Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Anogwr Cyflogadwyedd

Rydym yn chwilio am gyfathrebwyr hyblyg ac effeithiol fydd yn medru darparu gwybodaeth a chyngor i’n cwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros cyfyryngau digidol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda grŵp amrywiol o gleientiaid yn amrywio o bobl ifanc mewn addysg a’r rhai ar gyfnodau pontio, oedolion di-waith sy’n dymuno dychwelyd i waith neu hyfforddiant, rhieni neu bobl sy’n awyddus i newid eu gyrfa.   

Mae ein Anogwyr Cyflogadwyedd:

  • Yn cefnogi ac ysbrydoli eu cleientiaid i sicrhau’r yrfa orau bosibl sydd ar gael iddynt
  • Yn darparu gwybodaeth a chyngor i gefnogi cleientiaid i reoli eu gyrfaoedd
  • Yn darparu cymorth cyflogadwyedd i’r rhai sy’n dymuno dychwelyd i’r gwaith neu newid swyddi
  • Yn helpu cleientiaid i gyflawni eu canlyniadau cadarnhaol cynaliadwy (addysg, hyfforddiant, cyflogaeth)

Cyflog 

£19,896 - £22,551
Cyflog Cychwynnol: £19,896

Cytundeb

Parhaol

Oriau

Yn ddibynnol ar leoliad y swydd

Lleoliad

  • Canolfan Gyrfa Hwlffordd, 37 awr yr wythnos
  • Canolfan Gyrfa Llandudno, 22.2 awr yr wythnos
  • Canolfan Gyrfa Abertawe, 3 swydd,dwy am 37 awr yr wythnos a’r llall am 29.6 awr yr    wythnos
  • Un swydd ble mae’r lleoliad yn hyblyg(h.y. gellir ei leoli mewn unrhyw un o’n Canolfannau Gyrfa ar draws Cymru) 37awr yr wythnos.  Bydd yn deiliad yn defnyddio cyfryngau digidol dros y ffôn a’r we yn ogystal a chyfryngau digidol eraill i gefnogi cwsmeriaid

Dyddiau Cau

Ceisiadau i ad@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 09:00 ar 03/06/2020

Gofynion / Cymwysterau

Dylai Anogwyr Cyflogadwyedd fod wedi’u haddysgu i safon NVQ 3 neu gymhwyster cyfatebol, yn ddelfrydol mewn maes cysylltiedig e.e. cyngor a chyfarwyddyd, neu fod â phrofiad o weithio ar y lefel hon. Os nad oes gennych NVQ 3 eisoes, byddwn yn darparu’r hyfforddiant a’r cymorth sydd ei angen arnoch i ennill y cymhwyster gwerthfawr hwn.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Safonol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Gwybodaeth arall

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.  Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd.

Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd datblygu ein gweithlu dwyieithog, a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.   

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.


Sut i ymgeisio

Gorffennwch y  Ffurflen Cais, Ffurflen Cais Cymraeg a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.  Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.


Dogfennau