Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mae’r swydd wag hon bellach wedi cau. Diolch am eich diddordeb. Ewch i Gweithio i ni i chwilio am swyddi gwag yn y dyfodol.

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Cyflog

£19,240 y flwyddyn - £19,866 y flwyddyn (pro-rata i’r swyddi rhan amser)

Cyflog Cychwynnol: £19,240 y flwyddyn (pro-rata i’r swyddi rhan amser)

Cytundeb

Parhaol

Oriau

Yn ddibynnol ar leoliad y swydd.

Lleoliad

Wrecsam(1 swydd, 37 awr)
Hwlffordd (1 swydd, 29.6 awr)
Glyn Ebwy (1 swydd, 22.2 awr)
Abertawe (1 swydd, 29.6 awr)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer pob un o’r swyddi.

Dyddiad Cau

Ceisiadau i ad@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 09:00 ar Dydd Llun 21ain o Fehefin 2021.

Gofynion / Cymwysterau

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth gweinyddol a derbynfa effeithlon ac effeithiol i'n timau a'n canolfannau. Fel rhan o’r cynllun hyfforddiant ar gyfer y swyddi yma bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau Prentisiaeth Gweinyddiaeth Busnes, Lefel 2, os nad oes ganddynt y cymhwyster yn barod.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn meddu ar y canlynol:

  • Sgiliau cyfathrebu effeithiol a'r gallu i ddelio ag ymholiadau (dros y ffôn, drwy e-bost a wyneb yn wyneb) gan aelodau o'r cyhoedd, staff mewnol a rhanddeiliaid allweddol
  • Ymrwymiad i ddangos gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid
  • Y gallu i ymdrin ag ymholiadau anghyffredin lle y gall fod angen trafod a pherswadio
  • Sgiliau TGCh 
  • Y gallu i drefnu a blaenoriaethu eich baich gwaith eich hun a chyrraedd amrywiol derfynau amser 
  • Y gallu i ddefnyddio cymhelliant a chrebwyll wrth gyflawni dyletswyddau o ddydd i ddydd
  • Y gallu i weithio fel rhan o dîm

Yn ogystal:

  • Mae sgiliau yn y Gymraeg h.y. y gallu i ddelio ag ymholiadau cyffredinol yn y dderbynfa yn y Saesneg a’r Gymraeg, yn hanfodol ar gyfer pob swydd

Gwybodaeth arall

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd.

Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd datblygu ein gweithlu dwyieithog, a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Ymysg y buddion deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl yn gysylltiedig ag iechyd.


Sut i ymgeisio

Gorffennwch y ffurflen gais, ffurflen gais Cymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Oherwydd y canllawiau pendant sydd yn eu lle oherwydd Covid 19 mi fydd y broses asesu a chyfweld yn cael ei gynnal yn ddigidol.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Dogfennau