Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynghorydd Gyrfa a Chynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig a than hyfforddiant sy'n gallu gweithio gydag ystod eang o bobl ledled Nhghaerdydd a Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.  Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud. 

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd. 

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc ac oedolion i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau?

Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Ydych chi eisiau gweithio i sefydliad cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth cyfarwyddyd i bobl o bob oed sy'n cefnogi pobl ifanc mewn addysg a chwsmeriaid yn y farchnad lafur.  Ni yw'r unig sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy'n cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd am yrfaoedd.  Mae gan ein cynghorwyr angerdd tuag at helpu pobl i gyflawni eu potensial. 

Rydym yn recriwtio Cynghorwyr Gyrfa cymwysedig a than hyfforddiant sy'n gallu gweithio gydag ystod eang o bobl ledled Nhghaerdydd a Rhondda Cynon Taf.

Gweithio o fewn Addysg

Mae ein cynghorwyr gyrfa sy'n gweithio ym myd addysg yn allweddol o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu paratoi ar gyfer cyfnodau pontio allweddol yn eu bywydau a'u bod yn ymwybodol o'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn marchnad lafur sy'n newid yn barhaus.  Maent yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig, y rhai sy'n cael eu haddysgu heblaw mewn ysgolion a cholegau AB.   

Mae cynghorwyr gyrfa yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'r gwaith y maent yn ei wneud gyda phobl ifanc.  Mae hyn yn amrywio o gefnogaeth un i un, cyflwyno sesiynau grŵp rhyngweithiol a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnoleg ddigidol. 

Os hoffech gael yr her o weithio gyda phobl ifanc o bob gallu a chefndir, os ydych yn gallu cymell ac ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni eu nodau, os gallwch greu perthynas effeithiol gydag athrawon, rhieni a darparwyr dysgu eraill, yna hoffem glywed gennych. 

Gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y Farchnad Lafur

Fel rhan o'r rhaglen Cymru'n Gweithio, mae ein Cynghorwyr Gyrfa yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion i gynnig cymorth asesu a chyfarwyddyd i'w helpu i ymuno neu ailymuno â'r farchnad lafur. Maent yn gweithio gydag ystod o grwpiau cwsmeriaid, gan gynnwys y rhai sy'n ddi-waith yn y tymor hir a'r tymor byr, y rhai sy'n economaidd anweithgar, pobl â rhwystrau iechyd ac anabledd a'r rhai sy'n ceisio newid eu gyrfaoedd.

Maent hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys darparwyr hyfforddiant, canolfannau gwaith, carchardai, timau troseddau ieuenctid, cyflogwyr a sefydliadau proffesiynol eraill i gefnogi eu cwsmeriaid i gael addysg, hyfforddiant a gwaith cynaliadwy.

Mae'r cynghorwyr yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'r gwaith a wnânt ac mae hyn yn amrywio o gefnogaeth un i un, cyflwyno sesiynau rhyngweithiol i grwpiau yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd i gyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnolegau digidol. 

Os hoffech gael yr her o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion o bob gallu a chefndir yn y farchnad lafur, os ydych yn gallu eu cymell a'u hysbrydoli i gyflawni eu nodau, ac yn gallu sefydlu perthynas effeithiol gydag amrywiaeth o sefydliadau partner, yna hoffem glywed gennych.

Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â chefndir mewn gweithio mewn:

  • Addysg a hyfforddiant
  • Sectorau iechyd, gofal cymdeithasol neu gymorth anabledd
  • Oedolion sy'n dychwelyd i'r farchnad lafur ac
  • Oedolion neu bobl ifanc o grwpiau ethnig lleiafrifol amrywiol, ceiswyr lloches neu ffoaduriaid 

Cyflog

  • Graddfa Cyflog Cynghorydd Gyrfa: £26,480 - £31,895
  • Graddfa Cyflog Cynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant: £23,818- £25,410

Cyflog Cychwynnol £26,480 (Cynghorydd Gyrfa) £23,818 (Cynhorydd Gyrfa dan Hyfforddiant)

Lleoliad

Mae gennym swyddi gwag ar gyfer Cynghorwyr Gyrfa addysg a/neu Gynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant yn y lleoliadau canlynol:

  • Caerdydd
  • Rhondda Cynon Taf

Mae'r gallu i siarad ac i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd yng Nghaerdydd ac yn hanfodol ar gyfer y swydd yn Rhondda Cynon Taf.

Mae gennym swyddi ar gyfer Cynghorwyr Gyrfa a / neu Gynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant sy'n gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion yn y farchnad lafur yn y lleoliadau canlynol:

  • Caerdydd

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd yn medru gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Oriau gwaith

Llawn amser neu ran amser. Croesewir ceisiadau am drefniadau gweithio rhan-amser.

Dyddiad Cau 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 9am Dydd Llun y 31ain o Ionawr 20221. 

Bydd y broses ddethol ar ffurf asesiad mewn canolfan asesu gydag ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i gam cyfweld terfynol. Bwriedir cynnal y prosesau asesu yma yn ddigidol ar Teams.

Gofynion / Cymwysterau

Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa Lefel 6 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC neu cymhwyser cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa.  

Os nad oes gennych y cymhwyster FfCC yn barod, byddwn yn rhoi'r hyfforddiant a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i gyflawni'r cymhwyster gwerthfawr hwn.

Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi'u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa.  Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd, a fydd yn cael ei gwblhau yn y gweithle, ond bydd angen dysgu'n annibynnol yn amser y dysgwr ei hun.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'n ofynnol i chi deithio yng Nghymru ac yn achlysurol yn y DU er mwyn cyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu. Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod gennych drefniadau trafnidiaeth digonol i'ch galluogi i gyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu.

Gwybodaeth arall

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.  

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.


Dogfennau

Sut i ymgeisio

Gorffennwch y ffurflen gais, ffurflen Asesiad Iaith Gymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Oherwydd y canllawiau pendant sydd yn eu lle oherwydd Covid 19 mi fydd y broses asesu a chyfweld yn cael ei gynnal yn ddigidol.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth lawrlwytho unrhyw un o’r dogfennau, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd wag, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru.