Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynllun Gweithredol

Gyrfa Cymru, Cynllun Gweithredol 2023-24

Crynodeb Gweithredol

Mae 2023-24 yn nodi trydedd flwyddyn Dyfodol Disglair, strategaeth pum mlynedd Gyrfa Cymru ar gyfer darparu gwasanaeth gyrfaoedd o'r radd flaenaf i bobl Cymru.

Yn y Cynllun Gweithredol hwn ar gyfer 2023-24, mae Gyrfa Cymru wedi parhau gyda'r gwaith o ailgydbwyso sianeli darparu o bell ac wyneb yn wyneb. Er mwyn diwallu anghenion cwsmeriaid, mae’r cynnig yn ceisio asio’r dulliau cyflwyno wyneb yn wyneb mwy traddodiadol â’r datblygiadau sydd wedi digwydd yn ddiweddar, a’r datblygiadau mawr ymlaen yn y defnydd o dechnoleg ddigidol.

Bydd y cynnig cyfunol hwn o gymorth ar adeg dyngedfennol yn adferiad economaidd y genedl yn gweld Gyrfa Cymru yn arwain dinasyddion Cymru i wneud penderfyniadau gwybodus am eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol, gan gefnogi pobl i gael gwaith, dechrau mewn hunangyflogaeth, a derbyn addysg a hyfforddiant, a helpu i greu Cymru gryfach, werddach a thecach.

Ar gyfer pobl ifanc, bydd Dyfodol Disglair yn parhau i gynnig gwasanaeth personol, gan dargedu cymorth at y rheini sydd fwyaf tebygol o wynebu rhwystrau rhag symud o addysg orfodol i gyfnod pontio cadarnhaol a pharhaus. Bydd Dyfodol Disglair yn helpu pobl ifanc a’r rhai sy'n eu cefnogi ac yn gofalu amdanynt i fod yn fwy ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn economi Cymru yn y dyfodol.

Bydd y weledigaeth hefyd yn parhau i ddarparu cymorth i ddisgyblion cynradd hyd at y sector addysg ôl-orfodol, gan helpu i sicrhau bod pobl ifanc yn dechrau meddwl am yrfaoedd o oedran cynharach ac yn cael eu cefnogi y tu hwnt i'w cyfnod mewn addysg orfodol.

Bydd ymgysylltu â chyflogwyr, sy'n chwarae rhan mor sylfaenol wrth helpu pobl ifanc i ddeall yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael yn y farchnad lafur, yn cael ei gynyddu a'i wella yn 2023-24.

Bydd parhau i weithio gydag ysgolion i wella ansawdd eu Haddysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn sicrhau bod y partneriaethau llwyddiannus a hirsefydledig hynny yn gweithio’n effeithiol er budd pobl ifanc Cymru ac yn helpu i ddatblygu’r dalent hollbwysig sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y genedl.

Bydd Dyfodol Disglair yn parhau i sicrhau llif di-dor i Cymru’n Gweithio, gan gynnig gwasanaeth sy’n cefnogi oedolion i gyflawni eu potensial a goresgyn rhwystrau trwy anogaeth a chyfarwyddyd gyrfaoedd a darparu gwasanaeth gyrfaoedd clir i Gymru o’r ysgol gynradd hyd at oedolaeth.

Mae’r pedwar nod strategol lefel uchel a’r canlyniadau strategol cysylltiedig ar gyfer Dyfodol Disglair wedi’u mynegi’n glir yn y Cynllun Gweithredol hwn, ynghyd â’r dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer 2023-24.

Mae Gyrfa Cymru yn edrych ymlaen at gyflawni’r canlyniadau hyn i bobl Cymru.

Nikki Lawrence, Prif Swyddog Gweithredol, Gyrfa Cymru


Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Mae'r hyn a gynigir gan Gyrfa Cymru i bobl ifanc mewn addysg yn 2023-24 yn parhau i fod yn wasanaeth personol a ddarperir ar y cyd gydag ysgolion, colegau, darparwyr Addysg Heblaw yn yr Ysgol, a phartneriaid a dylanwadwyr eraill, gan gynnwys rhieni.

Mae'n cynnwys yr holl randdeiliaid allweddol, gan sicrhau bod ein gwaith yn integredig, yn ataliol, ac yn canolbwyntio ar gydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a thymor hir cwsmeriaid.

Mae'r gwasanaeth yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Ehangu gorwelion
 • Codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o'r sgiliau sydd eu hangen yn y farchnad lafur fodern
 • Datblygu'r sgiliau allweddol ar gyfer cynllunio gyrfa, yn y tymor byr a'r tymor hir
 • Cymorth ar adegau pontio allweddol i bobl ifanc sydd ei angen

Bydd gwaith yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cael ei dargedu, gyda chwsmeriaid yn cael eu dyrannu i un o bedair lefel o gymorth, gan sicrhau bod ein hadnoddau'n cael eu defnyddio yn unol ag anghenion cwsmeriaid.

 • Lefel Un – cefnogaeth gyffredinol i'r bobl ifanc hynny a fydd yn cefnogi eu hunain trwy ein platfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol ac yn mynychu sesiynau grŵp
 • Lefel Dau – cymorth un-i-un i’r bobl ifanc hynny y nodwyd bod angen cyfarwyddyd ac anogaeth gyrfaoedd arnynt ac a nodwyd drwy’r arolwg Gwirio Gyrfa
 • Lefel Tri – cymorth wedi'i dargedu ar gyfer y bobl ifanc hynny y gall eu nodweddion arwain at iddynt gael eu tangynrychioli mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl addysg statudol
 • Lefel Pedwar – pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Bydd cymorth mewn addysg yn parhau mewn lleoliadau ôl-16 gyda chymorth yn canolbwyntio'n bennaf ar y dysgwyr hynny y nodwyd eu bod mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs dysgu ôl-16, a'r rhai sy'n atgyfeirio eu hunain.

Ar gyfer y bobl ifanc hynny sy'n penderfynu gadael addysg yn 16 oed a mynd i swydd neu hyfforddiant, bydd cymorth ar gael drwy wasanaeth Cymru'n Gweithio.

Show more

Gwasanaethau i Randdeiliaid

Mae Dyfodol Disglair wedi gweld cymorth Gyrfa Cymru yn cael ei ymestyn i ysgolion cynradd am y tro cyntaf.

Mae’r cymorth hwn yn parhau yn 2023-24 gyda’r rhaglen rithwir lwyddiannus a gafodd dderbyniad da, Darganfod Gyrfa, yn cael ei chynnig unwaith eto i bob ysgol gynradd yng Nghymru, ynghyd â chyfres o fideos i ategu'r adnodd ‘Dinas Gyrfaoedd’.

Mewn ysgolion uwchradd, bydd cynghorwyr cyswllt busnes Gyrfa Cymru yn hwyluso ystod eang o brofiadau yn y gweithle i gefnogi pobl ifanc i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol, gan ategu gwaith cynghorwyr gyrfa fel rhan o gynnig tîm integredig.

Yn 2023-24, bydd ysgolion yn cael cynnig ymgysylltu â hyd at bum cyflogwr (cynnydd o bedwar yn 2022-23), yn ogystal ag ehangu’r Prosiect Cyn-ddisgyblion a’r Cynllun Partner Gwerthfawr oherwydd llwyddiant y rhaglenni hyn.

