Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynghorydd Gyrfa a Chynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Gyrfa cymwysedig neu Gynghorydd Dan Hyfforddiant i weithio gydag ystod eang o bobl ledled Cymru.

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant.  Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud. 

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd. 

Allwch chi ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni eu huchelgeisiau?

Ydych chi eisiau cyfrannu at ddatblygu sgiliau ac economi Cymru yn y dyfodol?

Ydych chi eisiau gweithio i sefydliad cenedlaethol proffesiynol, modern ac arloesol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?

Mae Gyrfa Cymru yn wasanaeth cyfarwyddyd i bobl o bob oed sy'n cefnogi pobl ifanc mewn addysg a chwsmeriaid yn y farchnad lafur.  Ni yw'r unig sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy'n cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diduedd am yrfaoedd.  Mae gan ein cynghorwyr angerdd tuag at helpu pobl i gyflawni eu potensial. 

Rydym yn recriwtio Cynghorwr Gyrfa cymwysedig neu dan hyfforddiant sy'n gallu gweithio gyda phobl ifanc mewn amryw o leoliadau addysgol.

Gweithio o fewn Addysg

Mae ein cynghorwyr gyrfa sy'n gweithio ym myd addysg yn allweddol o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu paratoi ar gyfer cyfnodau pontio allweddol yn eu bywydau a'u bod yn ymwybodol o'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn marchnad lafur sy'n newid yn barhaus.  Maent yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion prif ffrwd, ysgolion arbennig, y rhai sy'n cael eu haddysgu heblaw mewn ysgolion a cholegau AB.   

Mae cynghorwyr gyrfa yn defnyddio ystod o offer a sgiliau i gefnogi'r gwaith y maent yn ei wneud gyda phobl ifanc.  Mae hyn yn amrywio o gefnogaeth un i un, cyflwyno sesiynau grŵp rhyngweithiol a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio ystod o dechnoleg ddigidol. Mae’r dechmoleg yma yn ein galluogi i fedru addasu i’r sefyllfa bresennol ac yn golygu ein bod yn gallu cynnig ein gwasanaethau drwy ddulliau cymysg.

Os hoffech gael yr her o weithio gyda phobl ifanc o bob gallu a chefndir, os ydych yn gallu cymell ac ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni eu nodau, os gallwch greu perthynas effeithiol gydag athrawon, rhieni a darparwyr dysgu eraill, yna hoffem glywed gennych. 

Cyflog

  • Graddfa Cyflog Cynghorydd Gyrfa: £25,471 - £30,779
  • Graddfa Cyflog Cynghorydd Gyrfa Dan Hyfforddiant: £22,818 – £24,410

Lleoliad

Rydym yn recriwtio Cynghorwr Gyrfa cymwysedig neu dan hyfforddiant sy'n gallu gweithio gyda phobl ifanc mewn amryw o leoliadau addysgol:

  • Ardal Llandrindod a Llanfair ym Muallt, Powys

Oriau gwaith

Llawn amser / 37 awr yr wythnos

Dyddiad Cau 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 9am 14/08/2020

Gofynion / Cymwysterau

Rhaid i Gynghorwyr Gyrfa cymwysedig feddu ar gymhwyster Diploma mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa Lefel 6 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (FfCC neu cymhwyser cyfatebol) a bod yn gymwys i ymuno â Chofrestr Ymarferwyr y Sefydliad Datblygu Gyrfa.  

Os nad oes gennych y cymhwyster FfCC yn barod, byddwn yn rhoi'r hyfforddiant a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i gyflawni'r cymhwyster gwerthfawr hwn.

Dylai Cynghorwyr Gyrfa dan Hyfforddiant fod wedi'u haddysgu i lefel gradd neu safon gyfatebol a byddant yn cwblhau Diploma Lefel 6 mewn Cyfarwyddyd a Datblygu Gyrfa.  Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol ar lefel gradd, a fydd yn cael ei gwblhau yn y gweithle, ond bydd angen dysgu'n annibynnol yn amser y dysgwr ei hun.

Byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â chefndir mewn gweithio mewn:

  • Addysg a hyfforddiant
  • Sectorau iechyd, gofal cymdeithasol neu gymorth anabledd
  • Oedolion sy'n dychwelyd i'r farchnad lafur ac
  • Oedolion neu bobl ifanc o grwpiau ethnig lleiafrifol amrywiol, ceiswyr lloches neu ffoaduriaid

Bydd yn ofynnol i'r ymgeiswyr llwyddiannus gael Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'n ofynnol i chi deithio o fewn aradal Powys, yn achlysurol ymhellach o fewn Cymru ac yn y DU er mwyn cyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu. Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod gennych drefniadau trafnidiaeth digonol i'ch galluogi i gyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu.

Gwybodaeth arall

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.  

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Sut i ymgeisio

Gorffennwch y  Ffurflen Cais, Ffurflen Cais Cymraeg a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Bydd y broses ddethol ar ffurf asesiad mewn canolfan asesu gydag ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd ymlaen i gam cyfweld terfynol.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.  Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.


Dogfennau

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth lawrlwytho unrhyw un o’r dogfennau, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd wag, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru.