Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynllun Gweithredol

Gyrfa Cymru, Cynllun Gweithredol 2022-23

Crynodeb Gweithredol

Mae 2022-23 yn nodi ail flwyddyn Dyfodol Disglair, strategaeth pum mlynedd Gyrfa Cymru ar gyfer darparu gwasanaeth gyrfaoedd 'o'r radd flaenaf' i bobl Cymru ac sydd wir yn canolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid.

Wedi’i ddatblygu’n wreiddiol yn ystod yr hyn a fu yn un o’r cyfnodau mwyaf heriol y mae’r genedl wedi’i weld yn sgil pandemig Covid, mae Dyfodol Disglair wedi gweld cynnydd aruthrol mewn darpariaeth ddigidol i gwsmeriaid a rhanddeiliaid.

Mae Blwyddyn 2 yn debygol o weld dychwelyd i ddarpariaeth llawer mwy wyneb yn wyneb ond mae gwaddol y gwaith a ddatblygwyd yn ystod y pandemig wedi golygu bod y cynnig cyflenwi yn un llawer mwy cyfunol, sef wyneb yn wyneb a digidol.

Wrth i Gymru symud i gyfnod ôl-pandemig, bydd Gyrfa Cymru yn parhau i chwarae rhan allweddol yn adferiad economaidd y genedl; gan arwain dinasyddion Cymru i wneud penderfyniadau gwybodus am eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol, gan gefnogi pobl i gael gwaith, hunangyflogaeth, addysg a hyfforddiant gan helpu Cymru i Ailgodi’n Gryfach.

Ar gyfer pobl ifanc, bydd Dyfodol Disglair yn parhau i gynnig gwasanaeth personol, gan dargedu cymorth at y rheini sydd fwyaf tebygol o wynebu rhwystrau rhag symud i bontio cadarnhaol parhaus o addysg orfodol. Bydd Dyfodol Disglair yn helpu pobl ifanc a’u rhieni i fod yn fwy ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt yn economi Cymru yn y dyfodol.

Bydd y weledigaeth hefyd yn parhau i ddarparu cymorth i ddisgyblion cynradd hyd at y Sector Addysg Ôl-orfodol, gan helpu i sicrhau bod pobl ifanc yn dechrau meddwl am yrfaoedd o oedran cynharach ac yn cael eu cefnogi y tu hwnt i'w cyfnod mewn addysg orfodol.

Bydd pobl ifanc yn parhau i gysylltu â chyflogwyr, rhywbeth sy'n chwarae rhan sylfaenol wrth helpu pobl ifanc i ddeall yr ystod eang o gyfleoedd y gallant symud iddynt yn y dyfodol a helpu i ddatblygu llif talent i Gymru.

Bydd Gyrfa Cymru hefyd yn parhau i weithio gydag ysgolion i wella ansawdd eu gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith (gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith) er budd y bobl ifanc yn eu hysgolion.

Mae Dyfodol Disglair yn sicrhau llif di-dor trwodd i Cymru’n Gweithio, gan gynnig gwasanaeth sy’n cefnogi oedolion i gyflawni eu potensial a goresgyn rhwystrau trwy hyfforddiant ac arweiniad gyrfaoedd a darparu gwasanaeth gyrfaoedd clir i Gymru o’r ysgol gynradd hyd at oedolaeth.

Bydd Gyrfa Cymru yn parhau â’i daith o drawsnewid digidol dros y pum mlynedd nesaf, gan gyflwyno nid yn unig y newidiadau technolegol a fydd yn darparu gwasanaeth addasol ac ystwyth, cwsmer-canolog wedi’i bersonoli, ond hefyd y newid diwylliannol o fewn y sefydliad mewn ymrwymiad i wneud y defnydd gorau o’r dechnoleg sydd ar gael i ddiwallu anghenion cwsmeriaid yn well a chefnogi nodau Digidol 2030.

Mae Gyrfa Cymru yn edrych ymlaen at gyflawni'r canlyniadau hyn i bobl Cymru.

Nikki Lawrence, Prif Swyddog Gweithredol, Gyrfa Cymru


Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Unwaith eto, bydd yr hyn a gynigir gan Gyrfa Cymru i bobl ifanc mewn addysg yn 2022-23 yn wasanaeth wedi’i bersonoli a ddarperir ar y cyd gydag ysgolion, colegau, darparwyr Addysg Heblaw yn yr Ysgol (AHY) a phartneriaid a dylanwadwyr eraill, gan gynnwys rhieni.

Bydd yn cynnwys yr holl randdeiliaid allweddol, gan sicrhau bod ein gwaith yn integredig, yn ataliol ac yn canolbwyntio ar gydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a thymor hir cwsmeriaid.

Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio ar:

 • Ehangu gorwelion
 • Codi eu hymwybyddiaeth o'r sgiliau sydd eu hangen yn y farchnad lafur fodern
 • Datblygu'r sgiliau allweddol ar gyfer cynllunio gyrfa, yn y tymor byr a'r tymor hir
 • Cymorth ar adegau pontio allweddol i bobl ifanc sydd ei angen

Bydd gwaith yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cael ei dargedu, gyda chwsmeriaid yn cael eu dyrannu i un o bedair lefel o gymorth, gan sicrhau felly bod ein hadnoddau'n cael eu defnyddio yn unol ag anghenion cwsmeriaid.

Y lefelau yw:

 • Lefel Un - cefnogaeth gyffredinol i'r bobl ifanc hynny fydd angen hunangymorth trwy ein platfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol ac yn mynychu sesiynau grŵp
 • Lefel Dau - cymorth un i un i’r bobl ifanc hynny y nodwyd bod angen arweiniad a chymorth hyfforddi arnynt ac a nodwyd drwy'r arolwg Gwirio Gyrfa
 • Lefel Tri – cymorth wedi’i dargedu i’r bobl ifanc hynny y gall eu nodweddion olygu eu bod yn cael eu tangynrychioli mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant addysg ôl-statudol
 • Lefel Pedwar – pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Bydd cymorth mewn addysg yn parhau mewn lleoliadau Ôl-16 gyda chymorth yn canolbwyntio'n bennaf ar y dysgwyr hynny y nodwyd eu bod mewn perygl o beidio â chwblhau eu cwrs dysgu Ôl-16 a'r rhai sy'n atgyfeirio eu hunain drwy’r arolwg Beth Nesaf.

I'r bobl ifanc hynny sy'n penderfynu gadael addysg yn 16 oed a mynd i swydd neu hyfforddiant, bydd cymorth ar gael drwy wasanaeth Cymru'n Gweithio.

Show more

Gwasanaethau i Randdeiliaid

Ym mlwyddyn gyntaf Dyfodol Disglair, cafodd cymorth Gyrfa Cymru ei ymestyn i ysgolion cynradd am y tro cyntaf drwy wythnos gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith rithiol.

Bydd hwn yn cael ei gynnig eleni eto, ynghyd â chyfres o gynnwys fideo i gyflwyno ystod o yrfaoedd i blant oed ysgol gynradd, 'Dinas Gyrfaoedd', adnodd ar gyfer athrawon cynradd, a gwobr gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith newydd a fydd ar gael i ysgolion cynradd o fis Medi 2022.

Mewn ysgolion uwchradd, bydd Cynghorwyr Cyswllt Busnes (CCB) Gyrfa Cymru yn hwyluso ystod eang o brofiadau yn y gweithle i gefnogi pobl ifanc i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol, gan ategu gwaith Cynghorwyr Gyrfa fel rhan o ddull tîm integredig.

Bydd y tîm yn dadansoddi Gwirio Gyrfa a data arall i asesu'r math o ymgysylltiad cyflogwyr sydd ei angen ar ysgolion, a bydd CCB yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod gwaith yn cael ei dargedu a'i ganolbwyntio ar sectorau blaenoriaeth rhanbarthol allweddol.

Er mwyn cefnogi darpariaeth rhaglenni gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith (gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith) effeithiol gan ysgolion, bydd Cydgysylltwyr gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith yn darparu dysgu proffesiynol sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith ar gyfer athrawon / darlithwyr perthnasol mewn ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach (SAB) trwy hyfforddiant a sesiynau ymgynghori.

Byddant yn datblygu adnoddau gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith canolog a phwrpasol, ac yn cefnogi sefydliadau i ennill gwobr newydd Gyrfa Cymru.

Mae gwaith Cydgysylltwyr gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn canolbwyntio ar wella rhaglenni gyrfaoedd yn y tymor hwy ac felly mae'n cefnogi dull ataliol drwy geisio sicrhau bod pobl ifanc yn fwy parod i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol drwy addysg gyrfaoedd o ansawdd uchel.

Rhagwelir y bydd 2022-23 yn gweld mwy o ddarpariaeth wyneb yn wyneb o’i gymharu â 2021-22 o fewn cynnig cyfunol ochr yn ochr â sianeli digidol.

Show more

Digidol a Chyfathrebu

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n ymateb i anghenion defnyddwyr.

Bydd gwefan Gyrfa Cymru yn parhau i gael ei datblygu gyda chais Tueddiadau Swyddi newydd, cwis gyrfa newydd i gymryd lle ein Cwis Paru Swyddi presennol yn ogystal â gwaith parhaus i'n proffil mewngofnodi, gan gefnogi cwsmeriaid i greu gofod gyrfaoedd personol yn y dyfodol.

Bydd cyflwyno system rheoli cydberthnasau cwsmeriaid (RhCC) newydd y llynedd yn parhau i fod yn elfen allweddol wrth ddatblygu cynnwys a gweithgareddau marchnata personol newydd a gwell ymgysylltu a chyfathrebu â rhanddeiliaid.

Bydd canolfan gyswllt newydd yn parhau i gael ei chyflwyno a fydd yn integreiddio â'r RhCC newydd, gan wella profiad y cwsmer a chreu cyfleoedd ar gyfer sianeli digidol newydd lle gall ychwanegu gwerth at daith y cwsmer.

Bydd ymgyrchoedd cenedlaethol proffil uchel fel Dechrau Dy Stori, Aros. Paid rhoi’r gorau iddi! a Dewiswch Eich Dyfodol yn parhau i redeg a bydd y tîm digidol yn parhau i arwain ar ddatblygu a darparu gweithgareddau ac adnoddau ar-lein gan gynnwys cymorth ar gyfer digwyddiadau rhithiol a diwrnodau agored, adnoddau a chynnwys fideo i ymgysylltu â chynulleidfaoedd.

Show more

Cymru'n Gweithio

Mae gwasanaeth Cymru'n Gweithio yn rhan annatod o gynnig Gyrfa Cymru.

Mae'n destun cytundeb ar wahân gyda Llywodraeth Cymru ac felly nid yw wedi'i gynnwys yn y Cynllun Gweithredol hwn.

Mae’n werth nodi, fodd bynnag, bod y cymorth a gynigir i bobl ifanc ac  oedolion di-waith i bontio’n llwyddiannus a chadarnhaol i gyfleoedd addas yn golygu bod Gyrfa Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaeth gyrfaoedd di-dor, pob oed i bobl Cymru, o’r ysgol gynradd i oedolaeth.

Show more

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Bydd Dyfodol Disglair yn cael ei weithredu yn unol â phum egwyddor gweithio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015:

 • Rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar ein cwsmeriaid i gynllunio eu gyrfaoedd yn y tymor hir
 • Datblygu'r sgiliau sy'n hanfodol i wneud dewisiadau gyrfa effeithiol, gan helpu i atal cwsmeriaid rhag rhoi'r gorau i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
 • Cynyddu integreiddio â rhanddeiliaid allweddol i wella canlyniadau cyflogaeth i bobl Cymru
 • Annog cydweithio ar draws y sector i rannu arfer da, profiad ac arbenigedd
 • Hyrwyddo cyfranogiad gweithwyr Gyrfa Cymru, cwsmeriaid, rhieni/gofalwyr, dylanwadwyr a rhanddeiliaid wrth gynllunio, datblygu a gwerthuso gwasanaethau

Mae Dyfodol Disglair yn cefnogi pob un o'r saith nod llesiant:

 • Cefnogi gwell mynediad i’r farchnad lafur ar gyfer Cymru fwy llewyrchus
 • Helpu i greu Cymru fwy cyfartal lle caiff pobl eu hysbrydoli i fod y gorau y gallant fod
 • Cyfrannu at y buddion iechyd a lles a ddaw gyda gwell mynediad at gyfleoedd mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant
 • Meithrin gwytnwch yn ein cwsmeriaid i oresgyn unrhyw rwystrau y maent yn eu hwynebu
 • Gweithio gyda modelau rôl i ddangos sut y gall yr economi helpu i ysgogi Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
 • Hyrwyddo gwerth sgiliau’r Gymraeg yn y farchnad lafur
 • Gweithio yng nghalon cymunedau a chyfrannu at gymunedau mwy cydlynol
Show more

Y Gymraeg

Mae darparu gwasanaeth gwirioneddol ddwyieithog i bobl Cymru wedi’i ymgorffori yn Nod 1 Dyfodol Disglair. Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i gyflwyno ac adrodd yn flynyddol ar ei Safonau’r Gymraeg.

Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i gyfrannu ac ymateb i nod Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ar draws ei swyddogaethau, gan bwysleisio gwerth sgiliau Cymraeg yn ei waith gydag unigolion, drwy sesiynau grŵp, ‘Cymraeg yn y Gweithle’ digwyddiadau cyflogwyr ac ymgyrchoedd marchnata.  

Bydd y cwmni hefyd yn cefnogi'r gwaith o gyflwyno Cynllun Gweithredu Cyfrwng Cymraeg Addysg Bellach a Phrentisiaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Show more

Y Nodau Strategol

Mae’r pedwar nod strategol lefel uchel a’r canlyniadau strategol cysylltiedig ar gyfer Dyfodol Disglair wedi’u mynegi’n glir yn y Cynllun Gweithredol hwn, ynghyd â’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer 2022-23.

Nod 1

Darparu gwasanaeth, arweiniad a hyfforddiant gyrfaoedd dwyieithog, cynhwysol a diduedd i bobl Cymru

Canlyniad Strategol 1

Cefnogi pobl ifanc ac oedolion i bontio'n gadarnhaol i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, gan gynnwys prentisiaethau, a deall y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y farchnad lafur a chyfrannu at economi Cymru yn y dyfodol.

Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 8 a 9)

Bydd pobl ifanc ym Mlwyddyn 8 a 9 yn dechrau ar eu taith yrfa pan fyddant yn dewis eu pynciau opsiwn.  Cynigir sesiynau grŵp i bob ysgol brif ffrwd a phob ysgol arbennig a gellir cyflwyno’r rhain wyneb yn wyneb, yn ddigidol neu eu rhannu drwy lwyfannau ysgol.  Bydd pob ysgol yn cael cynnig un sesiwn ar gyfer y grŵp blwyddyn cyfan.

Mae'r pynciau'n cynnwys:

 • Gwneud Penderfyniadau
 • Herio Stereoteipio ar sail Rhywedd
 • Ffenestri o Gyfle
 • Sgiliau dwyieithog yn y gweithle

Bydd ysgolion Cyfrwng Cymraeg (23) yn cael cynnig sesiwn Sgiliau Dwyieithog yn y gweithle i ddisgyblion Blwyddyn 8.

Bydd Canllawiau Byr a chyfweliadau hyfforddi yn cael eu cynnig i bobl ifanc sy'n hunangyfeirio.

Cyfnod Allweddol 4 (Ymadawyr ysgol Blwyddyn 10 2024 ac ymadawyr ysgol Blwyddyn 11 2023)

Bydd 4 lefel o gymorth i ddisgyblion CA 4. Ym Mlwyddyn 11, y dadansoddiad fydd:

 • Cefnogaeth Gyffredinol (28% o'r garfan)
 • Cymorth Gwirio Gyrfa (42% o'r garfan)
 • Cymorth wedi'i Dargedu (30% o'r garfan)
 • Cymorth ADY

Ym Mlynyddoedd 10 ac 11 y nod yw cefnogi pobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus ac effeithiol drwy gynnig:

 • Sesiynau grŵp ym Mlwyddyn 10 gan ganolbwyntio ar Wybodaeth am y Farchnad Lafur fel rhagflaenydd i sesiynau'r arolwg Gwirio Gyrfa (bydd arolygon Gwirio Gyrfa yn cael eu hwyluso mewn nifer o ffyrdd, nid o reidrwydd wyneb yn wyneb, a bydd cynllun peilot y Gwirio Gyrfa newydd yn cael ei ryddhau i bobl ifanc).
 • Sesiynau grŵp ym Mlwyddyn 11 gan ganolbwyntio ar opsiynau Ôl-16 gan gynnwys prentisiaethau. (Lle mae mynediad i ddisgyblion Blwyddyn 11 yn anodd, bydd gwybodaeth am opsiynau Ôl-16 hefyd yn cael ei rhannu mewn sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw).

Bydd arweiniad a chyfweliadau hyfforddi yn cael eu cynnig i bobl ifanc y mae Gwirio Gyrfa wedi'u nodi fel rhai sydd angen cymorth un-i-un.

Gallai'r rhain gynnwys pobl ifanc sydd:

 • Heb ffocws
 • Yn chwilio am brentisiaeth
 • Yn dalentog ond yn tangyflawni
 • Newydd-ddyfodiaid i'r farchnad lafur
 • Diffyg hyder neu gymhelliant i wneud i bethau ddigwydd
 • Afrealistig 

Bydd pobl ifanc nad oes angen arweiniad a chymorth hyfforddi arnynt yn cael cynnig cyffredinol o waith grŵp a chymorth digidol.

Bydd eu Cynghorydd Gyrfa yn cysylltu â phob person ifanc ym Mlwyddyn 11 fel rhan o'r model llwytho achosion.

Cynhelir cyfweliadau wedi’u targedu yn ystod tymor y Pasg ar gyfer pobl ifanc sy’n ceisio cael gwaith neu hyfforddiant ar ôl Blwyddyn 11, gan arwain at gwblhau Adroddiadau Asesu ac Atgyfeirio ar gyfer rhaglen Twf Swyddi Cymru neu gymorth i ddod o hyd i waith.

Addysg Ôl-16

Bydd y cynnig yn canolbwyntio ar gefnogi pontio effeithiol i ddysgu a gwaith.

Bydd pob 6ed Dosbarth yn cael cynnig sesiwn grŵp. Bydd arweiniad a chyfweliadau hyfforddi yn cael eu cynnig i'r rhai sy'n gofyn am gymorth naill ai trwy Hunan-atgyfeirio neu arolwg Camau Nesaf. Byddwn yn parhau i gynnig cymorth Haen 4 i'r rhai sy'n symud ymlaen i ddysgu Ôl-16.

Treialu ‘cynnig’ gwell Cymru’n Gweithio i bobl ifanc mewn Addysg Bellach rhwng Ebrill-Mehefin, gan gynnwys cynnig digidol a phersonol i Sefydliadau yng Nghymru a bydd yn canolbwyntio ar fyfyrwyr sydd mewn perygl o roi’r gorau iddi (Haen 4), cyrsiau sydd wedi profi niferoedd uwch o ddilyniant i bobl nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant (NEET) yn flaenorol neu lle mae niferoedd uchel yn gadael a myfyrwyr rhan-amser yn ifanc ac yn oedolion. Bydd y cynllun peilot yn adrodd ym mis Awst.

Mae'r adborth cychwynnol yn gadarnhaol ac mae cynlluniau'n cael eu gwneud i gefnogi'r gwaith parhaus o gyflwyno gwasanaethau os bydd y cynllun peilot yn argymell, fel y rhagwelwn.

Digidol a Chyfathrebu

Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod am GML swyddi, sector a rhanbarthol yng Nghymru trwy ddatblygiad cwis gyrfa newydd, cynnwys gwybodaeth swyddi wedi'i ddiweddaru a chymhwysiad tueddiadau swyddi newydd.

Bydd ystod o weithgareddau marchnata a chyfathrebu effeithiol yn cael eu cynllunio a'u cyflwyno a fydd ar gyfer SYP ar gyfnodau pontio allweddol yn y flwyddyn wedi'u hanelu at bobl ifanc, rhieni, athrawon, cyflogwyr, partneriaid.

Bydd y swyddogaeth a'r strategaeth GML newydd yn cael eu hymgorffori'n llawn drwy ddatblygu prosesau a safonau newydd i sicrhau bod GML yn cael ei gydgysylltu a'i fod yn gadarn ar draws y cwmni.

Gwerthuso

Yn 2022-23 bydd ymarfer tracio hydredol yn cychwyn a fydd yn dilyn grŵp dethol o bobl ifanc o’r pedair lefel o gefnogaeth trwy eu taith cynllunio gyrfa dros gyfnod Dyfodol Disglair i ddeall yn well effaith gwaith Gyrfa Cymru ar ddeilliannau gyrfa pobl ifanc.

Bydd pobl ifanc ym Mlwyddyn 11 yn parhau i gael eu harolygu ar ôl eu cyfarfod arweiniol cyntaf i ofyn am eu barn ar ansawdd eu cyfweliad a'r effaith y teimlent ei fod wedi'i chael ar eu Sgiliau Rheoli Gyrfa.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod 95% o ddisgyblion sy'n cael gwasanaeth arweiniad a hyfforddiant yn mynd i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant wrth adael yr ysgol.

Canlyniad Strategol 2

Cwsmeriaid sydd wedi elwa ar lefelau uwch o gymorth yn pontio’n gadarnhaol i ddarpariaeth briodol.

Cefnogaeth Grŵp wedi'i Dargedu

Bydd cynnig wedi’i dargedu gan Gyrfa Cymru yn darparu cymorth ychwanegol ym Mlwyddyn 11 i’r bobl ifanc hynny mewn addysg statudol (30% o’r garfan amcangyfrifedig) sydd mewn grwpiau a dangynrychiolir1   mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant ôl-16. Bydd asesiad o angen yn nodi’r angen o ran cymorth a disgyblion unigol.

Amcangyfrifir y bydd 35% o'r bobl ifanc hyn angen lefel Uchel o gefnogaeth, trwy gynnig tri sesiwn un-i-un ychwanegol gyda'u cynghorydd.

1Cymwys am Brydau Ysgol am Ddim, Plant sy'n Derbyn Gofal, Addysg Heblaw yn yr Ysgol (UCD a'r Cwricwlwm Amgen), Mewn Perygl o Ddod yn unigolion Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant, Gofalwyr Ifanc, Gweithredu gan yr Ysgol+, Mynychwyr Gwael. Gellir ychwanegu Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid a Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill at y rhestr os gellir diogelu data.

Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Dangosodd data mai pobl ifanc mewn Addysg Heblaw yn yr Ysgol yw'r lleiaf tebygol o symud ymlaen i Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant wrth adael yr ysgol. Felly, bydd adnoddau ychwanegol yn cael eu dyrannu i’r garfan sydd mewn Addysg Heblaw yn yr Ysgol a fydd yn darparu ymyrraeth gynharach, cymorth mentora a chymorth sgiliau cyflogaeth.

Cefnogi Addysg yn y Cartref

Bydd arweiniad a chefnogaeth hyfforddi yn cael eu cynnig i'r holl bobl ifanc hysbys sy'n derbyn addysg yn y cartref.

Sbardun

2022-23 fydd y flwyddyn olaf o gyflawni ar gyfer y prosiectau Sbardun a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Bydd yr holl adnoddau cynghorydd yn cael eu trosglwyddo i wasanaethau craidd ar ddiwedd mis Gorffennaf ar gyfer TRAC ac I2A Gorllewin, ar ddiwedd mis Awst ar gyfer Cynnydd Gorllewin, diwedd Medi ar gyfer 12A Dwyrain a diwedd Rhagfyr ar gyfer Cynnydd Dwyrain.

Bydd cymorth mentora un-i-un, rhyngweithio grŵp a chymorth Profiad Gwaith wedi’i Deilwra yn parhau tan ddiwedd y ddarpariaeth.

ADY

Bydd y cynnig i fyfyrwyr ADY yn parhau i gynnwys arweiniad diduedd a chymorth hyfforddi; presenoldeb mewn adolygiadau pontio ar gyfer pobl ifanc â CDU; cyflwyno sesiynau grŵp a phresenoldeb mewn digwyddiadau rhieni.

Cynnwys fideo ychwanegol ar gyfer adran Fy Nyfodol ar wefan Gyrfa Cymru i gefnogi anghenion gyrfa pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Pobl ifanc 16-17 oed yn y farchnad lafur (Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant)

Gyrfaoedd/Cymru ar Waith sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth i gwsmeriaid Haen 3 (pobl ifanc ddi-waith 16 ac 17 oed Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant ond wrthi'n ceisio Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant).

Cynigir cymorth hefyd i’r cwsmeriaid Haen 1 hynny (pobl ifanc y mae eu lleoliad wedi dod yn Anhysbys) a’r cwsmeriaid Haen 2 hynny (16 ac 17 oed di-waith, nad ydynt ar gael neu’n methu â chael mynediad i Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant) a gyfeiriwyd atom gan y Gwasanaeth Ieuenctid neu asiantaeth eraill a enwebir gan Gydlynydd Ymgysylltu a Datblygu'r awdurdod lleol.

Mae’r cynnig i bobl ifanc yn y farchnad lafur wedi’i anelu at eu cefnogi i wneud penderfyniadau gwybodus ac effeithiol er mwyn dod o hyd i ddysgu, hyfforddiant neu gyflogaeth briodol a bydd yn cynnwys ystod o opsiynau cymorth cyflogadwyedd gan gynnwys:

 • Bwletinau Swyddi Gwag
 • Paru â chyfleoedd priodol
 • Cymorth gyda chwilio am swydd a cheisiadau
 • Cyfeirio at ddarpariaeth briodol

Bydd ymgyrchoedd Cymru'n Gweithio yn cefnogi'r rhai 16+ oed i lwyddo yn y farchnad lafur drwy'r amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau sydd ar gael.

Bydd anogwyr cyflogadwyedd yng ngwasanaeth Cyswllt Gyrfa Cymru yn darparu cymorth chwilio am swydd, CV a chymorth arall i rai 16+ ar y pwynt cyswllt cyntaf.

Cefnogi Pobl Ifanc yn y Sefydliadau Diogel

Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i weithio gyda'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a LlC i gefnogi pobl ifanc sy'n yn cael eu rhoi mewn sefydliadau diogel drwy:

 • Eu cefnogi tra byddant mewn sefydliadau diogel i gytuno ar gynllun ar gyfer eu rhyddhau ac i sicrhau dilyniant llwyddiannus
 • Cysylltu â'r person ifanc neu ei weithiwr cyfiawnder ieuenctid o fewn 10 diwrnod i'r hysbysiad o'i ryddhau
 • Cynnig cyfuniad o gymorth sy'n cynnwys sesiynau grŵp, cyfweliadau, cyfeirio ac atgyfeirio at gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant priodol

Gwerthuso

Cynhelir gwerthusiad manwl o Gymorth Grŵp a Dargedir yn 2022-23 er mwyn deall yn well pa mor effeithiol y cyflwynwyd y rhaglen ym Mlwyddyn 1 a’i heffaith ar y canlyniadau a gyflawnwyd gan y bobl ifanc a dderbyniodd y gwasanaeth.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod 85% o bobl ifanc sy'n cael cymorth wedi'i dargedu yn mynd i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant wrth adael yr ysgol.

Canlyniad Strategol 3

Hybu ymwybyddiaeth cwsmeriaid am addysg, cyflogaeth a hyfforddiant a chyfleoedd dilyniant eraill.

Mae Ymwybyddiaeth o Gyfleoedd yn sgil allweddol ar gyfer cynllunio gyrfa effeithiol ac mae'n nodwedd o gyfweliadau arweiniad a hyfforddi un-i-un, sesiynau grŵp a digwyddiadau cyflogwyr.

Datblygu cymwysiadau ar y wefan sy'n cefnogi ymwybyddiaeth ein cwsmeriaid a chwilio am gyfleoedd gan gynnwys swyddogaeth chwilio am swyddi a datblygu Cyrsiau yng Nghymru ac offer Canfod Cymorth i wella profiad y defnyddiwr a'u halinio â rhaglenni newydd gan gynnwys y Gwarant Person Ifanc.

Gwerthuso

Fel rhan o'u harolwg ôl-gyfweliad bydd pobl ifanc yn parhau i gael eu holi i ba raddau y maent yn teimlo bod eu cyfweliad wedi codi eu hymwybyddiaeth o addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant a chyfleoedd dilyniant eraill.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod 90% o'r bobl ifanc mewn addysg yn adrodd mwy o ymwybyddiaeth am gyfleoedd.

Canlyniad Strategol 4

Gwella mynediad at fanteision cymorth hyfforddi ac arweiniad gyrfaoedd drwy gydweithio ac ymgysylltu â phartneriaid a dylanwadwyr.

Cytunir ar Gytundebau Partneriaeth yn ystod tymor yr haf lle bo modd gyda phob ysgol brif ffrwd, ysgolion arbennig, colegau AB ac UCD.

Bydd perthnasoedd yn parhau i gael eu datblygu gyda phartneriaid gan gynnwys Campws Cyntaf, Gwasanaeth Plant Cymru a Chymdeithas Genedlaethol y Byddar.

Gweithio gyda Rhieni/Gofalwyr

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i ymgysylltu â rhieni a'u grymuso i gefnogi unigolion yn y broses o gynllunio gyrfa a gwneud penderfyniadau drwy:

 • Bresenoldeb mewn nosweithiau rhieni yng Nghyfnod Allweddol 3, ym Mlwyddyn 11 ac yn y 6ed Dosbarth yn ogystal â digwyddiadau pontio Blwyddyn 6 mewn ysgolion peilot (20 ysgol)
 • Ymgysylltu â 15% o garfan y boblogaeth gyda phwyslais ar gefnogi rhieni Grwpiau a Dargedir gyda sgyrsiau dilynol
 • Datblygu digwyddiad rhanbarthol AB i rieni
 • Datblygu cylchlythyr i rieni y gellir ei rannu â phartneriaid eraill sy'n rhoi gwybodaeth i rieni e.e. awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol ac ati
 • Datblygu ffrwd gyfathrebu gyda Llywodraethwyr ysgolion i godi ymwybyddiaeth o'n strategaeth rhieni
 • Ymgyrchoedd marchnata, gwybodaeth a chynnwys sy'n targedu rhieni/gofalwyr

Gwerthuso

Bydd dadansoddiad o Gytundebau Partneriaeth yn cael ei gynnal yn 2022-23 i asesu’r amseroldeb ar gyfer negodi a chytuno arnynt ac i ba raddau y maent yn cefnogi darparu gwasanaeth priodol i’r ysgol o ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod Cytundebau Partneriaeth gyda 100% o sefydliadau partner sy'n galluogi gwell mynediad at fanteision hyfforddiant ac arweiniad gyrfaoedd.

Nod 2

Datblygu ein gwaith gyda chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant ac entrepreneuriaid i ddeall eu gofynion sgiliau a'u cyfleoedd i bobl ifanc ac oedolion

Canlyniad Strategol 5

Hysbysu a chymell pobl ifanc am fyd gwaith drwy ymgysylltu â chyflogwyr a modelau rôl.

Ysgolion Cynradd – Cyflwyniad i gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith

 • Bydd Wythnos Darganfod Gyrfa rithiol yn cael ei chyflwyno ym mis Chwefror 2023
 • Bydd cyfres o gynnwys fideo i gyflwyno ystod o yrfaoedd i blant o oedran ysgol gynradd yn cael ei gynhyrchu

Ysgolion Uwchradd

Wythnos Darganfod Gyrfa rithiol ar gyfer ysgolion uwchradd a gyflwynir ym mis Gorffennaf 2022.

Bydd pob ysgol yn cael cynnig hyd at 4 gweithgaredd ymgysylltu â chyflogwyr ar draws CA3 a CA4 gan gynnwys digwyddiadau cyflogwyr lluosog (gan gynnwys rhwydweithio cyflym, diwrnodau byd gwaith / carwsél) a digwyddiadau cyflogwr sengl (gan gynnwys cyflwyniadau, ymweliadau safle).  

Bydd yr arlwy yn cynnwys cyfuniad o ddulliau wyneb yn wyneb a digidol i ddarparu ar gyfer galw ysgolion.

Hwyluso ffeiriau gyrfaoedd ar raddfa fawr. Bydd y cynllun yn cael ei benderfynu wrth bontio allan o'r pandemig ac ymarferoldeb ysgolion yn mynychu digwyddiadau gyda grwpiau mawr, cymysg. Dau opsiwn posibl

 • Un Cymru gyfan, digwyddiad rhithiol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad rhithiol Y Gymraeg yn y Gweithle, digwyddiadau Beth Nesaf wyneb yn wyneb a chefnogaeth ar gyfer ein hystod o ffeiriau a gefnogir gan bartneriaid
 • Digwyddiadau Dewiswch Eich Dyfodol rhanbarthol wyneb yn wyneb yn lle un ffair rithiol Cymru gyfan, digwyddiad rhithiol Y Gymraeg yn y Gweithle, digwyddiadau Beth Nesaf wyneb yn wyneb a chefnogaeth i'n hamrywiaeth o ffeiriau a gefnogir gan bartneriaid.
 • Menter Partner Gwerthfawr i barhau mewn ysgolion
 • Cynhyrchu chwe 'phecyn' digidol yn seiliedig ar y MDPh yng Nghwricwlwm Cymru.  Bydd y rhain yn cynnwys fideos cyflogwr dethol o'r llyfrgell a ddatblygwyd yn ystod y pandemig yn ogystal â deunyddiau atodol.

Ysgolion arbennig / UCD

Cynigir cymorth pwrpasol i ymgysylltu â chyflogwyr i bob ysgol arbennig ac UCD.

Cynnig o 'becyn sgiliau cyflogwyr' gan gynnwys cyflwyniad cyflogwr, CV a gweithdy ceisiadau, ffug gyfweliadau ac ymweliad cyflogwr grŵp.  Bydd hyn wedi'i anelu at ddarpariaeth UCD a/neu Addysg Heblaw yn yr Ysgol i gefnogi darpar newydd-ddyfodiaid i'r farchnad lafur yn CA4.

Cymorth i gyflogwyr

Bwriedir cynnal seremoni Wobrwyo Partneriaid Gwerthfawr byw ar gyfer Tymor yr Hydref, os yw cyfyngiadau'n caniatáu hyn. Mae darpariaeth wedi'i gwneud ar gyfer digwyddiad digidol os oes angen.

Bydd adnodd e-ddysgu cyflogwr yn unol â Chwricwlwm Cymru yn cael ei ail-lansio yn ystod haf 2022.

Bydd y Gyfnewidfa Addysg a Busnes newydd yn cael ei hyrwyddo yn ystod 2022/23 fel opsiwn i gefnogi gwaith busnes addysg.  Gofynnir i ysgolion sicrhau bod ceisiadau'n cael eu cydlynu yn unol â chynllunio'r cwricwlwm i reoli'r galw.

Digidol a Chyfathrebu

Bydd CrefftGyrfaoedd yn cael ei ddatblygu ymhellach yn seiliedig ar adborth defnyddwyr cam un.

Profiad Gwaith Pwrpasol (PGP)

Darparu 100 o leoliadau profiad gwaith wedi'u teilwra (PGP) i ddysgwyr CA4 a nodwyd mewn 5 awdurdod lleol fel cynllun peilot i gefnogi prosiect 'adnewyddu a diwygio' Llywodraeth Cymru.

