Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Datblygwr

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn profiadol i wneud y canlynol 

 • Cefnogi a datblygu microwasanaethau ac apiau ar gyfer gwefan a systemau mewnol Gyrfa Cymru.
 • Gweithio gydag integreiddwyr systemau trydydd parti, datblygwyr, a thimau mewnol i weithredu gwasanaethau targed fel y'u diffiniwyd ac sy'n eiddo i Gyrfa Cymru
   

Dylech hefyd fod â’r canlynol:

 • Gradd neu gymhwyster cyfwerth ym maes rhaglennu/cyfrifiadureg.
 • Profiad o JAVA a C#.
 • Profiad a gwybodaeth waith o amgylcheddau Cwmwl, yn enwedig Microsoft Azure.
 • Profiad o weithio o fewn SDLC ystwyth.
 • Profiad o weithio gyda llinellau darparu parhaus er mwyn gwneud gwaith integreiddio a symud parhaus i amgylcheddau Cwmwl gan ddefnyddio offer sy'n cael eu defnyddio’n eang.
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd rheoli fersiwn - git yn arbennig - a chyfarpar cyflawni gwaith.
 • Gwybodaeth am godio a phrofi diogel ar draws ystod o offer a chyfarpar rheoli gwendid.
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr mewnol a gwerthwyr meddalwedd allanol.
 • Y gallu i amldasgio, blaenoriaethu a chadw at derfynau amser tynn. 
   

Bydd angen i chi deithio ledled Cymru, a gweddill y DU o bryd i'w gilydd, er mwyn cyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu. Chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod gennych drefniadau cludiant digonol i'ch galluogi i gyflawni eich dyletswyddau a/neu fynychu digwyddiadau dysgu a datblygu.

Cyflog

£36,615 - £39,269, cyflog cychwynnol yw £36,615

Cytundeb

Parhaol

Llawn amser 37 awr yr wythnos

Lleoliad

Mae lleoliad y swydd hon yn dibynnu ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus gan fod modd gweithio yn unrhyw un o'n Canolfannau Gyrfaoedd  (gweld gyrfacymru.llyw.cymru/cysylltu-a-ni/dod-o-hyd-i-ni am fanylion pellach)

Dyddiad Cau

Ceisiadau i ad@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 09:00 ar 20/07/2020

Gofynion / Cymwysterau

I fod yn addas ar gyfer y swydd hon, bydd gennych radd neu gymhwyster cyfwerth ym maes rhaglennu/cyfrifiadureg.

Gwybodaeth arall

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd.

Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd datblygu ein gweithlu dwyieithog, a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.


Sut i ymgeisio

Gorffennwch y  Ffurflen Cais, Ffurflen Cais Cymraeg a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.  Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Dogfennau