle i ddangos i’r cyflogwr mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd. Os ydych chi wedi cael cynnig cyfweliad, mae ganddyn nhw ddiddordeb ynoch chi eisoes. Y cyfweliad yw eich cyfle chi i'w hargyhoeddi.

Gallwch wneud llawer o bethau cyn y cyfweliad i wella’ch cyfle o gael y swydd.

Defnyddio STAR a thechnegau cyfweld eraill

Mae angen i bob cwestiwn a atebwch ganolbwyntio ar ddangos i gyflogwyr mai chi yw'r person cywir ar gyfer y swydd a'ch bod yn gallu gwneud y swydd, neu fod gennych y potensial i wneud hynny.

Techneg STAR

Beth yw'r dechneg STAR?

Ystyr STAR yw Sefyllfa, Tasg, Gweithred, Canlyniad.

Mae techneg STAR yn ffordd o ateb cwestiynau cyfweliad lle rydych chi'n darparu enghraifft go iawn o'ch bywyd neu'ch gwaith i brofi bod gennych chi'r sgil maen nhw'n gofyn amdano.

Meddyliwch am sefyllfaoedd ac enghreifftiau lle cawsoch lwyddiant a defnyddiwch y dull hwn i'w hegluro.

S - Sefyllfa. Disgrifiwch y sefyllfa, y digwyddiad, neu'r cefndir i'r hyn a ddigwyddodd. Dyma'r rhan fyrraf o'ch ateb, brawddeg neu ddwy.

T - Tasg. Eglurwch y dasg a roddwyd i chi, neu'r gwaith roedd angen i chi ei wneud. Eglurwch yn gryno mewn brawddeg neu ddwy beth yw eich rôl, neu beth yw'r her sy'n eich wynebu.

A - Gweithred. Eglurwch yn union beth wnaethoch chi i ddatrys y sefyllfa. Mae hyn yn debygol o fod yn esboniad hirach.

R - Canlyniad. Disgrifiwch ganlyniad llwyddiannus eich gweithredoedd. Mae esbonio'r canlyniad yn bwysig iawn. Dyma lle rydych chi'n rhoi sylw i’ch cyflawniadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis sefyllfaoedd sydd â chanlyniad da a chanlyniad llwyddiannus. Syniad y mwyafrif o atebion yw dangos eich llwyddiannau, nid eich methiannau.

Mae'r dechneg STAR hefyd yn cael ei adnabod drwy enwau eraill. Dewiswch yr un y byddwch chi'n ei gofio orau o dan bwysau:

 • EAR - Digwyddiad, Gweithred, Canlyniad
 • CAR - Cyd-destun, Gweithred, Canlyniad
 • SCAR - Sefyllfa, Her, Gweithred, Canlyniad

Ar gyfer pa gwestiynau mae techneg STAR yn ddefnyddiol?

Mae techneg STAR yn ddull sy'n eich dysgu sut i ateb cwestiynau cyfweliad cymhwysedd neu ymddygiad. Cwestiynau cymhwysedd yw pan fydd cyfwelydd yn gofyn i chi roi enghraifft go iawn o sut rydych chi wedi defnyddio'ch sgiliau.

Meddyliwch am enghreifftiau o’ch bywyd, eich gwaith, boed yn gyflogedig neu’n ddi-dâl, hyfforddiant a hobïau:

 • Beth ydych chi'n ei wneud ar ddiwrnod arferol yn y gwaith, wrth wirfoddoli, gwneud profiad gwaith, hyfforddi neu wneud hobïau?
 • Pa help ydych chi'n ei roi i'r bobl sy'n rhan o'ch gwaith neu fywyd?

Gallwch adnabod cwestiwn cymhwysedd gan ei fod fel arfer yn dechrau gyda:

 • Disgrifiwch...
 • Rhowch enghraifft pan wnaethoch chi...
 • Dywedwch wrthyf am adeg...
 • Sut ydych chi’n...
 • Esboniwch sut rydych chi'n...
 • Beth ydych chi'n ei wneud pan fydd ...

Techneg SET

Beth yw'r dechneg SET?

Ystyr SET yw Sgiliau (a chryfderau), Profiad a Hyfforddiant. Y tri pheth hyn yw'r prif feysydd y mae cyflogwyr am i chi ganolbwyntio arnynt yn eich atebion.

S – Sgiliau a chryfderau. Beth ydych chi'n dda yn ei wneud? Pa bethau da fyddai eich cyflogwr blaenorol wedi'u dweud amdanoch chi? Beth mae eich ffrindiau a'ch teulu yn dweud eich bod yn dda yn ei wneud?

E - Profiad. Pa dasgau ydych chi wedi'u gwneud sy'n cyd-fynd â'r tasgau yn y swydd-ddisgrifiad?

T - Hyfforddiant. Pa hyfforddiant ydych chi wedi'i wneud ac sy’n ofynnol ar gyfer y swydd? Pa gymwysterau perthnasol sydd gennych chi?

Pryd i ddefnyddio'r dechneg SET

Defnyddiwch y dechneg SET ac eglurwch eich cryfderau, profiad a hyfforddiant pan gewch gwestiynau fel:

 • Dywedwch wrthyf amdanoch chi eich hun
 • Pam ydych chi eisiau'r swydd hon?
 • Pam ddylen ni eich cyflogi chi?

Bydd cyflogwyr yn disgwyl rhywfaint o ailadrodd. Mewn gwirionedd, efallai y byddan nhw'n cofio'ch sgiliau'n well pan fyddwch chi'n eu hailadrodd.

Chwilio am enghreifftiau o gwestiynau cyfweliad ac atebion enghreifftiol

Paru’ch sgiliau â'r swydd-ddisgrifiad

Cyn y cyfweliad, darllenwch eich CV neu'ch cais, a'r swydd-ddisgrifiad. Mae'r swydd-ddisgrifiad yn rhoi cliwiau i chi am y mathau o gwestiynau sy'n debygol o gael eu gofyn i chi.

Os nad oes gennych chi bellach fynediad at y swydd-ddisgrifiad chwiliwch am swyddi tebyg ar wefannau swyddi neu defnyddiwch ein tudalen Gwybodaeth am Swyddi i edrych ar y sgiliau y gallent ofyn amdanynt yn y swydd honno.

Gwnewch nodyn o'r sgiliau, y profiad a'r hyfforddiant a grybwyllir yn y swydd-ddisgrifiad. Cymharwch nhw â'r sgiliau, y profiad a'r hyfforddiant sydd gennych chi sy'n cyd-fynd â'r swydd-ddisgrifiad. Meddyliwch am sefyllfaoedd lle rydych chi wedi defnyddio'r sgiliau hynny ac wedi cael canlyniad llwyddiannus. Defnyddiwch y dechneg STAR neu SET.

Ymchwilio i’r cwmni

Bydd cyflogwyr yn disgwyl bod gennych wybodaeth am eu cwmni. Un o'r cwestiynau a ofynnir yn aml mewn cyfweliad yw 'Beth ydych chi'n ei wybod amdanom ni?'’

Dyma’r wybodaeth sy'n bwysig i’w gael os yw’n bosibl:

 • Beth mae'r cwmni'n ei wneud? Yn aml mae ganddynt adrannau ar eu gwefan o'r enw 'Amdanom ni' a fydd yn dweud wrthych am y cwmni
 • Gwybodaeth am y panel cyfweld os yw'n hysbys. Pan fyddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad efallai y cewch wybod pwy sydd ar y panel. Os rhoddir enwau i chi edrychwch ar eu proffil ar LinkedIn i ddysgu mwy amdanynt
 • Erthyglau newyddion sy'n cynnwys y cwmni, yn enwedig unrhyw gynlluniau sydd ganddynt i ehangu, cynhyrchion newydd, neu erthyglau cadarnhaol yn y wasg
 • Hysbysebion neu ymgyrchoedd sy'n hyrwyddo eu cwmni

Dewch o hyd i wybodaeth ar wefannau cwmnïau, tudalennau Facebook neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eraill, gwefannau newyddion a chwiliwch ar y rhyngrwyd. Weithiau bydd gwybodaeth am y cwmni yn y swydd wag y gwnaethoch gais amdani hefyd.

Dod o hyd i fanylion y cyfweliad

Dysgwch:

 • Pa fath o gyfweliad fydd hyn? Ai wyneb yn wyneb neu drwy fideo neu ffôn? Ai cyfweliad grŵp ydyw?
 • Lleoliad y cyfweliad os yw'n gyfweliad personol
 • Os bydd asesiad neu brawf, pa fath o asesiad neu brawf?
 • A oes angen i chi roi cyflwyniad. Os felly, dysgwch a fyddant yn rhoi'r pwnc i chi ymlaen llaw er mwyn i chi allu paratoi. Ydyn nhw'n gofyn i chi anfon y cyflwyniad at gyfeiriad e-bost ymlaen llaw neu a allwch chi ddod ag USB?
 • Pa offer sydd ar gael, er enghraifft cyfrifiadur ar gyfer cyflwyniad PowerPoint
 • A oes angen i chi gadarnhau eich presenoldeb yn y cyfweliad, ac os ydych chi’n gwneud hynny, ydynt yn gofyn i chi e-bostio, ffonio neu bostio cadarnhad iddynt?
 • A oes angen unrhyw addasiadau rhesymol (dolen Saesneg) ac os felly, sut i roi gwybod i'r cyflogwr

Beth i’w wneud a pheidio â’i wneud wrth ateb cwestiynau cyfweliad

Dilynwch y cyngor yma wrth ateb cwestiynau cyfweliad:

 • Byddwch yn onest a defnyddiwch sefyllfaoedd o'ch gwaith a'ch bywyd eich hun. Gofynnwch am help gan bobl rydych chi'n gweithio gyda nhw neu deulu a ffrindiau ynglŷn â'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni os gallwch chi. Weithiau efallai y byddant yn cofio pethau nad ydych chi’n eu cofio
 • Peidiwch â chopïo gwaith pobl eraill, a pheidiwch â ffugio enghreifftiau
 • Cofiwch ymarfer atebion cyfweliad yn uchel cyn y cyfweliad
 • Paratowch atebion ar gyfer cwestiynau cyfweliad cyffredin ymlaen llaw
 • Cofiwch fod iaith eich corff yn bwysig. Gwenwch, eisteddwch yn syth a gwnewch gyswllt llygad â'r cyfwelydd/wyr
 • Siaradwch yn glir a cheisiwch beidio â siarad yn rhy gyflym

Cael cefnogaeth

Gall ein cynghorwyr gyrfa a'n hanogwyr cyflogadwyedd eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau.

Cysylltwch â ni am fwy o help a chefnogaeth.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyfweliadau fideo a ffôn

Cael help i baratoi ar gyfer cyfweliadau fideo a ffôn. Mae paratoi ar gyfer cyfweliadau fideo a ffôn yr un mor bwysig â chyfweliadau wyneb yn wyneb.

Paratoi ar gyfer asesiad

Darganfyddwch wybodaeth am brofion dethol a seicometrig sy’n aml yn rhan o gyfweliad am swydd. Cewch awgrymiadau ar sut i baratoi a ble i ddod o hyd i brofion ymarfer.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.