Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Sut i ddewis y pwnc neu gwrs cywir

Mae dewis pynciau a chyrsiau’n benderfyniad sy’n gallu effeithio ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Efallai eich bod chi’n dewis pynciau yn yr ysgol neu’n meddwl am gyrsiau coleg a phrifysgol. Efallai eich bod chi’n ystyried dysgu er mwyn cyrraedd cam nesaf eich gyrfa neu i ddatblygu eich sgiliau.

Gall dewis y pynciau a’r cyrsiau iawn eich helpu i ddechrau gyrfa neu i gadw pob drws yn agored os nad ydych chi’n siŵr.

Cwestiynau pwysig i’w gofyn

1. Pa bynciau ydw i yn eu mwynhau?

Meddyliwch am y pynciau rydych yn eu mwynhau orau. Rydych yn fwy tebygol o gael graddau gwell yn y pynciau rydych chi'n eu mwynhau. Meddyliwch am y graddau rydych yn eu cael fel arfer yn eich pynciau a siaradwch gyda eich athrawon a thiwtoriaid i weld beth rydych yn anelu i'w gael.

2. Sut rwy'n hoffi dysgu?

Rydym i gyd yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol. A wyddoch chi bod 3 arddull dysgu:

 1. Gweledol (dysgu orau trwy weld pethau)
 2. Clywedol (dysgu orau trwy glywed pethau)
 3. Cinesthetig/ymarferol (dysgu orau trwy wneud pethau)

Efallai i chi ddysgu orau drwy gyfuniad o ffyrdd. Gall wybod sut yr ydych yn dysgu eich helpu i ddewis y bwnc neu gwrs cywir:

 • A oes well gennych wrando, siarad ac ysgrifennu? Yna efallai mai cwrs academaidd fyddai'n eich siwtio
 • Neu, ydych chi'n mwynau defnyddio eich dwylo a dysgu drwy wneud? Yna efallai mai cwrs galwedigaethol neu Brentisiaeth fyddai orau i chi

3. Pa bwnc ar gyfer pa yrfa?

Ffaith: Gall y pwnc neu gwrs yr ydych yn ei ddewis effeithio ar eich opsiynau gyrfa.

Felly, mae'n bwysig gwybod pa bwnc, cwrs, lefel cymhwyster a graddau sydd ei angen ar gyfer gwahanol swyddi.

A wyddoch chi?

 • Mae rhai gyrfaoedd yn gofyn i chi gael cymhwyster arbenigol a phynciau a graddau penodol er mwyn cael mynediad ar gyrsiau er enghraifft Nyrsio a Deintyddiaeth
 • Mae sawl gyrfa a chyrsiau lefel uwch yn gofyn i chi gael pynciau a graddau penodol

4. Ydw i angen Saesneg/Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth?

Dyma'r pynciau sydd ei angen fwyaf ar mewn gyrfaoedd, cyrsiau a gan gyflogwyr. Mae mwy a mwy o swyddi, prentisiaethau a chyrsiau yn gofyn am radd C neu hyd yn oed B yn y pynciau hyn. Er enghraifft, i hyfforddi fel Athro yng Nghymru, mae angen TGAU gradd C mewn Mathemateg ac mewn naill ai Cymraeg iaith neu Saesneg iaith. Cael gwybodaeth am gymwysterau.

Dewch o hyd i'r cyrsiau neu bynciau sy'n arwain at gyrfa eich dyfodol. Edrychwch ar:

 • Gwybodaeth am Swyddi - Edrych ar y pynciau a'r cymwysterau sydd ei angen ar gyfer swyddi penodol
 • Chwilio am Gwrs - Chwilio am gyrsiau a gofynion mynediad (dolen Saesneg)
 • UCAS (dolen Saesneg)- Edrychwch ar gofynion mynediad cyrsiau Addysg Uwch sydd o ddiddordeb i chi

5. Pa bynciau fydd eu hangen ar gyfer swyddi y dyfodol?

Mae'r byd gwaith yn newid o hyd, gyda swyddi newydd yn cael eu creu drwy'r amser.

