Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Swyddog AD

Rydym yn chwilio am Swddog AD i ddarparu gwasanaethau cymorth AD ar draws pob maes cyfrifoldeb AD yn Gyrfa Cymru.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu’r gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd yng Nghymru ar gyfer pob oedran, sy’n annibynnol, yn amhleidiol ac yn ddwyieithog.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

Bydd y gwaith yn cynnwys helpu’r Partneriaid Busnes AD i reoli prosesau AD, yn ogystal â diweddaru, cynnal a helpu rheolwyr a staff gyda systemau AD a gwaith gweinyddol cysylltiedig.

Y Swyddog AD yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gweithwyr cyflogedig, ac mae’r tîm yn un prysur, gan ddarparu gwasanaethau AD i 600 a mwy o weithwyr cyflogedig ar hyd a lled Cymru, a bydd y gallu gennych i ymdopi â gofynion amrywiol eich llwyth gwaith fel y gallwch ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid mewnol ardderchog. Drwy ymuno â’n tîm, byddwch yn cael profiad ar draws yr holl weithgareddau AD amrywiol a byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau blaenllaw.

Cyflog

Graddfa 3 £13,990.80 - £14,946 y flwyddyn pro rata i £23,318 - £24,910

Cytundeb

Parhaol

Oriau

Rhan amser (22.2 awr yr wythnos/ 3 diwrnod yr wythnos)

Lleoliad

Unrhyw un o'r Ganolfan Gyrfa ledled Cymru (gartref dros dro)

Dyddiad Cau

Ceisiadau i ad@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am ar 25/10/2021

Gofynion / Cymwysterau

Mae’n rhaid i’r Swyddog AD feddu ar Dystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer AD y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu neu fod yn gweithio tuag ati (a elwid yn flaenorol yn Dystysgrif mewn Ymarfer Personél) neu gyfwerth.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr arddangos y nodweddion canlynol:

  • Profiad a gwybodaeth ymarferol am ymarfer cyffredinol y maes adnoddau dynol
  • Profiad llwyddiannus o ddarparu cymorth ym maes adnoddau dynol ar bob lefel o’r sefydliad
  • Sgiliau cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a rhyngbersonol ardderchog
  • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog
  • Gallu i gyfrannu’n effeithiol fel aelod o dîm AD sy’n wasgaredig yn rhanbarthol ac sy’n gweithio yn ôl dull canolfan cydwasanaethau
  • Gallu i weithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun, rheoli eich llwyth gwaith a blaenoriaethu ar adegau prysur
  • Meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am gyfraith cyflogaeth, arferion gorau AD a diogelu data

Gwybodaeth arall

Buddion deniadol yn cynnwys amser hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol (pro-rata pan yn rhan amser), cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl cysylltiedig ag iechyd.

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a statws trawsryweddol, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal drwy ein holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’n gwaith – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Sut i ymgeisio

Gorffennwch y ffurflen gais, ffurflen Asesiad Iaith Gymraeg (os ydych yn siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal ac anfonwch at: ad@gyrfacymru.llyw.cymru.

Oherwydd y canllawiau pendant sydd yn eu lle oherwydd Covid 19 mi fydd y broses asesu a chyfweld yn cael ei gynnal yn ddigidol.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Dogfennau

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth lawrlwytho unrhyw un o'r dogfennau, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd wag, e-bostiwch ad@gyrfacymru.llyw.cymru