Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

7 peth y byddwn i wedi eu gwneud yn wahanol yn y coleg

Wrth i dymor coleg newydd ddechrau, bydd myfyrwyr ledled Cymru yn meddwl am yr holl bethau sydd o'u blaenau - arholiadau, aseiniadau, profiad gwaith a phenderfyniadau am eu dyfodol.

Mae Parys Tobenas, 19 oed, yn gyn-fyfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant. Mae'n rhoi cipolwg ar yr hyn y byddai hi wedi ei wneud yn wahanol yn ystod ei hamser yn y coleg, felly gallwch chi ddefnyddio ei chyngor i wneud y gorau o'ch amser yno.

Edrychwch ar y 7 awgrym

1. Peidiwch â gadael i bethau fynd yn drech na chi. Ewch i'r afael â nhw. Blaenoriaethwch.

Hoffwn i pe bawn i wedi rheoli fy amser yn fwy effeithiol a pheidio â gadael pethau tan y funud olaf. Pe bawn i wedi trefnu fy aseiniadau a'u rhoi mewn tabl neu rywbeth, gan nodi pryd y cafodd darn o waith ei osod a'r dyddiad cwblhau, yna gallwn fod wedi cynllunio fy amser yn well a pheidio â gadael rhannau pwysig o'm gwaith cwrs tan y funud olaf.”


2. Dewiswch leoliad gwaith perthnasol.

Dylwn fod wedi dewis lleoliad gwaith a oedd yn fwy perthnasol i'm gyrfa nyrsio. Pe bawn i'n gallu troi'r cloc yn ôl, ni fyddwn wedi dewis lleoliad profiad gwaith dim ond am ei fod yn 'brofiad gwaith'. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn mynd i elwa ohono mewn rhyw ffordd. Darllenwch am y cwmni ar lein; gwnewch yn siwr bod gennych ddiddordeb yn y gwaith. Gofynnwch i chi eich hun a allech chi weld eich hun yn gweithio yno yn y dyfodol a pha sgiliau y gallai eu rhoi i chi?”


3. Adolygwch drwy gydol y flwyddyn.

Hoffwn i pe bawn i wedi dechrau adolygu'n llawer cynt ac nid dim ond pan oedd yr arholiadau ar y gorwel. Byddwn yn cynghori unrhyw fyfyriwr newydd sy'n mynd i'r coleg y flwyddyn nesaf i wneud nodiadau adolygu drwy gydol y flwyddyn. Byddai hyn yn sicr wedi rhyddhau rhywfaint o'r pwysau pan gyrhaeddodd yr arholiadau a byddech yn cofio'r wybodaeth yn llawer gwell drwy adolygu'n gyson a thros gyfnod mwy o gymharu ag adolygu am bythefnos pan na fyddwch wedi edrych ar y deunydd y byddwch yn ei ddarllen ers chwe mis!”


4. Peidiwch â methu dosbarth neu beidio â gwneud y gwaith cartref!

Roeddwn i'n meddwl nad oedd yn rhaid i mi fynd i rai dosbarthiadau. Roeddwn i'n meddwl nad oedd pwrpas gwneud rhai darnau o waith cartref. Dyna anghywir oeddwn i. Pan wnes i ddarganfod bod y gwersi yr oeddwn wedi'u methu ac yn credu y gallwn ymdopi hebddynt yn cynnwys gwaith cwrs defnyddiol, roeddwn yn difaru fy enaid fy mod i heb fynd iddyn nhw. Ac o edrych yn ôl, byddai'r gwaith cartref wedi fy helpu i baratoi'n well ar gyfer arholiadau! Rhaid i chi feddwl; mae eich dosbarthiadau a'ch gwaith cartref yno am reswm!”


5. Peidiwch â rhoi cymaint o bwysau arnoch chi eich hun!

Dysgais nad oedd rhoi pwysau arnaf fi fy hun adeg yr arholiadau yn beth doeth o gwbl. Efallai fy mod wedi cael graddau da yn y pen draw ond roedd y pwysau yr oeddwn i'n ei roi arnaf fi fy hun yn effeithio'n fawr ar fy hwyliau a'm lles, gan arwain at straen diangen.” 

Edrychwch ar y cyngor da ar how to cope with stress ar successatschool.org (dolen Saesneg).


6. Gofynnwch am help.

Roeddwn i'n benderfynol iawn o wneud yn dda, ond wnes i byth ofyn am gymorth pan oedd ei angen arnaf. Byddwn yn ceisio ymdopi ar fy mhen fy hun ac weithiau'n cael trafferth gyda phethau gan na fyddwn i eisiau gofyn i unrhyw un am gyngor neu i wirio rhywbeth. Mae help ar gael. Gofynnwch i'ch rhieni, athro, ffrind, neu cysylltwch â chynghorydd gyrfa hyd yn oed.”


7. Sicrhewch fod yr amgylchedd yn iawn i chi. Yn rhyfeddol, mae'r lle rydych chi'n astudio yn bwysig.

P'un a ydych yn astudio wrth y bwrdd bwyd neu'n mynd i'r llyfrgell, gwnewch yn siwr eich bod chi'n dod o hyd i le astudio sy'n gweithio i chi, ac yn cadw ato. Roedd adolygu a gwneud gwaith cwrs yn yr un lle o gymorth mawr i mi. Yna, dechreuais gysylltu'r amgylchedd hwnnw gydag 'amser adolygu' neu 'amser gwaith cwrs' a chredaf mai bryd hynny yr oeddwn yn gweithio'n fwy effeithiol.”


Cysylltu â ni

Cysylltwch am gyngor a chefnogaeth gyrfaoedd.