Parhau i gyflwyno PGP fel rhan o brosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop rhanbarthol (TRAC, I2A a Chynnydd) tan ddyddiadau cau'r prosiect.

Darparu lleoliadau profiad gwaith bloc i fyfyrwyr blwyddyn 10 yn Ysgol Cwmtawe yng Nghastell-nedd Port Talbot fel rhan o brosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol a arweinir gan awdurdodau lleol.

Gwerthuso

Caiff holl ddigwyddiadau'r Gwasanaethau Rhanddeiliaid eu gwerthuso am foddhad cwsmeriaid a'u heffaith ar gynllunio gyrfa.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod GC yn hwyluso o leiaf un digwyddiad ymgysylltu â chyflogwyr mewn 95% o ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Canlyniad Strategol 6

Hybu ymwybyddiaeth pobl ifanc am y sgiliau sy'n ofynnol gan sectorau blaenoriaeth economaidd a sut maen nhw’n cysylltu â'r cwricwlwm.

Mae'r camau gweithredu a nodir o dan Ganlyniad Strategol 5 hefyd yn berthnasol i Ganlyniad Strategol 6.

Yn benodol mewn perthynas â Chanlyniad Strategol 6, bydd cais tueddiadau swyddi newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer gwefan Gyrfa Cymru a fydd yn cynnwys sbotoleuadau ar sectorau blaenoriaeth a rhanbarthol.

Gwerthuso

Caiff holl ddigwyddiadau'r Gwasanaethau Rhanddeiliaid eu gwerthuso am foddhad cwsmeriaid a'u heffaith ar gynllunio gyrfa

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod 80% o gwsmeriaid yn dweud eu bod yn fwy ymwybodol o'r sgiliau sy'n ofynnol gan y sectorau blaenoriaeth economaidd.

Nod 3

Cefnogi'r gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm i Gymru a chyfrannu at gyflawni'r pedwar diben.

Canlyniad Strategol 7

Gwella gallu ysgolion ac Arweinwyr Gyrfaoedd i gyflwyno addysg gyrfaoedd a phrofiadau cysylltiedig â byd gwaith (gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith) o fewn y Cwricwlwm i Gymru.

Bydd Cydgysylltwyr gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn parhau i gynnig gwasanaeth ymgynghori a hyfforddi pwrpasol i ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig, UCD a SAB.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio'r pecyn cymorth gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith sydd newydd ei gyhoeddi i gefnogi'r gwaith o gynllunio, gweithredu a gwerthuso rhaglenni gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith.

Bydd Cydgysylltwyr gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn parhau i ddatblygu a chyflwyno cynnig Dysgu Proffesiynol diwygiedig.  Bydd y cynnig ar gael i athrawon ar draws yr ystod oedran 3-16 a bydd yn cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'r cwricwlwm newydd a chanllawiau statudol gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith.

Bydd Gyrfa Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gefnogi datblygiad dysgu proffesiynol gan gynnwys consortia rhanbarthol.  Bydd y cynnig yn cynnwys cyhoeddi rhestri chwarae Hwb, sesiynau byw Teams, clinigau, tiwtorialau fideo, lansio adnodd ar gyfer myfyrwyr AGA / ANG a charfan genedlaethol arall o athrawon ar Dystysgrif Lefel 6 mewn Arweinyddiaeth Gyrfa a gymeradwyir gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.

Bydd Gyrfa Cymru yn parhau i lenwi adran Hwb Gyrfa Cymru ag amrywiaeth o adnoddau gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith, gan gynnwys ‘Dinas Gyrfa’ ar gyfer athrawon cynradd.

'Gwobr' gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith newydd i fod ar gael i ysgolion cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig ac UCD o fis Medi 2022.  Yn 2022-23 bydd cam un cyfleuster lanlwytho diogel yn cael ei gyflwyno a fydd yn galluogi ysgolion i lanlwytho meini prawf ar gyfer asesiadau ‘gwobr’ gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith. 

Mae Marc Gyrfa Cymru wedi’i ailfrandio’n ‘Wobr Datblygu Gyrfa’ i’w ddefnyddio mewn SAB.

Gwerthuso

Mae'r holl athrawon sy'n cymryd rhan mewn ymgynghoriaeth a hyfforddiant yn cael eu harolygu cyn y sesiwn ac ar ôl y sesiwn i fesur effaith y sesiwn ar eu gallu i gyflwyno gwell sesiynau gyrfaoedd a phrofiadau byd gwaith yn eu hysgolion.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Bod hyfforddiant neu gymorth ymgynghori i wella rhaglenni addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy’n gysylltiedig â byd gwaith i athrawon yn cael eu darparu mewn 65% o'r ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Nod 4

Datblygu gweithlu Gyrfa Cymru medrus, ymroddedig ac ystwyth a galluogi darparu gwasanaethau sy'n perfformio'n dda sy'n gwsmer-canolog.

Canlyniad Strategol 8

Darparu gwasanaethau personol sy'n gwsmer-canolog, wedi'u gwella gan dechnoleg, sy’n ymateb i anghenion defnyddwyr ac sy’n hygyrch i bawb.

Bydd Gyrfa Cymru yn arwain, yn datblygu ac yn cefnogi cyflwyno gwasanaethau a chynnwys digidol arloesol ar gyfer cwsmeriaid gan gynnwys digwyddiadau rhithiol, ffeiriau swyddi ar-lein, podlediadau a gweminarau.

Bydd Gyrfa Cymru yn darparu canolfan a gwasanaeth cyswllt cwsmeriaid effeithlon ac effeithiol a fydd yn cael ei alluogi drwy integreiddio A365 ag Atlas a chyflwyno gwasanaethau digidol omni-sianel newydd yn unol ag anghenion cwsmeriaid.

Bydd maint y cyrhaeddiad ac ymgysylltu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu gan gynnwys targedu cynulleidfaoedd a demograffeg allweddol.

Bydd strategaeth cyfryngau cymdeithasol newydd, polisi ac argymhellion yr archwiliad cyfryngau cymdeithasol yn cael eu gweithredu i wella profiadau cwsmeriaid.

