Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ysgrifennu ceisiadau

Mae cyflogwyr yn llunio cwestiynau ar gyfer ffurflenni cais. Maen nhw’n penderfynu a ydyn nhw am eich cyfweld yn seiliedig ar ba mor dda rydych chi’n ateb y cwestiynau hynny.

Efallai eich bod wedi anfon sawl cais am swydd a ddim wedi cael cynnig cyfweliad. Efallai nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau. Edrychwch ar yr awgrymiadau isod. Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad i chi.

Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gwneud cais

Cadwch eich cais yn berthnasol ac yn benodol ar gyfer y swydd

Yn eich ateb, dylech gynnwys manylion am eich sgiliau a’ch profiadau sydd fwyaf perthnasol ar gyfer y swydd. Rhaid i'r sgiliau a'r profiadau rydych chi'n eu cynnwys gyfateb i'r rhai a restrir yn y swydd-ddisgrifiad ac ym manyleb y person.

Bydd cynnwys gwybodaeth berthnasol yn dangos eich bod chi wedi darllen a deall yr hyn y mae'r cyflogwr yn chwilio amdano.

Mae cais sy’n benodol ac wedi'i hystyried yn dda yn fwy tebygol o arwain at wahoddiad i gyfweliad.

Efallai y bydd cyflogwyr yn meddwl nad oes gennych chi wir ddiddordeb yn y swydd os nad yw eich atebion yn berthnasol ac yn benodol. Cofiwch, maen nhw’n darllen llawer o geisiadau, felly mae angen i chi ddangos eich bod chi wir eisiau'r swydd.

Byddwch yn bositif a gwerthwch eich hun

Wrth i chi ysgrifennu, canolbwyntiwch ar effaith gadarnhaol yr hyn rydych chi wedi'i wneud. Gallech ddefnyddio geiriau fel "wedi cyflawni", "wedi trefnu" neu "wedi cynhyrchu" i ddangos i gyflogwyr pa dasgau rydych wedi'u cwblhau.

Cofiwch ddefnyddio enghreifftiau penodol a rhoi gwybod i gyflogwyr beth yw eich llwyddiannau a'ch cyflawniadau.

Defnyddiwch iaith y cyflogwr

Dangoswch eich bod yn deall pa fath o berson y mae'r cyflogwr yn chwilio amdano. Dylech gynnwys geiriau ac ymadroddion sy'n cyd-fynd â'r hyn y maen nhw wedi gofyn amdano yn yr hysbyseb.

Cadwch olwg ar hyd eich cais

Mae rhai cyflogwyr a recriwtiwyr yn llym iawn gyda hyd yr atebion mewn ceisiadau am swyddi. Os oes terfyn geiriau, rhaid i chi gadw oddi mewn iddo.

Cysylltu â ni am help a chefnogaeth os oes angen.

Rhestr Wirio Ceisiadau Am Swyddi

Cyn i chi ddechrau

 • Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yn ofalus i gael gwybod am y swydd
 • Ymchwiliwch i’r cwmni ar-lein. Mae’n bosibl y bydd gan rai cwmnïau awgrymiadau ar gyfer cwblhau eu ceisiadau
 • Defnyddiwch eich CV a'r ceisiadau eraill rydych wedi'u cwblhau fel canllaw
 • Ymarferwch eich atebion yn gyntaf. Mae hyn yn golygu y gallwch sicrhau eich bod yn cael popeth yn iawn

Wrth i chi gwblhau’r cais

 • Darllenwch gwestiynau'r cais yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen i chi ei wneud
 • Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau’n gywir
 • Nodwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch er mwyn ateb pob cwestiwn yn llawn
 • Byddwch yn onest. Defnyddiwch enghreifftiau o'ch bywyd eich hun
 • Byddwch yn gywir. Gwiriwch ddyddiadau ac enwau i sicrhau eu bod yn gywir

Ar ôl i chi gwblhau'r cais

 • Gwiriwch y sillafu a'r gramadeg. Sicrhewch nad oes unrhyw wallau sillafu neu wallau teipio
 • Sicrhewch fod popeth rydych wedi'i ysgrifennu yn gywir. Gwiriwch ddyddiadau ac enwau i sicrhau eu bod yn gywir
 • Cadwch gopi o’ch cais am y swydd. Yna gallwch ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer ceisiadau eraill. Gallwch hefyd gyfeirio'n ôl i weld beth rydych wedi'i ysgrifennu os bydd y cyflogwr yn eich gwahodd i gyfweliad neu’n eich ffonio

Dal yn ansicr ynghylch ceisiadau am swyddi?

Cysylltu â ni am gyngor a chymorth i gwblhau ceisiadau am swyddi. Rydyn ni yma i helpu.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Datganiad Personol enghreifftiol 1 - Alex

Gweld enghraifft o ddatganiad personol wedi'i chwblhau ar gyfer swydd manwerthu. Gall darllen datganiad personol wedi'i chwblhau eich helpu i ddeall yn well sut i ysgrifennu un eich hun.

Defnyddio profiadau bywyd i ateb cwestiynau cyfweliad

Gwybod sut i ateb cwestiynau cyfweld gydag enghreifftiau bywyd go iawn (cwestiynau cymhwysedd). Gweld enghreifftiau o gwestiynau ac atebion.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.