Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Ymgysylltu â chyflogwyr ar gyfer ysgolion cynradd

Mae gwahodd cyflogwyr i'r ystafell ddosbarth yn cyfoethogi'r cwricwlwm ac yn dod â dysgu'n fyw.

Pam ymgysylltu â chyflogwyr?

Mae manteision ymgysylltu â chyflogwyr yn cynnwys:

 • Helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u hyder
 • Cynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfa a gwaith
 • Meithrin dyheadau gyrfa
 • Adnabod a herio stereoteipiau
 • Nodi rhwystrau a ffyrdd o'u goresgyn
 • Rhoi cyd-destun i bynciau gan wneud iddynt deimlo'n fwy perthnasol
 • Helpu'r rhai sy'n dylanwadu ar benderfyniadau pwnc a gyrfa plant (athrawon, rhieni a gofalwyr) i ddeall mwy am lwybrau gyrfa a chyfleoedd cyfredol 

Pa weithgareddau neu gymorth y gall cyflogwyr eu cynnig?

Gall cyflogwyr gynnig:

 • Ymweliad dosbarth gan fodel rôl, naill ai yn bersonol neu drwy alwad fideo
 • Gweithdai neu wersi sy'n ymwneud â byd gwaith
 • Prosiectau menter neu weithgareddau ar thema gwaith
 • Ymweliadau disgyblion â gweithleoedd lle gallant gwrdd â phobl wrth eu gwaith
 • Cymorth i ddarparu gweithgareddau allgyrsiol, fel Clwb Codio

Syniadau i helpu i ddechrau ymgysylltu â chyflogwyr.

Canfod a recriwtio cyflogwyr

Gall ysgolion ddod o hyd i gyflogwyr sy'n barod i gefnogi eu disgyblion drwy gysylltu â:

 • Llywodraethwyr a'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
 • Rhieni a gofalwyr
 • Sefydliadau cymunedol a grwpiau gwirfoddol lleol
 • Busnesau lleol, mawr a bach

Mae sawl ffordd o gysylltu â chyflogwyr. Er enghraifft, gallai disgyblion ysgrifennu at fusnesau lleol y maent yn eu gweld ar daith gerdded gymunedol neu gellid gwneud apêl drwy ddefnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol yr ysgol i gyn-ddisgyblion ymuno â chymuned cyn-fyfyrwyr.

Paratoi ar gyfer ymweliad gan gyflogwr â'r ysgol

Er mwyn paratoi ar gyfer ymweliad gan gyflogwyr, bydd angen i ysgolion ddarparu’r canlynol i gyflogwyr:

 • Enw cyswllt a manylion athro
 • Dyddiad y gweithgaredd
 • Amser cyrraedd a hyd y gweithgaredd 
 • Nifer y myfyrwyr, eu hoedran a'u lefel gallu gan gynnwys unrhyw anghenion dysgu ychwanegol
 • Nodau ac amcanion y gweithgaredd
 • Gwybodaeth am y pwnc neu'r gweithdy
 • Cyfarwyddiadau, gwybodaeth am barcio a ble i adrodd wrth gyrraedd
Cynnal ymweliad gan gyflogwr

I gynnal ymweliad gan gyflogwr bydd angen i ysgolion ddarparu:

 • Lle addas i gynnal gweithgareddau
 • Staff i gefnogi grwpiau o ddysgwyr
 • Cyfleusterau fel socedi pŵer, gliniadur a bwrdd gwyn, lle bod angen
 • Gwybodaeth am ddiogelu ac asesiadau risg, lle bod angen
 • Lluniaeth