Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Dod o hyd i swyddi ar-lein

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o sut mae cyflogwyr yn hysbysebu swyddi. Bydd gwybod ble a sut i chwilio yn eich helpu i ddod o hyd i'ch swydd nesaf.

6 ffordd i chwilio am swyddi ar-lein

1. Defnyddio peiriannau chwilio

Mae safleoedd peiriannau chwilio am swyddi yn cynnwys Reed, Indeed (Saesneg yn unig) a Dod o hyd i swydd. Edrychwch ar ein tudalen gwefannau swyddi a chyflogwyr yn recriwtio nawr i ddechrau chwilio am swyddi.

Mae gan rai cwmnïau swyddi gwag penodol ar gyfer graddedigion. Dysgwch fwy am wefannau swyddi graddedig.

Bydd llawer o gwmnïau hefyd yn hysbysebu prentisiaethau. Edrychwch ar gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau ac yn chwilio am swydd wag ar safle chwilio am brentisiaethau.


2. Gwirio gwefannau’r cyflogwyr eu hunain

Bydd llawer o gyflogwyr yn recriwtio trwy eu gwefan eu hunain, fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Sifil a chynghorau.

Rhowch enw'r cwmni y mae gennych ddiddordeb mewn gweithio iddo mewn peiriant chwilio i ddod o hyd i'w gwefan swyddogol.

Os ydych chi'n adnabod y sector neu'r swydd mae gennych chi ddiddordeb mewn chwiliwch ar Wybodaeth am Swyddi am ddolenni i wefannau swyddi perthnasol.


3. Dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae llawer o gyflogwyr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i rannu eu swyddi gwag. Yn dibynnu ar y cyflogwr gallant rannu swyddi gwag ar un sianel neu bob un ohonynt. Dilynwch neu danysgrifiwch i gwmni y gallech fod â diddordeb mewn gweithio iddo ar y sianeli cymdeithasol fel X (Twitter gynt), LinkedIn a Facebook.

Edrychwch ar ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i swyddi i gael cyngor ac awgrymiadau ar gyflwyno'r presenoldeb cyfryngau cymdeithasol cywir.


4. Edrych ar asiantaethau recriwtio

Mae llawer o asiantaethau recriwtio yn hysbysebu swyddi ar eu gwefannau. Gwybod mwy am waith asiantaeth recriwtio a defnyddiwch agency central (dolen Saesneg) i ddod o hyd i asiantaeth yn agos i chi.


5.  Defnyddio sefydliadau a chymdeithasau i fwrw ymlaen

Ffordd dda o ddod o hyd i gyflogwyr posibl yw ymchwilio ar-lein ar gyfer:

  • Sefydliadau masnach
  • Cymdeithasau
  • Ffederasiynau
  • Cymdeithasau
  • Cyfeiriaduron busnes

Bydd y rhain fel arfer yn rhestru cwmnïau yn seiliedig ar y diwydiant ac yn rhoi ffyrdd i chi gysylltu â nhw.

Mae diwydiannau penodol yn rhan o sefydliadau masnach, cymdeithasau, ffederasiynau a chymdeithasau. Er enghraifft, Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) neu Ofal Cymdeithasol Cymru. Bydd gan rai fynediad am ddim i'w cyfeiriaduron aelodaeth fel y gallwch gael y newyddion diweddaraf a datblygiadau yn y sector.

Mae cyfeiriaduron busnes ar-lein hefyd yn rhestru cwmnïau sy'n lleol i'ch ardal, gan roi mynediad i'w manylion cyswllt i gysylltu â ni i ofyn am swyddi gwag. Dechreuwch chwilio ar Gyfeiriadur Busnesau Cymru ar Busnes Cymru.


6. Adnabod y farchnad lafur

Bydd gwybod pa gwmnïau sydd yn eich ardal neu'n bwriadu symud i'r ardal yn eich helpu i baratoi ar gyfer swyddi newydd posibl. Darganfod drwy (bydd rhai o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig):


A cofiwch,rydyn ni yma i helpu

Gall ein cynghorwyr gyrfa a’n hanogwyr cyflogadwyedd eich cefnogi gyda chyngor ac arweiniad rhad ac am ddim, cymorth chwilio am swydd a mynediad at hyfforddiant. Cysylltwch â ni dros y ffôn, sgwrs dros y we, neu e-bost.


Efallai i chi hefyd hoffi

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Cymorth Cyflogaeth

Dysgwch am gymorth i'ch helpu i gael gwaith os ydych yn anabl neu os oes gennych gyflwr iechyd.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Darganfyddwch sut i wneud cyfweliad da gan ddefnyddio techneg STAR a chael cyngor cyfweliad ac awgrymiadau paratoi.