Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyfrifon Dysgu Personol

Bydd Cyfrif Dysgu Personol yn eich galluogi i astudio cyrsiau rhan-amser hyblyg wedi'u hariannu'n llawn o gylch eich cyfrifoldebau presennol.

Ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ac yn ennill llai na *£30,596 y flwyddyn. Ydy’ch swydd mewn perygl, neu ydych chi am ddatblygu eich gyrfa mewn economïau digidol neu wyrdd cymeradwy? Gallwn eich helpu i gam nesaf eich stori lwyddiant.

*Nid oes cap enillion o £30,596 ar gyrsiau cymeradwy neu gymwysterau mewn sgiliau digidol neu wyrdd.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Bydd Cyfrif Dysgu Personol yn dy alluogi di i astudio’n rhan-amser o amgylch dy gyfrifoldebau presennol. Bydd yn dy alluogi i ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnat ti i newid dy yrfa neu symud ymlaen yn dy swydd bresennol. Bydd dy astudiaeth yn cael ei chynnal drwy goleg yng Nghymru naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb neu gyfuniad o’r ddau.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu cyrsiau a chymwysterau hyblyg, wedi’u hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru.

Byddi di’n gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i'th helpu i ddatblygu dy yrfa bresennol neu ei newid yn gyfan gwbl.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Cyfrif Dysgu Personol?

Byddwn yn gwirio dy gymhwysedd pan fyddi di’n gwneud cais.

Rhaid i ti:

 • Fyw yng Nghymru
 • Fod eisiau ennill sgiliau/cymwysterau mewn sectorau â blaenoriaeth
 • Fod yn 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i ti fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Bod yn gyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig), yn ennill llai na’r incwm canolrifol* (£30,596); nid oes cap enillion os ydych yn gwneud cais am raglen sydd wedi’i chymeradwyo i ddatblygu sgiliau digidol neu wyrdd neu
 • Gweithiwr ar gontract dim oriau neu
 • Yn aelod o staff asiantaeth neu
 • Mewn perygl o gael eich diswyddo neu
 • Droseddwyr ar ryddhad diwrnod

Gall gofalwyr amser llawn (cyflogedig neu ddi-dâl) gael cynnig darpariaeth a ariennir gan Cyfrif Dysgu Personol ble mae lle ar gyrsiau presennol.

Ni fyddi di’n gymwys os wyt ti:

 • O dan 19 oed neu
 • Mynychu ysgol neu goleg yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr neu
 • Mewn addysg uwch llawn-amser neu
 • Mewn Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru neu
 • Yn ddinesydd tramor anghymwys neu
 • Yn derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg neu
 • Yn ddi-waith (heb gontract cyflogaeth)

Colli Swydd a Chyfrif Dysgu Personol

Mae'r rhaglen Cyfrif Dysgu Personol ar gael i ti os wyt ti mewn perygl o gael dy ddiswyddo. Os cewch eich diswyddo tra rydych yn ymgymryd â’ch dysgu, fe'ch anogir i barhau â'ch dysgu os yw amgylchiadau'n caniatáu.

Bydd y Cyfrifon Dysgu Personol yn cael eu rheoli mewn cydweithrediad â'r rhaglen ReAct+. Dylech barhau â'ch dysgu a pheidio â gadael rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol yn gynnar i gael mynediad at ReAct+.

Os wyt ti’n astudio drwy Gyfrif Dysgu Personol ni fyddi’n gallu derbyn cymorth hyfforddiant galwedigaethol ReAct+ ar yr un pryd.

Fodd bynnag, gelli gael gafael ar gymorth canlynol y rhaglen ReAct+ os wyt ti’n gymwys:

 • Elfen cymhorthdal cyflog y rhaglen ReAct+ (Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr)
 • Grant hyfforddi cyflogwyr ReAct+ (Cymorth Hyfforddiant i Gyflogwyr)
 • Parhau i hyfforddi drwy'r Cyfrif Dysgu Personol

Sut i wneud cais am Gyfrif Dysgu Personol

Mae'r broses ymgeisio yn hawdd ac yn syml. Mae'n cynnwys cyfweliad digidol gyda chynghorydd gyrfa profiadol Cymru’n Gweithio cyn i ti gael dy dderbyn. Bydd y cynghorydd gyrfa yn rhoi cyfle i ti drafod dyheadau a nodau gyrfa a gwneud yn siŵr mai'r cwrs yw'r llwybr cywir i ti. Cysyllta â ni i drefnu cyfweliad.

Noder os gwelwch yn dda: Gelli di hefyd gysylltu â cholegau'n uniongyrchol.

Ble gallaf i ddefnyddio Cyfrif Dysgu Personol?

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau drwy'r Cyfrif Dysgu Personol:

Coleg Penybont

Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Grŵp Llandrillo Menai

Coleg Sir Gâr

Coleg y Cymoedd

Coleg Gŵyr Abertawe

Y Coleg Merthyr Tudful

Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Coleg Sir Benfro

Coleg Catholig Dewi Sant


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

ReAct+

Mae ReAct+ yn cynnig atebion wedi’u teilwra a allai gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth Datblygu Personol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r pethau sy'n eich rhwystro rhag cael swydd.