Edrychwch ar Swyddi Dyfodol Cymru a Dyfodol Gwaith yng Nghymru i ddarganfod beth allai'r galw fod am rai swyddi yn y dyfodol.


Y 6 cam cyntaf i’w cymryd

Cael gwybodaeth

Casglwch gymaint o wybodaeth â phosibl am y pwnc neu’r cwrs. Dylech:

 • Ddarganfod pa gyrsiau y gallwch eu hastudio mewn colegau a darparwyr hyfforddiant yn agos atoch chi gan ddefnyddio Chwilio am Gwrs (dolen Saesneg)
 • Fynychu ddiwrnodau agored neu ymchwilio gwefan yr ysgol, coleg neu brifysgol
 • Edrych ar gynnwys y cwrs. Beth fyddwch yn ei ddysgu a sut?
 • Ofyn i diwtoriaid ac athrawon. Gofyn i fyfyrwyr eraill
 • Feddwl am unrhyw anghenion dysgu ychwanegol sydd ganddoch chi. Siaradwch gyda gwasanaethau myfyrwyr i wybod am y gefnogaeth y gallent eu cynnig
 • Wneud restr fer
Gofynion mynediad

Bydd rhai swyddi yn gofyn am bynciau a chymwysterau penodol felly bydd angen i chi fod yn ymwybodol o beth fydd angen ei astudio os oes syniad gyrfa gennych mewn golwg. Edrychwch ar Gwybodaeth am Swyddi i weld pa bynciau, cymwysterau neu raddau sydd eu hangen arnoch chi.

Meddwl am syniadau gyrfa

A oes gennych syniad gyrfa mewn golwg? Edrychwch mewn i'r pynciau a'r graddau sydd ei angen ar Gwybodaeth am Swyddi. Cymerwch gip ar taflenni diwydiant i ddarganfod mwy am y gwahanol ddiwydiannau yng Nghymru.

Ansicr o'r syniadau gyrfa? Rhowch gynnig ar ein Cwis Paru Gyrfa. Bydd y cwis yn paru eich sgiliau a'ch diddordebau i wahanol swyddi ac yn eich helpu i archwilio ble y gall pynciau arwain.

Cyllido eich cwrs

Unwaith i chi adael yr ysgol nid yw dysgu bob tro.

Edrychwch ar Cyllido eich astudiaethau i weld pa gyllid a chefnogaeth sydd ar gael.

Diweddarwch eich hun gyda'r benthyciadau a'r grantiau sydd ar gael ar Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Gwneud rhestr o’r manteision a’r anfanteision

Y ffordd hawsaf o ddod i benderfyniad yw ysgrifennu rhestr o fanteision ac anfanteision pob opsiwn. Meddyliwch am:

 • Bethau positif pob opsiwn
 • Pethau negyddol pob opsiwn
 • At beth y gallai pob opsiwn arwain

Ystyriwch eich rhestr a meddwl pa mor bwysig yw pob pwynt i chi. Erbyn y diwedd bydd gennych chi well syniad o beth sy’n bwysig i chi a pha opsiwn yw’r gorau.

Darllen mwy am sut i wneud penderfyniadau gyrfa da.

Trafod

Siarad â theulu, ffrindiau, tiwtoriaid ac athrawon am eich dewisiadau. Gall trafod eich helpu chi benderfynu. Byddent yn gallu rhoi safbwynt gwahanol i chi a chynnig syniadau efallai nad ydych wedi meddwl amdanynt.

Cysylltwch hefo Gyrfa Cymru i drafod eich syniadau gyda chynghorydd gyrfa.


Archwilio syniadau gyrfa


Dod o hyd i gwrs


Gwybod mwy

Dewis cwrs yn 18 oed

Cael yr help i benderfynu pa gwrs sy'n iawn i chi. Ystyriwch y manteision a'r anfanteision, y cyllid, gofynion mynediad a mwy.

Cael gwybodaeth am gymwysterau

Deallwch lefelau cymhwyster a pham maen nhw'n bwysig. Dysgwch am gymwysterau, gan gynnwys NVQ, TGAU, BTEC, Safon Uwch, graddau a HND.