Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Enghraifft o CV addysgu

Enghraifft o CV - Ceri

Mae'r CV hwn yn tynnu sylw at brofiad addysgu pan fyddwch chi'n gwneud cais am swydd fel athro. Mae hefyd yn canolbwyntio ar:

 • Brofiad perthnasol nad yw’n addysgol
 • Llwyddiannau mewn addysg
 • Sgiliau perthnasol

Ceri Simons

Flat 13, Alton Court, Caerdydd, CF98 8XZ
ceri.simons55@yahoomail.com
07555182542
Ceri Simons ar LinkedIn

Proffil Personol

Athro Ffiseg ymroddedig a phroffesiynol gydag angerdd am STEM a sgiliau cyfathrebu rhagorol, sydd bellach yn chwilio am rôl addysgu uwch. Person hynod frwdfrydig sy'n arddangos sgiliau cynllunio, trefnu ac arwain rhagorol. Yn meddu ar wybodaeth bynciol fanwl a gafwyd trwy brofiad bywyd yn y sector lled-ddargludyddion. Person hawddgar ac ysbrydoledig gyda ffordd hwyliog, greadigol i annog ac ysgogi unigolion i ddatblygu a herio eu potensial.

Profiad Gwaith

Athro Ffiseg, gan symud ymlaen i Bennaeth Cynorthwyol Dros Dro yn yr Adran Wyddoniaeth, Academi Bigfield, Bigtown, 2017 – presennol

Mae addysgu ffiseg i blant ysgol sy'n paratoi ar gyfer TGAU a Safon Uwch tra'n rheoli tîm bach o athrawon a chynorthwywyr addysgu wedi fy helpu i ddatblygu sgiliau rheoli ac arwain cryf. Mae fy mhrofiad o oruchwylio mewn diwydiant ac yn fwy diweddar wrth ysgogi ac ysbrydoli staff a myfyrwyr yn llwyddiannus i gyflawni canlyniadau gwell wedi ehangu fy ngwybodaeth am wahanol dechnegau addysgu a strategaethau ar gyfer mentora a gwella. Rwy'n gyfrifol am greu a chyflwyno gwersi difyr a rhyngweithiol sy'n bodloni gofynion y cwricwlwm. Mae hyn yn cynnwys cynllunio gwersi, cadw cofnodion, asesu a dadansoddi gwaith. Mae'r rôl hefyd yn cynnwys goruchwylio athrawon a chynorthwywyr addysgu eraill a datblygu rhaglen fentora adrannol ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac athrawon newydd gymhwyso. Gan ddefnyddio fy sgiliau cyfathrebu, rwy’n darparu cymorth bugeiliol i staff a myfyrwyr trwy gydol eu hamser yn yr ysgol.

Athro Ffiseg, Ysgol Gyfun Brickhouse, Northtown, 2014 – 2017
Fe wnes i greu a chyflwyno rhaglen addysg ffiseg i ddisgyblion yng nghyfnod allweddol 3 a 4. Roedd hyn yn cynnwys cynllunio gwersi yn unol â'r maes llafur a'r Cwricwlwm Cenedlaethol, cadw cofnodion cywir ac asesu gwaith myfyrwyr. Elfen arall o'r rôl oedd darparu cymorth bugeiliol i fyfyrwyr yn fy ngrŵp tiwtor yn barhaus. Fe wnes i arwain ar brosiect a ddaeth â chyflogwyr STEM i mewn i ysgolion.

Arweinydd Sgwadron Gwirfoddol, Cadetiaid Awyr Iau, Tremawr, 2012 - presennol

Cyfrifoldeb ddwywaith yr wythnos gyda sgwadron Cadetiaid Awyr Iau lleol. Mae hyn yn cynnwys cynllunio ac arwain gweithgareddau grŵp a rheoli cyllidebau a chyfrifon, gan gynnwys sgiliau trefnu a thrin data cryf.

Peiriannydd Electrodechnegol, gan symud ymlaen i fod yn Beiriannydd Goruchwylio, Bigtown Aeronautics Ltd, 2008 – 2013

Fe wnes i ddylunio systemau trydanol a phrofais gydrannau electronig i'w defnyddio mewn awyrennau mawr. Roedd y rôl yn gofyn am sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol yn ogystal â gwybodaeth dda a oedd yn datblygu'n barhaus o gysyniadau electrodechnegol. Fel goruchwyliwr, datblygais sgiliau cyfathrebu cryf a datblygais dechnegau ar gyfer hyfforddi, mentora a chefnogi cydweithwyr.

Addysg/Cymwysterau

Prifysgol Bighampton, 2013 - 2014

 • TAR Ffiseg Uwchradd gyda SAC
 • Roedd cynnwys y cwrs yn cynnwys deall safle ffiseg yn y cwricwlwm ysgol, dulliau ymchwil mewn addysg ac astudiaethau proffesiynol ac addysgeg
 • Cyflawnwyd yn 2014

Prifysgol Bangor, 2005 – 2008

 • BEng Peirianneg Electronig. Dosbarth: 2:1
 • Roedd y modiwlau'n cynnwys dylunio cylchedau, electroneg organig a phlastig a lled-ddargludyddion
 • Traethawd hir y flwyddyn olaf yn archwilio sut mae lled-ddargludyddion wedi newid ers troad y ganrif
 • Cyflawnwyd 2008

Ysgol Gyfun Waterside, Bigtown, 1998 – 2005

 • Safon Uwch: Ffiseg A, Mathemateg A, Cemeg B, wedi cyflawni yn 2005
 • Naw TGAU graddau A-C, gan gynnwys Mathemateg B, Saesneg B a Gwyddoniaeth A, wedi cyflawni yn 2003

Cyflawniadau a Diddordebau

Gweithgareddau Awyr Agored

 • Rwy’n mwynhau ogofa, dringo creigiau, ac abseilio, sydd wedi fy helpu i ddatblygu gwytnwch a’r gallu i beidio â chynhyrfu dan bwysau
 • Arwain teithiau cerdded a gwersylla pobl ifanc fel rhan o ddyletswyddau Cadetiaid Awyr Iau, gan helpu i ddatblygu sgiliau arwain a mentora ymhellach

Y Gofod a'r Bydysawd

 • Mae gennyf ddiddordeb mawr ym maes y gofod ac astroffiseg ac rwyf wedi darllen llawer o lyfrau ar y pwnc
 • Rwy'n rhedeg clwb astro misol yn yr ysgol, sy'n caniatáu i mi ymarfer sgiliau addysgu yn anffurfiol a thu allan i'r maes llafur penodedig

Geirdaon

 • Jayne Thomson, – Academi Bigfield, Bigtown, 01222 322661, j.thomson@bigfield.scl.uk
 • Dr Elaina Williamson – Prifysgol Bighampton, 03334 657662, e.j.williamson@bighampton.ac.uk

Dogfennau

Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Lawrlwytho ein canllaw ysgrifennu CV Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol o Templed CV Addysgu Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..

Gweld mwy

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.