Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Interniaethau

Math o brofiad gwaith i fyfyrwyr prifysgol neu raddedigion yw interniaethau.

Ennill profiad sy’n berthnasol i’ch gradd

Os ydych yn astudio ar gyfer gradd, neu wedi graddio’n ddiweddar, mae interniaeth yn ffordd wych o ennill profiad sy’n berthnasol i’ch gradd.

Mae interniaeth yn gallu arwain at swydd llawn amser. Cafodd 57% o internwyr gynigion swyddi ar gynlluniau graddedigion."

(Institute of Student Employers, 2018)

Edrychwch ar rai o'r cwestiynau cyffredin ynglyn â interniaethau:

Beth yw hyd arferol interniaethau?

Mae hyd yr interniaeth yn dibynnu ar y cyflogwr a natur y diwydiant. Gall interniaeth bara cyn lleied ag wythnos neu 6-12 wythnos yn ystod y gwyliau, tra bod rhai yn parhau hyd at flwyddyn.

Fel rhywun sydd wedi graddio, efallai y bydd gennych fwy o hyblygrwydd i dderbyn interniaeth am gyfnod hirach na phe baech yn dal i astudio.

A fydda i’n cael cyflog yn ystod interniaeth?

Yn ôl Llywodraeth y DU, os ydych yn cael eich ystyried fel gweithiwr, dylech fod yn cael eich talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Edrychwch ar hawliau cyflog interniaethau ar gov.uk. (dolen Saesneg yn unig)

Mae rhai sefyllfaoedd lle nad oes gan intern hawl i gael cyflog:

  • Cysgodi yn y gweithle – nid oes rhaid i gyflogwr dalu cyflog os mai dim ond cysgodi mae’r intern yn ei wneud, ac nad yw’n cyflawni unrhyw waith
  • Lleoliad Diwydiannol  – lleoliad sy’n rhan o’ch cwrs addysg uwch
  • Gwaith gwirfoddol - gydag elusen gofrestredig, sefydliad gwirfoddol, codi arian neu sefydliad statudol
Pa sectorau sy’n cynnig interniaethau?

Mae unrhyw sector yn gallu cynnig interniaeth, ond dyma rai o’r prif sectorau sy’n recriwtio interniaid:

  • Gwasanaethau bancio ac ariannol
  • Cyfrifyddiaeth a gwasanaethau proffesiynol
  • Cwmnïau cyfreithiol
  • Cwmnïau peirianyddol a diwydiannol
  • Manwerthu
  • Y Sector cyhoeddus
  • Cwmnïau adeiladu
Lle y gallaf ddod o hyd i a gwneud cais am interniaethau?

Gallwch wneud cais am interniaethau drwy’r:

Neu dod i wybod sut i wneud cais am interniaethau tramor :


Gweld hefyd

Gwirfoddoli

Gweld sut y gall gwirfoddoli gynyddu eich sgiliau, profiad a chyfleoedd gwaith tra rydych chi’n helpu eraill. 

Profiad gwaith

Profiad gwaith yw ennill profiad o fywyd gwaith. Cewch wybod sut mae cael y profiad gwaith sydd ei angen arnoch i gael y swydd rydych am ei chael.


Cymorth a chyngor ar wneud cais

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Llythyrau Cais ac e-byst

Gwnewch argraff gyntaf dda yn eich e-bost neu lythyr eglurhaol gyda'n cymorth ni.

Technegau cyfweld

Mynnwch help i baratoi ac ymarfer cwestiynau cyfweliad, a darganfod beth i'w ddisgwyl mewn cyfweliad.