Skip to main content
Llywodraeth Cymru
EnglishCymraeg

Cyflogau, hawliau ac oriau gwaith

Y pethau y mae angen i chi eu gwybod am gyflogau, hawliau ac oriau gwaith.

Edrychwch ar y cwestiynau cyffredin.

Faint o oed y mae angen i mi fod i weithio'n llawn amser?

Gallwch ddechrau gweithio’n llawn amser hyd at 40 awr yr wythnos pan fyddwch wedi cyrraedd yr oedran ieuengaf ar gyfer gadael yr ysgol.

Yng Nghymru, mae’r oedran ieuengaf ar gyfer gadael yr ysgol yn cael ei gyfrifo fel hyn:

  • Gallwch adael yr ysgol ar y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin, ond dim ond os byddwch yn 16 oed erbyn diwedd gwyliau haf y flwyddyn ysgol honno (Gov.uk)

Dewch i wybod mwy am gyflogaeth plant a'r oedran gadael ysgol swyddogol ar Gov.uk. (dolenni Saesneg)

A allaf weithio’n rhan amser tra byddaf yn yr ysgol?
  • Gallwch weithio’n rhan amser o 13 oed ymlaen

Yr unig eithriad i hyn yw plant sy’n gweithio yn y byd teledu, theatr neu fodelu. Rhaid i unrhyw un o dan 13 oed sy’n gweithio yn y tri maes hyn gael trwydded perfformio.

Dewch i wybod mwy am gyflogaeth plant a gweithio fel plentyn sy'n perfformio at Gov.uk. (dolenni Saesneg)

Beth yw’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol?

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol/ Cyflog Byw Cenedlaethol yw’r gyfradd isaf fesul awr y byddech yn ei chael yn dibynnu ar eich oedran.

Os ydych dros 23 oed, byddwch yn cael y Cyflog Byw Cenedlaethol o leiaf. Os ydych o dan 23 oed, ond dros oedran gadael yr ysgol, byddwch yn cael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Rhaid i chi fod o leiaf o oedran gadael yr ysgol i gael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Mae’r cyfraddau’n newid bob mis Ebrill.

Tabl yn dangos Cyflog Cenedlaethol/ Cyflog Byw Cenedlaethol presenol mewn £ ac yn ôl oed:
Blwyddyn 23 a throsodd 21 i 23 18 i 20 O dan 18 Prentis
Ebrill 2021 (cyfradd presenol) £8.91 £8.36 £6.56 £4.62 £4.30

Edrychwch ar gyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar Gov.uk am fwy o wybodaeth.

Gall HelpwrArian, gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, eich helpu i ddeall mwy am eich cyflog. Edrychwch ar Deall eich slip cyflog i wybod mwy.

Sut mae cael Rhif Yswiriant Gwladol?

Rwy'n byw yn y DU

Os ydych yn byw yn y DU, dylai Rhif Yswiriant Gwladol gael ei anfon atoch yn awtomatig cyn eich pen-blwydd yn 16 oed. Os nad ydych yn ei dderbyn, a’ch bod o dan 20 oed, ffoniwch y rhif cymorth. Cewch ddefnyddio'r rhif yma hefyd os ydych wedi colli eich rhig Yswiriant Gwladol. 

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am-6pm

Ffôn:                    0800 141 2075
Ffôn testun:         0800 141 2438

Iaith Gymraeg: 0800 141 2349


Rwyf dros 20 oed a does gen i ddim Rhif Yswiriant Gwladol 

Os ydych dros 20 oed ac nad oes gennych Rif Yswiriant Gwladol, gallwch wneud cais drwy ffonio’r llinell gais Rhif Yswiriant Gwladol. 

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am - 6pm

Ffôn llinell  Cymraeg:    0800 141 2349

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8:30 am to 6pm

Ffôn:                     0800 141 2075
Ffôn testun:          0800 141 2438


Faint o amser mae'n ei gymryd i gael Rhif Yswiriant Gwladol?

Pan fyddwch yn ffonio rhif y llinell gymorth, ni fydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn rhoi eich Rhif Yswiriant Gwladol i chi dros y ffôn. Caiff ei bostio atoch. Mae hyn yn cymryd 15 diwrnod gwaith fel arfer.

Dewch i wybod mwy am Rhif Yswiriant Gwladol. ar Gov.uk (dolen Saesneg)

Lle y gallaf gael mwy o wybodaeth am fy hawliau cyflogaeth?

Dylid cysylltu gyda ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) i drafod eich hawliau cyflogaeth neu unrhyw broblem cyflogaeth yn eich gweithle. (dolen Saesneg)

Ffôn:            0300 123 1100
Ffôn testun: 180010300 1231100

Gweld y ffyrdd eraill o gysylltu ag ACAS. (dolen Saesneg)

Mae HelpwrArian, gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, yn cynnig cyngor am ddim a diduedd am arian a'ch hawliau fel cyflogai.

Lle y gallaf ganfod gwybodaeth am ddatgelu cofnodion troseddol i gyflogwyr?
Beth yw fy hawliau os ydw i’n weithiwr asiantaeth dros dro?

Bydd gennych hawliau cyflogaeth gweithiwr ar Gov.uk (dolen Saesneg) o’r diwrnod y byddwch yn dechrau gweithio.

Ar ôl 12 wythnos yn eich swydd, byddwch yn gymwys i gael yr un hawliau â’r bobl sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y cwmni.

Darllen mwy am eich hawliau fel gweithiwr asiantaeth ar Gov.uk (dolen Saesneg)

Pwy sy'n gallu fy helpu os byddaf yn colli fy swydd?

Os ydych yn wynebu colli eich swydd, mae asiantaethau sydd yn gallu eich helpu gyda'ch camau nesaf. Edrychwch ar Opsiynau ar ôl colli swydd am ragor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael.

Mae HelpwrArian, gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, yn gallu eich helpu i gynllunio cynllun colli swydd, hefo gwahanol budd-daliadau y gallwch eu hawlio a'r hawliau cyfreithiol. Cewch wybod mwy ar HelpwrArian - Dileu swydd.

Pwy sy'n gallu fy helpu gyda phensiynau ac ymddeoliad?

Gall adran Adnoddau Dynol eich cwmni roi rhagor o wybodaeth i chi am y math o bensiwn sydd ganddoch a'r opsiynau gwahanol sydd ar gael i chi os ydych yn ystyried ymddeol.

Gallwch hefyd wybod mwy am Bensiwn y Wlad ar gov.uk. (dolen Saesneg yn unig)

Mae HelpwrArian yn cynnig cyngor a gwybodaeth am mathau o bensiwn ac incwm ymddeol. Cewch wybod mwy ar HelpwrArian - Pensiynau ac Ymddeoliad.


Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Cymorth Cyflogaeth

Dewch i wybod  am y gefnogaeth i'ch helpu nôl mewn i waith os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd.