Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Prentisiaethau gradd

Beth yw prentisiaethau gradd?

Mae prentisiaethau gradd yn gweithio'n wahanol ar draws y DU. Mae'r dudalen hon yn cynnwys prentisiaethau gradd yng Nghymru.

Mae prentisiaethau gradd yng Nghymru yn rhoi’r cyfle i gyfuno gweithio ag astudio’n rhan-amser yn y brifysgol. Mae’r cyflogwr yn talu cost cyflog y prentis ac mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r ffioedd dysgu yn llawn.

Mae’r prentisiaethau’n rhedeg am hyd y cwrs gradd gyda’r prentisiaid yn treulio rhan o’u hamser yn y brifysgol a’r gweddill gyda’u cyflogwr.

Sut maen nhw’n gweithio?

Gall cyflogwyr yng Nghymru gynnig prentisiaeth gradd trwy bartneriaeth â phrifysgol yng Nghymru.

Bydd prentisiaeth gradd yn para o leiaf tair blynedd ac fel arfer hyd at uchafswm o bum mlynedd. Maent yn cael eu cyflogi a thelir cyflog iddynt am gyfnod y cwrs.

Mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr profiadol i ennill sgiliau ymarferol a phrofiad wrth dderbyn hyfforddiant allanol.

Beth yw'r manteision i brentisiaid gradd?

Prentisiaid gradd:

 • Mewn cyflogaeth
 • Yn cael cyflog
 • Ddim yn talu ffioedd cwrs
 • Yn dysgu oddi wrth gydweithwyr a staff addysgu
 • Yn gallu cymhwyso eu dysgu ar unwaith
 • Yn datblygu gwybodaeth, profiad a sgiliau gwerthfawr

Beth yw’r manteision i gyflogwyr?

Mae prentisiaethau gradd yn hyblyg – gellir eu cynllunio o amgylch anghenion y cyflogwr.

Gall manteision i gyflogwyr gynnwys:

 • Lenwi bylchau sgiliau
 • Dod o hyd i dalent newydd
 • Costau recriwtio is
 • Help gyda thwf busnes

Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru gymryd prentisiaid gradd. Gall cyflogwyr ddysgu mwy a chofrestru eu diddordeb ar wefan Busnes Cymru.

Pwy sy'n gallu gwneud cais?

Mae angen i ymgeiswyr:

 • Gwrdd â gofynion mynediad y brifysgol ar gyfer y brentisiaeth radd
 • Bod yn gweithio yng Nghymru am 51% neu fwy o'u hamser
 • Wedi cael ei recriwtio i, neu mewn swydd sy'n briodol i'r brentisiaeth

Am ragor o wybodaeth am wneud cais am brentisiaeth gradd, cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru neu cysylltwch â'r prifysgolion yn uniongyrchol.

Prentisiaethau gradd sydd ar gael yng Nghymru

Mae cyfleoedd ar gael yn bennaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu/Digidol, Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch.

Ewch i dudalen prentisiaethau gradd pob prifysgol i gael gwybodaeth fanwl am y cyrsiau sydd ar gael:

Mae rhestr o brentisiaethau gradd mewn prifysgolion yng Nghymru ar wefan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dewch o hyd i brentisiaethau lefel uwch neu radd eraill

Network75

Mae gan Brifysgol De Cymru raglen Rhwydwaith75. Mae hwn yn lleoliad gwaith cyfunol a llwybr astudio rhan-amser i radd. Telir ffioedd dysgu myfyrwyr Rhwydwaith75 yn llawn ac maent yn cael bwrsariaeth.

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Archwiliwch ein rhestr o gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau lefel uwch a gradd.

Rydych yn gwneud cais am brentisiaeth gradd gyda chyflogwr yn yr un ffordd ag y byddech am swydd arferol. Bydd swyddi gwag prentisiaeth gradd yn cynnwys manylion am sut i wneud cais.

Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Mae prentisiaethau gradd yn gweithio'n wahanol ar draws y DU:

 • Lloegr – ewch i wefan Prospects (dolen Saesneg) i ddysgu mwy am y mathau o brentisiaethau gradd sydd ar gael
 • Yr Alban – yn yr Alban gelwir prentisiaethau gradd yn brentisiaethau graddedig. Ewch i Apprenticeships.Scot (dolen Saesneg) i ddysgu mwy
 • Gogledd Iwerddon – yng Ngogledd Iwerddon gelwir prentisiaethau gradd yn Brentisiaethau lefel uwch. Ewch i nidirect (dolen Saesneg) i ddysgu mwy

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar wefan UCAS (dolen Saesneg).


Archwilio

Mynd i brifysgol

Sut i wneud cais, yn cynnwys terfynau amser, mynychu diwrnodau agored, cyllid myfyrwyr a chlirio.

Swyddi Dyfodol Cymru

Archwiliwch ranbarthau a diwydiannau Cymru. Dysgwch pa swyddi y gallech eu gwneud, nawr ac yn y dyfodol.