Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Interniaethau

Math o brofiad gwaith i fyfyrwyr prifysgol neu raddedigion yw interniaethau.

Os ydych yn astudio ar gyfer gradd, neu wedi graddio’n ddiweddar, mae interniaeth yn ffordd wych o ennill profiad sy’n berthnasol i’ch gradd.

Cafodd tua 50% o gyn interniaid a myfyrwyr lleoliad eu recriwtio i swyddi i raddedigion yn yr un sefydliad yn 2022."

(Institute of Student Employers, Tachwedd 2022)

Pa mor hir mae interniaethau yn para?

Gall interniaethau bara rhwng wythnos a 12 mis, yn dibynnu ar y diwydiant a’r cyflogwr.

Fel rhywun sydd wedi graddio, efallai y bydd gennych fwy o hyblygrwydd i dderbyn interniaeth am gyfnod hirach na phe baech yn dal i astudio.

A fydda i’n cael cyflog yn ystod interniaeth?

Yn ôl Llywodraeth y DU, os ydych yn cael eich ystyried fel gweithiwr, dylech fod yn cael eich talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Edrychwch ar hawliau cyflog interniaethau ar gov.uk. (dolen Saesneg yn unig)

Nid oes gennych hawl i dderbyn tâl os:

  • Yw’r lleoliad yn rhan o'ch cwrs prifysgol
  • Rydych chi ond yn cysgodi rhywun ac nid ydych chi'n gwneud gwaith eich hun
  • Yw eich interniaeth yn cael ei hystyried yn rôl wirfoddol

Pa ddiwydiannau sy’n cynnig interniaethau?

Mae unrhyw ddiwydiant yn gallu cynnig interniaeth, ond dyma rai o’r prif ddiwydiannau sy’n recriwtio interniaid:

  • Gwasanaethau bancio ac ariannol
  • Cyfrifiaeth a gwasanaethau proffesiynol
  • Y gyfraith
  • Peirianneg a gweithgynhyrchu
  • Manwerthu
  • Y sector cyhoeddus
  • Adeiladu

Lle gallaf i ddod o hyd i interniaeth?

Gallwch chi ddod o hyd i interniaethau ar wefannau arbennigol, drwy ddefnyddio peiriant chwilio, ar wefannau swyddi neu’r cyfryngau cymdeithasol, neu ewch i wefannau cwmnïau mwy o faint. Efallai bydd gofynion y cais yn amrywio yn dibynnu ar y cyfle a’r cwmni.

Mae llawer o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig.

Cyfleoedd interniaeth

UCAS

Prospects

Milkround

Internwise

Rate my Placement

Student Job

e4s

The Intern Group

Leonard Cheshire (Cyfleoedd i fyfyrwyr prifysgol a graddedigion diweddar sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor)

10000 Interns Foundation (Cyfleoedd i’r rheini sydd â thalent wedi ei than-gynrychioli)

Beyond Academy (Interniaethau dramor a chyfleoedd yn y DU)

CRCC Asia (Interniaethau yn Asia)

Gradcracker (Interniaethau STEM - gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg)

Interniaethau mewn cwmnïau penodol

Mae rhai cwmnïau wedi sefydlu rhaglenni interniaeth. Cymerwch olwg ar wefannau cwmnïau sydd gennych ddiddordeb ynddyn nhw am interniaethau. Isod, mae enghreifftiau o’r mathau o gwmnïau sy’n cynnig interniaethau.

OECD

Google

World Health Organisation (WHO)

MI5

South Wales Police

International Monetary Fund (IMF)

Barclays

Natwest

Civil Service (Fast Stream)

PWC

Shell

World Intellectual Property Organisation (WIPO)

Interniaethau rhithwir

Bright Network (Rhaglen interniaeth rithwir am bedwar diwrnod)

Rhagor o wybodaeth am interniaethau

UCAS - Interniaethau

Prospects - Interniaethau

Target jobs - Interniaethau

Debut


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Gwirfoddoli

Gweld sut y gall gwirfoddoli gynyddu eich sgiliau, profiad a chyfleoedd gwaith tra rydych chi’n helpu eraill. 

Profiad gwaith

Profiad gwaith yw ennill profiad o fywyd gwaith. Cewch wybod sut mae cael y profiad gwaith sydd ei angen arnoch i gael y swydd rydych am ei chael.


Cymorth a chyngor ar wneud cais

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.

Datganiad Personol

Cewch gymorth a syniadau i gwblhau eich datganiad personol. Gall y datganiad personol fod yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais.

Sgiliau a Chryfderau

Dod o hyd i'ch sgiliau a'ch cryfderau a'u paru â'r sgiliau a'r cryfderau y mae cyflogwyr eisiau. Dod o hyd i ffyrdd o wella'ch sgiliau a mwy.