Bydd y flwyddyn i ddod hefyd yn gweld cyflwyno elfennau allweddol o raglen Syniadau Mawr Cymru, gan gynnwys hyrwyddo entrepreneuriaeth mewn ysgolion cynradd a hwyluso gweithdai mewn ysgolion uwchradd gan fodelau rôl entrepreneuraidd.

Er mwyn cefnogi darpariaeth rhaglenni effeithiol mewn Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith gan ysgolion, bydd cydlynwyr cwricwlwm Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn darparu dysgu proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r maes hwn ar gyfer athrawon/darlithwyr perthnasol mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach trwy sesiynau hyfforddi ac ymgynghoriaeth.

Byddant yn datblygu adnoddau Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith canolog a phwrpasol, ac yn cefnogi sefydliadau i ennill gwobr newydd Gyrfa Cymru.

Mae gwaith cydlynwyr cwricwlwm Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn canolbwyntio ar wella rhaglenni gyrfaoedd yn y tymor hwy ac felly mae'n cefnogi dull ataliol trwy geisio sicrhau bod pobl ifanc wedi'u paratoi'n well i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol trwy addysg gyrfaoedd o ansawdd uchel.

Bydd 2023-24 yn gweld cydlynwyr cwricwlwm Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn edrych ar ddatblygu cynllun peilot ‘Hyrwyddwyr Gyrfa’ a fydd yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr â dylunio a datblygu rhaglenni Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith mewn ysgolion yn ogystal ag elfen o’r rhaglen Syniadau Mawr a fydd yn cynnwys adnoddau entrepreneuriaeth a dysgu proffesiynol i athrawon.

Show more

Digidol a Chyfathrebu

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n ymateb i anghenion defnyddwyr.

Bydd gwefan Gyrfa Cymru yn parhau i gael ei datblygu a bydd cynhyrchion yn cael eu gwella gyda chyfres o ddatblygiadau cyffrous, gan gynnwys ehangu'r gronfa ddata Chwilio am Gwrs, gwella'r system Canfod Cymorth, datblygu'r Cwis Buzz i ychwanegu cyfleuster mewngofnodi, a datblygu ymhellach yr adnodd Swyddi Dyfodol Cymru.

Bydd datblygiad Cam 2 y Cwis Paru Gyrfa yn cynnwys cadw teitlau swyddi penodol i broffil, ychwanegu mathau o bersonoliaeth at ganlyniadau, a datblygu fersiwn ADY.

Bydd 2023-24 yn parhau i weld ystod o weithgareddau marchnata a chyfathrebu effeithiol ar gyfer gwasanaethau i bobl ifanc, a fydd ar gamau pontio allweddol yn ystod y flwyddyn ac wedi'u hanelu at bobl ifanc, rhieni, athrawon, cyflogwyr a phartneriaid.

Bydd ymgyrchoedd Cymru’n Gweithio yn cefnogi’r rhai 16 oed ac yn hŷn i lwyddo yn y farchnad lafur drwy’r amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau sydd ar gael. Bydd ymgyrchoedd corfforaethol (y rhai sy’n rhedeg ar draws yr holl grwpiau cwsmeriaid) yn cynnwys themâu allweddol fel gwybodaeth am y farchnad lafur a sgiliau iaith Gymraeg ac ati.

Show more

Cymru'n Gweithio

Mae gwasanaeth Cymru’n Gweithio yn rhan annatod o gynnig Gyrfa Cymru.

Mae'n destun cytundeb ar wahân gyda Llywodraeth Cymru ac felly nid yw wedi'i gynnwys yn y Cynllun Gweithredol hwn.

Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod y cymorth a gynigir i bobl ifanc ac oedolion di-waith i bontio’n llwyddiannus a chadarnhaol i gyfleoedd addas yn golygu bod Gyrfa Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaeth gyrfaoedd di-dor, pob oed i bobl Cymru, o’r ysgol gynradd i oedolaeth.

Show more

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Bydd Dyfodol Disglair yn cael ei weithredu yn unol â phum egwyddor gweithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015:

 • Rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar ein cwsmeriaid i gynllunio eu gyrfaoedd yn y tymor hir
 • Datblygu'r sgiliau sy'n hanfodol i wneud dewisiadau gyrfa effeithiol, gan helpu i atal cwsmeriaid rhag rhoi'r gorau i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
 • Cynyddu integreiddio â rhanddeiliaid allweddol i wella canlyniadau cyflogaeth i bobl Cymru
 • Annog cydweithio ar draws y sector i rannu arferion da, profiad ac arbenigedd
 • Hyrwyddo cyfranogiad gweithwyr Gyrfa Cymru, cwsmeriaid, rhieni/gofalwyr, dylanwadwyr a rhanddeiliaid wrth gynllunio, datblygu a gwerthuso gwasanaethau

 Mae Dyfodol Disglair yn cefnogi pob un o’r saith nod llesiant:

 • Cefnogi gwell mynediad i’r farchnad lafur ar gyfer Cymru fwy llewyrchus
 • Helpu i greu Cymru fwy cyfartal lle caiff pobl eu hysbrydoli i fod y gorau y gallant fod
 • Cyfrannu at y buddion iechyd a llesiant a ddaw gyda gwell mynediad at gyfleoedd mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant
 • Meithrin gwytnwch yn ein cwsmeriaid i oresgyn unrhyw rwystrau y maent yn eu hwynebu
 • Gweithio gyda modelau rôl i ddangos sut y gall yr economi helpu i ysgogi Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
 • Hyrwyddo gwerth sgiliau'r Gymraeg yn y farchnad lafur
 • Gweithio yng nghanol cymunedau a chyfrannu at gymunedau mwy cydlynol

Er mwyn dangos tystiolaeth o'r ymrwymiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae Gyrfa Cymru wedi nodi’r dangosyddion cenedlaethol sy’n arbennig o berthnasol i waith y cwmni.

Maent yn cyrraedd pob un o’r saith nod i adeiladu sylfaen dystiolaeth i ddangos a chefnogi’r gwaith o fonitro’r rôl y gall Gyrfa Cymru ei chwarae yn llwyddiant y Ddeddf.

Show more

Y Gymraeg

Mae darparu gwasanaeth gwirioneddol ddwyieithog i bobl Cymru wedi’i ymgorffori yn Nod 1 Dyfodol Disglair. Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i gyflwyno ac adrodd yn flynyddol ar y safonau Cymraeg sydd ganddi.

Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i gyfrannu ac ymateb i nod Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ar draws ei swyddogaethau, gan bwysleisio gwerth sgiliau Cymraeg yn ei gwaith gydag unigolion a thrwy sesiynau grŵp, digwyddiadau ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i gyflogwyr, ac ymgyrchoedd marchnata.

Yn fewnol, mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio i’r cwmni, cynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd, creu amodau ffafriol i’r iaith ffynnu ymhlith y gweithlu, a gwneud defnydd cynyddol effeithiol o ddata i lywio cynnydd ein hymrwymiad i Gymraeg 2050.

Show more

Y Nodau Strategol

Mae’r pedwar nod strategol lefel uchel a’r canlyniadau strategol cysylltiedig ar gyfer Dyfodol Disglair wedi’u mynegi’n glir yn y Cynllun Gweithredol hwn, ynghyd â’r dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer 2023-24.

Nod 1

Darparu gwasanaeth cyfarwyddyd ac anogaeth gyrfa ddwyieithog, gynhwysol a diduedd i bobl Cymru.

Canlyniad Strategol 1

Cefnogi pobl ifanc ac oedolion i bontio’n gadarnhaol i addysg, gwaith neu hyfforddiant, gan gynnwys prentisiaethau, a deall y sgiliau sy’n ofynnol i lwyddo yn y farchnad lafur a chyfrannu at economi Cymru yn y dyfodol.

Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 8 a 9)

Bydd pobl ifanc ym Mlwyddyn 8 a 9 yn dechrau ar eu taith gyrfa pan fyddant yn dewis eu pynciau dewis. Bydd sesiynau grŵp yn cael eu cynnig i bob ysgol brif ffrwd ac arbennig a gellir cyflwyno'r rhain wyneb yn wyneb neu’n ddigidol neu eu rhannu trwy lwyfannau ysgolion. Bydd pob ysgol yn cael cynnig un sesiwn ar gyfer y grŵp blwyddyn cyfan.

Mae’r pynciau’n cynnwys y canlynol:

 • Gwneud penderfyniadau
 • Herio stereoteipio ar sail rhywedd
 • Ffenestri o gyfle
 • Sgiliau dwyieithog yn y gweithle – gan dynnu sylw at fanteision sgiliau Cymraeg i'r gweithle

Bydd cyfweliadau cyfarwyddyd ac anogaeth byr yn cael eu cynnig i bobl ifanc sy'n hunanatgyfeirio.

Cyfnod Allweddol 4

Bydd 4 lefel o gefnogaeth i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4. Ym Mlwyddyn 11, y dadansoddiad fydd fel a ganlyn:

 • Cymorth cyffredinol
 • Cymorth gwirio gyrfa
 • Cymorth wedi'i dargedu (gweler Canlyniad Strategol 2)
 • Cymorth ADY (gweler Canlyniad Strategol 2)

Bydd pobl ifanc yn cael gwybod am eu holl opsiynau ôl-16; byddant yn cael eu cyflwyno i fyd gwaith sy'n esblygu'n barhaus yn ogystal â'r sgiliau y mae galw amdanynt, gan gynnwys sgiliau dwyieithog.

Ym Mlwyddyn 10 ac 11, y nod yw cefnogi pobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus ac effeithiol trwy gynnig y canlynol:

 • Sesiynau grŵp ym Mlwyddyn 10, gan ganolbwyntio ar wybodaeth am y farchnad lafur fel rhagflaenydd i’r sesiynau arolwg gwiriad gyrfa (ni fydd cwblhau pob gwiriad gyrfa yn cael ei hwyluso mewn sesiwn gwaith grŵp wyneb yn wyneb)
 • Sesiynau grŵp ym Mlwyddyn 11, gan ganolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o opsiynau ôl-16 a gwneud penderfyniadau

Cymorth Gwirio Gyrfa

Bydd cyfweliadau cyfarwyddyd ac anogaeth ym Mlwyddyn 11 yn cael eu cynnig i bobl ifanc y canfyddir drwy wiriad gyrfa fod angen cymorth un-i-un arnynt.

Gallai’r rhain gynnwys pobl ifanc sy'n cael eu nodi fel y canlynol:

 • Heb ffocws
 • Yn chwilio am brentisiaeth
 • Yn dalentog ond yn tangyflawni
 • Newydd-ddyfodiaid i'r farchnad lafur
 • Â diffyg hyder neu gymhelliant i wneud i bethau ddigwydd
 • Afrealistig 

Cymorth Cyffredinol

Bydd tua 28%1 o garfan Blwyddyn 11 yn cael cynnig y cynnig cyffredinol o waith grŵp, presenoldeb mewn digwyddiadau ymgysylltu â chyflogwyr, a gwybodaeth trwy fformatau digidol.

Bydd eu cynghorydd gyrfa yn cysylltu â phob person ifanc Blwyddyn 11 fel rhan o'r model llwytho achosion.

Cymorth Pontio i Bobl Ifanc sy'n Ceisio Dysgu Seiliedig ar Waith

Cynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb wedi’u targedu yn ystod tymor y Pasg ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio cael gwaith neu hyfforddiant ar ôl Blwyddyn 11, gan arwain at gwblhau Adroddiadau Asesu ac Atgyfeirio ar gyfer rhaglen Twf Swyddi Cymru + neu gymorth i ddod o hyd i waith.

Bydd cynghorwyr gyrfa yn atgyfeirio pobl ifanc sy'n bwriadu pontio i addysg bellach ond y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt i barhau i ymgysylltu â’r elfen ‘paratoi’ yn llinyn ymgysylltu rhaglen Twf Swyddi Cymru +. Mae hyn yn disodli’r rhaglen Haf Hwylus ac mae bellach yn agored i bobl ifanc ym Mlwyddyn 12–13 a’r rhai mewn addysg bellach sydd angen cymorth i gynnal ymgysylltiad dros gyfnod yr haf.

Bydd pobl ifanc sy’n chwilio am gyfleoedd cyflogaeth neu hunangyflogaeth yn syth ar ôl gadael Blwyddyn 11 yn cael eu cefnogi gan gynghorwyr Cymru’n Gweithio. Bydd atgyfeiriadau at gynghorwyr Cymru'n Gweithio yn cael eu gwneud yn ystod tymor yr haf.

Addysg Ôl-16 – Pobl Ifanc ym Mlwyddyn 12 a 13

 • Bydd cynghorwyr gyrfa yn parhau i gefnogi pobl ifanc ym Mlwyddyn 12 a Blwyddyn 13
 • Un sesiwn grŵp fesul bob chweched dosbarth
 • Cyfweliadau cyfarwyddyd ac anogaeth i’r rhai sy’n gofyn am gymorth naill ai drwy hunanatgyfeirio neu atgyfeirio gan yr ysgol a’r bobl ifanc hynny a nodir fel Haen 4
 • Mae'r elfen ‘paratoi’ o'r llinyn ymgysylltu o raglen Twf Swyddi Cymru + bellach yn agored i bobl ifanc ym Mlwyddyn 12–13 (mae hyn yn disodli’r rhaglen Haf Hwylus). Bydd cynghorwyr yn cyfeirio pobl ifanc sy'n bwriadu trosglwyddo i addysg bellach ond y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt i gynnal ymgysylltiad.

Addysg Ôl-16 – Pobl Ifanc mewn Addysg Bellach

Y cynnig o fodel cymorth cyfunol i fyfyrwyr mewn colegau addysg bellach. Bydd hyn yn cynnwys y canlynol:

 • Camau dilynol i bobl ifanc a nodwyd fel Haen 4 gan gynghorydd
 • Camau dilynol i bobl ifanc ag ADY sy'n pontio i gyrsiau prif ffrwd mewn colegau addysg bellach
 • Mynychu digwyddiadau coleg sy'n ymwneud â thair ymgyrch – Wythnos y Glas, Aros – Paid rhoi’r gorau iddi a Symud Ymlaen, Symud i Fyny
 • Mae'r elfen ‘paratoi’ o'r llinyn ymgysylltu o raglen Twf Swyddi Cymru + bellach yn agored i bobl ifanc mewn addysg bellach (mae hyn yn disodli’r rhaglen Haf Hwylus). Bydd cynghorwyr yn atgyfeirio pobl ifanc sy'n bwriadu trosglwyddo i addysg bellach ond y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt i gynnal ymgysylltiad.
 • Fel rhan o’r cytundeb partneriaeth â cholegau, bydd cynnig sydd wedi ei deilwra ar gyfer pob campws yn cael ei drafod a fydd yn annog cydweithio â’r gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr ac yn ategu’r cynnig digidol.