Bydd y camau sy'n weddill o'r modiwl marchnata yn Dynameg yn parhau i gael eu cyflwyno i ddatblygu marchnata digidol personol ac ymatebol mwy soffistigedig.

Bydd datblygiad a chyflwyniad y cynnyrch a nodir yn y map ffordd digidol yn cael ei reoli gan brosiect i sicrhau eu bod yn bodloni safonau dylunio a thechnegol.

Bydd y cynllun gweithredu hygyrchedd yn cael ei gyflawni, gan weithio tuag at sicrhau bod gwefannau Gyrfa Cymru a Cymru’n Gweithio yn esiamplau o hygyrchedd.

Bydd sianel gyswllt yn cael ei chyflwyno ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain.

Bydd dull cwmni cyfan o gynnal a defnyddio ymchwil defnyddwyr yn cael ei ddatblygu i'n helpu i gynllunio gwasanaethau presennol a gwasanaethau'r dyfodol yn gadarn.

Bydd canllawiau brand cwmni newydd yn cael eu datblygu gyda chyfres o dempledi brand y gellir eu golygu i roi profiad cyson i gwsmeriaid o gynnyrch, gwasanaethau a gwybodaeth Gyrfa Cymru.

Gwerthuso

Er mwyn deall yn well pa mor dda y mae Gyrfa Cymru yn diwallu anghenion cwsmeriaid trwy wasanaeth ar-lein, bydd yr arolwg cwsmeriaid yn cael ei ehangu i gwmpasu ystod ehangach o sianeli na gwe-sgwrs yn unig. Bydd nifer cynyddol o sianeli yn dod ar-lein yn ystod y flwyddyn.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Mae 85% o gwsmeriaid yn dweud bod eu hanghenion wedi’u diwallu gan wasanaeth ar-lein.

Canlyniad Strategol 9

Creu gweithlu Gyrfa Cymru medrus, ymgysylltiol, amrywiol a hyblyg

Bydd strategaeth ddigidol y cwmni yn cael ei lansio ynghyd â chynllun cyfathrebu i wella dealltwriaeth o ddatblygiadau digidol canolog ac ymgysylltu â nhw.

Bydd strategaeth gyfathrebu allanol a mewnol ar gyfer y cwmni cyfan yn cael ei drafftio a'i chyflwyno a fydd yn helpu gweithwyr i deimlo'n rhan o newyddion, prosiectau a gweithgareddau'r cwmni.

Bydd y fframwaith rheoli prosiect cwmni newydd yn cael ei lansio a'i ymgorffori i gefnogi rheolwyr i gyflawni rheoli prosiect ystwyth.

Bydd cyfres o gynnwys deniadol ar gyfer y porth AD yn cael ei greu i gefnogi denu'r ymgeiswyr cywir, gyda'r sgiliau cywir a chodi proffil GC fel cyflogwr.

Bydd gweithgareddau Dysgu a Datblygu yn canolbwyntio ar wella sgiliau digidol ar draws y cwmni, gwella safonau cyfarwyddyd, datblygu arweinyddiaeth, rheoli prosiectau, datblygu sgiliau gweinyddwyr a choetswyr cyflogadwyedd, codi ymwybyddiaeth o sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle, datblygu sgiliau coetsio yn rôl y gweithiwr arweiniol a gyda grwpiau targed, a chodi ymwybyddiaeth o'r cysylltiadau rhwng cyfarwyddyd gyrfa a lles meddyliol.

Dangosydd Perfformiad Allweddol

 • Bod 100% o gynghorwyr gyrfa dan hyfforddiant yn llwyddo i gwblhau eu diploma lefel 6 Cyfarwyddyd a Datblygiad Gyrfaoedd o fewn y ddwy flynedd a ddyrannwyd.
 • Bod 75% o weithwyr yn adrodd lefelau cadarnhaol o ymgysylltu â'r cwmni.
Canlyniad Strategol 10

Gwneud y gorau o'n defnydd o dechnoleg i drawsnewid ein ffyrdd o weithio a datblygu sgiliau a galluoedd digidol holl weithwyr Gyrfa Cymru.

Bydd Arolwg Sgiliau Digidol yn cael ei gwblhau gan staff yn ail flwyddyn Dyfodol Disglair. Bydd hyn yn llywio dyfodol anghenion Dysgu a Datblygu pob gweithiwr. 

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Gwella sgiliau a galluoedd digidol gweithwyr Gyrfa Cymru.

Canlyniad Strategol 11

Hysbysu ein strategaeth, ein polisi a'n datblygiadau gwasanaeth drwy ddirnadaeth cwsmeriaid, deallusrwydd busnes, data a dadansoddeg.

Bydd gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a materion cyhoeddus yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o wasanaethau Gyrfa Cymru ymhlith rhanddeiliaid/dylanwadwyr allweddol.

Bydd gwell mewnwelediad a data cwsmeriaid (cymdeithasol, digidol ac ymgyrchoedd) o'r modiwl marchnata yn Dynameg yn cael eu cyflwyno a'u defnyddio i lywio cynllunio a darparu gwasanaethau.

Bydd technegau dadansoddeg Google a thechnegau ymchwil defnyddwyr yn cael eu defnyddio i lywio datblygiad a gwelliant parhaus gwasanaethau a chynnwys (digidol).

Bydd yr argymhellion o’r asesiad aeddfedrwydd digidol yn cael eu defnyddio i’n helpu i gyflawni ein huchelgeisiau digidol.

Bydd Strategaeth Gyfranogiad Dyfodol Disglair newydd yn cael ei rhoi ar waith er mwyn galluogi cwsmeriaid i gymryd mwy o ran yn natblygiad gwasanaethau Gyrfa Cymru.

Bydd yr Arolwg Sgiliau Digidol yn cael ei ddefnyddio i nodi anghenion datblygu sgiliau digidol, a bydd coetsio unigol, cyfeillio, gweithdai grŵp ac adnoddau hyfforddi yn cael eu defnyddio i ddiwallu’r anghenion a nodwyd.