Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Creu CV

Mae CV yn gyfle i chi greu argraff ar gyflogwr. Mae’n hysbysebu eich sgiliau a’ch profiad. Sicrhewch fod eich CV o'r safon orau bosibl.

Beth i'w gynnwys yn eich CV

Proffil Personol

Mae angen i’ch Proffil Personol fod tua 4 neu 5 llinell am eich prif gryfderau a sgiliau.

Awgrymiadau i’ch helpu i gychwyn arni – rhai o’r cryfderau mae cyflogwyr yn edrych amdanynt:

 • Gwaith tîm
 • Y gallu i weithio ar eich pen eich hun
 • Sgiliau trefnu
 • Brwdfrydedd
 • Dibynadwyedd
 • Cadw amser a phrydlondeb
 • Rhywun y gellir ymddiried ynddo
 • Y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau
 • Gweithio’n dda o dan bwysau
 • Cymhelliant

Darllenwch y disgrifiad swydd a'n Taflenni Gwybodaeth am Swyddi i ganfod pa gryfderau a sgiliau i'w cynnwys.

Cyflogaeth

Dylech gynnwys:

 • Eich teitl swydd
 • Enw’r cwmni a’r lleoliad gwaith (nid y cyfeiriad llawn)
 • Dyddiadau dechrau a gorffen eich cyflogaeth
 • Rhestr ar ffurf pwyntiau bwled o’r tasgau a gyflawnwyd bob dydd
 • Unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol
 • Cyflawniadau neu lwyddiannau a gawsoch yn y swydd
 • Unrhyw wobrau a gawsoch
Addysg a Chymwysterau

Rhowch eich cymwysterau yn y ffordd yma:

 • Dechreuwch gyda’ch cymhwyster diweddaraf a/neu’r lefel uchaf o gymhwyster
 • Nodwch y cymwysterau mwyaf perthnasol i’r swydd
 • Nodwch y cymhwyster, y flwyddyn y’i cyflawnwyd, ac enw’r darparwr
Hyfforddiant

Dylech gynnwys unrhyw hyfforddiant perthnasol megis:

 • Cyrsiau byr fel Hylendid Bwyd neu Iechyd a Diogelwch
 • Trwyddedau neu dystysgrifau
 • Hyfforddiant yn y swydd
 • Dysgu yn y cartref neu ar-lein
 • Dosbarthiadau nos
Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Gall gwaith gwirfoddol neu brofiad gwaith di-dâl ychwanegu gwerth at eich CV. Maent yn dangos i gyflogwyr y sgiliau a’r profiad ychwanegol rydych wedi’u hennill. Dylech gynnwys:

 • Enw’r elusen neu’r cyflogwr
 • Dyddiadau dechrau a gorffen
 • Rhestr ar ffurf pwyntiau bwled o’r tasgau a gyflawnwyd bob dydd

Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein tudalennau Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith.

Geirdaon

Nodwch y geiriau: Mae geirdaon ar gael ar gais.

Fel arfer bydd angen i chi ddarparu o leiaf 2 eirda. Peidiwch a nodi manylion eich geirdaon yn y CV, dim ond eu cael yn barod. 

Gofynnwch i’r bobl yr hoffech eu defnyddio fel canolwyr a ydynt yn fodlon rhoi geirda i chi.

Gallai canolwyr posibl gynnwys:

 • Cyflogwr – cyn-gyflogwr neu un presennol
 • Athro/Athrawes, tiwtor neu ddarlithydd
 • Gweithiwr ieuenctid
 • Elusen lle rydych wedi gwirfoddoli
 • Rhywun y gwyddoch y gallant roi geirda i chi (nid perthynas)
Gwybodaeth Ychwanegol

Defnyddiwch yr adran hon i ychwanegu unrhyw wybodaeth berthnasol arall yn cynnwys:

 • Chwaraeon yr ydych yn eu gwneud neu’n eu cefnogi
 • Gweithgareddau cymunedol rydych yn ymwneud â hwy
 • Diddordebau a hobïau
 • Cyflawniadau a gwobrau
 • Aelodaeth o sefydliadau proffesiynol
 • Trwydded yrru
 • Datgelu anabledd neu anghenion dysgu ychwanegol (dewis personol yw hyn)

Cadwch yr adran hon yn fyr ac yn berthnasol i’r swydd rydych yn gwneud cais amdani.


Esiampl CV

CV - Esiampl hanes gwaith

Mae’r CV yma’n rhoi sylw i hanes cyflogaeth a sgiliau, gan gychwyn gyda’r swydd ddiweddaraf.

CV-Esiampl swydd gyntaf

Mae’r CV yma’n rhoi sylw i sgiliau, cryfderau a nodweddion personol.

CV– Esiampl newid gyrfa neu dechnegol

Mae'r CV hwn yn ddefnyddiol wrth bwysleisio sgiliau a chyflawniadau sy'n berthnasol i'r swydd.


Dogfennau


Gwylio'r fideo

Prif awgrymiadau ysgrifennu CV

Dewch i wybod beth mae cyflogwyr yn edrych amdano wrth ddarllen CV.

YouTube
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Bydd yn Barod am y Byd Gwaith - Ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..