Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cydlynydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Dyma gyfle cyffrous i Gydlynydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu arwain a chydlynu ystod o weithgareddau cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu a materion cyhoeddus er mwyn codi proffil Gyrfa Cymru. 

Byddwch yn cymryd camau pendant i godi proffil ein gwasanaethau, ein gweithgareddau a’n  cyflawniadau yn y cyfryngau a thrwy randdeiliaid allweddol hefyd gan gynnwys partneriaid, a hynny ar draws y tirlun gwleidyddol ac yn fewnol.  

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchenogaeth lwyr Llywodraeth Cymru.  Rydym yn darparu gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd (CIAG) annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oed yng Nghymru, gan gynnwys y rhaglen newydd sef Cymru’n Gweithio.

Cyflog

Graddfa 5 £31,839 - £35,553

Cytundeb

Parhaol

Oriau

Amser llawn (37 awr yr wythnos) 

Lleoliad

Caerdydd

Dyddiad Cau

9yb ar 04/03/2020

Cynhelir y cyfweliadau ar 23/03/2020.

Gofynion / Cymwysterau

Er mwyn bod yn addas ar gyfer y swydd hon mae’n rhaid i chi fod wedi’ch addysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol mewn maes perthnasol:  cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus, newyddiaduraeth neu farchnata ac mae’n rhaid i chi allu arddangos sgiliau cyfathrebu rhagorol (yn ysgrifenedig ac ar lafar) ynghyd â meddu ar brofiad o weithio mewn swydd cysylltiadau cyhoeddus/cyfathrebu berthnasol.

Gwybodaeth arall

Ceir buddion deniadol gan gynnwys oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian-yn-ôl sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd.

Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd datblygu ein gweithlu dwyieithog, a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Sut i ymgeisio

Gorffennwch y  Ffurflen Cais, Ffurflen Cais Cymraeg a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.  Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Ein cyfeiriad post yw:

Ymholiadau AD
Careers Wales Gyrfa Cymru
Uned 21 North Walk
Cwmbran
Torfaen
NP44 1PR

Dogfennau