Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Llythyrau Cais ac e-byst

Fel arfer bydd angen i chi anfon e-bost neu lythyr gyda’ch CV (ac weithiau gyda’ch ffurflen gais) i gyflwyno’ch hun i’r cyflogwr.

Mae e-bost neu lythyr cais yn bwysig gan mai dyma'ch cyswllt cyntaf â'r cyflogwr. Drwy greu argraff gyntaf dda yn eich llythyr / e-bost, bydd y cyflogwr yn fwy tebygol o ddarllen eich CV.

Prif Awgrymiadau

Mae’n bwysig:

 • Cadw eich llythyr cais yn syml ac yn gryno, gan dynnu sylw at wybodaeth berthnasol a fydd yn ddefnyddiol i'r cyflogwr
 • Cofio darllen dros eich llythyr cyn ei anfon, er mwyn gwirio:
  • Am wallau sillafu
  • Bod y rhifau ffôn yn gywir
  • Bod cyfeiriadau e-byst yn broffesiynol heb unrhyw wallau sillafu

Beth i’w gynnwys mewn llythyr cais

Dylech gynnwys y canlynol yn eich llythyr:

Eich manylion

Ar y llythyr dylech gynnwys eich:

 • Enw llawn
 • Cyfeiriad personol
 • Rhif ffôn (cartref a/neu symudol)
 • Cyfeiriad e-bost

Dechrau a gorffen eich llythyr

Os ydych chi'n gwybod enw'r person rydych chi'n ysgrifennu atynt yna dylech ddechrau gyda 'Annwyl Mr/Ms/Mrs xxxx' a gorffen gydag 'Yn gywir’.

Os nad ydych yn gwybod enw'r person rydych chi’n ysgrifennu ato, dylech ddechrau gydag 'Annwyl Syr/Madam' neu 'I bwy bynnag a fynno wybod’. Dylech orffen y llythyr gyda 'Yn gywir’ wrth ddefnyddio’r cyfarchion yma hefyd.

Cyfeiriwch at y swydd rydych yn gwneud cais amdani

Nodwch y swydd rydych chi'n gwneud cais amdani a chyfeirnod y swydd os oes un. Mae'n ddefnyddiol nodi Mae’n ddefnyddiol nodi lle y gwelsoch chi’r hysbyseb am y swydd. Er enghraifft “Rwy'n gwneud cais am swydd Cynorthwyydd Gweinyddol fel yr hysbysebir ar eich gwefan, cyfeirnod AA102."

Cyflwynwch eich hun yn gryno ac eglurwch pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd

Nodwch eich prif sgiliau sy'n berthnasol i'r swydd rydych chi'n gwneud cais amdani ac a fydd yn hoelio sylw'r cyflogwr. Er enghraifft “Rwy'n unigolyn sy'n gweithio'n galed gyda 3 blynedd o brofiad ym maes manwerthu. Rwy’n gallu cydweithio ag eraill yn effeithiol ac mae gen i sgiliau cyfathrebu rhagorol ar ôl fy mhrofiad o weithio gyda chwsmeriaid am nifer o flynyddoedd."

Os nad oes gennych lawer o brofiad neu os ydych newydd adael yr ysgol neu'r coleg, dylech egluro eich sefyllfa bresennol. Er enghraifft "Rwyf wedi cwblhau fy arholiadau TGAU/Safon Uwch yn ddiweddar ac rwyf bellach yn awyddus i ddechrau fy ngyrfa ym maes manwerthu. Rwyf wedi treulio amser ar brofiad gwaith ac wedi gwirfoddoli fel rhan o'm cymhwyster Bagloriaeth Cymru."

Dywedwch wrth y cyflogwr pam rydych chi'n meddwl eich bod yn addas ar gyfer y swydd

Esboniwch eich sgiliau perthnasol yn gryno gan sicrhau eu bod yn cyfateb i'r sgiliau yn yr hysbyseb am y swydd. Er enghraifft “Rwy'n chwaraewr tîm da ond gallaf weithio'n effeithiol ar fy mhen fy hun hefyd. Byddwn yn rhan werthfawr ac effeithiol o'ch tîm.”

Paragraff clo’r llythyr

Gorffennwch y llythyr gyda naws bositif a rhowch ddisgrifiad byr o’r brif wybodaeth sydd yn eich llythyr. Er enghraifft “Rwyf wedi atodi fy nghais/CV CV sy'n nodi fy llwyddiannau a’m sgiliau sy'n berthnasol i'r swydd hon. Rwy'n ffyddiog y gallaf fod yn aelod gwerthfawr o'ch tîm ac y bydd hyn yn gyfle i mi ddatblygu fy sgiliau ymhellach. Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych yn fuan'.

Cofiwch orffen y llythyr gydag ‘Yn gywir’.

Llythyr Ar Hap

Pan fyddwch chi’n e-bostio neu’n ysgrifennu at gyflogwr i ofyn a oes ganddyn nhw unrhyw swyddi gwag, mae hynny’n lythyr neu e-bost ar hap. Am lythyr neu e-bost ar hap:

 • Ceisiwch gyfeirio eich llythyr/e-bost at berson a enwir i'w anfon ato — yn aml y Rheolwr Personél neu Adnoddau Dynol, rheolwr y cwmni neu'r perchennog
 • Nodwch eich rheswm dros ysgrifennu (gweler yr enghraifft isod)
 • Eglurwch pam fod gennych ddiddordeb mewn gweithio i'r cyflogwr hwnnw
 • Dywedwch wrthynt pa sgiliau a phrofiad sydd gennych i'w cynnig. Rhaid i'r rhain fod yn berthnasol i'r math o waith yr ydych yn chwilio amdano

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio i'r cwmni yn gyntaf cyn ysgrifennu. Bydd hyn yn eich helpu i weithio allan pa sgiliau y gallent fod yn chwilio amdanynt. Yna gallwch gynnwys y rhain yn eich llythyr neu e-bost ar hap.

Esiamplau o lythyrau cais


Dogfennau

Mae'r enghreifftiau a roddir yma i roi syniad i chi yn unig. Fe ddylech chi sicrhau eich bod chi'n gwneud pob llythyr yn bersonol i chi a'r swydd rydych chi'n ymgeisio amdani.

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Darganfyddwch sut i wneud cyfweliad da gan ddefnyddio techneg STAR a chael cyngor cyfweliad ac awgrymiadau paratoi.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.