Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyfrifon Dysgu Personol

Am gael mynediad at hyfforddiant rhan amser? Os wyt ti'n gyflogedig ac yn ennill llai na £29,534, neu os yw dy swydd mewn perygl efallai y byddi di'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Bydd Cyfrif Dysgu Personol yn dy alluogi di i astudio’n rhan-amser o amgylch dy gyfrifoldebau presennol.  Bydd yn dy alluogi i ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnat ti i newid dy yrfa neu symud ymlaen yn dy swydd bresennol. Bydd dy astudiaeth yn cael ei chynnal drwy goleg yng Nghymru naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb neu gyfuniad o’r ddau.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu cyrsiau a chymwysterau hyblyg, wedi’u hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru.

Byddi di’n gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i'th helpu i ddatblygu dy yrfa bresennol neu ei newid yn gyfan gwbl. 

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Cyfrif Dysgu Personol?

Byddwn yn gwirio dy gymhwysedd pan fyddi di’n gwneud cais.

Rhaid i ti:

 • Fyw yng Nghymru
 • Fod eisiau ennill sgiliau/cymwysterau mewn sectorau â blaenoriaeth
 • Fod yn 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i ti fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Bod yn gyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig) sy'n ennill o dan yr incwm canolrifol (£29,534), neu
 • Gweithiwr ar ffyrlo, gan gynnwys unrhyw un sydd wedi cyrchu neu sy'n cyrchu Cynllun Cymorth Swyddi Llywodraeth y DU, neu  
 • Gweithiwr ar gontract sero awr, neu
 • Staff asiantaeth, neu
 • Mewn perygl o gael eich diswyddo, neu
 • Cyflogedig ac wedi cael ei effeithio'n negyddol yn ariannol gan yr economi, er enghraifft os bydd eich cyflog blynyddol disgwyliedig y flwyddyn ariannol hon yn llai na £29,534 neu fod dyfodol eich cyflogaeth mewn perygl o ganlyniad i weithio mewn sector sy'n debygol o weld effaith negyddol wrth symud ymlaen oherwydd COVID-19 neu ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd

Ni fyddi di’n gymwys os wyt ti:

 • O dan 19 oed; neu
 • Mynychu ysgol neu goleg yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr; neu
 • Mewn addysg uwch llawn-amser neu  
 • Mewn Dysgu Seiliedig ar Waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 •  Yn ddinesydd tramor anghymwys; neu
 • Yn derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg; neu
 • Yn ddi-waith (heb gontract cyflogaeth)

Colli Swydd a Chyfrif Dysgu Personol

Mae'r rhaglen Cyfrif Dysgu Personol ar gael i ti os wyt ti mewn perygl o gael dy ddiswyddo. Os cewch eich diswyddo tra rydych yn ymgymryd â’ch dysgu, fe'ch anogir i barhau â'ch dysgu os yw amgylchiadau'n caniatáu.

Bydd y Cyfrifon Dysgu Personol yn cael eu rheoli mewn cydweithrediad â'r rhaglen ReAct. Dylech barhau â'ch dysgu a pheidio â gadael rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol yn gynnar i gael mynediad at ReAct.

Os wyt ti’n astudio drwy Gyfrif Dysgu Personol ni fyddi’n gallu derbyn cymorth hyfforddiant galwedigaethol ReAct ar yr un pryd.

Fodd bynnag, gelli gael gafael ar gymorth canlynol y rhaglen ReAct os wyt ti’n gymwys:  

 • Elfen cymhorthdal cyflog y rhaglen ReAct (Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr)
 • Grant hyfforddi cyflogwyr ReAct (Cymorth Hyfforddiant i Gyflogwyr)
 • Parhau i hyfforddi drwy'r Cyfrif Dysgu Personol

Sut i wneud cais am Gyfrif Dysgu Personol

Cysyllta â ni i wneud cais am Gyfrif Dysgu Personol. Byddi’n derbyn cyngor ac arweiniad gyrfaoedd o safon ac asesiad annibynnol i sicrhau bod y dysgu cywir yn cael ei ddewis. Bydd Cynghorwyr Gyrfa yn dy gefnogi drwy'r broses ymgeisio.

Gelli di hefyd gysylltu â cholegau'n uniongyrchol.

Ble gallaf i ddefnyddio Cyfrif Dysgu Personol?

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau drwy'r Cyfrif Dysgu Personol:

Coleg Penybont

Coleg Caerdydd a'r Fro

Coleg Cambria

Coleg Ceredigion

Coleg Gwent

Grŵp Llandrillo Menai

Coleg Sir Gâr

Coleg y Cymoedd

Coleg Gŵyr Abertawe

Y Coleg Merthyr Tudful

Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Coleg Sir Benfro

Coleg Catholig Dewi Sant


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cyllid ReAct

Cymorth ariannol ar gyfer ailhyfforddi os ydych chi wedi colli eich swydd, neu wedi dod yn ddi-waith yn ystod y 12 mis diwethaf neu os ydych chi o dan rybudd diswyddo.

Cyllido eich astudiaethau

Cyllid sydd ar gael yng Nghymru i fyfyrwyr yn y coleg a'r brifysgol.