Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ein gweledigaeth strategol

Newid Bywydau - ein gweledigaeth strategol newydd. Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru 2017-20.

Rydym yn falch iawn o rannu’r Weledigaeth Strategol hon ar gyfer dyfodol Gyrfa Cymru. Mae ein gweledigaeth yn dangos sut rydym yn dymuno cefnogi nod Llywodraeth Cymru o greu Cymru fwy ffyniannus, iachach a mwy uchelgeisiol.

Mewn byd sy’n mynd yn fwyfwy cymhleth, nid yw llwybrau gyrfa yn syml a bydd angen i weithlu’r dyfodol fod yn hyblyg a gwydn. Bydd Gyrfa Cymru yn ymateb i’r heriau y byddwn yn eu hwynebu drwy ysbrydoli ac ysgogi pobl i ddeall marchnad lafur sy’n newid ac i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gystadlu am swyddi.

Mae’r weledigaeth hon yn seiliedig ar adborth gan bobl ifanc a rhanddeiliaid er mwyn creu gwasanaethau atyniadol, perthnasol a hygyrch sy’n diwallu eu hanghenion. Mae’r weledigaeth hefyd yn ystyried yr adolygiad strategol annibynnol o Gyrfa Cymru a gynhaliwyd gan yr ymgynghorwyr PricewaterhouseCoopers (PwC), a oedd yn cynnwys dadansoddiad o dystiolaeth ryngwladol ac ymgynghori helaeth (“Strategic Review of Careers Wales”, PricewaterhouseCoopers, 2016).

Wrth greu’r weledigaeth hon rydym wedi:

 • Ystyried adborth gan randdeiliaid a nododd y byddai’n well ganddynt weld contract craidd Gyrfa Cymru yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu cymorth i bobl ifanc
 • Datblygu model newydd ar gyfer darparu gwasanaethau, “Y Model Darganfod Gyrfa” lle bydd gwasanaethau Digidol, yn cynnwys gwefan Gyrfa Cymru, yn cael eu datblygu’n barhaus a lle y caiff mewnbwn gan gyflogwyr ei gyfuno â chefnogaeth wyneb yn wyneb gan ein Cynghorwyr Gyrfa â chymwysterau proffesiynol
 • Ceisio canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gyflawni canlyniadau allweddol sy’n gysylltiedig â
  • Gwella effeithlonrwydd y farchnad lafur drwy leihau camgyfatebiaeth sgiliau;
  • Chynyddu cyfranogiad a chyrhaeddiad mewn addysg a hyfforddiant a lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant;
  • Lleihau’r nifer sy’n gadael addysg a hyfforddiant ôl-16 yn gynnar;
  • Chynyddu’r nifer sy’n dewis prentisiaethau;
  • Helpu asiantaethau eraill i dargedu adnoddau’n effeithlon;
  • Chefnogi’r gwaith o ddatblygu elfennau sy’n gysylltiedig â gwaith a gyrfaoedd yn y cwricwlwm newydd

Ein ffocws

Mae “Newid Bywydau” yn ddechrau cyfnod newydd yn hanes Gyrfa Cymru lle byddwn yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â materion allweddol sy’n flaenoriaeth i’n cleientiaid, cyflogwyr, awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau a rhanddeiliaid eraill ledled Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Fe fydd gwasanaethau i bobl ifanc mewn addysg yn cael eu cryfhau gyda rhagor o Gynghorwyr Gyrfa yn cynnig cymysgedd o wasanaethau digidol ac wyneb i wyneb. Bydd y rhain yn cynnwys cysylltu drwy negeseuon testun, dros y ffôn a thrwy e-bost, ymgyrchoedd a digwyddiadau, cysylltiadau â chyflogwyr, a gweithdai wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion pobl ifanc;
 • Bydd ein staff yn cydweithio ag ysgolion a cholegau i gefnogi cysylltiadau rhwng addysg a byd busnes drwy gronfa ddata newydd er mwyn cysylltu â chyflogwyr;
 • Byddwn yn ceisio cefnogi’r gwaith o ddatblygu gwasanaeth gyrfaoedd ac addysg sy’n gysylltiedig â gwaith drwy ein tîm cwricwlwm arbenigol;
 • Byddwn yn gweithio ag Awdurdodau Lleol a’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o’r gofynion sgiliau yn yr ardal

Adborth

Byddwn yn trefnu rhaglen o weithgareddau ymgysylltu er mwyn profi ein syniadau a deall gofynion. Un o’n prif flaenoriaethau yw bod ein holl gleientiaid, rhanddeiliaid a phartneriaid yn deall beth i’w ddisgwyl gan Gyrfa Cymru ac yn cael cyfle i gyfrannu at ddatblygu a gwerthuso gwasanaethau. Mae cydweithio a phartneriaeth hefyd yn flaenoriaeth i Gyrfa Cymru a byddwn yn ceisio gweithio â phartneriaid yn genedlaethol ac yn rhanbarthol i gynnig cefnogaeth ac i gydweithio mewn achosion lle bydd hyn yn ychwanegu gwerth.

Os oes gennych unrhyw adborth ynglŷn â’r weledigaeth byddem yn croesawu eich sylwadau. E-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru.

Dogfennau

PDF
730.15 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol. Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch post@gyrfacymru.llyw.cymru(yn agor cleient e-bost). Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd..