Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Profiad gwaith

Trwy gymryd rhan mewn profiad gwaith, gallwch weld sut brofiad yw gweithio. Dewch i wybod sut i gael profiad gwaith i’ch helpu i ddod o hyd i’r swydd y dymunwch ei chael.

Fel arfer, mae profiad gwaith yn ddi-dâl a bydd yn para am gyfnod byr. Gall gynnwys y canlynol:

 • Cysgodi rhywun yn y gwaith – bod yn bresennol yn y gweithle a gwylio’r hyn a wna’r staff bob dydd
 • Gweithgareddau a thasgau gwaith – rhoi cynnig ar y swydd a dysgu sgiliau newydd
 • Treial gwaith – defnyddio sgiliau rydych yn meddu arnynt eisoes yn y gweithle er mwyn i’r cyflogwr allu penderfynu a yw am eich cyflogi, ai peidio. Hefyd, gallwch ddefnyddio treial gwaith i weld a yw’r swydd yn addas ichi

Pam mae profiad gwaith yn bwysig?

Yn ôl 63% o gyflogwyr, roedd profiad gwaith yn ffactor hollbwysig neu arwyddocaol yn eu penderfyniadau recriwtio."

(Yr Adran Addysg, 2019)

Mae profiad gwaith yn bwysig oherwydd:

 • Mae cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar brofiad, ac yn aml maent yn gofyn am brofiad wrth hysbysebu swyddi gwag. Os nad ydych wedi gweithio o’r blaen neu os ydych wedi bod yn ddi-waith ers tro, mae profiad gwaith yn ffordd dda o gael profiad
 • Gall eich helpu i ddysgu rhagor am y math o waith y cewch flas arno a’r gyrfaoedd sydd o ddiddordeb ichi
 • Gallwch ddysgu pa sgiliau sy’n angenrheidiol yn y gweithle a chewch ddarganfod sut brofiad yw bod mewn gwaith

Dod o hyd i gyflogwyr sy’n cynnig profiad gwaith

Efallai y bydd yn rhaid ichi ddod o hyd i brofiad gwaith drosoch eich hun. Er mwyn gwneud hyn, holwch eich cysylltiadau, yn cynnwys eich cyfeillion a’ch teulu, i weld a ydynt yn gwybod am gwmnïau a fyddai’n fodlon rhoi profiad gwaith ichi.

Defnyddiwch wefannau-swyddi ar-lein a chymerwch gipolwg ar ein tudalen dod o hyd i swyddi ar-lein er mwyn eich helpu i ddod o hyd i gyflogwyr sy’n cynnig profiad gwaith. Ysgrifennwch lythyr/e-bost eglurhaol i gwmnïau yn esbonio eich bod yn chwilio am brofiad gwaith ac anfonwch eich CV atynt.

Mae rhai cyflogwyr mwy yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith. Ceir gwybodaeth am sut i ymgeisio ar eu gwefannau. Er mwyn eich rhoi ar ben ffordd, dyma rai cyfleoedd (Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

Edrychwch ar wefan Wythnos Genedlaethol Profiad Gwaith(Saesneg yn unig) i weld rhagor o gwmnïau sy’n cynnig profiad gwaith yn y DU.

Sylwer: Rhaid i gyflogwyr sy’n cynnig profiad gwaith feddu ar yswiriant priodol. Edrychwch ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i gael rhagor o wybodaeth.(Saesneg yn unig)

Profiad gwaith trwy gyfrwng rhaglenni a chynlluniau

Mae cynlluniau a rhaglenni yn ffordd arall o ennill profiad gwaith. Fel arfer, mae meini prawf cymhwystra yn berthnasol i raglenni o’r fath.

Mae cynlluniau a rhaglenni’n cynnwys:

 • Twf Swyddi Cymru + - gallwch gyflwyno cais i Twf Swyddi Cymru + os ydych rhwng 16-19 oed, os ydych yn byw yng Nghymru ac os nad ydych mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant amser llawn. Mae treialon gwaith a lleoliadau gwaith yn rhan o’r rhaglenni
 • Y Ganolfan Byd Gwaith (Saesneg yn unig)– os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol, gallwch gael profiad gwaith trwy gyfrwng y Ganolfan Byd Gwaith
 • Gyrfa Cymru - efallai y bydd cynllun profiad gwaith ar gael i ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 sydd mewn perygl o adael addysg.

Chwiliwch trwy’r adran Canfod Cymorth i ddod o hyd i raglenni eraill a allai gynnig profiad gwaith.

Profiad gwaith rhithiol

Bydd profiad gwaith rhithiol yn cael ei gynnal ar-lein a byddwch yn gweithio o bell trwy gyfrwng cyfrifiadur neu ddyfais arall. Er mwyn mynd i’r afael â phrofiad gwaith rhithiol, byddwch angen dyfais a chysylltiad da â’r rhyngrwyd.

Efallai y bydd profiad gwaith rhithiol yn cynnwys:

 • Teithiau rhithiol o amgylch y cwmni
 • Gwylio fideos ynglŷn â sut brofiad yw gweithio mewn swydd neu ddiwydiant arbennig
 • Sesiynau holi ac ateb gyda’r cyflogwr
 • Cael gwaith i’w gwblhau
 • Mynychu cyfarfodydd ar-lein
 • Cyfleoedd hyfforddi

Bydd angen talu i gymryd rhan mewn rhai cyfleoedd profiad gwaith rhithiol; bydd rhai eraill yn rhad ac am ddim. Dyma sampl o gyfleoedd rhad ac am ddim a anelir yn bennaf at fyfyrwyr (Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig):

 • Forage – mae’n cynnig efelychiadau gwaith rhad ac am ddim gan wahanol gwmnïau mewn amrywiaeth eang o swyddi a diwydiannau
 • Springpod – 68 o raglenni profiad gwaith rhithiol mewn meysydd yn cynnwys rheilffyrdd, yswiriant, peirianneg, datblygu meddalwedd, gwyddoniaeth, y cyfryngau cymdeithasol, awyrofod, teledu a ffilm, newyddiaduraeth a mwy
 • Academi Sgiliau i Lwyddo – mae’n efelychu senarios bywyd go iawn ac yn darparu hyfforddiant cyflogadwyedd
 • Barclays Life skills –  cewch ddysgu am wahanol rolau oddi mewn i Barclays ac mae’n helpu gweithwyr i ddatrys problemau mewn ffilm ryngweithiol

Paratoi ar gyfer profiad gwaith

Yn achos llawer o gyfleoedd profiad gwaith, efallai y bydd angen ichi lenwi ffurflen gais neu anfon llythyr eglurhaol a CV. Dyma adnoddau a all eich cynorthwyo i baratoi:


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Gwirfoddoli

Gweld sut y gall gwirfoddoli gynyddu eich sgiliau, profiad a chyfleoedd gwaith tra rydych chi’n helpu eraill. 

Interniaethau

Math o brofiad gwaith yw interniaethau i fyfyrwyr yn y brifysgol neu raddedigion. Maen nhw'n ffordd wych o gael profiad sy'n berthnasol i'ch gradd.

Blwyddyn i ffwrdd

Cewch wybod a ydy blwyddyn i ffwrdd yn addas i chi, a gweld ein rhestr o bethau i'w hystyried. Darllenwch enghreifftiau o sut mae treulio blwyddyn i ffwrdd. 

Twf Swyddi Cymru+

Wyt ti rhwng 16-19 oed? Galli di gael hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith am dâl i dy helpu i allu llywio dy ddyfodol.