Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Pennaeth Digidol a Chyfathrebu

Mae hwn yn gyfle cyffrous i Bennaeth Digidol a Chyfathrebu ddatblygu galluoedd a chapasiti digidol a chyfathrebu'r Cwmni.

Mae Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni a feddir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad Gyrfaoedd hanfodol sy’n annibynnol, diduedd a dwyieithog ac ar gyfer pobl o bob oed yng Nghymru, gan gynnwys rhaglen newydd Cymru'n Gweithio.

Byddwch yn sicrhau bod pob cydweithiwr yn gallu darparu gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid trwy amrywiaeth o gyfryngau a sianelau drwy ymateb i'r angen i fabwysiadu technolegau digidol newydd yn gyflym wedi'u hategu gan wybodaeth a chynnwys o ansawdd uchel.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cyfeiriad ac arweinyddiaeth ar gyfer ein gwaith cyfathrebu mewnol ac allanol, ein brand, ein henw da a'n hymgysylltiad. Hefyd, bydd yn datblygu ac yn gweithredu rhaglen trawsnewid digidol uchelgeisiol ac arloesol, gan arwain y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau digidol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac yn diwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cyflog

Gradd 8 £51,962 - £56,292

Cyflog Cychwynnol: £51,962

Cytundeb

Parhaus

Oriau

Amser llawn (37 awr yr wythnos)

Lleoliad

Yn dibynnu ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus

Dyddiad Cau

I ymgeisio, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 17 Mai 2021 am 4pm

Gofynion / Cymwysterau

I fod yn addas ar gyfer y swydd hon, bydd gennych addysg hyd at safon radd neu gymwysterau proffesiynol cyfwerth, a bydd gennych brofiad rheoli sylweddol.

Hefyd, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus allu mewn dau neu fwy o'r meysydd canlynol:

  • Trawsnewid a chyflwyno digidol
  • Profiad cwsmeriaid a chynllunio teithiau
  • Strategaeth gyfathrebu ac arweinyddiaeth

Gwybodaeth arall

Mae'r manteision deniadol yn cynnwys oriau gweithio hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Er nad yw sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd datblygu ein gweithlu dwyieithog, a chroesawn geisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Cynhelir cyfweliadau ar 4 Mehefin 2021.

Sut i ymgeisio

Gorffennwch y ffurflen gais, ffurflen gais Cymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Oherwydd y canllawiau pendant sydd yn eu lle oherwydd Covid 19 mi fydd y broses asesu a chyfweld yn cael ei gynnal yn ddigidol.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Dogfennau

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth lawrlwytho unrhyw un o'r dogfennau, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd wag, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru