Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyfrifon Dysgu Personol

Wyt ti eisiau cael mynediad i hyfforddiant rhan-amser hyblyg? Os wyt ti’n gyflogedig ac yn ennill llai na £26,000, wedi dy roi ar ffyrlo neu os yw dy swydd mewn perygl efallai y byddi di’n gymwys ar gyfer Cyfrif Dysgu Personol.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Bydd Cyfrif Dysgu Personol yn dy alluogi di i astudio’n rhan-amser o amgylch dy gyfrifoldebau presennol.  Bydd yn dy alluogi i ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnat ti i newid dy yrfa neu symud ymlaen yn dy swydd bresennol. Bydd dy astudiaeth yn cael ei chynnal drwy goleg yng Nghymru naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb neu gyfuniad o’r ddau.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu dysgu hyblyg wedi'i ariannu'n llawn. Mae'r holl gyrsiau sy’n cael eu cynnig drwy Gyfrif Dysgu Personol yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Byddi di’n gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i'th helpu i ddatblygu dy yrfa bresennol neu ei newid yn gyfan gwbl. 

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Cyfrif Dysgu Personol?

Byddwn yn gwirio dy gymhwysedd pan fyddi di’n gwneud cais.

Rhaid i ti:

 • Fyw yng Nghymru
 • Fod eisiau ennill sgiliau/cymwysterau mewn sectorau â blaenoriaeth
 • Fod yn 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i ti fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Mewn cyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogedig) gan ennill o dan yr incwm canolrifol (£26,000), neu
 • Gweithiwr ar ffyrlo, neu  
 • Gweithiwr ar gontract dim oriau, neu
 • Staff asiantaeth, neu
 • Mewn perygl o golli dy swydd, neu
 • Mewn cyflogaeth ac mae'r economi wedi effeithio'n negyddol ar hynny, er enghraifft y diwydiant lletygarwch

Ni fyddi di’n gymwys os wyt ti:

 • O dan 19 oed; neu
 • Yn dilyn cwrs addysg bellach neu addysg uwch ar sail amser llawn neu
 • Yn dilyn hyfforddiant Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru  
 • Yn ddinesydd tramor anghymwys; neu
 •  Yn derbyn Grant Dysgu'r Cynulliad neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg; neu
 • Yn ddi-waith (nad oes gen ti gontract cyflogaeth)

Colli Swydd a Chyfrif Dysgu Personol

Mae rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol yn agored i ti os wyt ti wedi cael dy roi ar ffyrlo neu dy fod mewn perygl o golli dy swydd. Os byddi di’n colli dy swydd tra byddi’n gwneud cwrs a ariennir gan y Cyfrif Dysgu Personol, byddi’n cael dy annog i barhau oni bai bod rheswm da pam nad yw'n bosibl i ti wneud hynny.

Os wyt ti’n astudio drwy Gyfrif Dysgu Personol ni fyddi’n gallu derbyn cymorth hyfforddiant galwedigaethol ReAct ar yr un pryd.

Fodd bynnag, gelli gael gafael ar gymorth canlynol y rhaglen ReAct os wyt ti’n gymwys:  

 • Elfen cymhorthdal cyflog y rhaglen ReAct (Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr)
 • Grant hyfforddi cyflogwyr ReAct (Cymorth Hyfforddiant i Gyflogwyr)
 • Parhau i hyfforddi drwy'r Cyfrif Dysgu Personol

Sut i wneud cais am Gyfrif Dysgu Personol

Cysyllta â ni i wneud cais am Gyfrif Dysgu Personol Byddi’n derbyn cyngor ac arweiniad gyrfaoedd o safon ac asesiad annibynnol i sicrhau bod y dysgu cywir yn cael ei ddewis. Bydd Cynghorwyr Gyrfa yn dy gefnogi drwy'r broses ymgeisio.

Gelli di hefyd gysylltu â cholegau'n uniongyrchol.

Ble gallaf i ddefnyddio Cyfrif Dysgu Personol?

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau drwy'r Cyfrif Dysgu Personol:

Addysg Oedolion Cymru

Coleg Penybont

Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Grŵp Llandrillo Menai

Coleg Sir Gâr

Coleg y Cymoedd

Coleg Gŵyr Abertawe

Y Coleg Merthyr Tudful

Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Coleg Sir Benfro

Coleg Catholig Dewi Sant


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyllid colli swydd

Cymorth cyllid i bobl a ddiswyddwyd yng Nghymru - cymhwyster, cymorth hyfforddiant a recriwtio i gyflogwyr, costau gofal plant/teithio.

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.
 

Cynorthwyo Gweithwyr ar Seibiant

Gweithiwr ar seibiant? Darganfydda’r amrywiaeth o adnoddau e-ddysgu sydd ar gael i’th helpu i ennill mwy o sgiliau.