Digidol a Chyfathrebu

Bydd cynllun peilot yn cael ei gynnal sy'n ceisio ehangu cymorth cyflogadwyedd digidol pwynt cyswllt cyntaf Cyswllt drwy sesiynau grŵp digidol.

Bydd fideos newydd ynghylch gwybodaeth am y farchnad lafur ar gyfer y wefan yn cael eu cynllunio i gwmpasu byd gwaith y presennol a'r dyfodol, sut mae technoleg yn effeithio ar y byd gwaith, a'r sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau gydag adnoddau ategol i'w defnyddio mewn sesiynau grŵp mewn ysgolion.

Caiff amrywiaeth o weithgareddau marchnata a chyfathrebu effeithiol eu cynllunio a'u cyflwyno ar gyfer gwasanaethau i bobl ifanc ar gyfnodau pontio allweddol yn ystod y flwyddyn, wedi'u hanelu at bobl ifanc, rhieni, athrawon, cyflogwyr a phartneriaid. Bydd ymgyrchoedd Cymru’n Gweithio yn cefnogi’r rhai 16 oed ac yn hŷn i lwyddo yn y farchnad lafur drwy’r amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau sydd ar gael. Bydd ymgyrchoedd corfforaethol (y rhai sy’n rhedeg ar draws yr holl grwpiau cwsmeriaid) yn cynnwys themâu allweddol fel gwybodaeth am y farchnad lafur a sgiliau iaith Gymraeg ac ati.

Creu Cam 2 ar gyfer yr adran Sôn am Swyddi i gwsmeriaid ADY (20 fideo)

Gwella cynhyrchion ar y wefan sy'n helpu i lywio penderfyniadau cwsmeriaid ac ymwybyddiaeth o gyfleoedd:

 • Ehangu cronfa ddata Chwilio am Gwrs i gynnwys cyrsiau amser llawn mewn addysg bellach a thagio holl gyrsiau'r Cyfrif Dysgu Personol yn y porth
 • Gwella'r adran Canfod Cymorth i gynnwys system weinyddol, pwynt mynediad i weithwyr proffesiynol ei chwilio, cynnwys darpariaeth canfod cymorth lleol a chan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, a chyfleuster mewngofnodi i gwsmeriaid
 • Datblygu Cam 2 y Cwis Paru Gyrfa, gan ychwanegu nodweddion newydd, e.e. cadw teitlau swyddi penodol i broffil ac ychwanegu mathau o bersonoliaeth at y canlyniadau, yn ogystal â datblygu fersiwn ADY o'r cwis
 • Datblygu'r Cwis Buzz i ychwanegu cyfleuster mewngofnodi fel y gellir cadw a golygu canlyniadau o fewn proffil cwsmeriaid yn ogystal ag ymgorffori meysydd pwnc / teitlau swyddi a diwydiannau i bob personoliaeth
 • Datblygu cyfnodau pellach o Swyddi Dyfodol Cymru i ddarparu gwybodaeth am y farchnad lafur ranbarthol yn unol â blaenoriaethau’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol fel y’u nodir yn ei chynlluniau cyflogadwyedd a sgiliau yn ogystal ag ychwanegu sectorau pellach sy’n bwysig yn economaidd i Gymru
 • Datblygu pecyn cymwysiadau ar gyfer Chwilio am Swydd. Bydd cyfleoedd byw ar gael i gwsmeriaid o wasanaeth Dod o Hyd i Swydd yr Adran Gwaith a Phensiynau a swyddi gwag sy'n cael eu cadw ar Atlas.

Gwerthuso

Mae sesiynau grŵp ‘Sgiliau dwyieithog yn y gweithle’ wedi’u cyflwyno yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23. Mae hyn yn pontio'r flwyddyn busnes 2022-23 a 2023-24. Bydd y rhain yn cael eu gwerthuso ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2022-23 ac yn cael eu cynnig i bob ysgol fel rhan o’r cynnig ehangach.

Bydd yr ymarfer tracio hydredol yn parhau yn 2023-24, gan ddilyn grŵp dethol o 400 o bobl ifanc o’r pedair lefel o gefnogaeth trwy eu taith cynllunio gyrfa dros gyfnod Dyfodol Disglair i ddeall effaith gwaith Gyrfa Cymru ar ganlyniadau gyrfa pobl ifanc yn well.

Bydd pobl ifanc ym Mlwyddyn 11 yn parhau i gael eu harolygu ar ôl eu cyfarfod arweiniol cyntaf i geisio eu barn ar ansawdd eu cyfweliad a'r effaith y teimlent ei fod wedi'i chael ar eu sgiliau rheoli gyrfa.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae 95% o'r disgyblion sy'n derbyn gwasanaeth cyfarwyddyd ac anogaeth yn mynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant ar ôl gadael yr ysgol.

1Yn ystod blwyddyn academaidd 2022-23, gwelwyd cynnydd yn nifer y disgyblion cymorth cyffredinol a oedd yn hunanatgyfeirio ar gyfer cyfweliad cyfarwyddyd gyrfa.

Canlyniad Strategol 2

Galluogi cwsmeriaid sydd wedi elwa ar lefelau uwch o gymorth i bontio'n gadarnhaol i ddarpariaeth briodol.

Cymorth Grŵp wedi'i Dargedu

Bydd cymorth grŵp wedi'i dargedu yn rhoi amser ychwanegol gyda chynghorydd gyrfa i bobl ifanc a allai fod wedi'u tangynrychioli mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.

Bydd cymorth wedi’i dargedu yn cael ei gynnig yn seiliedig ar nodweddion unigol:

 • Cymwys i gael prydau ysgol am ddim
 • Plant sy'n derbyn gofal
 • Addysg Heblaw yn yr Ysgol (Unedau Cyfeirio Disgyblion a'r cwricwlwm amgen)
 • Mewn perygl o ddod yn unigolion nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)
 • Gofalwyr ifanc
 • Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
 • Pobl ifanc â phresenoldeb gwael
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Amcangyfrifir y bydd y grwpiau uchod yn cynrychioli tua 30% o'r garfan. Bydd cynghorwyr gyrfa yn cwblhau asesiad o angen ar gyfer pob person ifanc a fydd yn nodi lefel y cymorth sydd ei hangen. Amcangyfrifir y bydd angen lefel uchel o gymorth ar 25% o'r garfan. Bydd y bobl ifanc hynny a nodwyd bod angen cymorth lefel uchel arnynt yn cael cynnig tair sesiwn ychwanegol o gymorth un-i-un gan eu cynghorydd.

Bydd Gyrfa Cymru yn mesur y pellter a deithiwyd gan y bobl ifanc hyn drwy gwblhau’r adnodd asesu a thrwy ofyn i’r person ifanc fyfyrio ar ei anghenion ar gyfer cyfarwyddyd. Bydd hyn yn cael ei hwyluso deirgwaith yn ystod y flwyddyn (ar ddechrau'r flwyddyn, ar ddiwedd y flwyddyn, ac ar ddechrau'r cyfnod addysg, cyflogaeth a hyfforddiant ôl-16).

Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Dengys dadansoddiad o ddata hynt disgyblion bod pobl ifanc sy’n defnyddio darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol yn fwy tebygol o ddod yn unigolion nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) (Haen 2 a 3). Bydd cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu i bobl ifanc sy'n derbyn Addysg Heblaw yn yr Ysgol, gan gynnwys ymyrryd yn gynharach ym Mlwyddyn 10 a chymorth pontio yn ystod Blwyddyn 11.

Yn Cael Addysg Ddewisol yn y Cartref

Bydd cymorth cyfarwyddyd ac anogaeth yn cael ei gynnig i bob person ifanc hysbys sydd yn derbyn addysg yn y cartref:

 • Bydd 70% o'r rhai y gwyddom amdanynt yn cael cynnig dau gyfweliad cyfarwyddyd ac anogaeth
 • Cytuno ar gytundeb lefel gwasanaeth gyda phob awdurdod lleol

Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Bydd y model ADY yn darparu cymorth i bobl ifanc sydd wedi symud i’r cymorth a ddarperir gan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yn ogystal â’r rhai sy’n parhau o dan yr hen system anghenion addysgol arbennig (AAA).

Bydd cwsmeriaid ADY yn parhau i dderbyn y canlynol:

 • Cymorth cyfarwyddyd ac anogaeth diduedd
 • Presenoldeb mewn adolygiadau pontio ar gyfer pobl ifanc â Chynlluniau Datblygu Unigol, gan roi blaenoriaeth i bobl ifanc sy’n ymuno â’r farchnad lafur
 • Cyflwyno sesiynau grŵp
 • Presenoldeb mewn digwyddiadau rhieni
 • Cymorth i awdurdodau lleol i roi cymorth pontio ar waith

Cyfnod Allweddol 3

Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn derbyn cefnogaeth drwy:

 • Fynychu adolygiad pontio Blwyddyn 9
 • Cyfweliad cyfarwyddyd ar gyfer 90% o bobl ifanc ADY

Cyfnod Allweddol 4

Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol 4 yn derbyn cefnogaeth drwy:

 • Fynychu 50% o adolygiadau pontio (rhoi blaenoriaeth i ymadawyr)
 • Fynychu 80% o adolygiadau pontio
 • Cyfweliadau gyda 60% o Flwyddyn 10
 • Cyfweliadau gyda 90% o Flwyddyn 11
 • Un sesiwn grŵp mewn ysgolion arbennig

Cyfnod Allweddol 5

Bydd disgyblion Cyfnod Allweddol 5 yn derbyn cefnogaeth drwy:

 • Fynychu 90% o adolygiadau Blwyddyn 12
 • Fynychu 75% o adolygiadau Blwyddyn 13
 • Dau gyfweliad yn cael eu cynnig i bawb cyn diwedd amser yn yr ysgol
 • Dwy sesiwn grŵp gwaith mewn ysgolion arbennig

Addysg Bellach (AU)

Bydd myfyrwyr mewn addysg bellach yn derbyn cefnogaeth drwy:

 • Gysylltu â phob myfyriwr yn ystod y flwyddyn gyntaf i wirio cynnydd
 • Cyfweliadau gyda 90% o fyfyrwyr ym mlwyddyn olaf darpariaeth arwahanol
 • Cymorth pontio'n cael ei ddarparu i’r rhai sy’n ymuno â’r farchnad lafur – gan sicrhau cyfnod trosglwyddo cynnes i gynghorwyr Cymru’n Gweithio

Pobl ifanc 16-17 yn y farchnad lafur (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

Gyrfa Cymru / Cymru'n Gweithio sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth i gwsmeriaid Haen 3 (pobl ifanc ddi-waith 16 ac 17 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ond wrthi'n ceisio cael addysg, cyflogaeth a hyfforddiant). Cynigir cymorth hefyd i’r cwsmeriaid Haen 1 hynny (pobl ifanc y mae eu lleoliad wedi dod yn anhysbys) a’r cwsmeriaid Haen 2 hynny (pobl 16 ac 17 oed ddi-waith nad ydynt ar gael neu’n methu â chael mynediad i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant) a atgyfeiriwyd atom gan y Gwasanaeth Ieuenctid neu asiantaeth eraill a enwebir gan gydlynydd ymgysylltu a datblygu'r awdurdod lleol.

Mae’r cynnig i bobl ifanc yn y farchnad lafur wedi’i anelu at eu cefnogi i wneud penderfyniadau gwybodus ac effeithiol er mwyn dod o hyd i ddysgu, hyfforddiant neu gyflogaeth briodol a bydd yn cynnwys ystod o opsiynau cymorth cyflogadwyedd, gan gynnwys:

 • Bwletinau swyddi gwag
 • Cymorth gyda chwilio am swydd a cheisiadau
 • Eiriolaeth a chyswllt â phartneriaid perthnasol i sicrhau cyfnodau pontio llyfn
 • Atgyfeirio at ddarpariaeth briodol

Bydd hyfforddwyr cyflogadwyedd yn darparu cymorth chwilio am swydd, CV a chymorth arall i’r rhai 16 oed ac yn hŷn ar y pwynt cyswllt cyntaf naill ai’n ddigidol drwy ein gwasanaeth Cyswllt Gyrfa Cymru neu’n wyneb yn wyneb mewn canolfannau gyrfa a Chanolfannau Gwaith.

Cefnogi Pobl Ifanc mewn Sefydliadau ar yr Ystad Ddiogeledd

Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i weithio gyda'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ifanc sy'n cael eu rhoi mewn sefydliadau ar yr ystad ddiogeledd trwy wneud y canlynol:

 • Eu cefnogi tra byddant mewn sefydliadau diogel i gytuno ar gynllun ar gyfer eu rhyddhau ac i sicrhau dilyniant llwyddiannus
 • Cysylltu â’r person ifanc neu ei weithiwr cyfiawnder ieuenctid o fewn 10 diwrnod i’r hysbysiad rhyddhau
 • Cynnig cyfuniad o gymorth sy'n cynnwys sesiynau grŵp, cyfweliadau, cyfeirio, ac atgyfeirio at gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant priodol

Gwerthuso

Bydd canlyniad gwerthusiad manwl o’r cymorth grŵp wedi’i dargedu a gynhaliwyd yn 2022-23 ar gael a bydd yn ein galluogi i ddeall yn well pa mor effeithiol y cyflwynwyd y rhaglen ym Mlwyddyn 1 a’i heffaith ar y canlyniadau a gyflawnwyd gan y bobl ifanc a dderbyniodd y gwasanaeth. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio gwelliant parhaus y rhaglen.

Bydd yr ymarfer tracio hydredol yn parhau yn 2023-24, gan ddilyn grŵp dethol o 400 o bobl ifanc o’r pedair lefel o gefnogaeth trwy eu taith cynllunio gyrfa dros gyfnod Dyfodol Disglair i ddeall effaith gwaith Gyrfa Cymru ar ganlyniadau gyrfa pobl ifanc yn well

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae 85% o bobl ifanc sy'n cael cymorth wedi'i dargedu yn mynd ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl gadael yr ysgol.

Canlyniad Strategol 3

Codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a chyfleoedd eraill i wneud cynnydd.

Mae ymwybyddiaeth o gyfleoedd yn sgìl allweddol ar gyfer cynllunio gyrfa’n effeithiol ac mae'n nodwedd o gyfweliadau cyfarwyddyd ac anogaeth un-i-un, sesiynau grŵp, a digwyddiadau cyflogwyr

Mae llawer o'r datblygiadau digidol a chyfathrebu a amlinellir o dan Ganlyniad Strategol 1 wedi'u cynllunio i godi ymwybyddiaeth cwsmeriaid o addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a chyfleoedd dilyniant eraill

Gwerthuso

Fel rhan o'u harolwg ôl-gyfweliad, bydd pobl ifanc yn parhau i gael eu holi i ba raddau y maent yn teimlo bod eu cyfweliad wedi codi eu hymwybyddiaeth o addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a chyfleoedd dilyniant eraill.

Bydd ymwybyddiaeth o gyfleoedd a gwybodaeth am y farchnad lafur fel thema yn nodweddion allweddol o'r fframwaith monitro arsylwi diwygiedig ar gyfer gwaith cyflogeion gyda chwsmeriaid.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae 90% o bobl ifanc mewn addysg yn dweud eu bod yn fwy ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Canlyniad Strategol 4

Gwella mynediad at fanteision cymorth ar ffurf cyfarwyddyd gyrfaoedd ac anogaeth drwy gydweithredu ac ymgysylltu â phartneriaid a dylanwadwyr.

Cytundebau Partneriaeth

Bydd Cytundebau Partneriaeth yn parhau i gael eu trafod gyda'r holl ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig a cholegau addysg bellach yn ogystal ag Unedau Cyfeirio Disgyblion.

Gwaith gyda Rhieni/Gofalwyr

Bydd y strategaeth rhieni yn parhau i gael ei chyflawni er mwyn cyflawni ei phedwar nod:

 • Ymgysylltu â rhieni/gofalwyr yn gynharach ym mywyd academaidd eu plentyn
 • Ymgysylltu â rhieni/gofalwyr mewn grwpiau targed fel y nodir yn Dyfodol Disglair
 • Gwella ein cyrhaeddiad i bob rhiant/gofalwr, yn enwedig trwy ddulliau digidol
 • ynnwys rhieni/gofalwyr yn well wrth ddylanwadu a llywio datblygiad ein gwasanaethau

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy'r dulliau canlynol:

 • Presenoldeb mewn nosweithiau rhieni/gofalwyr mewn ysgolion
 • Presenoldeb mewn digwyddiadau pontio gyda rhieni/gofalwyr Blwyddyn 6
 • Cysylltu â rhieni/gofalwyr pobl ifanc yn y grwpiau targed i drafod camau dilynol
 • Gwahodd rhieni/gofalwyr i ffeiriau a digwyddiadau gyrfaoedd
 • Ymgysylltu â rhieni/gofalwyr drwy grwpiau cymunedol drwy ein timau Cymru’n Gweithio
 • Datblygu deunydd cyfathrebu y gellir ei rannu gyda llywodraethwyr ysgol
 • Parhau i ddatblygu ein hadran i rieni ar y wefan
 • Archwilio'r posibilrwydd o Gyrfa Cymru yn cynnal noson/digwyddiad rhanbarthol rhithwir i rieni

Gwerthuso

Cesglir adborth rhieni/gofalwyr yn dilyn digwyddiadau a rhyngweithiadau ac fe’i nodir ymhlith dangosyddion perfformiad y cwmni.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Cytundebau partneriaeth gyda 100% o sefydliadau partner sy'n galluogi gwell mynediad at fanteision cyfarwyddyd ac anogaeth gyrfaoedd.

Nod 2

Datblygu ein gwaith gyda chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant ac entrepreneuriaid i ddeall eu gofynion o ran sgiliau a’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion.

Canlyniad Strategol 5

Hysbysu ac ysgogi pobl ifanc ynglŷn â’r byd gwaith drwy ymgysylltu â chyflogwyr a modelau rôl.

Ysgolion Cynradd – Cyflwyniad i Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith

‘Darganfod Gyrfa’ - pecyn o adnoddau (fideos gan gyflogwyr a thasgau neu weithgareddau a osodir gan gyflogwyr) y gellir eu cyrchu ar unrhyw adeg, a lansiwyd wythnos gyntaf mis Chwefror (wedi'i ailfrandio o Wythnos Darganfod Gyrfa)

Parhau i archwilio ffyrdd o gefnogi dysgwyr ysgolion cynradd gyda chynnwys digidol sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd. Bydd hyn yn cynnwys ailbecynnu fideos cyflogwyr Wythnos Darganfod Gyrfa a chyfres o fideos i ategu ein hadnodd ‘Dinas Gyrfaoedd’

Ysgolion Uwchradd

‘Darganfod Gyrfa’ - pecyn o adnoddau (fideos gan gyflogwyr a thasgau neu weithgareddau a osodir gan gyflogwyr) y gellir eu cyrchu ar unrhyw adeg, a lansiwyd wythnos gyntaf mis Gorffennaf (wedi'i ail-frandio o Wythnos Darganfod Gyrfa).

Bydd pob ysgol yn cael cynnig hyd at bum gweithgaredd ymgysylltu â chyflogwyr ar draws Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4, gan gynnwys digwyddiadau cyflogwyr lluosog (gan gynnwys rhwydweithio cyflym, diwrnodau byd gwaith / carwsél) a digwyddiadau cyflogwr sengl (gan gynnwys cyflwyniadau, ymweliadau safle). Bydd yr arlwy yn cynnwys cyfuniad o ddulliau wyneb yn wyneb a digidol i ddarparu ar gyfer galw ysgolion.

Hwyluso ffeiriau gyrfaoedd ar raddfa fawr, gan gynnwys digwyddiadau rhanbarthol ‘Dewis Eich Dyfodol’ wedi'u hanelu at ddysgwyr o Flwyddyn 9 ymlaen, digwyddiadau rhanbarthol ‘Beth Nesaf?’ ar gyfer dysgwyr ag ADY, a digwyddiad Cymru gyfan ‘Cymraeg yn y Gweithle’ i hyrwyddo gwerth dwyieithrwydd yn y gweithle i ddysgwyr cyfrwng Cymraeg. Bydd y digwyddiadau hyn yn parhau i gael eu cyflwyno wyneb yn wyneb ar ôl dychwelyd yn llwyddiannus i’r fformat hwn yn 2022/23.

Ehangu’r Prosiect Cyn-ddisgyblion gyda’r nod o gynghorwyr cyswllt busnes yn cefnogi o leiaf un ysgol yr un, heb gynnwys y rhai sy’n ymwneud â phrosiect 2022/23, i ddatblygu cymuned o gyn-ddisgyblion ac i ddefnyddio cyn-ddisgyblion mewn digwyddiadau sy’n ymwneud â chyflogwyr.

Cymorth pellach i'r Fenter Partneriaid Gwerthfawr mewn ysgolion. Mae'r fenter hon yn ceisio ffurfioli cydberthnasau rhwng ysgolion a chyflogwyr allweddol lleol, trwy gymorth uniongyrchol gan gynghorwyr cyswllt busnes trwy gyfarfodydd bob tymor ac ati, fel y gall y partneriaethau ddod yn gynaliadwy. Anelu at gynyddu nifer y partneriaethau o 75 i 100 yn ystod 2023/24.

Gwaith hyrwyddo pellach ar y chwe ‘phecyn’ digidol yn seiliedig ar y Meysydd Dysgu a Phrofiad yn y Cwricwlwm i Gymru a ddatblygwyd yn ystod y pandemig, gydag adolygiad ffurfiol yn 2024-25.

