Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogwyr yn recriwtio nawr

Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma. Archwilio mwy o gyflogwyr sy'n recriwtio yng Nghymru.

Mae gan y dudalen hon gysylltiadau â chyflogwyr mawr sy'n cyflogi yn eich ardal chi.

Pwy sy'n recriwtio yng Nghymru?

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefannau cyflogwyr ac asiantaethau sy'n recriwtio nawr. 

Bydd swyddi gwag yn newid dros amser, felly edrychwch yn ôl yn rheolaidd.

Manwerthu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau swyddi manwerthu eraill

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwestai

Mae gwestai'n recriwtio drwy safleoedd swyddi cyffredinol fel Indeed, Reed a Dod O Hyd I Swydd. Mae rhai yn recriwtio drwy eu gwefannau eu hunain.Gall eraill ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac ar lafar.

Dyma ychydig o westai Cymru fel man cychwyn: Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwefannau eraill ar gyfer swyddi mewn gwestai

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dewch o hyd i westai sy’n lleol i chi drwy chwilio am restrau gwestai. Yna gallwch gysylltu â'r gwestai neu ddod o hyd i swyddi gwag ar eu gwefannau. Mae enghreifftiau o restrau yn cynnwys:
Britain's Finest
Hotels.com
Trip Advisor

Dysgwch fwy am swyddi lletygarwch a thwristiaeth ar wefan Cymru'n Gweithio.

Dosbarthu, logisteg a thrafnidiaeth

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Ewch i wefan Cymru'n Gweithio i gael gwybodaeth ddefnyddiol am weithio yn y sectorau Trafnidiaeth a Logisteg.

Iechyd

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gofal

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gallwch ddysgu mwy am weithio yn y sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar ar wefan Cymru’n Gweithio

Addysg

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gwasanaethau cyhoeddus

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Diogelwch

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Adeiladu a labro

Mae rhai o’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig.

Gall cyfleoedd gwaith fod ar gael ym maes adeiladu. Chwiliwch am swyddi gwag ar wefannau swyddi ar-lein fel Totaljobs, Indeed, ReedDod o hyd i swydd.

Mae rhai cwmnïau adeiladu yn recriwtio ar eu gwefannau. Dyma rai enghreifftiau:
Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Mae cwmnïau adeiladu hefyd yn defnyddio Asiantaethau Recriwtio i hysbysebu gwaith tymhorol.

Fel arfer bydd angen i chi gael Cerdyn Iechyd a Diogelwch CSCS i weithio ar safleoedd adeiladu.

TGCH

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Peirianneg

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Gweithgynhyrchu

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Bancio a chyllid

Mae’r dolenni hyn yn Saesneg yn unig

Dechrau arni?

Yn poeni nad oes gennych lawer o brofiad gwaith ond yn dal i chwilio am waith cyflogedig? Mae cyfleoedd ar gael i chi gael eich troed ar ysgol y farchnad swyddi.

Os ydych rhwng 16-19 oed a ddim mewn gwaith neu addysg amser llawn, gallech fod yn gymwys ar gyfer rhaglen Twf Swyddi Cymru+ Llywodraeth Cymru.

Rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed yw Twf Swyddi Cymru+, sy’n rhoi’r sgiliau, y cymwysterau a’r profiad sydd eu hangen arnat ti i gael swydd neu hyfforddiant pellach. Bydd gen ti hefyd fynediad at hyfforddiant am ddim, lleoliadau gwaith a swyddi â thâl gyda chyflogwyr yn dy ardal.

Dysgwch fwy am Twf Swyddi Cymru+ ar wefan Cymru’n Gweithio.

Ydych chi eisiau ennill wrth ddysgu? Beth am ystyried prentisiaeth?

Gweler ein Adran Prentisiaethau neu dewch o hyd i gyfleoedd prentisiaeth. Gallwch weld mwy o gwmnïau sy'n hysbysebu prentisiaethau ar ein tudalennau Cyflogwyr sy'n Cynnig Prentisiaethau.

Cymorth arall os ydych chi’n ddi-waith

Cofiwch y gall Gyrfa Cymru eich helpu gyda'ch camau nesaf, gyda chyngor am chwilio am swydd a mynediad at opsiynau ailhyfforddi. Mae hyn yn cynnwys cymorth yn dilyn colli swydd.

Dysgwch fwy am gyllid ailhyfforddi, gweler ein Adran Cael swydd am awgrymiadau chwilio am swydd, neu cysylltwch â ni am fwy o help.

Chwilio am swydd yn ddiogel

Cadwch eich llygaid ar agor am sgamiau wrth chwilio am swyddi ar wefannau. Mae mwy o bobl yn cael eu targedu gan sgamiau swyddi ar-lein. I gael gwybod mwy am sut i osgoi sgamiau swyddi ewch i Jobs Aware (Saesneg yn unig).

Ymgeisiwch am swyddi nawr

I gael swyddi byw a lleol yn syth i’ch mewnflwch, tanysgrifiwch i’n Bwletin Swyddi Gwag.

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn trydar swyddi gwag yn rheolaidd – dysgwch fwy ar ein tudalen ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swyddi.


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gwefannau Swyddi

Defnyddiwch ein rhestr o wefannau swyddi poblogaidd i'ch helpu i chwilio am swydd.

Swyddi Dyfodol Cymru

Archwiliwch ranbarthau a diwydiannau Cymru. Dysgwch pa swyddi y gallech eu gwneud, nawr ac yn y dyfodol.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Darganfyddwch sut i wneud cyfweliad da gan ddefnyddio techneg STAR a chael cyngor cyfweliad ac awgrymiadau paratoi.