Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Polisi Amgylcheddol

Mae Gyrfa Cymru yn cydnabod, fel darparwr gwasanaeth cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd i bob oed (gan gynnwys lleoliadau mewn cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg i bobl ifanc) ac fel sefydliad sy'n hwyluso cysylltiadau busnes yng Nghymru, ei fod yn cael effaith ar yr amgylchedd.

Byddwn yn gosod amcanion i ymgymryd â chymdeithas arloesol, gynhyrchiol a charbon isel a byddwn yn defnyddio ein hadnoddau'n effeithlon ac yn gymesur gan gynnwys ystyried yr effaith a gawn ar y newid yn yr hinsawdd a'r angen i ddiogelu'r Amgylchedd.

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldebau amgylcheddol corfforaethol a byddwn yn eu cyflawni drwy leihau ein hôl troed amgylcheddol a diogelu'r amgylchedd, drwy ddileu unrhyw ffynonellau llygredd, a gweithio i leihau unrhyw effaith andwyol ar yr amgylchedd yn y ffordd rydym yn gweithredu. Bydd ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn ymgorffori amcanion mwy hirdymor er mwyn cyfrannu at ffyniant Cymru yn y tymor hir. Mae'r uwch reolwyr wedi ymrwymo i weithredu'r polisi hwn.

Cwmpas

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob agwedd ar weithrediadau'r Cwmni, ac eithrio'r rhai sy'n cael eu cynnal gan drydydd parti gan gynnwys gweithrediad y Wefan Gyrfaoedd (a gynhelir yn allanol), a chaiff ei gyfleu i'r holl staff sy'n gweithio i'r cwmni, Aelodau'r Bwrdd a Chyflenwyr drwy ein gwefan. Bydd y polisi'n berthnasol i bob swyddfa sydd dan ein rheolaeth.

Rydym wedi ymrwymo i ymgorffori egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 drwy:

 1. Sicrhau bod pob cam yn cael ei gymryd i ddiogelu'r amgylchedd, ac i ddileu pob ffynhonnell o lygredd o'n gweithrediadau. Wrth wneud hynny, byddwn yn cydymffurfio'n llawn â'r holl ddeddfwriaeth amgylcheddol a'r rhwymedigaethau cydymffurfio perthnasol drwy gynnal cofrestr amgylcheddol. Byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion ar ddiogelu a gwella ein hadnoddau naturiol a lleihau'r defnydd o ddŵr ac allyriadau drwy ddefnyddio fframwaith datblygu cynaliadwy
 2. Lleihau ein hôl troed carbon a lleihau ein heffaith andwyol ar yr amgylchedd yn y ffordd rydym yn gweithredu drwy wneud y canlynol:
  1. Cynnal adolygiad rheolaidd o'n heffeithiau amgylcheddol yn flynyddol o leiaf a chynhyrchu cynllun gwella trosfwaol a chynllun yn seiliedig ar swyddfeydd unigol ar sicrhau gostyngiad mewn allyriadau CO2 a gwella bioamrywiaeth
  2. Monitro ein defnydd o ynni, dŵr a deunyddiau traul a gosod targedau i’w lleihau
  3. Darparu hyfforddiant i bob aelod staff ar ymwybyddiaeth amgylcheddol lle y mae hynny'n briodol
  4. Llunio canllawiau ar sut i ddileu a/neu leihau ein gwastraff a gwella ein gwaith o ailgylchu gwastraff er mwyn bodloni ein dyletswydd hierarchaeth gwastraff
  5. Cefnogi staff i ddeall sut i ddefnyddio TGCh i leihau milltiroedd busnes a pharhau i annog pobl i rannu ceir ar gyfer teithio busnes
  6. Gosod targedau blynyddol i leihau teithio busnes a sicrhau bod gwybodaeth ar gael am argaeledd ac addasrwydd trafnidiaeth gyhoeddus
 3. Ceisio gwella perfformiad amgylcheddol yn barhaus drwy reoli System Rheoli Amgylcheddol er mwyn monitro ac adolygu ein perfformiad
 4. Codi ymwybyddiaeth staff, annog eu cyfranogiad mewn materion amgylcheddol a cheisio datblygu syniadau a mentrau newydd ar y cyd, gan gynnwys llunio cod eco i’r cwmni cyfan a fydd yn ystyried unrhyw arferion gwaith newydd
 5. Sicrhau bod ein Polisi Amgylcheddol ar gael i'r cyhoedd

Adolygu

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol neu'n gynt os bydd unrhyw newidiadau sylweddol i weithgareddau neu weithrediadau busnes y Cwmni.

EM001 Argraffiad 9

Cymeradwywyd gan Nikki Lawrence 17/08/2021