Parhad o leoliadau profiad gwaith wedi'i deilwra fel rhan o gynllun gweithredu'r rhaglen Adnewyddu a Diwygio, gan ddarparu 250 o leoliadau yn ystod 2023/24.

Cyflawni elfennau allweddol o waith Syniadau Mawr Cymru, gan gynnwys hyrwyddo entrepreneuriaeth mewn ysgolion cynradd a hwyluso gweithdai mewn ysgolion uwchradd gan fodelau rôl entrepreneuraidd.

Ysgolion Arbennig / Unedau Cyfeirio Disgyblion

Cymorth pwrpasol i ymgysylltu â chyflogwyr i bob ysgol arbennig ac Uned Cyfeirio Disgyblion. Ar gyfartaledd, bydd y cynnig yn cynnwys dau ddigwyddiad i gyflogwyr fesul lleoliad, a fydd yn eu galluogi i ddiwallu anghenion dysgwyr yn well.

Cefnogaeth i Gyflogwyr

Seremoni gwobrwyo partneriaid gwerthfawr byw yn nhymor yr hydref.

Hyrwyddo’r tudalennau gwe gyda’r nod o helpu cyflogwyr i ddeall eu rôl bosibl wrth gefnogi dysgwyr mewn addysg yn unol â’r Cwricwlwm i Gymru a lansiwyd ym mis Ionawr 2023.

Bydd y Gyfnewidfa Addysg Busnes yn parhau i fod ar gael i ysgolion yn ystod 2023/24 fel opsiwn i gefnogi gwaith addysg busnes (er nad yw’n ofynnol i ddefnyddio'r Gyfnewidfa Addysg Busnes i ymgysylltu â’n gwasanaethau). Os ydynt yn defnyddio'r Gyfnewidfa Addysg Busnes, gofynnir i ysgolion sicrhau bod ceisiadau'n cael eu cydlynu yn unol â chynllunio'r cwricwlwm i reoli'r galw.

Digidol a Chyfathrebu

Datblygu camau pellach ar gyfer CrefftGyrfaoedd ac adnoddau realiti rhithwir newydd i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o fyd gwaith.

Gwerthuso

Caiff holl ddigwyddiadau'r Gwasanaethau Rhanddeiliaid eu gwerthuso am foddhad cwsmeriaid a'u heffaith ar gynllunio gyrfa drwy gydol y flwyddyn.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae Gyrfa Cymru yn hwyluso o leiaf un digwyddiad ymgysylltu â chyflogwyr mewn 95% o ysgolion uwchradd Cymru.

Canlyniad Strategol 6

Codi ymwybyddiaeth pobl ifanc o’r sgiliau sydd eu hangen ar sectorau sy’n flaenoriaeth economaidd a sut y maent yn cysylltu â’r cwricwlwm.

Mae'r camau gweithredu a nodir o dan Ganlyniad Strategol 5 hefyd yn berthnasol i Ganlyniad Strategol 6.

Gwerthuso

Caiff holl ddigwyddiadau'r Gwasanaethau Rhanddeiliaid eu gwerthuso am foddhad cwsmeriaid a'u heffaith ar gynllunio gyrfa drwy gydol y flwyddyn.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Dywedodd 80% o gwsmeriaid eu bod yn fwy ymwybodol o'r sgiliau sydd eu hangen ar sectorau sy'n flaenoriaeth economaidd.

Nod 3

Cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru a chyfrannu at gyflawni’r pedwar diben.

Canlyniad Strategol 7

Gwella gallu ysgolion ac arweinwyr gyrfaoedd i ddarparu Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith o fewn y Cwricwlwm i Gymru.

Mae cydgysylltwyr Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn parhau i gynnig gwasanaeth ymgynghori a hyfforddi pwrpasol o ansawdd uchel i ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig, Unedau Cyfeirio Disgyblion a sefydliadau addysg bellach. Mae hyn yn cynnwys defnyddio pecyn cymorth Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith i gefnogi’r gwaith o ddylunio, gweithredu a gwerthuso rhaglenni Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith. Bydd y pecyn cymorth yn cael ei adolygu yn ystod y flwyddyn fusnes ar ôl ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2022.

Bydd cydgysylltwyr Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn parhau i ddatblygu a chyflwyno cynnig dysgu proffesiynol diwygiedig. Bydd y cynnig ar gael i athrawon ar draws yr ystod oedran 3-16 a bydd yn cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'r cwricwlwm newydd a chanllawiau statudol Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith. Bydd Gyrfa Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gefnogi datblygiad dysgu proffesiynol, gan gynnwys consortia rhanbarthol. Bydd y cynnig yn cynnwys y canlynol:

 • Cyhoeddi rhestrau chwarae Hwb
 • Sesiynau byw trwy Microsoft Teams
 • Clinigau
 • Fforymau rhanbarthol ar gyfer arweinwyr gyrfa
 • Tiwtorialau fideo
 • Carfan genedlaethol newydd o athrawon ar gwrs Lefel 6 y Dystysgrif mewn Arweinyddiaeth Gyrfa, sef cymhwyster a gymeradwyir gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
 • Fersiynau heb eu hachredu o'r Dystysgrif mewn Arweinyddiaeth Gyrfa ar gyfer cydweithwyr mewn lleoliadau cynradd ac uwchradd

Bydd adnoddau Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith a hyrwyddir drwy adran Gyrfa Cymru o Hwb yn cael eu hadolygu yn ystod 2023/24 yn unol ag adolygiad gan Lywodraeth Cymru o adnoddau, a bydd cynnwys ychwanegol yn cael ei ychwanegu, yn fwyaf nodedig trwy astudiaethau achos strwythuredig.

Archwilio datblygiad peilot ‘Hyrwyddwyr Gyrfa’ trwy ddatblygu fframwaith y gall ysgolion ei ddilyn. Bydd hyn yn cefnogi ymgysylltiad dysgwyr yn y gwaith o gynllunio a datblygu rhaglenni Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith mewn ysgolion.

Ymgynghori ag ymarferwyr ar ffurf ddrafft o Wobr Ansawdd Gyrfa Cymru gyda’r nod o ddechrau peilot o’r wobr gyda 30 o leoliadau o fis Medi 2023. Bydd hyn yn cynnwys 16 ysgol uwchradd, wyth ysgol gynradd, pedair ysgol arbennig a dwy Uned Cyfeirio Disgyblion.

Mae Marc Gyrfa Cymru wedi’i ailfrandio’n ‘Wobr Datblygu Gyrfa’ i’w ddefnyddio mewn sefydliadau addysg bellach. Bydd hyn yn parhau i gael ei hyrwyddo yn 2023/24 tan adolygiad posibl yn unol â datblygiadau'r Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

O fewn prosiect Syniadau Mawr Cymru, mae cyllid wedi’i ddyrannu ar gyfer 2023/24 i gefnogi gwaith datblygu a fydd yn cynnwys adnoddau ynghylch entrepreneuriaeth a dysgu proffesiynol i athrawon. Bydd y gwaith hwn yn cael ei arwain gan reolwr prosiect penodedig ond bydd ganddo gysylltiadau clir â gwaith cydgysylltwyr Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith ar ôl y flwyddyn fusnes.

Digidol a Chyfathrebu

 • Datblygu cyfleuster i ysgolion lanlwytho eu meini prawf ar gyfer y Wobr Gyrfaoedd
 • Datblygu adran gweithwyr addysg ac addysgu proffesiynol y wefan ymhellach i gefnogi gweithwyr proffesiynol i gyflwyno'r elfen Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith o'r cwricwlwm.

Gwerthuso

Mae'r holl athrawon sy'n cymryd rhan mewn ymgynghoriaeth a hyfforddiant yn cael eu harolygu cyn y sesiwn ac ar ôl y sesiwn i fesur effaith y sesiwn ar eu gallu i gyflwyno gwell sesiynau Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith yn eu hysgolion.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Darperir hyfforddiant neu gymorth ymgynghorol i wella rhaglenni Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy'n Gysylltiedig â Byd Gwaith i athrawon mewn 70% o ysgolion uwchradd Cymru.

Nod 4

Datblygu gweithlu medrus, ymgysylltiol ac ystwyth ar gyfer Gyrfa Cymru a’i alluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n perfformio’n dda ac sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

Canlyniad Strategol 8

Darparu gwasanaethau wedi’u teilwra, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd wedi’u gwella gan dechnoleg, ac sy’n ymatebol i anghenion defnyddwyr ac yn hygyrch i bawb.

Yn 2023-24, bydd Gyrfa Cymru yn gwneud y canlynol:

 • Ehangu sianeli cyswllt A365 i gynnwys WhatsApp a chyfleuster sgwrsio integredig a threialu ffyrdd newydd eraill o weithio sy'n gwella'r cynnig digidol
 • Datblygu dangosfyrddau ymgyrch i olrhain teithiau cwsmeriaid i'r cyfweliad cyfarwyddyd i alluogi mwy o ymatebolrwydd i anghenion defnyddwyr
 • Ymgorffori safonau technegol datblygu cynnyrch sy'n gwella cysondeb ar draws pob cynnyrch yn ogystal ag awtomeiddio profion, sy'n cynyddu effeithlonrwydd a chadernid cynhyrchion sy'n bodloni gofynion defnyddwyr
 • Cynnal cam darganfod ar gyfer chwilio am fenter ar gyfer y wefan, a fydd yn rhoi ymateb ehangach a mwy personol i gwsmeriaid wrth iddynt chwilio'r wefan
 • Cwmpasu a gwneud cynnydd tuag at gyfleuster hunanwasanaeth ar y wefan i gwsmeriaid drefnu eu hapwyntiadau eu hunain
 • Os bydd y safonau hygyrchedd newydd ar gyfer gwefan yn dod i rym yn 2023/24, cynnal asesiad llawn o'r wefan, gan ddatblygu cynllun gweithredu yn ôl yr angen
 • Ehangu'r cynnig ar gyfer digwyddiadau cenedlaethol i dargedu holl grwpiau cwsmeriaid Gyrfa Cymru

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae 85% o gwsmeriaid yn dweud bod gwasanaeth Cyswllt Gyrfa Cymru wedi diwallu eu hanghenion.

Canlyniad Strategol 9

Creu gweithlu Gyrfa Cymru medrus, ymgysylltiol, amrywiol ac ystwyth iawn.

Ymgorffori strategaeth gyfathrebu newydd y cwmni, a fydd yn cryfhau'r arlwy cyfathrebu allanol a mewnol cyffredinol.

Bydd gweithgareddau dysgu a datblygu yn canolbwyntio ar wella sgiliau digidol ar draws y cwmni (gweler Canlyniad Strategol 10 isod), gwella safonau cyfarwyddyd, datblygu arweinyddiaeth, rheoli prosiectau, datblygu sgiliau gweinyddwyr a hyfforddwyr cyflogadwyedd, codi ymwybyddiaeth o sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle, datblygu sgiliau hyfforddi yn rôl y gweithiwr arweiniol a gyda grwpiau targed, a chodi ymwybyddiaeth o'r cysylltiadau rhwng cyfarwyddyd gyrfa a llesiant meddyliol.

Treialu ble, pryd a sut rydym yn gweithio ar draws y cwmni i brofi’r galw gan gwsmeriaid am gymorth ‘y tu allan i oriau’, a hefyd i gefnogi cydbwysedd gwaith/bywyd gweithwyr Gyrfa Cymru i wella llesiant a gwytnwch.  

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae 100% o gynghorwyr gyrfa dan hyfforddiant yn cwblhau eu diploma Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa Lefel 6 yn llwyddiannus o fewn y ddwy flynedd a neilltuwyd.

Mae 75% o weithwyr yn adrodd lefelau cadarnhaol o ymgysylltu â'r cwmni.

Canlyniad Strategol 10

Gwneud y defnydd gorau o dechnoleg i drawsnewid ein ffyrdd o weithio a datblygu sgiliau a galluoedd digidol holl weithwyr Gyrfa Cymru.

TGCh

Gweithio gyda chyrff eraill a noddir gan Lywodraeth Cymru i rannu arferion da o ran defnyddio technoleg i drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio.

Cwrdd â Microsoft a chyflenwyr eraill i fod yn ymwybodol o ddatblygiadau technoleg newydd a fyddai o fudd i ni eu cyflwyno.

Datblygu canlyniadau'r Arolwg Sgiliau Digidol a gwblhawyd gan yr holl weithwyr yn ail flwyddyn Dyfodol Disglair a chyflwyno cynllun dysgu a datblygu ar gyfer sgiliau digidol i gefnogi gweithwyr i gyflawni eu rolau o ddydd i ddydd yn y ffordd orau.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

 • Gwelliant yn sgiliau a galluoedd digidol gweithwyr Gyrfa Cymru.
Canlyniad Strategol 11

Seilio ein datblygiadau o ran strategaeth, polisi a gwasanaeth ar ein dealltwriaeth o gwsmeriaid, gwybodaeth fusnes, data a dadansoddeg.

Digidol a Chyfathrebu

Cynyddu ein gweithgareddau cysylltiadau â'r cyfryngau a materion cyhoeddus yn gyffredinol a chyda gweithgarwch newydd, gan gynnwys darnau arwain agweddau a defnyddio'r ffaith ein bod wedi gweithredu fel cwmni Cymru gyfan am 10 mlynedd fel bachyn.

Ymgorffori GA4 yn lle Google Analytics ar gyfer casglu metrigau gwefannau.

Cynnal prosiectau sy'n ymwneud â gwaith ymchwil defnyddwyr i sicrhau bod cwsmeriaid yn bwydo i mewn i'r broses o wneud penderfyniadau yn ogystal â datblygu fframwaith cwmni i wella cadernid gweithgarwch ar draws y cwmni. Cefnogir hyn gan ddatblygiad ystorfa ganolog i wella'r ffordd y caiff mewnwelediadau eu rhannu'n fewnol

Blaenoriaethu gwerthusiadau allweddol ar gynhyrchion sydd newydd eu rhyddhau neu adrannau o'r wefan.

TGCh

Parhau i ddatblygu arbenigedd gwybodaeth fusnes o fewn y cwmni i sicrhau bod penderfyniadau ynghylch strategaeth a pholisi yn cael eu cefnogi gan ddata a dadansoddiadau.

Cyfranogiad

Bydd Strategaeth Cyfranogiad Dyfodol Disglair yn cael ei rhoi ar waith er mwyn galluogi cwsmeriaid i gymryd mwy o ran yn natblygiad gwasanaethau Gyrfa Cymru. Bydd hyn yn cynnwys sefydlu Bwrdd Pobl Ifanc mewn un rhanbarth cyn ei gyflwyno i ranbarthau eraill.